Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

14 minuten leestijd Arcering uitzetten

ALGEMENE PARTIJ-BUREAU VERGADERING

Vragen en voorstellen voor de D.V. op 9 Mei te Utrecht te houden Algemene Vergadering moeten vóór 24 Maart a.s. ingezonden worden bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

ZONDAGSWET 1815

Deze wet is bij het Partijbureau verkrijgbaar voor de prijs van 15 cent. Sluit bij de bestelling dus 15 cent aan postzegels in. Adres Partijbureau zie hierboven.

De Partijsecretaris, Ir. C. N. VAN DIS

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN GELDERLAND

Aan de leden wordt medegedeeld, dat D.V. op Woensdag 14 Februari a.s. des namiddags 2 uur vergadering zal gehouden worden van raadsleden voor de Veluwe, in het Middenstandshuis te Harderwijk.

A. DE RAAD, secr.

STATENKRINGEN OLDEBROEK- VOORST

Bovenstaande Statenkringen hopen D.\'. Zaterdag 17 Febniari a.s. te 2 uur vergadering te houden in het Middenstandshuis te Harderwijk. De kiesverenigingen in deze Statenkringen wordt verzocht 2 afgevaardigden te sturen en tevens zijn alle leden der verenigingen met deze uitgenodigd tot bijwoning der vergadering.

A. DE RAAD, secr.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

Bovenstaande vereniging hoopt D.\'. op Zaterdag 24 Februari a.s. te 2 uur vergadering te houden in het Militaire Tehuis, Velpseweg 25c te Arnhem. De kiesverenigingen in Gelderland wordt met deze verzocht twee afgevaardigden te zenden en tevens zijn de leden der kiesverenigingen met deze tot bijwoning der vergadering uitgenodigd.

A. DE RAAD, secr.

PROVINCIALE VERENIGING ZEELAND

De Prov. vereniging Zeeland hoopt haar jaarvergadering te houden op D.V. Zaterdag 17 Februari a.s., des namiddags om 1 uur in Melksalon , , De Landbouv\ ", Grote Markt 38 te Goes. ledere K.\'. zende 2 afgevaardigden, terwijl een grote opkomst van leden wordt verwacht. Agenda's worden aan de K.\'. toegezonden.

PROV. VERENIGING UTRECHT '^

D.V. Zaterdag 3 Maart a.s., n.m. 2 uur, hoopt de Prov. Kiesvereniging Utreclit te vergaderen in het gebouw Brigittenstraat 1 te Utrecht. Eventuele vragen en voorstellen voor deze vergadering dienen vóór 24 Februari aan de secretaris, de heer B. Gijze, Kroostweg 137, Zeist, ingezonden te worden.

Tevens wordt aan de penningmeesters van de gevormde secties verzocht op die vergadering een toelichting te geven op hun begroting, waarover zij dezer dagen een schrijven zullen ontvangen. Vrienden toont uw medeleven en bezoekt allen deze vergadering.

PROVINCIALE VERENIGING ZUID-HOLLAND

D.V. Op Zaterdag 17 Maart a.s. zal ver-, gadering zijn van alle kiesverenigingen*/ in Zuid-Holland, in de zaal van het , , Bouwcentrum", Diergaardelaan (vlak 'bij het D.P.-station) te Rotterdam. Aanvang 2.30 uur. De agenda luidt als volgt: Opening; Notulen; Ingekomen stukken; Eventuele vragen en voorstellen der kiesverenigingen; Rede van de heer A. Vlasblom, lid der Prov. Staten, onderwerp , , Ons v/erk in de Staten"; Bespreking; Rondvraag; Slotwoord; Sluiting. Naar deze vergadering zullen alle kiesverenigingen hun afgevaardigden zenden, terwijl ieder lid der Partij hartelijk welkom is. Namens het Provinciaal bestuur,

A. VLASBLOM Delft, Oostsingel 141, Tel. 2889

AMERSFOORT

Voor de kiesvereniging der S.G.P. alhier hoopt D.V. Vrijdag 9 Februari de heer B. Gijze van Zeist een referaat te houden over , , De sociale wetgeving". Aanvang 7.30 uur. Plaats van vergaderen in gebouw „Bethel", Eemstraat te Amersfoort. Alle vrienden uit de omgeving zijn hartelijk welkom.

