Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

Verantwoording

Van de volgende kiesverenigingen werden ten behoeve van het Partijbm'eau de bijdragen voor 1950 ontvangen; Leerbroek f 5, Aagtekerke f20 (1951), Houten f 5, Urk f 10, Elspeet f 10, Nijkerk f 10, Den Hulst f.5. Namens het Hoofdbestuur allen vriendelijk dank. Willen de achterblijvende kiesvereniging haar bijdragen voor 1950 nu spoedig storten op no. 186302 ten name van de secretaris der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag? Dan kunnen ze nog op het vorige jaar geboekt worden, t ^^^'' '^'^^ moet spoed betracht worden.

Parlement en kiezer

Het jaarboekje „Parlement en kiezer", hetwelk reeds de 34e jaargang beleeft, is weer verschenen en geldt voor 1950 —1951. Men vindt er tal van wetenswaardigheden in, o.a. de namen der ministers, van de leden der Eerste en Tweede Kamer, van wie nog allerlei bijzonderheden vermeld worden en niet te vergeten de beginselprogramma's van de in Nederland bestaande partijen, die een of meer afgevaardigden in de Tweede Kamer hebben.

HieiTnede is van de inhoud echter nog niet alles gezegd, hetgeen de lezer duidelijk zal zijn, als wij hem zeggen, dat het jaarboekje — al wordt het een „boekje" genoemd — 417 bladzijden telt! Men vindt er namelijk nog tal van andere gegevens in, zoals de uitslagen der verkiezingen van de leden der Eerste en Tweede Kamer met een overzicht van de stemmen in de verschillende kieskringen, voorts tabellen aangaande de verdeling van het rijk en de provincies in kieskringen; de reglementen van orde voor de beide Kamers der Staten-Generaal, alsook voor die der Verenigde Vergadering; gegevens over het Provinciaal bestuur met de namen van alle Statenleden en ten slotte een register van persoonsnamen, waardoor het gemakkelijk is om, als men over een of ander lid der Staten-Generaal of Provinciaal bestuur iets wil weten, dit direct te kunnen vinden. De prijs is voor deze tijd zeker niet te hoog te noemen. Ze bedraagt f7.50. De uitgever is Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Lange Voorhout 9. Men kan het boekje ook bij een boekhandelaar in zijn woonplaats bestellen.

Span-je

Voor de geloofsvervolgden in Spanje werden de volgende giften ontvangen: A. V. d. B. te H. f 10, H. D. te S. f 10, mej. J. A. R. te U. f 2.50, Jongelingsver. der Geref. Gem. te Nieuwerkerk f 10.

De Partijsecretaris Ir C. N. VAN DIS

PROV. VERENIGING „OVERIJSSEL" DER STAATK. GEREF. PARTIJ

Het bestuur der Prov. Ver, „Overijssel" der S.G.P. hoopt D.V. 20 Januari a.s. in gebouw Elim samen te komen. Aan de bestuursleden zijn de convocaties verzonden. Aan de secretarissen der kiesverenigingen in ons gewest zond ik een vraaglijst; mag ik deze zo spoedig mogelijk terug ontvangen? Eventuele vragen en voorstellen ontvang ik gaarne zo spoedig mogelijk. Namens het Bestuur, H. KATTENBERG Jr. Welleweg 2, Rijssen

HULP AAN DE FAMILIE MARIJS TE ARNEMUIDEN

2e verantwoording Ingekomen giften ten behoeve van de familie Marijs te Amemuiden, ontvangen van 14-21 Dec. 1950. T. B. te Landsmeer f2.50; fam. P. te Bameveld f 10, Mevr. Wed.B. te Rotterdam-N. f 25; Kiesvereniging te Hardinxveld f 20, G. K. te Barneveld f 2.50, D. V. O. te Nederhemert f5, T. B. te Streefkerk f5, K. J. W. te Oudega, H.O.N, f 10, J. K. W. te Oudega, H.O.N. f5, H. A. ten H. te Nieuwerkerk (Z.) f 10, N. N. te Ridderkerk f 10, B. de O. te Enschede f 25, C. v. d. H. te Rotterdam f 10, C. W. o. te Sassenheim f 10, W. V. W. te H. L Ambacht f5, A. H. te Ederveen f 10, A. G. B. te Teuge f 25, P. G. F. te Gouda f 10, J. T. te Musselkaoaal f 1, C. H. te Ouddorp f 5, C. V. M. te Driebergen f 10, H. P. te Driewegen f 10, M.V. op G.G. te Leerbroek f 10, fam. v. V. te Lisse f 2.50, J. V. d. B. te Woudenberg f 10, N. N. te Spijkenisse f30, J. P. V. te Schoonhoven f 10, C. F. te Renesse f 5, H. L. te Pooitugaal f 2.50, R. B. te Boskoop f 10, H. D. te Oldebroek f25, fam. W. te Rotterdam f5, H. C. te Westkapelle f 25, R. Z. te Varik bij Tiel f 10. Totaal f371. Vorige verantwoording f 301, 50. Totaal ontvangen f 672.50 Ondergetekende zegt namens het bestuur des kiesvereniging de gevers en geefsters hartelijk dank en beveelt bij vernieuwing de belangen van de zozeer gedupeerde familie Marijs in de milddadigheid en belangstelling der vrienden en partijgenoten aan, en hoopt dat de Heere, van Wie alle goede gaven en j volmaakte giften afdalende zijn, nog harten neigen moge tot milddadigheid, en dat nog vele giften mogen gestort worden op het Girono. 102776 van de Boerenleenbank te Arnemuiden, onder vermelding , , Hulp aan fam. Marijs".

