Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

ZESDE VERANTWOORDING

van ingekomen giften en collecten ten behoeve van de familie Marijs te Arnemtiiden, tot 13 Maait 1951 Kiesver. S.G.P. te Breukelen ƒ 18.50; Kiesver. S.G.P. te Kampen ƒ 4.50; Kiesver. S.G.P. te Hardingsveld ƒ 80.-; Kiesver. S.G.P. te Den Hulst ƒ 10.-; Kiesver. S.G.P. te Staphorst ƒ 228.-, Kiesver. S.G.P. te Middelburg ƒ 271.34; Kiesver. S.G.P. te Alphen a. d. Rijn ƒ 35.—; Kiesver. S.G.P. te Goudswaard ƒ 26.20; Kiesver. S.G.P. te Nw. en St. Joosland ƒ 32.50; P. K. te Heinenoord ƒ 25.-; J. H. te Allingen ƒ 5.-; E. D. te Dantumawoude ƒ 5.—; A. v. D, te lerseke ƒ 10.-; N.N. via J. L. B. te Goudswaard ƒ 10.-; II. M. te Staphorst ƒ 10.-; N. N. te Vriezen veen? (adres onleesb.) ƒ 10.-; Fam. V. D. te Genemuiden ƒ 20; Chr. V. H. te Poortvliet ƒ 2.50; G. H. V. d. M. te Sliedrecht ƒ 2.-.

Totaal ƒ 805.54. Vorige verantwoording ƒ 4469.20. Totaal ontvangen ƒ 5274.74. Hartelijk dank aan de gevers en leden der kiesverenigingen, die ons verblijdden met hun giften en collecten, ja vrienden en partijgenoten, de belangstelling voor de zwaar getroffen familie Marijs heeft onze verwachtingen ten zeerste overtroffen, en dit geeft ons dan ook bij vernieuwing vrijmoedigheid om deze zaak nogmaals aan te bevelen. Collecten en giften kunnen alsnog gestort worden op Giro no. 102776 van de Boerenleenbank te Amemuiden onder motto „Hulp aan familie Marijs".

Diegenen die gelden wensen te zenden aan het bestuur- der Hei-v. Jong. Vereniging, dewelke een actie voert ook ten bate van de familie Marijs, verzopen wij deze te willen zenden aan de heer D. V. Belzen, secr, der J.V., Roomsestr. 6, Amemuiden, en niet rechtstreeks aan de Boerenleenbank te Amemuiden, zulks om abuizen bij een eventuele verantwoording te voorkomen.

Namens het Bestuiu" der Kiesver.

M. DE RIDDER, voorzitter

APELDOORN

D.V. Donderdag 12 April a.s. hoopt voo' de kiesvereniging op te treden ds H. Visser Mz. van Rotterdam-Zuid, om een tijdrede te houden in openbare vergadering in het gebouw Patrimonium, Roggestraat 47. Aanvang 7.30 uur.

A. DE RAAD, seci.

BERKENWOUDE

Het adres van de secretaris der kiesvereniging te Berkenwoude is thans: W. Suyker Az., Westeinde B 96a, Berkenwoude.

GELDERMALSEN-TRICHT

Ledenvergadering D.V. a.s. Dinsdag 10 April 1951, 's avonds 7 uur in gebouw Geref. Gemeente te Tricht. Afvaardiging algemene vergadering. Inleiding door de heer Kirpestein.

H. I. AMBACHT

Op de gehouden ledenvergadering is besloten met de bus naar de algemene vergadering te Utrecht te gaan. • Zij die de reis nog willen meemaken kunnen zich tot 20 April opgeven bij Joh. v. d. Breevaart, Onderd. Rijweg en A de Wit, Hoge Kade 11, bij voomitbetahng van ƒ 2.—. Komt vrienden, laten wij in groten getale naar Utrecht gaan, de beginselen zijn het waard. Meldt u spoedig, om teleurstelling te voorkomen.

ADR. DE WIT, secr.

LEIDERDORP

D.V. hoopt Dinsdag 10 April in gebouw Lindelaan om 7.30 uur voor de kiesvereniging op te treden, met een tijdrede, ds J. van Dijk van Gameren. Wij verzoeken alle vrienden, ook uit de omtrek, aanwezig te zijn.

