Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

STATENKRING RIDDERKERK

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. Zaterdag 16 December a.s. in vergadering bijeen te komen te Ridderkerk, in gebouw „Obadja", des namiddags 3.15 uur.

Behalve enkele huishoudelijke zaken, waaronder bestuursverkiezing, hoopt het Hoofdbestuurslid Ds. J. van Dijk een rede te houden over het onderwerp: „De grote vergissing". Elke Kiesvereniging wordt verzocht twee afgevaardigden te benoemen en alle leden op te wekken deze vergadering te bezoeken. Aan de Kiesverenigingen in de Hoek.se Waard wordt medegedeeld, dat één of meerdere bussen zullen worden ingelegd, waaromtrent inlichtingen zijn te bekomen bij de heer A. Kruithof, Boomdijk 9 te Klaaswaal.

J. OUDIJN,

Burg. Kruyfstr. 33, Ridderkerk

GELDERMALSEN-TRICHT

Woensdag 6 December a.s. hoopt D.X. de heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelande, een spreekbeurt te vervullen in de openbare vergadering, die wordt gehouden in het gebouw der Ger. Gemeente te Tricht, aanvang 7 uur. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom.

RIDDERKERK

Op 18 October j.l. mocht de afdeling Ridderkerk haar eerste ledenvergadering in dit winterseizoen houden. Deze vergadering droeg een bijzonder karakter, omdat ook geestverwanten waren uitgenodigd. In ons midden was daarbij on.s geacht Kamerlid, Ir. C. van Dis, tegenwoordig, die een rede zou houden. Bij de aanvang liet de voorzitter, de heer B. V. d. Graaf, zingen Psalm 84 : 6, ging voor in gebed en las Jer. 35.

In het openingswoord, door de voorzitter daarna gehouden, sprak de laatste er zijn blijdschap over uit, dat er velen aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven en riep hen een hartelijk welkom toe en richtte zich in het bijzonder tot ons Kamerlid, Ir. van Dis. Naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte sprak hij voorts enkele woorden in verband met de ernst der tijden, die wij doorleven. Na vaststelling der notulen van de vorige vergadering en een woord van dank aan de kascontroleurs, alsmede aan de penningmeester, gaf de voorzitter het woord aan de spreker van deze avond.

Deze had tot opschrift van zijn rede: „Beginsel-Politiek". Spreker begon met te zeggen, dat de wereld geregeerd wordt door beginselen. Vóór de val v/as er maar één beginsel, n.l. Gods heilige wet, die inhield God lief te hebben boven alles. Maar sinds de val der engelen en sinds de val der mensen is er een tweede beginsel gekomen, uit welke laatste velerlei beginselen zijn voortgevloeid, die kort samengevat alle hierop neerkomen, dat men God tegenstaat. De antithese, de tegenstelling tussen satan en God is er alle eeuwen door al geweest. En al wat zich tegen God verheft zal geen dageraad hebben. Dit laatste hebben degenen, die begonnen zijn de Staatk. Geref. Partij op te richten, terdege voor ogen gehad. Bij de bespreking van allerlei beginselen, die men in de voorgaande eeuw voorstond, besprak de referent ook o.m. de grote draai, die Dr. Kuyper gemaakt heeft, welke eerst niets van een samengaan met Rome moest hebben en later Gods zegen over de coalitie met Rome kon afbidden. To»n er nog geen stemplicht was gingen vele mensen niet meer ter stembus. Maar toen men gedwongen werd te stemmen werd het een moeilijke zaak. In verband hiermede schetste spreker in het kort de totstandkoming der Staatk. Geref. Partij. En velerlei voorvallen, die haar afgevaardigden in de Tweede Kamer hebben meegemaakt, bracht spreker in herinnering. Echter niettegenstaande de verguizing en de tegenkanting, die de Staatk. Geref. Partij heeft moeten ondergaan, heeft ze tot op heden afgevaardigden in de Tweede Kamer gehad, behoudens de onderbreking in de oorlogsjaren. Ook behandelt spreker de heroprichting der S.G.P. na de oorlog. Hij wees hierbij op de gestadige groei. Waren er vóór de oorlog 219 kiesverenigingen, thans zijn er 250. Het moet er echter niet om gaan om te steunen op het aantal, maar onze kracht moet gezocht worden bij God en Zijn inzettingen. Hierbij en bij de daartegenover staande liberale en humanistische leuzen van vorige en tegenwoordige jaren staat spreker nog enige tijd stil. Kort gezegd bepaalde spreker zijn gehoor er bij dat het algemeen op te merken valt, dat bij degenen, die met God en Zijn gebod geen rekening wensen te houden, liet \verk als bij de handen afgebroken wordt. Hij wijst hierbij op de fiasco's, die de Verenigde Naties maken, gelijk weleer de Volkenbond. Tevens wijst hij op de algemene afval, besprekende o.m. de ontheiliging van Gods dag, de lijkverbranding, de bioscopen enz. enz. Tegen alles wat niet is naar Gods Woord tracht de Staatk. Geref. Partij op te komen, hetzij in de Tweede Kamer, hetzij in de vergaderingen der Prov. Staten of in de Gemeenteraden. Nooit echter behoeven wij ons zelf te verheffen boven andere partijen, want van nature zijn wij niet beter, en dragen allen een Gode vijandig hart om. Nochtans hopen wij te mogen volharden bij de beginselen van onze vaderen, die in de voorbijgegane eeuwen Gods zegen hebben mogen ei-varen bij hun betrachten van de onderhouding van de inzettingen des Heeren.

