Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

's-GRAVENPOLDER

Voor een aandachtig gehoor sprak Vrijdag 13 October voor de kiesvereniging alhier over het onderwerp „Vanwaar en waarheen? " Ds. J. van Dijk, Ned. Herv.

jjredikant te Gameren.

Naar aanleiding van de geschiedenis van Hagar (Gen. 16 : 7—9) trok spreker parallellen met deze tijd: de rede ging de boventoon voeren, gelijk Hagar op de \ lucht was, is thans het mensdom op de \Iucht voor zichzelf. „Wij leven in een bezeten wereld." En die vlucht geeft geen rust en vrede. Goethe moest getuigen: nog geen negen dagen geluk gekend te hebben. Een aards paradijs werd beloofd, maar het paradijs op aarde is niet te vinden; het is toegesloten door een cherub. Hagar wordt echter vindster, omdat de Heere haar zocht en de vraag wordt gesteld: vanwaar en \\aarheen? Dit wordt de grote levensvraag: aan de doodstaat ontdekt te «orden en tot een staatsverwisseling te komen. Een weg , , terug" moet gevonden en dat is een „terug" tot Gods Woord, dat voor alle dagen geldt; terug tot de plaats vanwaar we gekomen zijn, in diepe vernedering. Dat is niet een weg terug, maar de weg: er is geen andere. J)ie weg terug is nodig voor het persoonlijk leven, maar ook voor de maatschappij. Ons volk moet terug tot de paden, die het heeft verlaten, tosn er gestreden werd voor de zuivere religie tegen de Roomse overmacht en Willem van Oranje een verbond sloot met de Potentaat iillev potentaten en De Ruyter knielde \oor de hoge God.

We hebben die vreselijke uitvinding gekregen, dat Rooms en Protestant stoelen op één wortel des geloofs en tijdens de zgn. Chr. regering alles werd getolereerd, zodat zelfs extra-treinen op de Dag des Heeren werden ingelegd. Daartegen heeft de S.G.P. geprotesteerd en de regering voorspeld, dat er tijden zouden aanbreken, dat het hele vervoer zou stil komen te liggen, wat tijdens de Duitse overheersing bewaarheid werd.

Zware tijden werden aangekondigd, en ze zijn gekomen. Door emigreren zullen we het oordeel niet ontlopen, maar wel door terugkeer tot Gods Woord in diepe verootmoediging. De S.G.P. wijst die weg aan, en daarbij heeft ze het geweten mee, want in 't diepste van het hart moet getuigd: het is zo, dat is de waarheid. Ons volk is vervreemd van de kennis Gods. Wat de Heere eist moet worden voorgehouden. Dat is het doel van de S.G.P. Met een zeer ernstig woord wees Ds. v. Dijk op de vragen, die ons persoonlijk aangaan: vanwaar en waarheen. Onder grote stilte werd de rede aangehoord. De secretaris

ROTTERDAM BANIER II

Ledenvergadering gehouden op Dinsdag 3 October 1950. De voorzitter opende de vergadering door te laten zingen Psalm 74 : 2, las deze Psalm en ging voor in gebed. Na zijn inleidend woord en het lezen der notulen door de secretaris gaf de voorzitter de weled. heer A. Kersten gelegenheid zijn „Herinneringen van politieke aard" naar voren te brengen.

Spreker bracht op aangename wijze verschillende voorvallen en gebeurtenissen uit het verleden van de S.G.P. in herinnering. Speciaal de oprichting der Rotterdamse afdeling op 10 November 1922 werd in het geheugen teruggeroepen. Hij schetste verder de strijd der S.G.P. o.a. tegen het vrouwenkiesrecht, welks veroordeling thans nog van kracht is. Bij haar strijd had zij niet alleen A.R. en C.H., die tegen haar waren, maar ook de wassende stroom van het Humanisme, n.l. de vermenging van heidendom en Ghristendom. Ook Rome schreed en schrijdt voort, waartegen een eenpa­ rig optreden ook van de andere rechtse partijen nodig ware. De S.G.P. staat echter steeds alleen. In dit verband noemde spreker de destijds door de S.G.P. bewerkte afschaffing van het gezantschap bij de paus.

Door de houding van A.R. en C.H. is het mogelijk, dat ook de vrijdenkers hun vrije gedachten kunnen uiten, die lijnrecht indruisen tegen Gods Woord en waar de Regering ook op behoorde toe te zien met handhaving van artikel 36. Aan het eind van zijn beschouwingen toonde spreker met cijfers de toenemende onkerkelijkheid aan en het afglijden van de Reformatorische beginselen. Juist om die beginselen gaat het en het is nodig, dat die in ons hart levendig zijn. Dit geldt niet alleen voor de ouderen, maar ook speciaal voor de jongeren.

Spreker werd dank gezegd voor zijn duidelijke uiteenzetting en na de rondvraag werd gezongen Psalm 84 : 6, waarna de heer A. J. Kersten op verzoek van de voorzitter de vergadering sloot met dankgebed.

UTRECHT

Maandag 6 November j.l. kwam de kiesvereniging alhier in ledenvergadering bijeen.

De voorzitter, de heer J. A. Saarberg, opent deze goed bezochte vergadering door te laten zingen Psalm 119 : 1, leest Psalm 119 : 1 t.m. 32 en gaat voor in gebed.

In zijn openingswoord heet de voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom en spreekt de wens uit, dat wij evenals David Gods Woord en Wet niet mochten vergeten, maar ons veiTnaken in Zijn inzettingen. Hierna leest de secretaris de notulen van de vorige ledenvergadering. die behoudens een kleine wijziging goedgekeurd en getekend worden. Een drietal ingekomen stukken wordt voorgelezen, waarbij zich een schrijven bevindt van een lid der vereniging, die wegens hoge ouderdom voor het lidmaatschap bedankt. Vervolgens brengt de secretaris verslag uit van de najaarsvergadering van het Landelijk Studieverband. Als afgevaardigden naar de vergadering van de Provinciale Vereniging worden benoemd de heren J. Klap en J. A. Saarberg. Drie vrienden worden geballoteerd en als lid ingeschreven.

Vervolgens gaat men over tot bestuursverkiezing in verband met de ontstane vacature door het bedanken van vr. H. Heikoop. Met grote meerderheid van stemmen wordt hiervoor gekozen vr. A. de Groot, die zijn verkiezing ook aanvaardt.

Na een korte pauze roept de voorzitter vriend A. de Groot een hartelijk welkom toe in het bestuur en zegt vriend H. Heikoop hartelijk dank voor de door hem als bestuurslid verrichte werkzaamheden en de .prettige samenwerking. Jlierop wordt het woord vei'leend aan de secretaris om zijn onderwerp over artikel 6 van het beginselprogram te behandelen.

In zijn. inleiding wijst spreker er op, dat het recht Codes is en op het schrikkelijk verzuim van de overheid, daar de rechtspraak niet volgens Gods Woord is en bijzonder het ontheiligen van Gods Naam niet wordt gestraft.

Na een korte bespreking volgt de rondvraag, waarbij twee vrienden als lid der vereniging wen.sen toe te treden. Niets meer aan de orde zijnde sluit hierna de afgetreden alg. adj. de heer PI. Heikoop, deze vergadering, na vooraf te hebben laten zingen Psalm 25 : 2 met dankgebed,

E. DE GROOT, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1950

De Banier | 8 Pagina's