A. W. VERHOEKS, secr.

MOERKAPELLE

In het kerkgebouw der Geref. Gem. te (i. Moerkapelle hoopt ds Dorsman, Ned. Herv. pred. te Schelluinen, voor de kiesvereniging te Moerkapelle een tijdrede te houden op D.V. 17 April, des avonds

ROTTERDAM OOST

Ledenvergadering van de kiesvereniging „Op het voetspoor der Vaderen" te Rotterdam Oost op D.V. Maandag 9 April 1951. Aanvang 8 uur. Vergaderlokaal: Rehobothschool, Noordeinde 29. Onderwerp: „Voedselvemietiging. .., ? " door de voorzitter der vereniging, C. L. Versluis. Vrienden, wij wekken u op om deze laatste ledenvergadering trouw te bezoeken, ook nog voor enkele belangrijke besprekingen.

A. V. d. SIJDEN, secr.

SCHEVENINGEN

D.V. op Vrijdag 13 April a.s. hoopt de kiesvereniging der S.G.P. afd. Schevcningen haar jaarvergadering te houdon in het gebouwtje aan de Vissershaveiiweg. De heer Kalle, Hoofd der School, zal voor ons een onderwerp behandelen. Wij verzoeken de leden om nu eens allen tegenwoordig te zijn en ook voor dit geval alle vrouwen der leden. Brengt ook ieder een vriend of kennis mee. Dus voor deze avond ook de vrouwen meebrengen. Aanvang 8 uur. Zegt het voort.

W. VERHEIJ, secr.

SLIEDRECHT

Op uitnodiging van de kiesvereniging „Tot de Wet sn tot de Getuigenis" te Sliedrecht, hoopt de heer A. de Redelijkheid, godsdienstonderwijzer te Ouderkerk a.d. IJssel, op Donderdag 12 April [951, des avonds half acht, een tijdrede uit te spreken in het kerkgebouw van de c; hr. Geref. Kerk. Komt allen! Ook de \Tienden uit de omgeving hartelijk welkom.

J. KOPPELAAR, sec-.

STRIJEN

D.V. Woensdag 11 April a.s. hoopt voor (inze kiesvereniging op te treden de heer D. Kodde, burgemeester te Zoutelande, : n het vergaderlokaal achter de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 7 uur. Allen hartelijk welkom.

Het Bestuur

AAN DE WALCHERSE VRIENDEX

Daar we weer, zoals vorige jaren, gez^imenlijk met een bus of bussen naar de Algemene Vergadering, die gehouden wordt te Utrecht op D.V. 9 Mei a.s., hopen te gaan, zo verzoeken we de vrienden zowel afgevaardigden als belangstellenden van Walcheren, zich ten spoedigste op te geven bij I. P. Boone, Segeerssingel 50 te Middelburg of bij ondergetekende. De vrienden worden -veder als vorige jaren afgehaald en -nuis : gebracht. De uren van vertrek zuilen nader bekend gemaakt worden. De reiskosten bedragen pl.m. ƒ 8.— per persoon.

JOHs DE VISSER

Kerksteeg 11, Middelburg

WESTZAAN

Verslag van de jaarvergadering onzer kiesvereniging , , De Banier", gehouden op 26 Januari in de kerkekamer van de Geref. Gemeente te Westzaan. Deze vergadering werd geopend door de voorzitter, de heer G. Tanger, welke liet zingen Psahn 89 : 13, las Deut. 9 en voorging in gebed. In z'n openingswoord sprak de voorzitter over het voorrecht nog te mogen vergaderen, daar wij agelijks bij de vergankelijkheid van het ^''ven bepaald worden., mede in verband met een plotsehng sterfgeval in onze gemeente, alsmede door het verscheiden van de heer van Klinken, oud-Hd van de Prov. Staten van Zeeland, welke zelfs door de Commissaris der Koningin met eerbied herdacht werd, ook vanwege zijn beginseltrouw.. De voorzitter wenste allen een goede vergadering toe. Hierop leest de secretaris de notulen der vorige jaarvergadering, welke onder dankzegging worden ondertekend. In zijn jaarverslag geeft de secretaris een overzicht over het afgeloxDen jaar, waaruit bleek, dat in het afgelopen jaar drie artikelen van ons program van beginselen werden behandeld en één onderwerp op de kiesvereniging te Zaandam werd behandeld.

Vervolgens bracht ook de penningmeester verslag uit van de stand van de kas der vereniging, welke sloot met een voor­

delig saldo. Door het gemeenteraadslid, de heer Valk, werden nog inlichtingen verstrekt over zijn werkzaamheden in de gemeenteraad, gevolgd door een aangename bespreking.

Besloten werd nog 100 ex. van de begrotingsrede van Ds Zandt te bestellen ter verspreiding onder geestverwanten. Hierop sloot de 2e voorzitter, Adr. Bax, na het zingen van Psalm 36 ; 2 met dankzegging.

KL. VALK Hz., secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1951

De Banier | 8 Pagina's