Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

Bovenstaande vei'eniging hoopt D.V. op Zaterdag 24 Februari a.s. te 2 uur vergadering te houden in het Militaire Tehuis, Velpseweg 25c te Arnhem. De ^ kiesverenigingen in Gelderland wordt** met deze verzocht twee afgevaardigden te zenden en tevens zijn de leden der kiesvei'enigingen met deze tot bijwoning der vergadering uitgenodigd.

A. DE RAAD, secr.

PROV. VERENIGING UTRECHT

D.V. Zaterdag 3 Maart a.s., n.m. 2 uur, lioopt de Prov. Kiesvereniging Utrecht te vergaderen in het gebouw Brigittenstraat 1 te Utrecht. Eventuele vragen en voorstellen voor deze vergadering dienen vóór 24 Februari aan de secretaris, de heer B. Gijze, Kroostweg 137, Zeist, ingezonden te worden. Tevens wordt aan de penningmeesters van de gevormde secties verzocht op die vergadering esn toelichting te geven op hun begroting, waarover zij dezer dagen een schrijven zullen ontvangen. Vrienden toont uw medeleven en bezoekt allen deze vergadering.

STATENKRINGEN OLDEBROEK- VOORST

Bovenstaande Statenkringen hopen D.V. Zaterdag 17 Febiiiari a.s. te 2 uur vergadering te houden in het Middenstandshuis te Harderwijk. De kiesverenigingen in deze Statenkringen wordt verzocht 2 afgevaardigden te sturen en tevens zijn alle leden der verenigingen met deze uitgenodigd tot bijwoning der vergadering.

A, DE RAAD, secr.

SECTIE DE BILT, HOUTEN, - MAAR­ TENSDIJK, UTRECHT

Bovengenoemde sectie hoopt voor de eerste maal in ledenvergadering bijeen te komen D.V. op Maandag 19 Febr. a.s., aanvang 7.30 uur, in gebouw Vriendenkring Oudwijk, Brigittenstraat 1. De agenda is aan alle leden toegezonden.

E. DE GROOT, secr.

AMEIDE

D.V. hoopt op Woensdag 21 Februari Ds. van Dijk van Gameren voor te gaan voor het houden van een tijdrede voor de kiesvereniging , , De Banier" alhier, om half acht, in het verenigingsgebouw.

BOSKOOP

D.V. Dinsdag 20 Februari hoopt de studievereniging „Jan van Nassau" haar tweede jaarvergadering te houden in de consistoriekamer der Ger. Gem., Dwarsnieuwstraat. Aanvang 7.30 uur. lederpt-n wordt vriendelijk uitgenodigd deze JLUirvergadering bij te wonen.

DINTELOORD

D.\'. Woensdag 21 Februari zal namens het Prov. Bestuur in de gemeente Fijnaart voor de S.G.P. optreden Burgemeester Kodde van Zoutelande. De vergadering wordt gehouden in het gebouw „De Schakel". De vergadering vangt aan om 7.15 uur. De vrienden uit Klun- (lert. Willemstad en Heiningen worden uitgenodigd deze vergadering bij te «•oneu. Zegt het voort.

C. De FREL, secr.

ERMELO-SPEULDE

Op Donderdag 22 Februari, des avonds 7 uur, hoopt de heer T. Wakker, Herv. godsdienStonderwijzeir, in het verenigingsgebouw van den Heer 's Jachob te Staverden een tijdrede te houden, met als ondei'werp; De genadedeur op het nachtslot geworpen. Alle vrienden en belangstellenden zijn welkom.

Het Bestuur

VGRAVENDEEL

\'oor de Kiesvereniging hoopt D.V. Zaterdag 24 Februari in openbare vergadering op te treden de heer A. de Redelijkheid, Ned. Herv. godsdienstonderwijzer te Ouderkerk a.d. IJssel voor het houden van een tijdrede in de Openbare School, N. Voorstraat. Aanvang 7 uur precies.

H. MEIJER, secr.

's-GRAVENZANDE

Donderdag 22 Februari zal voor de Kiesvereniging optreden in de Christ. Bewaarschool Ds. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Schelluinen. Komt allen dey.e spreker horen. Ook de vrienden van Monster worden verwacht. Aanvang 7.30 uur.

