Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mededeling aan de abonné's

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Mededeling aan de abonné's

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

In zijn vergadering van 2 Januari j.l. heeft het Hoofdbestuur der S.G.P. zich genoodzaakt gezien om te besluiten om met ingang van I Jan. 1951 de abonnementsprijs van De Banier iets te verhogen en wel met de kleinigheid van een kwartje per half jaar. De harde noodzakelijkheid heeft het daartoe gedwongen. De papierprijzen zijn zo sterk verhoogd alsook de drukkosten zijn door verhoging van lonen enz. dermate gestegen, dat tot het nemen van dit besluit men zich wel genoodzaakt zag, hoe ongaarne daartoe ook is overgegaan. De Banier is niet het enige blad, dat de abonnementsprijs heeft moeten verhogen. Tal van bladen van allerlei aard hebben ook een besluit tot verhoging van de abonnementsprijs moeten nemen, wilden zij niet met minder of meerder verlies werken. Zelfs met de verhoging van een kwartje, zodat de abonnementsprijs per half jaar nu f 2.75 bedraagt, is de prijs van het abonnement op De Banier nog zeer laag. Dit zal een ieder moeten toegeven, als hij de omvang van de huidige Banier in aanmerking neemt. Tal van weekbladen, die veel en veel kleiner zijn, worden uitgegeven met dezelfde abonnementsprijs als die van De Banier.

Daarom verheugt het het Hoofdbestuur, dat het zich niet gedwongen gezien heeft de abonnementsprijs met een hoger bedrag dan een kwartje per half jaar te verhogen. Dit is op zichzelf al zeer verblijdend. Men ontvangt in De Banier zeer veel waar voor zijn geld. Daarin staat week aan week een stichtelijke overdenking, die op zichzelf de abonnementsprijs zeker wel waard is. Daar benevens vindt men er geregeld een artikel in, waarin het Beginsel-program van de S.G.P. wordt uiteengezet, slechts dan niet, als uit plaatsgebrek dit achterwege moet blijven, omdat de benodigde ruimte in De Banier wordt in beslag genomen door de plaatsing van de gehouden redevoeringen der S.G.P. Kamerleden, welke er immer onverkort in zijn afgedrukt; waarin naast principiële uiteenzettingen vele actuele onderweipen, zoals de Indische kwestie en vele andere besproken worden. Bovendien treft men in De Banier week aan week aan de artikelen „Voor Oud en Jong", en „Voor de Jeugd" en ook eveneens vrij geregeld de artikelen „Brief uit Zeeland" of „Voor gemeentebestuurder". .

Voorts nog, indien de plaatsruimte dit maar even toelaat, vele artikelen van veschillende aard, terwijl er voortdurend de rubrieken „Kerknieuws" en „Predikbeurten" en „Advertenties" in te lezen staan. Ook ontbreken de Parüjberichten daarin niet. Het is ons bekend, dat er nog al velen zijn, die deze berichten maar liefst helemaal uit De Banier zouden zien verdwijnen en er anderen zijn, , die daarop maar heel matig gesteld zijn, waartegenover staat, dat er niet weinigen zijn, die — zoals ons uit brieven en persoonlijke gesprekken blijkt — juist zeer op de Parijberichten gesteld zijn en er zich bij ons over beklagen, als deze niet of in zeer geringe mate in de een of andere Banier voorkomen. Wat ons betreft wij zijn aangaande de Partijberichten van oordeel, dat de Partijberichten in De Banier niet gemist kunnen worden — men zie toch niet over het hoofd, dat De Banier het officiële Partij-orgaan van de S.G.P. is — maar zijn overigens van gevoelen, dat deze berichten in hun samenstelling zo beknopt en zakelijk mogelijk behoren te zijn, waarop wij bij deze nog eens aandringen.

