Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daar liggen weder dagen achter ons, waarop eeuwig gedenkwaardige gebeurtenissen herdacht zijn. De Goede Vrijdag, waar er gedachtenis van gehouden is, hoe de Heere ]ezas Christus, de Zone Gods en des mensen, Gods Wet vervuld, aan Gods strafoefenende gerechtigheid volkomen betaald en de last van Gods oneindige toom tegen de zonde voor al de Zijnen in ziel en lichaam gedragen en weggedragen heeft, als Hij sprak; „Het is volbracht". De Paasdagen, waarop Christus' heerlijke opstanding uit het graf met haar zo rijke vruchtgevolgen voor al de Zijnen werd verkondigd.

Ach, dat overal deze dagen in die geest gevierd mochten zijn. ^ Het is daar echter verre vandaan. Duizenden bij duizenden leven er thans, die niet eens verstandelijk weten hetgeen op die dagen herdacht werd.

Met rasse schreden keert onze tijd tot het heidendom met al zijn jammeren, barbaarsheid en droeve praktijken terug. Terwijl ten onzent de Paasklokken luidden, vocht men op Korea, bulderden er de kanonnen, ratelden er de mitrailleurs en raasden er de vliegtuigen, dood en verderf zaaiende, door de lucht. Nog steeds rukken de Amerikanen en de met hen verbonden troepen verder op Korea op. Op sommige plaatsen zijn de Chinezen reeds tot over de 38ste breedtegraad teruggetrokken, terwijl zij ten Noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel hardnekkig weerstand bieden om bij de verwachte tegenaanval de geallieerde troepen in het centrum op de flank te kuimen bedreigen. Wat de overschrijding van de 38ste breedtegraad, de grens tussen Noord- en Zuid Korea, betreft, daarover bestaat op het ogenblik geen afdoende zekerheid of dit al of niet zal geschieden. Afgaande op de verklaring van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Acheson, die inhield, dat generaal Mac-Ar^ thur geen bijzondere machtiging behoeft om de 38ste breedtegraad te overschrijden, mag men echter wel aaimemen, dat zulks wel zal geschieden, te meer als men weet, dat in Amerikaanse militaire kringen uit militair oogpunt de overschrijding noodzakelijk wordt geacht. Doch volkomen zekerheid, dat zulks metterdaad zal plaats vinden, bestaat er nog niet, daar het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken daarover op het ogenblik met dat van andere mogendheden in onderhandeling is. Bovendien is het met de verwachte tegenaanval der Chinezen wel w.at vreemd gesteld.

Men kan toch in ettelijke berichten, meestal uit Amerikaanse bron afkomstig, lezen, dat het rode China door de ontzaggelijk zware verliezen, die het op Korea geleden heeft, maar liefst heel de strijd op Korea zou wiUen staken, maar dat het uit politieke overwegingen met het oog op zijn prestige niet kan. Wat er van die berichten aan is, kan men hier moeilijk beoordelen, maar in elk geval is het wel zeker, dat er op het ogenblik op Korea nog gevochten wordt.

in Perzië blijft het nog steeds gisten. De volstrekte rust is er nog niet teruggekeerd; zeHs niet nadat het parlement besloten heeft om de ohe-velden te nationaliseren. Een besluit, dat de Perzen over het algemeen zeer toegejuicht hebben. Een bewijs, dat het er nog steeds niet mstig is, wordt ons wel geleverd door het feit, dat de staat van beleg er afgekondigd is en dat elke politieagent in de hoofdstad vergezeld wordt door een gewapende soldaat. Tot een revolutie, die velen er verwachtten, is het echter tot dusven-e niet gekomen. De Engelse regering, door wier toedoen in Engeland zovele bedrijven genationaliseerd zijn, is echter over de Perzische nationalisatie maar bitter slecht te spreken. Zij is er bepaald ten zeerste over verstoord, dat het besluit daartoe door het Perzische parlement genomen is en de contracten met de Engelse petroleummaatschappij, die tot 1997 hepen, daardoor waardeloos geworden zijn; hetgeen op zichzelf genomen geen verv/ondering behoeft te baren, want Engeland be-trok uit Perzië zeer veel olie, welke het in rustige tijden, maar in oorlogstijd nog zo veel te minder, kan missen. Morrison, de onlangs in de plaats van Bevin opgetreden Engelse minister van Buitenlandse Zaken, heeft dan ook in het parlement verklaard, dat de Engelse regering zich onmogelijk rustig bij de Perzische nationalisatie kan neerleggen. Hij heeft deze aangelegenheid zelfs hoog opgenomen, waar hij in een nota aan de Perzische regering verklaard heeft, dat zijn regering de nationalisatie als onwettig beschouwde Of men zich in Perzië veel om deze ndta zal bekommeren, dient afgewacht te worden. Dit is echter wel vrij zeker, dat Engeland zich zo maar niet bij de nationalisatie zal neerleggen, want het heeft daarbij een veel en veel te groot belang om zulks te doen.

