Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten, De eerste zending brieven heb ik ontvangen en daaronder waren er ook weer van nieuwelingen, jiamelijk van Nellie V. d. Bruinhorst te B.; Grietje de Ruyter te G.; Cornelia Borsje te M.; Willie Bravehoer te R.; Ali Schawel te B. Julhe bent allemaal hartelijk welkom en nu zijn jullie Banierraadselrubrieknichten geworden. Blijft steeds ijverig meedoen en stuurt de oplossingen geregeld in. Zijn er nog meer, die onze neven en nichten willen worden? Schrijf dan maar even aan Oom Koos, Postbus 2019, Utrecht, en zet buiten op de enveloppe aan de voorkant met grote letters het wooid: NIEUW. Vergeet niet om dit te doen, want dat maakt voor mij het werk gemakkelijker. Van elke tien nieuwelingen krijgt er één een mooie ballpoint, nadat vier maanden is meegedaan. Hier volgen thans de nieuwe raadsels.

OPGAVE 195

Jongeren: 1. Wie kan uit de woorden Ier en mia de naam maken van iemand, die een vrome vader had en het stamhoofd is van een volk, dat Israël niet gunstig gezind was en nog niet is. 2. Uit welk geslacht was Anna de profetes, die op hoge ouderdom de Heere Jezus beleden heeft. 3. Een plaats, voorkomend in het Oude Testament, bestaat uit twee woorden, waarvan het eerste de betekenis heeft van een scherp, doordringend geluid en het andere een lichaamsvocht voorstelt. Welke plaats wordt bedoeld?

Onderen:

1. In het boek der Psalmen is te vinden wat gevraagd wordt. Zoek het gevraagde uit de volgende gegevens; 7, 1, 14, 5, 4, 9 was een vrouw, die een kind Gods ten val bracht. 2, 16, 17, 12, 3 was iemand uit het geslacht van Ezra en wordt daarom een Ezrahiet genoemd (Psalmen). 10, 15, 8, 13, 11, 10, 6, 7 was een valse profeet, die vele aanhangers gekregen heeft en nog heeft. 2. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden te zamen een tekst geven uit het Nieuwe Testament. a. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Gij alom. h. Het is beter te wonen op de hoek van een dak. c. En het kindeke wies en had genade bij God en het volk. d. Hoe velen zullen te laat gewaar worden dat zij zich bedrogen hebben. e. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. f. Het is beter weinig te hebben in de gunste Gods dan veel zonder Zijn gunst. g. De kinderen zeiden, dat zij naar de kerk zouden gaan. h. Het is beter te vallen In de handen Gods dan in de handen der mensen, i. De vrouw is als de hulpe des mans geschapen, lees dat maar na in het boek Genesis. j. Hoe velen zijn er niet, die het jaar 1951 ingingen en thans niet meer in het land der levenden zijn. k. De barmhartigheden Gods roemen tegen een welverdiend oordeel. 3. Welke naam uit het Nieuwe Testament kan men verkrijgen door de letters der uitdrukking Proesagua een andere rangschikking te geven?

