Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten! Verleden week heb ik er toe aangespoord dat zij, die de raadsels wel geregeld oplossen, doch de oplossingen niet inzenden, dit zullen gaan doen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle anderen, die tot nu toe nog nimmer de raadsels hebben opgelost. Ik verzuimde echter om er bij te vermelden, dat nieuwelingen buiten op de enveloppe het woord NIEUW moeten schrijven. Hierbij zij daaraan dan nog eens herinnerd. Nieuwe neven en nichten zijn steeds hartelijk welkom. Zoals beloofd, wordt op elke tien nieuwelingen een prachtige hallpoint uitgereikt, nadat men minstens 4 maanden met de Banier-raadselrubriek heeft meegedaan.

De volgende nieuwe neven en nichten zijn er weer bijgekomen: Johan van Lieburg te R.; Genie van Roekei te £., - Lize Pijl te 's Gr. Ina Schoondervjoerd te S.; Piet en Arte Mulder te V. Wie volgen? Thans volgen de namen van hen, die met het oplossen der opgaven 182 tot en met 185 een prijs gewonnen hebben:

1. Wim de Bree te Ntv. L. 2. Jan Wouter Borsje te M. 3. Willy Vermeiden te Kr. 4. Willem Nieuwenhuizen te W. 5. ]aap van Belzen te A. G. Bertha Molenaar te B. 1. Beppie Mulder te V. 8. Stina Zwarthol te O.A.

Elk van jullie krijgt een boek, dat je zelf moogt uitzoeken uit het hieronder geplaatste lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 3. De kerk in Schotland; 4. Willem Farel I; 5. Willem Farel II; 6. De oude Schoolmatres. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur; 2. Water en vimr; 3. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Het uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendronk, Bram Schelling. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; 5. Eén dorp en toch twee. Voor meisjes: 1. Dienende liefde; 2. Sterren in de nacht. Voor kleine jongens en meisjes: Zoals Opa sprak. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een briefkaart met een postzegel van 6 cent er op en stuur die aan OOM KOOS, Postbus 2019 te Utrecht, met vei-melding welk boek je wilt hebben. Denk er om, geen brief, maar een briefkaart, dan heb je het boek veel vlugger. Vergeet niet om duidelijk naam en volledig adres op deze briefkaart te schrijven. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 191

Jongeren:

1. Gegeven is het volgende: 5, 10, 4, 11, 12, 13 is de naam van de eerste der drie Israëlieten, die levend ter helle voeren; 2, 6, 3 is de moeder aller levenden; 1, 7, 9 is de naam van een der zonen Jacobs; 8 is gelijk aan 9. Wat drukken de letters 1 tot en met 13 uit?

2. Noem de naam van: a. een goddeloze koningin over Israël, die de profeten liet doden; b. een koningszoon, die naar Gods Woord de schoonste van alle mannen in Israël was; c. een blinde, die riep: Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner; d. de moeder van Johannes de Doper; e. een gemeente in Klein-Azië, die lauw was. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 3. Door een andere rangschikking van de letters der uitdrukking LISTAPU kan men de naam verkrijgen van een bekend persoon uit het Nieuwe Testament.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat deze woorden tezamen een bekende tekst geven uit het Oude Testament: a. Want God de Heer', zo goed zo mild. b. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. c.En de koning zeide: Doorsnijdt dat levende kind in tweeën. d. De Heere is groot en zeer te prijzen. e. Wie zal ons het goede doen zien? f. De mens, van een vi'ouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. g. Wie zal een reine geven uit de onreine? h. Hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan. i. De aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid. j. Geef ons heden ons dagelijks brood. k. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

2. Een gedeelte van een tekst uit het Nieuwe Testament bestaat uit 26 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 14, 1, 21, 25, 17, 4, 23, 2, 10 is een deel van Europa; 15, 16, 20, 19, 22, 13 is een deel van Gelderland; 11, 5, 3 is een godvrachtig koning uit het Oude Testament; 6, 7, 8, 9 is een getal; 12, 24 is een gewicht (afkorting); 18, 26 is een wereldorganisatie (afkorting).

3. Maak uit HELEMASUT door verplaatsing der letters de naam van een persoon uit het Oude Testament.

De oplossingen dezer raadsels nog niet ingezonden worden. mogen

Wij gaan nu verder met het verhaal, waarin wij de vorige maal zagen, hoe één van de grootste vijanden der zendelingen naar de christenen was toegekomen om zijn hart voor hen uit te storten. Het is te begrijpen, dat de vrienden door de woorden van de vreemde gast zeer verrast, maar ook zeer verblijd waren, daar zij diens taal goed verstonden. Ook zij zelf hadden immers zo gedacht en gesproken toen de Heere hen met zichzelf kwam bekend te maken. Ze wisten, dat dit , de taal was van het leven, dat door de Geest des Heeren wordt gewerkt; de belijdenis van iemand, die aan zijn verloren toestand is ontdekt. De zendeling nam het woord en zeide: Ge hebt naar waarheid gezegd, dat de Heere een rechtvaardig en heilig God is. Zijn eigen Woord leert ons, dat Hij zo heilig is, dat Hij ook de kleinste zonde, in ons oog, niet onverzoend kan vergeven. Maar o, mocht diezelfde God het u eens doen zien en geloven, dat Hij ook is een God van genade en liefde. Hij zweert bij Zichzelf: Zo waarachtig als Ik leef, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen; maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere en dat hij leve. En die eed van de God des ontfermens is op het heerlijkst bevestigd in de zending van Zijn geliefde Zoon. Want om zondaren te redden van het eeuwig verderf, dat zij om hunner zonden wil waardig waren, heeft Hij Zijn eenig gehefde Zoon gezonden en Hem tot zonde gemaakt. Zijn Naam is Jezus, dat betekent Zaligmaker, en deze Jezus heeft toorn en vloek gedragen, lijden en dood gesmaakt in de plaats van zulke zondaren, als ge uzelf 20 even hebt beleden te zijn en waar nu de Heere rechtvaardig is, daar kunnen die zondaren worden vrijgesproken van straf, omdat deze door Jezus gedragen is.

Zo sprak de zendeling, die de verslagen en verlegen heiden aanmaande om tot die Jezus te vluchten met de bede: Openbaar Uzelf aan mij, O Heere en wees mij genadig!

Zijn woorden vielen in esn toebereide akker. Na veel worstelen aan de troon der genade, na zware strijd en telkens weerkerende twijfelingen, mocht de man door Gods genade vrede vinden door het bloed des kruises en leerde hij roemen in de verlossing, welke in Christus Jezus is. Hij werd een toonbeeld van 's Heeren ontfermende zondaarsliefde, een voorbeeld voor anderen, en hoe vaak ook daarna wederom aangevochten door de grote vijand van Gods volk, telkens weer deed de Heere het ervaren, dat Zijn genade sterker is dan de listen en lagen van de vorst der duisternis. En toen voor hem het stervensuur aanbrak, mocht hij in het blij geloof: „'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheèn", deze aarde verlaten om ten volle te ervaren, dat de Heere geen rechtvaardigen roept, maar zondaren, die alles verbeurd en verzondigd hebben. Voor ditmaal eindig ik weer. De hartelijke groeten van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1950

De Banier | 8 Pagina's