Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt medegdeeld, dat D.V. a.s. Zaterdag 25 Nov, nam. 3 uur vergadering zal zijn. Deze vergadering wordt gehouden in de vergaderzaal Geref. Gemeente Rotterdam Zuid, Mijnsherenplein. De agenda vermeldt: voortzetting van de bespreking over het gehouden onderwerp, en het beantwoorden van nieuw gestelde vragen, die alsnog ingezonden kunnen worden bij de secretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft, Telefoon 2889.

AALSMEER

De kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij te Aalsmeer hoopt op Woensdag 29 November 1950, des avonds 7 uur D.V. alhier een openbare vergadering te houden in de Coöp. Vei- 'ingvereniging „Bloemenlust" (tribune 3). Als spreker hoopt op te treden Ds J. van Dijk, Ned. Hervormd predikant te Gameren, voor het houden van een tijdrede.

HET BESTUUR

DEVENTER

Maandag 4 Decemer a.s. hoopt de eerw. heer Dekker, Godsdienstonderwijzer te Epe, voor de kiesvereniging alhier op te treden in het „Zcndingshuis", Polstraat 20. Onderwerp: „Gods Woord en onze tijd". Aanvang 8 uur. Belangstellenden, ook uit de omtrek van Deventer, zijn hartelijk welkom.

G. KANIS, secr.

KRABBENDIJKE

In het grote kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke trad op uitnodiging van de Staatk. Ger. Partij op prof. G. Wisse van Doorn met een tijdrede over: „De weg naar God terug eer het wereldonweer losbarst". De belangstelling was zeer groot, zodat het gebouw overvol was.

Als grondslag voor zijn rede (geen preek) had spr. gekozen Hosea 14 : 2-4. Op de vraag, aldus prof. Wisse, wat is er heden aan de hand, moeten wij tot juiste informatie ons eens wenden naar de oude profeten. Dezen hadden in onderscheiding van de moderne politici en philosofen, die een horizontale wereldbeschouwing hebben, de verticale. Het grote conflict onzer dagen is dat van geest en stof; wat spr. zeer ernstig uitwerkte langs de lijnen van de hedendaagse philosofie-cultuur, de genotscultuur en de machtscultuur.

Te midden daarvan laat zich 20 eeuwen Christendom zo maar niet verloochenen. Men gevoelt zich al meer te midden van de wereldspanning als het kind, dat zijn huis kwijt is. God zijn wij kwijt en nu komt God Zelf in en onder al deze huidige dingen ons tot Hem terugroepen. En hoe dat moet? Dan stelt God Zelf het request op in Hosea 14. Dan moeten wij in afdanking van onze goden wees worden. Maar dan is de baan ook open (zegt Calvijn) voor Gods barmhartigheid.

In het tweede gedeelte van zijn rede behandelde spr. de vraag of er nog sprake mogelijk is van een nieuw tijdvak voor het Christendom. Onmogelijk achtte spr. dit niet, maar dan moeten wij buigend onder Gods oordelen, die ook roepstemmen zijn, gaan leven uit een levend Goddelijk beginsel, tot nieuwe krachtsenergie voor een nieuwe tijd. Dat is het Calvinistisch standpunt, niet in zgn. neo-calvinistische zin, maar naar de oude formule van de Geest in Rom. 11 neergelegd, nl. uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, wat spr. zeer diep en indrukwekkend uitwerkte. Mogelijk gaan wij echter nu reeds de eindperiode tegemoet. Dat wij dan bereid mogen zijn, maar ook gereed en staande gesierd om de Koning waardig te ontvangen. Heerlijk, de wereld spreekt van het einde, wij niet. Gods werk kent geen einde, maar voleinding. En deze zal zijn, dat God het oorspronkelijke scheppingsdoel vasthoudt en bereikt.

Met een ernstige oproep tot waarachtige bekering besloot spr. zijn rede.

De SECRETARIS

UTRECHT

Dinsdag 26 September j.l. kwam de kiesvereniging alhier in ledenvergadering bijeen.