BENNEKOM

Enige tijd geleden kwam de kiesvereniging alhier in openbare vergadering bijeen. De- voorzitter, de heer H. J. Kroon, opende de vergadering met het laten zingen van Psalm 25 : 2 en gebed. Hier­ na las hij voor Klaagliederen van Jereinii! 5. Naar aanleiding hiervan sprak hij een kort openingswoord en vergeleek de toestand van het Joodse volk met die welke wij nu beleven. Dat het ook onze bede mocht worden: Heere!, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn, vernieuw onze dagen als van ouds. Daarna liep hij allen een hartelijk welkom toe, inzonderheid de heer D. Dekker uit Epe. die voor ons deze avond het gemeenteprogram zou behandelen, en < jAi dan het woord aan de heer Dekker. Spreker haalt naar aanleiding van het voorgelezen hoofdstuk aan; Gij, o Heerel. zit in eeuwigheid; Uw troon is van geslacht tot geslacht. Indien wij rondom ons zien, aldus spreker, dan blijkt daar echter niets van bij de volkeren der aarde. Allerwege is men er op uit hier op aarde een paradijs te maken. Wat men in Rusland in korte tijd bereikte, n.l. de absolute staatsmacht, gaat men hier geleidelijk en langzaam naar eenzelfde toestand, waartoe alles meewerkt. Hier \alt de scheiding tussen rechts en links. Rechts dat ons land overeenkomstig Gods Woord wenst te zien geregeerd en links, dat het verwacht van de mens. Evenwel ook bij de rechtse groepen is er \erschil-van beginsel. Hierna ging de heer Dekker er toe over het gemeenteprogram der S.G.P. te behandelen. Hierin wordt duidelijk het principiële beginsel der S.G.P. uiteengezet, doch tevens ook aangeduid dat de vertegen- \voordigers der S.G.P. er niet alleen zijn tn maar een zedepreekje te houden en enkele teksten aan te halen, zoals wel eens beweerd wordt, doch ook, zoals duidelijk blijkt, om een open oog te hebben \oor de maatschappelijke belangen van ons volk.

Hierna volgde nog een korte bespreking. Nadat de voorzitter nog een woord van dank gericht had tot de heer Dekker werd nog gezongen Psalm 86 ; 6, waarna de heer Dekker met dankgebed eindigde.

BENTHUIZEN

Woensdagavond 6 December hield de S.G. kiesvereniging , , De wachter" een ledenvergadering in het schoollokaal. De voorzitter, de heer J. W. Jansen, opende deze vergadering door te laten zingen Psalm 119 : 60, 65, te lezen Matth. 3 en gebed. Hij wees in zijn openingswoord op de ^d van Johannes de Doper. Deze preekte over Christus tegen twee soorten mensen, namelijk Parizeen en Sadduceën; hoogst bekeerde mensen, die uiterlijk stipt de wet vervulden. Johannes noemt hen adderengebroedsel, dat wil zeggen naar Gen. 3 : 15: Duivelskinderen, en hij wijst hen op Christus' komst als Koning en Rechter. Tegen de discipelen, die een verlosser van hun zonde nodig hebben, zegt Johannes de Doper: „Ziet 'het Lam Gods". De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd.

