Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Recht voor de verdrukte

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Recht voor de verdrukte

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

III.

Die de verdrukte recht doet. Psalm 146 7a

Maar nu die onvei'anderlijke verbondstrouw en liefde, dat de dichter van die God getuigen mag: Die de verdrukte recht doet.

De Heere Jezus als de plaatsbekledende en schuldovernemende Borg Zijns volks is verdrukt geworden, Jes. 53 : 7. Hij is mishandeld geworden. Hij is van God geslagen en verdrukt, omdat Hij in de plaats van Zijn volk moest voldoen aan Gods recht. Onder het volle gewicht van kZJods toorn en gramschap heeft Hij gebogen, maar ook die toorn gestild en die gramschap geblust, doch ook verworven een volmaakte gerechtigheid om dezelve aan de Zijnen toe te passen. Sion wordt door recht verlost.

Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, maar alleen op grond van Christus' eeuwig geldende gerechtigheid spreekt God Zijn volk vrij van schuld en straf en geeft hun een recht ten eeüwigeft-Teven. Ban 'wórdt die druk der zonde, die druk van yl'óek en toorn weggenomen. Daft krijgt dat volk zijn gerecjifigheid weer terug, Job. 33. Maar daarlnede is de strijd niet geëindigd. Een oude, reeds vele jaren ontslapen leraar zei zo vaak cp de preekstoel: Wanneer God Zijn volk gerechtvaardigd heeft in de vierschaar van hun consciëntie, dan 2ijn zij niet aan het eind, maar op '!e weg om te beginnen. Ja, de mens is wat dwaas en blind. Hij zoekt maar naar rust, mftar naar een vleselijke rust. En het is Kier het land der ruste niet. In de hemel zal Gods volk rusten van alle on-* rust. Hier is het terrein van de strijd. Satan, die grote verdrukker, houdt niStj op zo lang Gods vpik hier op aatcje is en nog uitwoont van dé' Heere. - En di^^^odr zaliglijk leven zullen ^-Vervóigtf wor'den. In de ogen dergenen, die gerust zijn, zijn het verachte fakkels. De vijapd»chap blijft hier niet vêj-liorgen. Wat kan het leed hen diep ter neder drukken. En dan in zijjhzelf geen faacht tegen die gróte menigte; geen geweer in die strijd. Maar de kerk, .van de oude dag mocht uit eigeUi, ziielsei-vafing • getuigen: De' Heere doét gerechtigheid en geridit ah len, die onderdrukt worden!. Hij is een hoog vertrek voor' de verdrukte, ' een hoog vertrek ten tijde van benauwdlpéid. Die gezegende Borg treedt voor dat verdrukte volk tussenbeide. Hij dóet hun recht.j^_ Hij beschaamt de hél' en rekent met de'vijanden af. Hij neemt het voor Zijn verdrukte Volk op:

Gij heft mijn hoofd omhoog En doet m'Uw* gunst a.anschóuwe'n.

Neen, dat arme volk komt in de druk • niet om. Hier aan deze zijde van het graf redt Hij hen.keer op keer. Chri^us ontbloot de arm Zijner.sterkte éjn^taat op ter verlossing van Zijn gunstgenoten. Hij ' stond eenmaal op uit de doden tot recÊKvaardigmaking Zijns volks, maar zo staat Hij ook op om Zijn gerechtigheid te openbaren voor de ogen der heidenen. De kracht en de vrucht van Zijn volmaakte middelaarsbediening schenkt Hij de Zijnen, zodat zij in Hem hun hoofden mogen opheffen en van vreugde mogen opspringen om die eer.

Door Christus gerechtigheid worden zij verhoogd. En waar de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft overgegeven, daar zal Hij hun recht doen, ook straks in de ure des doods, daar hun ziel verlost uit de strijd des levens, opgenomen wordt in heerlijkheid.

Maar eenmaal in het laatste oordeel, wanneer Christus zichtbaar verschijnt op de wolken dss hemels, zal Hij het recht van de Zijnen volkomen openbaren. Dan zullen zij daar staan, riel en lichaam weer verenigd van alle strijd en onderdrukking voor eeuwig ontheven. Hun aangezichten, die hier vaak bemodderd en verwrongen waren van droefheid en smart, zullen dan blinken van blijdschap en vreugde. O het heil van Gods kerk ligt alleen in God, en hun zaligheid alleen in Christus. Die de verdrukte recht doet.

Zijn eer is er aan velenden. En daarom: Hij zal hun gewisselijk recht doen. Maar dat houdt oqjc in, dat de verdruk-^ kers en onderdrukkers van Gods kerk en kinderen he\ : ^aar te verantwoorden zullen hebben. Het vonnis is reeds in het Paradijs geveld. En op Golgotha heeft Christus getriumfeerd over al de machten der hel. Hij heeft satans kop vermorzeld en de wachters werden als doden, toen Christus als overwinnaar van satan, dood, zonde en hel opstond in Jozefs hof.

Wij kunnen beter behoren tot degenen, die' verdrukt worden, dan tot degenen, die Gods volk verdrukken en benauwen. Vroeg of laat zal het oordeel, het zware oordeel Gods de vijanden treffen. Wie Zijn volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Farao, die de kerk wil laten verdrinken, verdrinkt zelf. En Haman, die Mordechai wil ophangen, hangt straks zelf aan de galg te bengelen. De zielen onder het altaar roepen om wraak en dat oordeel kan niet dan vreselijk wezen. Gelukkig degene, die door wederbarende genade van verdrukker en vervolger een bedrukte en een voorvechter mag worden. Dat alleen vermag de alles overwinnende genade Gods in Christus door de Heilige Geest.

Onderdrukt volk, wees niet al te zeer bedroefd. Uw Verlosser is sterk, Heere der heirscharen is Zijn Naam. In Christus zijt ge meer dan overwinnaars. Hier zijn er toch ogenblikken, dat God u it-'t doet en dat ge dooï' de toepassing van Christus' volmaakte gerechtigheid moogt juichen over uw vijanden. En ten slotte, het is hier maar een verdrukking van tien dagen. Misschien zijn er al negen van om. Daarom: Zijt geduldig in de verdrukking en volhardt in het gebed. Dat ge veel door het geloof zien mocht op Hem, Die dé verdrukte recht doet. Amen.

Gr. R. Ds. L.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's

Recht voor de verdrukte

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's