Het Bestuur der K.V. Amemuiden M. DE RIDDER, voorz.

ERMELO

Woensdagavond 15 November hield de afd. Ermelo der Staatkundig Gereformeerde Partij een openbare vergadering in het gebouw „Ons Huis" te Horst. Voor deze vergadering bestond flinke belangstelling. Als spreker trad op de heer D. Dekker, Ned. Herv. godsdiensonderwijzer te Epe. Na de gebruikelijke opening door de voorzitter, de heer A. van Buren, las deze Lucas 17, sprak een kort openingswoord uit en heette allen welkom, inzonderheid de heer Dekker. Hij had in zijn openingswoord ten eerste op de verdorvenheid van de mensennatuur gewezen en tevens op de noodzakelijkheid om eigen leven en eer te verzaken en God op het oog te hebben, stond vervolgens stil bij de beginselen der S.G.P., om die uit te dragen in huisgezin en maatschappij, mocht het zijn met de bede van David in het hart: Leer mij de weg door u bepaald, waarna de voorzitter het woord gaf aan de spreker van deze avond, de heer Dek­ ker, wiens rede getiteld was: Onze tijd en het Woord Gods. Spreker stond ten eerste stil bij onze tijd, hoe die zich kenmerkt als een tijd van diep verval en afval. Levende als in de dagen van Noach, etende en drinkende en ten huwelijk uitgevende. De tijden worden steeds donkerder en banger, totdat het einde voltrokken zal ^vorden, wanneer dit zijn zal is alleen de Vader bekend, maar let op de tekenen en waakt.

Geheel de wereld is in verwarring. De grote macht van Rusland wordt steeds nog groter. Ook Rome dringt sterk op. Ongeloof en bijgeloof vermenigvijildigen zich. Beide grijpen naar de macht. Spreker wees vervolgens op de welvaart, die Nederland heeft genoten toen ons land rekening hield met Gods Woord, doordat ons land eenmaal genoemd werd het Israël van het Westen. En nu wordt men bespot als er gewezen wordt op Gods Woord. Tevens merkte spreker op dat, vergeleken bij andere landen, in ons land nog de meeste Godsvrucht gevonden wordt, maar dat neemt niet weg, dat in ons land ook een grote afval te bespeuren is. Kennelijk heeft de Heere ons land bezocht met Zijn oordelen. Duitsland viel ons land binnen. Indië ging verloren, duizenden komen uit Indië en zeer velen gaan emigreren naar Canada en Australië. Het voedsel wordt vernietigd in weerwil van de dure tijden. Vernedering n verootmoediging wordt schier niet meer gevonden. We leven in een gevaarvolle tijd. De regering tracht steeds meer aan de Staat te verbinden en zo gaan we de kant van het communisme op. Alle zorg wordt weggenomen, verantwoordelijkheidsgevoel raakt zoek. Onze tijd kweekt een Christendom zonder betrachting van Gods wetten. Met smart moeten wij het zeggen dat ons Vorstenhuis voorgaat om de Zondag te ontheiligen en zo maakt ons land en volk zich rijp voor het oordeel.

De S.G.P. waarschuwt steeds nog tegen de zonde van ons volk. Spreker zag gaarne een protestantse partij op grondslag van Gods Woord en belijdenisschriften onzer vaderen. Dit is menigmaal door de Kamerleden van de S.G.P, voorgesteld, maar steeds afgewezen. Ten slotte eindigde hij zijn rede met te wijzen op de verantwoordelijkheid van de mens. Haast u om uw levens wil, want het is nog de tijd der genade. Hierna dankte de voorzitter de spreker voor zijn rede en de velen die waren opgekomen, inzonderheid de heer van Wilgen voor het verhuren van het gebouw, waarna hij verzocht aan de heer Dekker om deze vergadering te willen eindigen met dankzegging.

E. V. BENTUM, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's