LEIDERDORP

Op Vrijdag 23 Februari hoopt D.V. voor onze Kiesvereniging in gebouw Lindelaan, 's avonds 7.30 uur, voor te gaan met een tijdpredikatie Ds. E. du Marchie van Voorthuysen. Alle leden en belangstellenden verzoeken wij deze a"\ond vrij te houden.

A. W. VERHOEKS, secr.

NIJKERKERVEEN

D.V. Woensdag 21 Februari hoopt voor de Kiesvereniging te Nijkerk op te treden de heer A. de Redelijkheid te Ouderkerk a.d. IJssel, voor het houden van een tijdrede. Onderwerp: De bloeitijd in kerk en staat. De samenkomst zal gehouden worden in het lokaal naast de Ned. Herv. Kerk en is voor ieder toegankelijk. Aanvang 7.30 uur.

W. KROON, secr.

ROTTERDAM-OOST

Ledenvergadering der studievereniging -Op het voetspoor, der vaderen", uitgaande van de Kiesvereniging „Banier III" te Rotterdam-Oost op D.V. Donderdag 22 Februari 1951. Aanvang 8 uur. Vergaderlokaal: Rehobothschool, Noordeinde 29. Spreker is de heer Faassen. Onderwerp Spreuken 19. Vrienden, wij wekken u allen op, om deze spreker te komen beluisteren.

De secretaris

ROTTERDAM-ZUID

Onze studievereniging , , Groen van Prinsterer" hoopt D.V. op 21 Februari a.s. haar jaarvergadering te houden. Op deze avond hoopt voor ons op te treden Ds. P, J. Dorsman van Schelluinen met als onderwerp „De Partij van de Arbeid". Wij wekken alle leden der plaatselijke kiesverenigingen hierbij op, deze vergadering te bezoeken, gezien de spreker, alsmede het actuele onderwerp Deze vergadering wordt gehouden in de Bewaarschool aan de 's-Gravendeelstraat, en begint om 8 uur.

H. DEN HAAN, secr.

SASSENHEIM

Voor de Kiesvereniging hoopt Maandagavond 19 Februari op te treden Ds. Mieras van Krimpen a.d. IJssel, in het kerkgebouw van de Protestantenbond, Julianalaan. Aanvang half acht.

C. W. OUDSHOORN, secr.

SOUBURG

Op 21 December j.l. kwam de kiesvereniging der S.G.P. , , Wees getrouw", afd. Souburg, in jaarvergadering bijeen. De voorzitter opende deze vergadering met te laten zingen Psalm 98 : 2, las daarna Psalm 106 : 1-^20. De voorzitter besprak dit schriftgedeelte, het overbrengende op onze tijd, land en volk. Hierna ging de voorzitter voor in gebed en verklaarde de vergadeilng voor geopend, de aanwezigen welkom hetende. Alsnu las de secretaris de notuleii der vorige jaai-vergadering en het jaarverslag, waarin tot uiting kwam, dat de vereniging nog in ledental was toegenomen. Ook het verslag van de penningmeester was bevredigend én de beide verslagen werden goedgekeurd en getekend. Nu kwam aan de orde de stemming van bestuursleden wegens het periodieke aftreden van de secretaris en de penningmeester, die beiden werden herkozen. De voorzitter vroeg hun of zij die verkiezing aannamen, hun dank zeggende voor de gedane werkzaamheden in de afgelopan periode, waarna de beide herkozenen dank zeggen voor het genoten vertrouwen en hun verkiezing aannemen. Thans is aan de orde een inleiding van de heer Kaljouw, met het onderwerp: „Communisme". De inleider zet achtereenvolgens uiteen; Ie. de bron, 2e. het beginsel, 3e. het ontstaan en 4e. de macht van het communisme. In deze zeer goed opgestelde inleiding viel goed het licht op het vreselijke van de zogenaamde heilstaat en er werden dan ook veel vra-»f gen gesteld, hetgeen een leerzame bespreking tengevolge had. ^. ' De voorzitter dankt de inleideF'voor zijn inleiding en na de rondvraag*, welke niet veel opleverde, verzoekt-tfe voorzitter de heer Kaljouw deze..j^rgadering te willen eindigen. Deg^liet nog zingen Psalm 25 : 2 en ein^'gt met dankzegging.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's