Bij het einde van zijn rede wordt de referent dank gezegd door de voorzitter. Niemand maakte gebruik van de gelegenheid om met de spreker over'één of ander van gedachten te wisselen Tot slot werd gezongen Psalm 25 : 10 en op verzoek sloot Ir. van Dis met dankgebed. Het was ons aangenaam, dat ons Kamerlid zo een en ander in herinnering bracht.

De Secretaris.

OLDEBROEK

Op 26 October, 's avonds 7.30 uur, heeft Ds. Dorsman een tijdrede uitgesproken voor de S.G.P. Kiesvereniging te Oldebroek in het Bankgebouw. Het was tot in alle hoeken bezet.

Voorzitter A. Tidder opent de vergadering met te laten zingen Psalm 89 : 13 en gaat voor in gebed.

Hij spreekt daarna een inleidend woord tot de vergadering, hoe er op het ogenblik zo weinig verschil is tussen de wereld en Gods volk, omdat er zo weinig leveu is.

Dan komt Ds. Dorsman aan het woord, die leest voor van Daniël 5 enkele verzen over Belsazars feest en over de gouden vaten uit de Tempel des Heereii. Wat een overeenstemming met ons land, overal feest, terwijl onze jongens in Indië sneuvelden. Gode tergend is er geen stilstand in de zonde. Er is niets meer dat indruk maakt op de mens. Ook bij Belsazar ging het van kwaad tot erger. Doch laten wij niet boven Belsazar gaan staan, ook wij hebben onze gouden vaten buiten het Woord van God, dat te ouderwets is geworden.

Wanneer dat Woord los gelaten wordt, gaat men op een hellend vlak, zodat men tenslotte niet meer dan de band des Bijbels over houdt. Een tweede heilig vat is de dag des Heeren. De wereld heeft met God afgerekend. Ja de mens wil uitmaken wat goed is, waar dan de Heere maar genoegen mee moet nemen. Belsazar gaat voort tot er iets gebeurt waar niet op gerekend was.

God schreef door de vingeren eens mensenhand: „Mene, Mene; Tekel, Upharsin" op de kalk van de wand van het koninklijk paleis, doch Belsazar vraagt niet naar de Heere, maar naar de wijzen en tovenaars, doch die konden niets uitrichten. Buiten het Woord des Heeren is het schrift niet te lezen. Toen moest Daniël komen en kondigt de koning Gods Woord aan, zonder aanzien des persoons, dat in het houden van Gods geboden is grote loon, doch die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Alleen op de leerschool des Geestes kan men dat schrift verstaan voor eigen hart.

Spreker wijst verder op de verdienste van Christus, waardoor het recht in verworven, enz.

Doch het door Christus levend gemaakte volk is zo ver van huis, enz.

Het gaat eindelijk om het levende, het kind, eenmaal zal de Heere gericht oefenen. Als er niet naar dat Woord des Heeren geleefd wordt, zal een gewis verderf ons overkomen. Moclit de kerke Gods nog een zoutend zout zijn. Hierna laat spreker zingen Psalm 81 vers 9 en 10 en eindigt met dankgebed.

WAARDE (Zld)

D.V. Woensdag 6 December a.s. hoopt voor onze kiesvereniging in openbare vergadering op te treden Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Schelluinen, tot het houden van een tijdrede, in de kerk der Geref. Gemeente. Aanvang 7.30 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1950

De Banier | 8 Pagina's