Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

Agenda en kaarten Alg. Vergadering De secretarissen der kiesverenigingen wordt verzocht om de agenda alsook het benodigde aantal witte kaarten voor de leden ten spoedigste te bestellen bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag. Alleen de agenda's moeten betaald worden. Deze kosten 5 cent per stuk. Verzocht wordt, om onnodige administratie te voorkomen, de betaling te doen met postzegels, welke men bij de bestelling kan insluiten. Dus niet per postgiro en voorts uitsluitend aan het opgegeven adres bestellen.

De Partijsecretaris

BUSSUM

Op Woensdagavond 18 April 1951, des avonds 8 uur, hoopt D.V. voor de kiesvereniging, voor het houden van een openbare tijdrede, op te treden ds P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Schelluinen. Plaats van samenkomst: Kerkgebouw van de Vrij Evangelische Gemeente, Veldweg 1, te Bussum.

De secretaris

DOMBURG

Diegenen, die de jaarvergadering, te houden D.V. Woensdag 9 Mei, wensen te bezoeken, gelieven zich op te geven vóór 18 April a.s. bij de secretaris, in verband met de reisgelegenheid.

Het Bestuur

's-GRAVENDEEL

Op Zaterdag 21 April a.s. hoopt D.V. voor ons ds Du Marchie van Voorthuysen, Chr. Geref. pred. de Süedrecht, op te treden voor het houden van een tijdrede. Deze openbare vergadering zal gehouden worden in de Openbare School aan de N. Voorstraat. Aanvang 7 uur.

H. MEIJER, secr.

GOUDA

In de Geref. Kerk a.d. Turfmarkt te Gouda hoopt ds A. de Blois van Rotterdam voor de kiesvereniging een tijdrede te houden op D.V. Donderdag 19 April, 's avonds 8 uur. Onderwerp: Gericht, gebed, genade". De zitplaatsen zijn vrij. Opening der deuren 7.30 uur. Houdt Donderdag 19 April vrij. Allen worden verzocht, ook de vrouwen.

DEN HAAG

D.V. Donderdag 19 April a.s. hoopt voor de kiesvereniging „Willem de Zwijger" in de Luthersekerk, Lutherse Burgwal alhier, ds Dorsman, Ned. Herv. predikant te Schelluinen, een tijdrede te houden. Aanvang 7.30 uur. Deuren open 7 uur.

P. J. KOOMAN, secr.

HEERDE

D.V. Vrdijag 20 April hoopt voor de kiesvereniging op te treden ds E. du Marchie van Voorthuysen te Shedrecht, om een tijdrede te houden in de VM-gaderzaal Hotel Boeve te Heerde. Aanvang 7.30 uur.

Heit Bestuur

NEDERHEMERT

D.V. Woensdag 18 April, half acht, hoopt voor de kiesvereniging bij D. Oomen op te treden de heer D. Dekker, godsdienstonderwijzer te Epe, met als onderwerp: Toetssteen en richtsnoer.

KORTENHOEF

Dinsdag 17 April, 's avonds 7.30 uur, hoopt voor de kiesvereniging van di S.G.F, alhier ds P. Zandt van Delft een tijdrede te houden in Jeugdgebouw De Karekiek. Niemand verzuime deze vergadering en waar het hier een tijdrede betreft, is deze vergadering ook voor vrouwen toegankelijk.

Het Bestuur

AAN DE WALCHERSE VRIENDEN

Daar we weer, zoals vorige jaren, gezamenlijk met een bus of bussen naar de Algemene Vergadering, die gehouden wordt te Utrecht op D.V. 9 Mei a.s., hopen te gaan, zo verzoeken we de vrienden zowel afgevaardigden als bslangstellenden van Walcheren, zich ten spoedigste op te geven bij I. P. Boone, Segeerssingel 50 te Middelburg of bij ondergetekende. De vrienden worden weder als vorige jaren afgehaald en thuis gebracht. De uitn van vertrek zullen nader bekend gemaakt worden. De reiskosten bedragen pl.m. ƒ 8.— prx. persoon. ^'

JOHs DE VISSER Kerksteeg 11, Middelburg

BEEKBERGEN

De jaarvergadering der S.G. kiesvereniging „Guido de Bres", werd gehouden op Maandag 8 Januari 1951. De voorzitter, de heer A. Hofman, open- ^ de de vergadering door te laten zingen Psalm'25 : 2, ging voor in gebed en las vervolgens uit Gods Woord 1 Kon. 21. Hierna heet hij de vergadering hartelijk welkom en in het bijzonder ons gemeenteraadslid, de heer van Asselt, die deze avond ook in ons midden mocht zijn. Daarna werden door de secretaris de notulen gelezen, alsook het jaarverslag. In het jaarverslag werd o.a. nog herdacht, dat onze zeer geachte Partijvoorzitter, ds Zandt, op 15 September j.l. dag mocht herdenken, dat hij 25 jart, ' lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal geweest is en dat het verlocp van deze gedenkdag in boekvorm uitgegegeven wordt en dit ten zeerste aan te bevelen is.

