Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

Agenda en kaarten Alg. Vergadering De secretarissen der kiesverenigingen wordt verzocht om de agenda alsook het benodigde aantal witte kaarten voor de leden ten spoedigste te bestellen bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag. Alleen de agenda's moeten betaald worden. Deze kosten 5 cent per stuk. Verzocht wordt, om onnodige administratie te voorkomen, de betaling te doen met postzegels, welke men bij de bestelling kan insluiten. Dus niet per postgiro en voorts uitsluitend aan het opgegeven adres bestellen.

De Partijsecretaris

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Met deze wordt medegedeeld, dat dit Verband D.V. hoopt te vergaderen op

Zaterdag 28 April a.s. nam. 3.15 u. te Rotterdam-Z., Mijnsheerenplein. Het onderwerp zal gehouden worden door de heer Mulkhuizen van Waarder, over Woningbouw in 1951. Eventuele vragen en voorstellen worden ingewacht bij de secretaris A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft.

's-GRAVENDEEL

Op Zaterdag 21 April a.s. hoopt D.V. voor ons ds Du Marchie van Voorthuysen, Chr. Geref. pred. te Shedrecht, op te treden voor het houden van een tijdrede. Deze openbare vergadering zal gehouden worden ia de Openbare School aan de N. Voorstraat. Aanvang 7 uur.

H. MEIJER, secr.

HUIZEN (N.-H.)

Op Donderdag 26 April 1951 hoopt D.V. voor de afdeling Huizen der S.G.P. op te treden Ds. M. A. Mieras, predikant bij de Oud Geref. Gemeente te Krimpen a.d. IJssel, voor het houden van een tijdrede. Plaats van samenkomst Verenigingsgebouw (Doolhofstraat). Aanvang 7.30 uur n.m. Deuren open om 7 uur. Er is gelegenheid de fietsen en auto's te plaatsen op de binnenplaats bij het gebouw. Wij wekken een ieder op te komen. Moge de Heere over dit alles Zijn zegen gebieden.

Het Bestuur

HEERDE )

D.V. Vrijdag 20 April hoopt voor de kiesvereniging op te treden ds E. du Marchie van Voorthuysen te Sliedrecht, om een tijdrede te houden in de vergaderzaal Hotel Boeve te Heerde. Aanvang 7.30 uur.

Het Bestuur

OUD-BEIJERLAND

Afgevaardigden en leden, welke voornemens zijn naar de partijdag te Utrecht te gaan, welke D.V. gehouden zal worden Woensdag 9 Mei, worden hierdoor in kennis gesteld dat voor al de kiesverenigingen in de Hoekse Waard een bus zal gaan, kosten f3 per persoon. Vriendelijk wordt verzocht, u op te geven bij ^ de secretaris ter plaatse, dan weten we} bijtijds hoeveel leden er mede gaan, dit mede voor de goede regeling. Vertrek van Oud-Beijerland 's morgens 7.20 u. Vrienden, geeft u vroegtijdig op.

G. V. LEENEN, secr.

ASPEREN

Jaarvergadering op Woensdagavond 14 Februari van de Staatk. Geref. Partij, afdeling Asperen, in het gebouw Salem. Evsn over half 8 opent de voorzitter, de heer C. van Mourik, de vergadering met het laten zingen van Psalm 130 . 2. Hij leest een gedeelte uit de Heilige Schrift, en wel Micha 6. Daarna gaat hij voor in gebed. Hij spreekt een openingswoord en roept de aanwezigen een welkom toe. Hij staat even stü bij het voorgelezene, hoe de goedertierenheden des Heeren zijn over ons land en volk en roemen tegen een welverdiend oordeel. Hierna volgen de notulen en jaarverslagen van secretaris en penningmeester. Aanwezig zijn 19 leden, afwezig 4 leden. Deze notulen worden onveranderd vastgesteld. De penningmeester heeft nog een batig saldo in de kas van ƒ 11.Oü. Voor kascontrole zijn aangewezen de heren J. Kleppe (Minstraat) en J. D. van Leerdam. De voorzitter leest hierna het reglement van de kiesvereniging te Leerdam voor. Besloten wordt dit reglement te houden, behoudens enkele wijzigingen. Bij de bestuursverkiezing worden W. van Leerdam en H. den Besten herkozen. Er wordt door de secretaris medegedeeld, dat op Donderdagavond 8 Maart Burgemeester Kodde in Salem zou spreken en D.V. op 19 April a.s. Ds J. van Dijk uit Gameren. Ds. Dorsman en Ds du Marchie van Voorthuysen zullen voor het winterseizoen 1951—1952 gevraagd worden. Hierna krijgen we een onderwerp van de heer Adr. Kleppe over Jona en de storm. Tenslotte wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. Het boekjaar van de Kiersvereniging loopt van 13 Januari tot 12 Januari. ^5e tweede voorzitter, de heer W. van Leerdam laat zingen Psahn 103 : 9 en eindigt met dankgebed. De collecte bracht die avond op ƒ 7.84.