De heer C, Havenaar hield een uitvoerig referaat over de Afscheiding. Uitvoerig belichtte inleider het leven van ds de Cock, Sdholte, Ledeboer en andere belangrijke figuren uit deze tijd. Daarna gaf de referent een diepgaande conclusie van Hervormd standpunt. Natuurlijk leverde dit belangrijke stof voor bespreking, die zich tenslotte kristalliseerde om twee punten, n.l.: Ie. Mag er in de kerk leervrijheid heersen, dus remonstrant en Calvmist naast en tegen elkaar in eenzelfde kerkverband preken; en 2e. Mag men vrijheid van godsdienstoefening bij de overheid aanvragen of moet men dit met ds Ledeboer ten zeerste afkeuren? Beide vragen moesten op grond van Gods Woord ontkennend beantwoord worden.

De heer Bregrnan gaf een uitvoerig verslag over de jaarvergadering te Utrecht. De heer A. Vooi-winden zal de volgende maal een onderwerp inleiden. Besloten werd de eerstvolgende keer, dat een spreker voor de S.G.P. zal optreden, de tweede collecte te bestemmen voor de vervolgde Protestanten in Spanje. De secretaris, de heer W. Qualm, sloot deze vergadering met het doen zingen van Psalm 25 : 4 en dankgebed.

GIESSENDAM

Op uitnodiging der S.G. kiesvereniging zal in het kerkgebouw der Geref. Gem. te Giessendam D.V. Dinsdag 13 Februari optreden Ds H. Visser Mz te Rotterdam. Onderwerp: „De beleving der b ginselen". Daar het meer een tijdrede dan een litieke rede betreft, zijn zowel vrouwe .^. lijke als mannelijke toehoorders hartelijk welkom. Aanvang 'half acht.

HASSELT

Uitgaande van de afdeling Zwolle der S.G.P. werd enige tijd geleden een openbare vergadering alhier belegd, waarin als spreker optrad de heer Jac. van den Berg te Zwolle. Na het zingen van Psalm 73 : 1 werd de vergadering door de heer B. J. Koetsier, lid van de kiesvereniging te Zwolle, met gebed geopend, waarna hij las Jesaja 9. Hij sprak hierna een kort openingswoord naar aanleiding van het voorgelezen hoofdstuk en heette de vergadering hai-telijk welkom. Hierna kreeg de heer Jac. van den Berg het woord, die als ondei-werp had gekozen: , , De sprake van Mozes". Als wij rondom ons zien, aldus spreker, wordt de toestand steeds donkerder. De oordelen beginnen steeds lager te hangen. Godsverzaking en - verachting zijn de tekenen van onze tijd. De roep om brood en spelen neemt toe. Zelfs van overheidswege worden subsidies verstrekt voor toneel en sport. Als ons volk op deze weg doorgaat, zal het ten onder gaan, want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Geen wonder, dat de spanning op de aarde toeneemt. Dit komt , voort uit de zonde. Als ons volk niet terugkeert, zal het steeds verder wegzinken. Wij kunnen wel uitroepen: Wachter, wat is er van de nadht? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht.

Het enige redmiddel is terug naar de sprake van Mozes. Mozes komt de wet aan het volk te verklaren als tuchtmeester tot Christus, maar ook als regel om naar te leven. Spreker sprak verder over de zegeningen in het onderhouden en de vloek in het niet onderhouden van de wet.

Alleen de afgevaardigden der S.G.P. dui-ven in de Tweede Kamer nog voor Gods inzettingen op te komen. Mozes riep het volk terug en wees er op in welke wegen zij gewandeld hadden. Ook wees Mozes op de zonde van zijn volk. Jeremia heeft 'het volk ook gewaarschuwd, maar het wilde niet luisteren. Jeremia werd in de gevangenis geworpen. Alles heeft God nog met Zijn volk geprobeerd, maar het wilde niet wederkeren. Toen kwam God met Zijn oordeel en 'het volk van Israël werd onder spot en hoon weggevoerd naar Babel. Toch bleef er nog een volk over in Babel, dat de roede leerde kussen. Voorts sprak spreker over ons land, waar Rome en rood aan de matht zijn. Toen De Ruyter zee koos om tegen de maöhtige vijanden de strijd aan te binden, knielde een grote menigte op de duinen neer om Gods hulp af te smeken en God liet Zich niet onbetuigd. Toen was men banger voor één Nederlandse bidder dan voor onze gehele strijdmacht. Hoe geheel anders is het nu. Indië, van God gegeven, is verkwanseld. Duizenden in ons land buigen voor de Baal van Rome. De leer der vrije genade wordt haast niet meer gepreekt. Gods Naam wordt doodgezwegen. Het volk, dat nog naar Gods wetten tracht te leven, wordt vamiht Nederland.

