Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PAASMEDITATIE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PAASMEDITATIE

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De discipelen dan werden vefblijd, als zij de Heere zagen. Johannes 20 : 20

De godvrezende Datheen zong: Den vromen zal voortaan 't Licht des troostes opgaan. Blijdschap komt na veel smarten allen oprechten harten.

Na lijden kwam verblijden. V'oe naamloos is de smart geweest bij de i^scipelen en de vrouwen. Alle hoop is gans ontvallen. Geen geloof is er, dat de Schriften vervuld zullen worden. Op de eerste Paasavond zitten de jongeren zwijgend bijeen. De deur is gegrendeld om de vreze der Joden. Het verreweg grootste deel is aanwezig; maar, waar is Thomas? Het is een dag van droefheid en nog laat op de avond zijn zij vergaderd. En ziet, in deze eerste avonddienst op de dag des Heeren wil de Heere in het midden zijn. Blijdschap komt na vele smarten. Neen, in deze eerste dienst op de dag des Heeren doet men niet alsof. Men camoufleert de armoede niet door een liturgische Paasdienst te houden. Men maakt zich niet druk over de vorm, want de inhoud wordt gemist. En waar geen leven is bij het grootste deel, daar maakt mon geen leven, maar leeft in de verfjpAting „gun leven", (Psalm 119 : 88). lïler geen mensendrukte. Men zal elkaar hebben trachten te helpen en sterken, maar Philippus kan het met de ervaring van Petrus niet doen. Allengs komt er meer vreugde, want ook de Emmaüsgangers vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe de Heere liun bekend geworden was in het breken des broods.

Het is groot, maar wat heeft Natbanaëls ziel daaraan? Wat heeft elk der discipelen daar personeel aan? Het is heerlijk, dat Petru.s Hem zag en de Emmaüsgangers met Hem mochten zijn, maar het maakt hmi gemis nog te dieper. Drie jaar lang was de Heere in hun midden; drie jaar lang hebben zij Zijn woorden mogen horen, zijn zij getuigen geweest van de wonderen, door Hem verricht. Droefheid is er in het hart van de méesti; n.

En ziet: plotseling, is de Heere in hun midden. Heeft een engel de gegrendelde deur geopend, zoals later voor Petrus? Is Hij met Zijn lichaam door de gesloten deur heengedrongen? Veranderde Hij de substantie van de deur? Het feit is: dat de Heere kwam als de deuren gesloten waren en in het midden stond. Hij, Die dood geweest is en ziet. Hij leeft. Hij, de Middelaar Gods en der mensen. , Vrede zij ulieden", klonk het uit Zijn mond. Hier staat de Vredevorst Zelf. Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u.

O, altijd zoekt het schepsel een valse vrede, een schijnvrede. In Hem alleen is vrede. Buiten Jezus is geen vrede. Door Hem worden vijanden, (geen vrome mensen), met God verzoend. Zij hebben zichzelf in hun vijandschap tegen de Heere leren kennen en nu is Hij het. Die hun Zijn vriendschap biedt. Vrede voor verloochenaars, wegvluchters, vijanden. Och of zij bekenden hetgeen tot hun vrede is dienende. „Hij is onze Vrede".

Wat een blijdschap op de avond van deze eerste Paasdag! Zijn handen en Zijn zijde mochten de discipelen zien. De doorboorde Middelaarshanden en Zijn doorstoken zijde. Hoe schoon is deze Koning, hoe beminnelijk deze Vorst, hos begerenswaardig deze Bloedbmidegom! Welk een liefde heeft Hij ten toon gespreid tegenover hun haat. Ja: haat! Want de discipelen zijn als vijanden verzoend. Welk een neerbuigende goedheid van de Koning om Zich te openbaren aan deze tien mannen, in vergadering bijeen. Zij zijn verlost, maar het heeft Zijn dood gekost.

O, welk een prijs heeft Hij willen betalen. Welk een gewillige Middelaar is deze Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht om hier iets te hebben mogen zien van de doorboorde handen en doorstoken zijde. Eenmaal zal aller oog Hem zien; maar lezer(es), zal het dan voor u te laat zijn? De discipelen werden verblijd, als zij de Heere zagen. Na bange worsteling, dagen en nachten, mochten hun ogen Hem aanschouwen.

De Grieken haddeii tot Philippus gezegd; „Heere, wij wilden Jezus wel zien". Hier heeft Philippus de bhjdschap Hem te mogen aanschouwen. Die de dood overwon. De discipelen zagen de Heere. Hij had hen met lichaam en ziel van al hun zonden met Zijn dierbaar bloed gekocht en van alle geweld des duivels verlost en Zich tot een eigendom gemaakt. En nu zien zij er verlost uit: Zij werden verblijd. Dit vrome volk, in Hem verheugd, mag huppelen van zieleverugd. Buiten Hem is er geen vrede. Zonder Hem is er geen blijdschap. Wie weet 'n fontein buiten de Heere. En daarom: wat een vreugde op Paasavond! Ze hadden de Heere Ieren missen en nu is Hij er en als Hij komt, dan brengt Hij alles mee. Wat zou het hart, wat zou het oog op aarde nevens Hem toch lusten? Hier is blijdschap onbepaald. Blijdschap komt na vele smarten.

De wereld viert Paasfeest; wat verstaat zij er van? Ze maakt pleizier; ze zoekt amusement. Het is opium. Men wil de zorgen van de tijd wat vergeten. Want men voelt toch, dat het verkeerd gaat met deze wereld. Men bespeurt, dat het zo niet blijven kan, dat er ontzettende dingen gaan gebemen. De oordelen Gods hangen laag. De lampen gaan uit in Europa. In Nederland. In uw leven.

Vandaag de laatste avond? En dan: zonder de 'Heere Jezus? Hem verworpen, . veiTaden, verkocht, terwille van niets? Milhoenen zullen „Paasfeest" vieren. .\ch, in Jeruzalem was ook Paasfeest. Duizenden vierden feest. Ontelbare pelgrimsgangers waren er opgekomen. En toch: Een paar vrouwen en tien mannen hadden de ware bhjdschap. Geen wonder, dat de kerkelijke wereld daarover lacht, want wat is het ook maar een klein kuddeke! Zij echter vieren Paasfeest. Dat Lam is voor hen geslacht. Die handen en die zijde zijn voor hen doorstoken. Hij leeft en zij zullen leven. Paasfeest 1951 wordt „gevierd". Is Jezus in het midden? Lezer(es), wat is uw Paasfeest? Is uw leven Christus? Ge kent dan de blijdschap van Pasen. Voorbij ging de verderfengel, hoewel ge het eeuwig verderf verdiend hebt. Waarom hebt Ge mij verkoren? Ook daarvan vermoed ik iets: Omdat er geen goddelozer, vijandiger, slechter schepsel was dan ik. Genade verheerlijkt in het leven van een zodanige! Nu eigen krachten mogen verachten, het eigen leven leren verliezen. Ik niets; Hij alles.

Wat vijand vrees ik dan, als Gij bij mij zijt? Moeilijk moge de weg schijnen — het is een dierbare weg. Aan het einde van die nauwe weg ligt de Godsstad. Wat nood — hier lijden, hier tegenspoed en kruis. Een eeuwige zaligheid wacht. Daarom: Voor een eeuwige krans, dit arme leven gans. Kort is de smart, eeuwig is de vreugde. Het leven is Christus en het sterven gewin.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort. Zij wand'len. Heer", in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort. Zij zullen in Uw Naam zich al de

G. J. v. D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

PAASMEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's