M. STERK, secr.

HILLEGOM

Op onze uitnodiging sprak de Edelachtbare heer Burgemeester D. Kodde voor onze afdeling met als onderwerp: Wat scheidt en vereent. De voorzitter opende op de gebruikehjke wijze de vergadering en gaf het woord aan de spreker van die avond. Als wij letten op verenigen, dan moeten wij betuigen en opmerken, dat verdeeldheid de hedendaagse leuze is. Spreker ging uit van het Paradijs, hoe die verdeeldheid daar plaats vond. Ons land is gebouwd uit de Hervorming, maar de hedendaagse wereldregering laat Gods Woord op zijn plaats. Staatkunde is niet los van Gods Woord. De overheid denkt, dat zij gestemd is door het volk, maar Gods Woord leert ons, dat zij door God Zelf is ingesteld. Het communisme zegi. en aanvaardt niet dat zij door God Zelt ingesteld zijn. De Partij van de arbeid is zo verdraagzaam, ieder kan bij deze partij zich aansluiten, christelijk of niet, kerkehjk of niet, als we maar meehobbelen met de partijleiders. Bij de Partij van de Arbeid is geen plaats voor onze belijdenis. En wat de verdeeldheid in de chri=tehjke partijen betreft, om maar een ding te noemen, de lijkverbranding. De één is er voor en de ander niet, zich op Gods Woord beroepende. Ons land wordt overstroomd door on- en bijgeloof. De S.G.P. roept nog heden ten dage terug tot Gods Woord en getuigenis. We klagen wel over hoge belastingen, hoge prijzen, over de pohtiek, die de regering volgt, maar waar hoort men klagen over de zonde, ieder persoonlijk. We mochten tot diep zelfonderzoek geraken, dat is nodig in deze donkere tijden. De spreker eindigde met dankgebed, na dat nog gezongen was Psahn 84 : 3.

C. J. V. d. Beek Jr., secr.

AAN DE WALCHERSE VRIENDEN

Daar we weer, zoals vorige jaren, gezamenlijk met een bus of bussen naar de Algemene Vergadering, die gehouden wordt te Utrecht op D.V. 9 Mei a.s., hopen te gaan, zo verzoeken we de vrienden zowel afgevaardigden als belangstellenden van Walcheren, zich ten spoedigste op te geven bij I. P. Boone, Segeerssingel 50 te Middelburg of bij ondergetekende. De vrienden worden weder als vorige jaren afgehaald en thuis gebracht. De uren van vertrek zullen nader bekend gemaakt worden. De reiskosten bedragen pl.m. ƒ 8.— per persoon.

JOHs DE VISSER Kerksteeg 11, Middelburg

LANGE RUIGE WEIDE

Maandagavond 29 Januari kwam de kiesvereniging der S.G.P. te Lange Ruige Weide en Waarder ten huize van de voorzitter bijeen. Aanwezig 7 ledsn. De voorzitter opent om 8 uur deze vergadering met lezen van Zacharia 1 en gebed en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij gedenkt ter nagedachtenis het overlijden van het medebestuurslid en vriend, de heer C. Nap, in wie we als kiesvereniging veel missen. De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering, welke onder dank worden goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat burgemeester Kodde een spreekbeurt te dezer plaatse hoopt te vervullen. Als afgevaardigden worden gekozen naar Statenkring en Prov. Vergadering, wegens het overhjden van de penningmeester, de heer D. van Harten. Hierna leest de secretaris een onderwerp over de kerk, artikel 27, waarop enige bespreking volgt. Aan de rondvraag gekomen, vraagt van Harten ovei het uitgaan der ouden van dagen. De voorzitter antwoordt tegen zulk uitgaan in verband te zijn. Stouthart vraagt over de samenvoeging der gemeenten. De voorzitter antwoordt, dat er nog aan gewerkt wordt. Ook wordt nog contributie betaald over 1951 door de aanwezige leden. Hierna sluiting door de heer G. P. P. Boer met te laten zingen Psahn 119 : 1 en dankgebed.

J. OSKAM, secr.

UTRECHT

D.V. Maandag 23 April a.s. hoopt de kiesvereniging der S.G.P. te Utrecht haar maandelijkse vergadering te houden in gebouw „Vriendenkring Oudwijk", Brigittenstraat 1, alhier, aanvang 8 uur. De aan alle leden toegezonden agenda vermeldt als inleider de heer A. Nieuwenhuyze, die artikel 9 van ons program van beginselen zal inleiden. Ook zal de regelingscommissie voor de Algem. Vergadering worden benoemd en afgevaardigden worden gekozen. Alle vrienden worden opgewekt aanwezig te zijn. Rijwielstalling is aanwezig.

E. DE GROOT, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1951

De Banier | 8 Pagina's