Gelijk Mozes en Jeremia rQj^en ook de afgevaardigden der S.G.Pr ons volk terug en wijzen er op welke wegen God ook met ons land heeft gehouden. Dit in tegenstelling mét de A.R. en C.H. Verder sprak spreker over de Volkenbond en de Organisatie der Verenigde Naties, waarin de mens op de troon geplaatst \yordt. Hij herinnert er aan hoe de S.p'P. de enige was in heel het Parlgtaent, die zich tegen deelname van 0|É land aan de Organisatie der Verenige Naties heeft verzet. Wie heeft vrede, tegen God ingaat? Vroeger kon ons d de viervoudige aanval van Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen weerstaan en nu heeft ons land niets meer te betekenen, omdat God Nederland tegen is. Dat wij nog schuldenaars voor God mogen worden. De Heere drukt ons nog op het hart, dat wij Mozes en de profeten zullen horen. Na het zingen van Psalm 73 : 14 sloot spreker de vergadering met dankgebed.

J. AKSE, secr. afd. Zwolle.

KLAASWAAL

Maandag 11 December kwam de S.G. Kiesvereniging in ledenvergadering hv; een, in het kerkgebouw der Geref. Gem. De voorzitter, de heer Provily, opende de vergadering door te laten zingen Psalm 25 : 6, las Jer. 6 en ging voor in gebed. Na allen een hartelijk welkom toegeroepen te hebben, werden de notulen gelezen en onveranderd vastgesteld. Onder de ingekomen stukken was ook een schrijven van het Provinciaal bestuur, een zgn. vragenlijst, waar onder meer op voorkwam of er ook huisbezoek werd verricht en gesproken werd met personen die nog geen lid der kiesvereniging waren. Een tweetal personen zou dit ter hand nemen. De financiële commissie bracht verslag uit dat de boeken en bescheiden bij de penningmeester in orde waren. Daar A. Mallegrom wegens werkzaamheden niet ter vergadering aanwezig kon zijn werd het verslag van de Algemene Vergadering door de secretaris voorgelezen. Als afgevaardigde naar de Statenkringvergadering te Ridderkerk werden gekozen A. Molendijk Sr en C. W. Provily. Het bestuur stelde voor om deze winter een spreker te laten optreden tot het houden van een tijdrede, waarvoor gevraagd zal worden om voor die gelegenheid de Herv. kerk te mogen gebruiken. Besloten werd om in het laatst van Januari of begin Februari D.V. de jaarvergadering te houden, dan zal A. Molendijk Sr een onderwerp behandelen. Na het zingen van Psalm 33 : 6 sloot de voorzitter de vergadering met dankgebed.

A. KRUITHOF, secr.

LISSE

Op 16 Februari D.V. hoopt voor de kiesvereniging te spreken Ds M. A. Mieras, met het onderwerp „Trouw en ontrouw", in de Ned. Herv. Kleuterschool, Kanaalstraat 94. Aanvang 7.30 uur.

ROTTERDAM BANIER III

Enige tijd geleden trad voor ons op in een openbare vergadering de weleerw. heer Ds van Dijk van Gameren in de zaai Pro Rege, Oudedijk 113. De voorzitter, de heer J. M. Opmeer, opende deze vergadering met het laten zingen van Psalm 19 : 4 en 6, las daarna Psalm 50, waarna ds van Dijk voorging in gebed en zijn rede aanving, welke als titel droeg: De grote vergissing. Als uitgangspunt van zijn rede nam ds van Dijk Psalm 127 : 1. Eerst werd echter door de vergadering nog gezongen Psalm 74 : 18, 19 en 20, waarbij werd gecollecteerd.