Daarenboven worde er nog eens op gewezen, dat de lezers van De Banier in zo beknopt mogelijke vorm wekelijks op de hoogte worden gehouden met de belangrijkste gebeurtenissen, welke in het buitenland plaats vinden. Er zijn er ook al, die er op aangedrongen hebben en nog op aandringen, dat het Buitenlands Overzicht nog wat uitvoeriger zal zijn. Aan die aandrang kan echter uit plaats­ gebrek niet worden voldaan. De positie, waarin de redactie van De Banier zich bevindt, is verre van gemakkelijk. Zij heeft al heel veel overeenkomst met die van een kok, die met een en dezelfde maaltijd het eten voor duizenden heeft te bereiden. De een van zijn disgenoten wil de spijs nog al zoutig opgediend hebben, de ander daarentegen mag in het geheel geen zout in zijn eten hebben; deze wil het eten gepeperd en sterk gekruid op tafel gediend hebben, gene verkiest in zijn wanne maaltijd echter volstrekt geen peper of enig specerij; een derde zou liefst altijd zeer veel van zijn lieveüngskost te eten krijgen, terwijl een vierde nu juist allerminst op die kost gesteld is; een vijfde heeft bij voorkeur esn soort van slappe spijze met allerlei liflafjes, maar een zesde moet daar nu juist niets van hebben en heeft zijn zinnen op een stevige maaltijd gezet. Daar is tenslotte geen kok, die voor duizenden een en dezelfde maaltijd heeft te bereiden, die precies aan de wensen van elk van die duizen­

den kan voldoen. In zulk een positie bevindt de redactie van De Banier zich ook al. Zij kan onmogelijk precies aan de wens van elk harer vele lezers voldoen, al houdt zij zoveel mogelijk rekening met de wensen harer abonné's en lezers en zal zij dit in de toekomst ook gaarne en van harte blijven doen. Waar De Banier zich in een groot aantal abonné's en lezers mag verheugen, daar behoort het echter tot het onmogelijke om het nu juist elk harer lezers geheel naar de zin te maken. Gelukkig wordt dit ook door onze abonné's en lezers begrepen en zeggen wij hun voor hun welwillende houding jegens De Banier dank. Die welwillende houding wordt voor een deel mede bepaald door de liefde onzer abonné's voor de beginselen van de S.G.P. Met betrekking tot de beginselen willen wij nu juist iets gaan schrijven. De geringe verhoging van de abonnementsprijs van De Banier staat dskmjfi^ de in nauw verband.

Het is algemeen bekend, niemand kan dit tegenspreken, dat al wat het Hoofdbestuur ter verspreiding van de beginselen der S.G.P. aan lectuur uitgeeft, spotgoedkoop is, gelijk ook De Banier, na de kleine verhoging van het abonnementsgeld, nog spotgoedkoop blijft. De baten nu, welke de Partijkas door middel van de uitgave van De Banier trekt, maken het mede mogelijk, dat die lectuur zo goedkoop mogelijk kan uitgegeven worden. Dit wenst het Hoofdbestuur in de toekomst ook te kunnen doen. Dit acht zij van groot belang voor het welzijn en de bloei van de S.G.P. Vooral in het volgende jaar, waarin de verkiezingen voor de Tweede Kamer bij leven en welzijn gehouden zullen worden, zal de verspreiding van die lectuur van de Partijkas zware offers vragen. Mede met 't oog daarop kon de geringe verhoging van het abonnementsgeld niet achterwege blijven. Elk die enig hart voor de beginselen der S.G.P. heeft, zal daarom die luttele verhoging niet alleen begrijpen, maar ook goedkeuren.

In dit verband willen wij nog iets zeggen over de uitgave van De Banier als dagblad. Steeds wordt daar op aangedrongen door deze en gene. Hoe gaarne het Hoofdbestuur en de redactie van De Banier daartoe ook zouden overgaan, dit gaat tot hun groot leedwezen echter niet. Direct na de oorlog niet en nu — waar de papierprijzen en de drukkosten zo geweldig gestegen zijn — nog al zoveel te minder. Met zulk een uitgave zijn geweldige kapitalen gemoeid, waarover de S.G.P. in de verste verte niet beschikt. Er is een oud-Hollands spreekwoord, dat luidt: Wie verder springt dan zijn pols lang is, valt in de gracht en wat meer zegt, de Heilige Schrift leert ons, dat wie een toren wil bouwen eerst de kosten heeft te overrekenen. En daarop lettende kan er van een uitgave van De Banier als dagblad geen sprake zijn. Van de zijde van een partij, met name van de Christelijk-Historisdie partij, is er kort na de oorlog een dag. blad uitgegeven. Deze uitgave is op een volkomen mislukking uitgelopen, moest gestaakt worden met een — naar ons medegedeeld is — zware schuld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's

Mededeling aan de abonné's

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's