\^ ver Frankrijk gaat voor de zoveelste maal weder een stakingsgolf. Zeer vele stakingen zijn er uitgebroken. Deze hebben deze keer een te ernstiger karakter, dewijl zij niet alleen door de communistische, maar ook door niet-communistische vakbonden zijn uitgeroepen. Dientengevolge stond Donderdag 22 Maart vrijwel liet gehele spoorwegverkeer siü. De enkele treinen, die er nog reden, kwamen met grote vertraging binnen. In Parijs reed er op genoemde dag geen enkele bus en van de ondergrondse verbinding reden er op die dag van de 450 treinstellen slechts 71. Er wordt door de stakers 15 % loonsverhoging geëist uit overweging dat de prijzen sedert de laatste officiële loonsverhoging met 12% procent gestegen zijn. De staking is uitgebroken nadat de stakers het advies van de regering om de staking in elk geval uit te stellen tot na de officiële bijeenkomst van de commissie voor de salarisherziening, botweg hadden afgewezen. De regering Queuüle heeft een viertal tegeiunaati-egelen genomen.

1. De individuele vordering van de spoorwegarbeiders. (Deze zijn imniddels door de gendarmerie opgeroepen om hun diensten te vervullen). 2. Het intrekken van de Paasverloven van leger en politie. 3. Het inleggen van particuHere en mihtaire vrachtautodiensten van Parijs naar alle plaatsen binnen een straal van 160 kilometer. 4. Het ten koste van alles handliaven van de treindiensten naar alle belangrijke steden, als Marseille, Bordeaux en Lyon. Over het verdere verloop van de staking staan ons, als wij dit overzicht schrijven, geen nadere mededelingen ten dienste; in zo verre thans nog niet bekend is, of de communistische vakbonden hun leden zullen adviseren om de arbeid te hervatten. De sociaHsüsche en r.k. vakbonden hebben dit wel gedaan. Zij hebben namelijk hun leden aangeraden om met ingang van Zaterdag 24 Maart weder aan de arbeid te gaan, nadat tevoren van regeringswege verklaard was, dat zij bereid was om tot een loonsverhoging over te gaan, waarvan men verwacht, dat zij tussen de 10 en 12% procent zal lig­ gen, terwijl reeds tal van particuliere werkgevers in afwachting van de definitieve officiële loonregehng tot enige loonsverhoging waren overgegaan. Dit alles heeft tengevolge gehad, dat er reeds aanmerkelijke verlichting in de benarde toestand, waarin het verkeer geraakt was, is ingetieden en dat deze staking, die zich in den beginne zeer ernstig liet aanzien, ten slotte nog met een sisser zal aflopen.

Ten slotte zij nog medegedeeld: Dat in Indonesië het kabinet Natsir i; afgetreden, er een langdurige kabinetscrisis zal ontstaan, met uiteindelijk gevolg, dat er een kabinet zal gefonneerd worden, dat Nederland weinig gezind zal zijn. Dat de eerste duizend Ambonezen in Nederland zijn aangekomen. Dat de Parijse conferentie van de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten van Amerika, de Sovjet-Unie, Groot Brittannië en Frankrijk nog steeds aan het beraadslagen is over de samenstelling van een agenda voor een mogelijke samenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van genoemde landen. De vijftiende vergadering is reeds gehouden en men is nog even ver als toen men begon. Dat de Sovi'et-Unie weigert de 670 schepen, welke Amerika tijdens de tweede wereldoorlog in het kader van de leeuen pachtovereenkomst aan haar heeft afgeleverd terug te 'even. Dat in de week na Pasen alle minister van buitenlandse zaken van geheel Am^ff rika in conferentie bijeen zullen komen. Men hoopt, dat daarop de grondslagen gelegd zullen worden, waarop alle landen van het Amerikaanse continent zullen kunnen samenwerken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's