Het verslag van de peimingmeestor eindigde met een batig saldo. De secretaris, alsook de penningmeester, wordt door de voorzitter dank gezegd voor hun werkzaamheden.

Bij de bestuursverkiezing waren aftredend de voorzitter, A. Hofman en de penningmeester Joh. Wilbrink, beiden werden herkozen en mochten dit ook weer aanvaarden.

Voor de boekencontrole 1951 werden benoemd vriend de Pater, Alb. Hofman en C. de Groot. Hierna volgt Pauze. In de pauze bestellen verschillende leden het boekje van Ds Zandt (herdenkingsrede). De secretaris wordt opgedragen deze gezamenlijk te bestellen.

Na de pauze gaf vriend H. Wilbrink een inleiding over „Het vaderlijk erfdeel', aangaande Achab en Naboth, volgens 1 Kon. 21. Hierbij wensen wij uit te gaan, zo begon de inleider, van de gedachte, wat Naboth tot Achab zeide: Dat late de Heere verre van mij, dat ik u de erve der vaderen geven zoude. Wat was het geval voor zulk een antwoord van een onderdaan aan zijn koning? Koning Achab, destijds koning over Israël te Jisreël, had aldaar zijn koninklijk paleis of residentieplaats. Nu lag bij het paleis de mooie wijngaard van Naboth de Jizreëliet. Achab was van voornemen deze in te lijven bij zijn paleis, hetzij voor een andere wijngaard of voor geld. Maar Naboth zeide dit niet te kunnen doer: omdat deze wijngaard een vaderlijk erfdeel was, wat in Israël door God Zelf bij wet was ingesteld. Naboth had deza wijngaard als een vaderhjk erfdeel ontvangen, dus door Goddelijke instelling. Koning Achab wist van de vaderlijke erve en was niet onbekend met de wetten van Israels God, doch ging deze wetten vertrappen, gesteund door zijn goddeloze vrouw, konmgin Izebel. Wij kunnen, zo vervolgde de inleider, koning Achab wel enigszins vergelijken bij Hitler en niet minder bij de communist, die alles maar aan de staat wil trekken. Hierna besprak de inleider het waarom en waartoe. O.a. haalde de inleider ook nog zo aan hoe Gods wetten vertreden en Gods Naam gelasterd wordt. Zal God dat niet wreken? Conferentie op conferentie en alles zonder God. Maar te midden van al dat gewoel is er ook in onze dagen nog een klein hoopje volk, dat nog de vaderlijke erve verdedigt en daarvan komt te getuigen. Horen wij dan nog niet de stemmen van de afgevaardigden der S.G.P., die in 's lands vergaderplaatsen getuigen tegen de zonden? En als is het zo als zo velen zeggen, dat die kleine S.G.P. niets bereiken kan, ze komen naar Gods Woord te getuigen tegen de macht van ongeloof en bijgeloof. Hun redevoeringen worden altijd afgedrukt in De Banier en ^^daarom raden wij een ieder aan De Ba- "'nier te lezen, opdat men op de hoogte blijve van hetgeen door onze afgevaard^den wordt gesproken. De inleider besloot zijn leerzame en met grote aandacht aangehoorde inleiding met op onze tijd toepasselijke woorden. In de rondvraag werden door enkele vrienden nog vragen gesteld aan ons gemeenteraadslid. Op de eerstvolgende vergadering bij leven en welzijn hoopt vr. Alb. Hofman een inleiding te geven. Op verzoek van de voorzitter eindigde de inleider deze leerzame avond met te laten zingen Psalm 72 : 1 en dankgebed. G. W. SCHUT, secr.

OUD-BEIJERLAND

J3e kiesvereniging alhier kwam in Febrnari j.l. in vergadering bijeen. De voorzitter opende de vergadering 'door te laten zingen Psalm 86 : 6, las Psalm 86 en ging voor in gebed. De voorzitter zeide in zijn inleidend woord, dat het een voorrecht is elkander weer in dit nieuwe jaar te mogen ontmoeten en herdenkt het sterven van het oudste lid, wijlen A. Hitsert. Hierna werden de ontulen gelezen en in orde bevonden. Het volgende punt op de agenda wees aan een verslag van vriend H. Visser, welke als afgevaardigde naar de Statenkring te Ridderkerk was geweest. De voorzitter dankte vriend Visser voor zijn goed uitgebracht verslag. Hierna werd gepauzeerd. Na de pauze was aan de beurt een onderwerp van de secretaris, getiteld: De oorsprong en de gevolgen van de heilrijke Reformatie en haar doorwerking op de staatkimde. Naar aanleiding van dit onderwerp werden een paar vragen gesteld, welke tot tevredenheid werden beantwoord. Aan de rondvraag gekomen zijnde, werd door de penningmeester de vraag gesteld, of ook onze vereniging wat wilde afzonderen voor de familie Marijs te Arnranuiden. Na gehouden collecte en een gift uit de kas kwam men aan de som van ƒ 33.35, welke men besloot te zenden. Niets meer aan de orde zijnde, werd na het zingen van Psalm 25 : 4 door de secretaris met dankzegging geëindigd.

G. VAN LEENEN, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 april 1951

De Banier | 8 Pagina's