Psalm 127, ving spreker zijn rede aan, spreekt ons van bouwen en bewaren. Wij echter kunnen na onze val in Adam niet meer bouwen en bewaren. Dit kon wel in de staat der rechtheid.

Spr. belichtte verder Voltaire en nog enkele anderen, zoals Goetlie. Verder kwam de Belgische koningskwestie ter sprake, welke tot uitdrukking kwam in een volkomen mislukking der democratie. De mens verwacht de redding van de democratie Deze is echter tot niets in staat, zo de Heere niet in het middelpunt staat. In deze tijd zijn echter overal God en Zijn Woord contrabande. Ook de coalitie was een grote vergissing en 20 somde spr. verschillende punten op, welke op een grote vergissing uitliepen. Spreker belichtte verder nog enkele punten uit ons beginselprogram en legde de nadruk op de handhaving van art. 36 onverkort. De toestand van ons land is hoogst ernstig en er is geen wederkeren tot de Heere. En Nederland vergist zich door samen te gaan tegen het communisme, zolang wij de communisten van binnen niet kennen. Alles is vergeefs, zo de Heere Zelf het huis niet bouwt. Na een ernstig slotwoord, waarin de spreker wijst op de grootste vergissing, wanneer wij menen in te gaan en niet te kunnen, eindigde Ds van Dijk met gebed en liet nog zingen Psalm 119 : 30. Wij mogen terugzien op een zeer geslaagde vergadering, welke druk was bezocht.

A. MOL, secr.

UTRECHT

Maandag 18 December j.l. kwam de kiesvereniging alhier in ledenvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. A. Saarberg, opende deze vergadering door te laten zingen Psalm 146 : 3, waarna hij las Deut. 10 en voorging in gebed. In zijn openingswoord heette de voorzitter alle aanwezigen hartelijk welkom en wees op de noodzakelijkheid om in deze tijd, waar de Heere kennelijk met Zijn oordelen op aarde is, die beginselen, welke op Gods Woord gegrond zijn, tot meerdere erkenning te brengen. Vervolgens las de secretaris de notulen, die ongewijzigd goedgekeurd en getekend werden. Een tweetal vrienden werd geballoteerd en als lid der vereniging ingeschreven. Na de behandeling der ingekomen stukken bracht de heer J. Klap verslag uit van de vergadering der Prov. Vereniging op 11 November j.l.

Hierna hield de voorzitter een inleiding over artikel 7 van het program van beginselen. In een leerzaam betoog wees spr. de taak der overheid in deze aan, alsmede de grens, die door haar niet mag worden overschreden. Na een korte pauze volgde hierop een breedvoerige bespreking, waarbij vele punten, o.a. Kinderbijslag en Noodwet Drees aan de orde kwamen. De tweede voorzitter, de heer G. Rijksen, zeide hierna de inleider hartelijk dank voor zijn inleiding. Bij de rondvraag krijgt de heer de Gier van Poederoyen het woord, die namens de stichting , , De Driestar" alle aanwezigen opwekt om deze stichting te steunen. Er wordt nader contact gelegd. Een der aanwezigen geeft zich op als lid der kiesvereniging. Hierna sluit op verzoek van de voorzitter de secretaris, de heer E. de Groot, na vooraf te hebben laten zingen Psalm 119 : 1, met gebed.

E. DE GROOT, secr.

VEENENDAAL

Donderdag 15 Februari a.s. hoopt D.V. voor de kiesvereniging der S.G.P. de heer D. Dekker, godsdienstonderwijzer te Epe, te komen spreken over het onderwerp: „Ons richtsnoer", in gebouw Eltetho. Aanvang 7.30 uur. Alle vrienden zijn hartelijk welkom.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's