Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

PROVINCIALE VERENIGING ZUID-HOLLAND

D.V. Op Zaterdag 17 Maart a.s. zal vergadering zijn van alle kiesverenigiiigen in Zuid-Holland, in de zaal van het „Bouwcentrum", Diergaardelaan (vlak bij het D.P.-station) te Rotterdam. Aanvang 2.30 uur. J De agenda luidt als volgt: / Opening; Notulen; Ingekomen stukken; Eventuele vragen en voorstellen der kiesverenigingen; Rede van de heer A. Vlasblom, lid der Prov. Staten, onderwerp „Ons werk in de Staten"; Bespreking; Rondvraag; Slotwoord; Sluiting. Naar deze vergadering zullen alle kiesverenigingen hun afgevaardigden zenden, terwijl ieder lid der Partij hartelijk welkom is. Namens het Provinciaal bestuur,

/ A. VLASBLOM

Delft, Oostsiniel 141, Tel. 2889

/DOORNSPIJK

D.V. Maandag 19 Maart hoopt voor onze kieswreniging op te treden Ds Dorsralnf Deze samenkomst heeft plaats in hetBfen^gebouw. Daar het 'n tijdrede is, ve^Hchten wij ook vele mannen en vrouwen uit de omgeving.

J. BOONEN, secr.

DRIEBERGEN

Voor een openbare vergadering hocpt D.V. 12 Maart 1951 te 7.30 uur, m hei gebouw Hebron, de heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelande, een rede ui[ te spreken, getiteld: „Het onderscheii] aangetoond". Personen, die belang stel len in de zuivere beginselen, gegrond op Gods Woord, ook de S.G.P.-ers en andere vrienden uit omliggende plaatsen, zijn welkom. Fietsenstalling aanwezig,

KORTENHOEF

Op Dinsdag 20 Maart a.s., 's avonds 7.30 uur hoopt voor de kiesvereniging dei Staatk. Geref. Partij alhier Ds: H. Visser, Chr. Geref. predikant te Rotterdam, een tijdrede te houden in het jeugdgebcnw , , De Karekiek". Niemand verzuime deze vergadering e« waar het hier een tijdrede betreft, is deze vergadering 0(^ voor vrouwen toegi

keiijk ~ " HET BESTUUR

ZEGVELD

D.V. zal op Dinsdag 13 Maart a.s. Ds J. van Dijk van Gameren een tijdrede uitspreken, in zaal Verhoeff, op uitnodiging van de kiesvereniging. Aanvang 7.15 luir.

UTRECHT

D.V. op Maandag 12 Maart a.s. zal de maandelijkse ledenvergadering van ome kiesvereniging plaats hebben. I* De vergadering heeft plaats in het gebouw „Vriendenkring Oudwijk", te dezer stede, Brigittenstraat 1. Aanvang 8 uur. De agenda vermeldt als inleider voor ditmaal de heer J. Lukasse, welke artikel 8 van het program van beginselen zal in-| leiden. Op alle vrienden wordt gerekend. Brengt ook belangstellenden mede. Rijwielstalling is aanwezig.

Op Maandag 22 Januari j.l. kwam de kiesvereniging alhier in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. A. Saarberg. opende deze drukbezochte vergadering door te laten zingen Psalm 32 : 5, waarna hij las Habakuk 3 en voorging in gebed. In zijn openingswoord wees de vooi'zitter kortelijks op het ontstaan van i\j Staatkundig Gereformeerde Partij en v noodzakelijkheid van haar bestaan tegenover de andere partijen en de chri.stelijke in het bijzonder, wensende, dat dit in de strijd steeds bedacht worden mocht, dewijl anders licht deze reden wordt vergeten, de principiële kloof tussen haar e«| de andere partijen niet voldoende wordtj gezien en men op zeker ogenblik aani het bestaansrecht der S.G.P. gaat twijfelen.

Voorts heette hij alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heet Achterberg als afgevaardigde van liet Provinciaal bestuur en de afgevaardigden van de kiesverenigingen te De Bilt, Breukelen en Woerden. Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige jaarvergadering bracht de secretaris, de heer E. de Groot, verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar, 3 waaruit bleek, dat het ledental van 70 tot 83 gestegen is en er een gestadige groei in het bezoeken der vergaderingen te constateren is.

Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat het verenigingsjaar met een batig saldo sloot. Vriend C. de Graal bracht verslag uit van de in het afgelo^ pen jaar gehouden kascontrole, waarbij alles in orde bevonden was. Na eerst een vriend geballoteerd en ali lid ingeschreven te hebben, volgde * bestuursverkiezing. Met meerderheiii van stemmen - werden de aftredende bestuursleden, de heren, J. Broer, Joh. va» Ling en G. Rijksen, herkozen, die allen onder dankzegging aan de vergadering hun verkiezing aannamen. Na de pauze, die hierop volgde, sprak allereerst de heer Achterberg namens het Provinciaal bestuur een kort woord van felicitatie, wijzende op de noodzakelijkheid van eensgezind voort te gaan in de strijd voor de beginselen van de partij; vervolgens de afgevaardigde van De Bilt, de heer van der Eist, namens de kiesvereniging aldaar, alsmede namens de sectie, waartoe ook de Utrechtse vereniging behoort. Namens de kiesvereniging van Breukelen sprak de heer de Gier een principieel woord, gevolgd door een felicitatie van de voorzitter der kiesvereniging te Woerden, de heer Blok. De voorzitter dankte de sprekers voor de hartelijke woorden tot het bestuur en de vereniging gericht, ook de door hen vertegenwoordigende verenigingen *s Heeren zegen toewensende. Uit dit alles bleek wel, dat de kiesvereniging te Utreclit zeer goede betrekkingen onderhoudt met de naburige kiesverenigingen. Mogen deze banden van vTiendschap niet alleen bestendigd blijven, maar ook, in het bijzonder in deze tijden van zo ernstige verwording, verstevigen en uitbreiden.