De oplossingen d^er raadsels mogen nog niet ingezonden worden. We gaan nu verder met het verhaal. Het tweede Franse oorlogsschip, dat Nieuw-Caledonië aandeed en welks bevelhebber in naam der Franse regering dit eiland in bezit nam, had ook een groot aantal Franse priesters meegebracht. Rome wilde andermaal trachten om de heidenen tot haar kerk te bekeren. Thans dacht men dit doel ook zeker te bereiken, want nu waren ze niet alleen door een oorlogsschip gebracht, gelijk de vorige, maar ze stonden thans meer direct onder de bescherming der Fianse wapenen, daar een groot deel der soldaten met enkele vuurmonden op Nieuw-Caledonië bleven, daar dit nu een Franse kolonie was geworden. En waar nu de Roomse priesters zich beschermd wisten door kanonnen, geweren en bajonetten, daar traden ze zeer stout- . moedig op en waren voor de bevolking een ware plaag. Daardoor werden ze echter ook oorzaak, dat er een ernstige opstand tegen het Franse gezag uitbrak. Hadden de Nieuw-Caledoniërs zich eerst, wegens het krijgsvertoon der Fransen, aan deze gewillig onderworpen, toen ze de zware druk van die heerschappij gevoelden, was hun onderworpenheid en gedweeheid volkomen verdwenen en stonden de onderscheidene stammen van het grote eiland als een enig man op. AUeeu de ene stam, in het binnenland, welke voor het Christendom ingewonnen was, deed aan deze opstand niet mede. Samuel en zijn helpers wezen er het volk op, dat men zich gewillig aan het gezag van de vreemdeling onderworpen had, zodat men nu ook de macht, over hen gesteld, behoorde te eerbiedigen. De hoofdman van de stam, waaronder Samuel verbleef, zond dan ook een bode tot de vertegenwoordiger van het Franse gezag met het bericht, dat hij met zijn volk trouw wilde blijven aan het wettig bestuur, maar ook met het vriendelijk verzoek, dat hij verschoond mocht blijven van de eis de Fransen te moeten helpen tegen zijn landgenoten, daar hij anders door deze als een verrader zou worden aangezien. Het Franse leger had zijn hulp echter niet nodig. Hoe groot de strijdmacht der inboorlingen ook was, met hun primitieve wapenen zoals speer, boog en knots, konden zij onmogelijk op tegen de over vuurwapenen beschikkende Fransen, wier kogels dood en verderf brachten in de gelederen der aanstormende Nieuw-Caledoniërs. Al spoedig zagen deze dan ook in, dat zij het onderspit zouden moeten delven en dat de opstand hen slechts verlies kon brengen, daar zij met hun wapenen niet eens zo dicht de vijand konden benaderen, dat deze doel konden treffen. De opstand, die stromen bloeds gekost had, was dan ook binnen zeer korte tijd gebroken. Met het Franse legeronderdeel behaalde echter ook Rome's priesterschaar de overwinning, want de kipderen dergenen, die in de strijd gevallen waren, werden door hen opgenomen en in het roomse geloof opgevoed, terwijl de overgeblevenen, die voor de kogels ge­ spaard waren, bij honderdtallen kwamen om zich te laten dopen en dat zonder er iets van te begrijpen wat er met hen gebeurde!

Ook waren er enkelen, die de vlucht namen naar de stam in het binnenland, waar Samuel indertijd een toevlucht gevonden had. Ze herinnerden zich nog zeer goed de liefelijke en vriendelijke wijze, waarop de Samoa-eilanders hun het Evangelie verkondigd hadden; ze wisten ook nog heel goed welk leed zij die vriendelijke Evangelieboden hadden aangedaan en hoe deze daartegenover nooit anders dan goed voor kwaad hadden vergolden. Dit optreden vormde wel een schril contrast met dat der Franse priesters, zodat zij liever naar die naburige stam gingen dan zich te onderwerpen aan het Franse gezag. Verscheidenen hunner lieten zich in de Christelijke godsdienst onderwijzen en legden belijdenis af van het geloof der Christenen. Voor hen werd alzo de komst der roomse priesters zijdelings tot een zegen.

Weldra zou echter het oog van Rome ook op die kleine stam in het binnenland vallen. Het was haar een doorn in het oog, dat, terwijl Rome's invloed onder de andere stammen zo zeer toenam, er in het binnenland een stam van protestantse Christenen was, die hun aantal langzamerhand zagen toenemen. Alle pogingen werden aangewend om de Franse regering het te doen geloven, dat de inboorlingen, die een zogenaamd ketters Christendom hadden omhelsd, voor de rust der regering nog gevaarlijker waren dan de heidenen. Deze pogingen hadden echter niet het gewenste resultaat, daar de Fransen er de bewijzen van gekregen hadden, dat deze stam in het binnenland zich in alles aan het Franse gezag onderwierp. Voor ditmaal weer genoeg, neven en nichten. Allen hartelijk gegroet van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's