De voorzitter, de heer J. A. Saarberg, opent deze vergadering door te laten zingen Psalm 66 : 2, leest daarna 1 Kon. 16 : 25 t. m. 1. Kon. 17 : 7 en gaat voor in gebed.

In zijn openingswoord heet de voorzitter alle aanwezigen hartelijk welkom en zegt, dat het nog een weldaad is, dat wij voorstanders mogen zijn van die beginselen, die gegrond zijn op Gods Woord en de onverkorte belijdenis der vaderen, te meer, daar ook in ons land evenals in Israël ten tijde van Achab de zonde steeds toeneemt en een algehele verlating van Israels God en Zijn geboden zich schier overal openbaart.

Vervolgens leest de secretaris de notulen der vorige vergadering, die ongewijzigd worden vastgesteld en brengt verslag uit van de jubileum vergadering in „Tivoli" ter gelegenheid van 't jubileum van Ds. Zandt. Na voorlezing der ingekomen stukken wordt als afgevaardigde naar de najaarsvergadering van het Landelijk Verband van studieverenigingen benoemd de heer G. Rijksen, met als reserve de heer E. de Groot.

Hierna verkrijgt de tweede voorzitter, de heer G. Rijksen, het woord, die een inleiding houdt over artikel 5 van het beginselprogram.

In grote trekken, doch op duidelijke wijze, zet spreker de roeping van de overheid ten opzichte van de kerk uiteen, die gelegen is in het bevorderen van de prediking van het Evangelie en het weren van wat zich daar tegen verzet. De overheid moet de kerk beschermen, aldus spreker, nl. die kerk, die door onze vaderen duidelijk in artikel 27 van onze Ned. Geloofsbelijdenis getekend is. Jammer, zo zegt spreker, dat onze overheid heden ten dage geen onderscheid maakt en alle kerken evenveel rechten toekent, pok aan Rome's kerk, daar toch ons volksbestaan zijn zelfstandigheid te danken heeft aan de zegenrijke kracht der Hervorming. Spreker eindigt dan ook zijn met aandacht gevolgd en leerzaam betoog met de wens, dat wij evenals Daniël belijdenis van onze zonden voor het aangezicht Gods mogen doen en als een Ezra treurende zijn over de zonden des volks.

Na een ogenblik pauze volgt op dit onderwerp een korte bespreking. Ook van de rondvraag maken enkele vrienden gebruik. Een drietal aanwezi- gen geeft zich op als lid, waarna de heer G. Rijksen, na vooraf te hebben laten zingen Psalm 119 : 3 met dankgebed de vergadering sluit.

's-GRAVENHAGE

D.V. Donderdag 30 Nov. a.s. hoopt voor de Kiesvereniging „Willem de Zwijger" in de Lutherse Kei'k, Lutherse Burgwal, alhier, Ds. H. A. Leenmans, Ned. Herv. Pred. te Bleskensgraaf, een tijdrede te houden. Aanvang 7.30 uur. Deuren open 7 uur.

IJSSELSTEIN

D.V. op 30 November a.s. hoopt voor onze Kiesvereniging in openbare vergadering op te treden Ds. H. Visser Mz., Chr. Geref. predikant te Rotterdam- Zuid, tot het houden van een tijdpredikatie. De vergadering heeft plaats in gebouw „Uzai", Hofstraat en vangt aan om half acht.

Toegang en plaatsen zijn vrij, ook voor vrouwen. Alle vrienden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Geeft aan deze vergadering zo veel mogelijk bekendheid.

VERBOND VAN RAADSLEDEN IN GELDERLAND

Aan de leden wordt medegedeeld, dat D.V. Woensdag 29 Nov. a.s. des avonds om 7 uur vergadering zal worden gehouden in de consistoriekamer der Ger. Gem. te Geldermalsen, voor behandeling der zaken welke zijn afgesproken in de laatst gehouden vergadering. Vrienden Gemeenteraadsleden uit de Betuwe, komt s.v.p. allen trouw op.

A. DE RAAD, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1950

De Banier | 8 Pagina's