Van de rondvraag werd door vele vrienden een druk gebruik gemaakt, en daarbij kwam in het bijzonder naar voren een korte bespreking over de ingewikkelde sociale vraagstukken van deze tijd, rakende in het bijzonder de noodwet-Drees ', en de Kinderbij-slagwet. Een en ander werd door de voorzitter beantwoord, terwijl de wens naar voren kwam, dat deze vraagstukken gezamenlijk meer bestudeerd mochten worden en dat de leiding der Partij ook in deze goede leiding geven mocht.

In zijn toespraak aan het slot der vergadering, wees de voorzitter op de onzekere en dreigende toekomst, welke wij tegemoet gaan, waarin het zo duidelijk wordt, dat in het midden van de kokende volkerénzee God met Zijn oordelen op aarde is en doortrekken zal. Maar welke verschrikkingen ook mogen komen en welke rampen ook zullen komen, ook over ons vaderland, er is verwachting voor degenen, die de Heere wezen. Habakuk 3 toont dit zo duidelijk aan. Met de wens, dat wij in deze beleven mochten het met God eens te zijn en naar Zijn ^ komst te verlangen, ook in de weg Zijner •/ gerichten, in ons persoonlijk leven, zowel als in het leven als volk, besloot spreker zijn toespraak. Aan het einde der vergadering gekomen zijnde eindigde, op verzoek van de voorzitter, de heer Blok uit Woerden deze met gebed, na nog verzocht te hebben te zingen Psalm 25 : 2. Het bestuur en de leden der Utrechtse kiesvereniging mogen op een goed geslaagde jaarvergadering terugzien, waar blijken mocht, dat er onderling nog een band bestaat, die ons rond de op het Woord van God gegronde beginselen samenbindt.

E. DE GROOT, secr.

BENNEKOM

Do kiesvereniging der S.G.P. „Galvijn" te Bennekom hield j.l. 8 Januari haar jaarvergadering in gebouw Groenestraat 15. De voorzitter, de heer H. J. Kroon, opende de vergadering met het latsn zingen van Psalm 119 : 17, ging voor in gebed en las daarna Psalm 53 voor, naar aanleiding waarvan hij een kort openingswoord sprak, waarin hij allen hartelijk welkom heette, inzonderheid de afgevaardigden van Wageningen, Ede en Renkum.

Ingekomen was een schrijven van de Statenkring Ede, met het verzoek in de vacature Kroon 2 candidaten te stellen voor de bestuursverkiezing op haar jaarvergadering op 11 Jan.

Vervolgens kreeg de secretaris gelegenheid zijn jaarverslag voor te lezsn, waaruit bleek, dat de kiesvereniging zich in een gestadige groei mag verheugen. Het ledental bedraagt thans 38. Ook het verslag van de penningmeester gaf reden tot tevredenheid. Hierna werd vriend W. van Grootheest weer herbenoemd als afgevaardigde voor de Statenkringvereniging. Als candidaten voor het bestuur werden gekozen de vrienden H. van Beek en G. Fluit. Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter met grote meerderheid herkozen. Eveneens werden herkozen en gekozen de vrienden J. van Ginkel en H. van Beek.

Vr. W. van Grootlieest wenste als 2e voorzitter de vrienden geluk met het vertrouwen, hun door de vergadering geschonken, waarna de gekozen vrienden op zijn vraag verklaarden de benoeming te aanvaarden. Hierna gaf hij de leiding weer over aan de voorzitter. Vei-volgens kreeg vr. C. Spaans het woord, die behandelde het onderwerp , , Zondagsheiliging". De inleider stond eerst stil bij het ontstaan van de sabbat, vervolgens bij de instelling van de zevende dag als rustdag en hierna bij de plaats, die de rustdag in het Nieuwe Testament inneemt. Tenslotte behandelde hij de houding van de oude theologen omtrent de Zondag. Op dit onderwerp volgde nog een zeer geanimeerde bespreking, waaraan vooral deelnamen de vrienden van Plooijen, van Ree, van Amersfoort en de voorzitter. Na een woord van dank aan de inleider kregen de afgevaardigden van Wageningen, Ede en Renkum gelegenheid hun gelukwensen over te brengen, waarna vr. van Plooijen de vergadering met dankgebed sloot. Gezongen werd nog het laatste vers van de Tien Geboden.

LEIDERDORP

D.V. Dinsdag 13 Maart hoopt voor de kiesvereniging, in gebouw Lindelaan, 's avonds om 7.30 uur, op te treden met een tijdrede Ds. P. J. Dorsman. Wij verzoeken alle leden en belangstellenden aanwezig te zijn.

A. W. VERHOEKS, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's