Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Wat gaat de tijd toch snel! Nauwelijks zijn de brieven met oplossingen binnen of het is al weer zo ver, dat de nieuwe oplossingen kunnen ingezonden worden. Zo gaat het met ons hele leven. Geheel naar waarheid kon de psalmdichter er van gewagen, dat ons leven gelijk een damp is, of ook gelijk een bloem des velds, die wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zicli over 't veld laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Hoe noodzakelijk is het toch om daarbij eens stil te staan; ook als wij nog jong zijn. Want weten jullie het: oude mensen moeten sterven, doch jonge mensen kunnen sterven. En dan komt het er op aan of we een nieuw hart gekregen hebben. Zonder dat zal niemand het eeuwige leVen beërven. Zoekt dan de Heere terwijl Hij te vinden, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Deze woorden zijn gericht tot groten en kleinen, tot oude en jonge mensen. En die Hem in waarheid zoeken, zullen Hem ook gewisselijk vinden. Thans gaan wij over tot de nieuwe raadsels.

OPGAVE 209

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. de vader van een blinde, voorkomend in Marcus 10; b. een opperzangmeester, die van zijn jeugd af bedi-ukt en doodbrakende was; c. de stamvader der Arabieren; d. de moeder van Absalom; e. de zoon van Ruth; f. een Romeins keizer ten tijde van Johannes de Doper; g. een Jodenhater uit het Oude Testament; h. één der zonen Jozefs; i. de geboorteplaats van Abraham; j. een man, die bij zijn sterven meer vijanden versloeg dan tijdens zijn leven. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Welke naam uit het Nieuwe Testament kan men verkrijgen door een andere rangschikking der letters van RABBAANS ?

3. Een tekstgedeelte uit Genesis 22 bestaat uit 24 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 9, 3, 5, 24, 13, 8, 16, 7, 6 betekent Jezus komt; 18, 20, 11, 12, 14 is dagelijks voedsel; 10, 1, 23, 4, 15 is een ragfijn weefsel; ^ 19, 22, 2, 21 betekent een keer of eenmaal; 17 is de eerste letter van de plaats, waar koning Saul een waarzegster bezocht.

Ouderen:

1. In Jozua 12 komt een naam voor, die één letter (een klinker) minder bevat dan een naam in Jozua 15. Op deze ene letter na zijn de namen gelijk. Welke namen zijn het? Klinkers zijn de letters a, e, i, o, u. Alle andere letters zijn medeklinkers. Evenals het vorige, dus wederom twee namen, één uit Jozua 12 en één uit Jozua 15. Die uit Jozua 12 bevat één letter (een medeklinker) meer dan die uit Jozua 15. De overige letters zijn in beide namen gelijk. Zoek ze maar eens op.

3. Neem uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen van een tekst uit het boek der Psalmen, a. Zonder wedergeboorte zal niemand door de poort des hemels kunnen gaan. • b. Als dit met het groene hout geschiedt, wat zal er dan met het dorre geschieden? c. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. d. Gedenk in Uw toorn des ontfermens, o Heere, naar de grootheid Uwer goedertierenheden. e. De Naam des Heeren is een sterke toren. f. Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen. g. Wie is in staat om de sterren des hemels te tellen? De Heere alleen, want Hij heeft ze gemaakt. h.De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. i. God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem tot zonde voor al Zijn volk gemaakt.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 206 tot en met 209 kunnen gezonden worden aan OOM KOOS, POST­ BUS 2019 te UTRECHT. Zet in elke brief duidelijk naam en volledig adres. Er behoeft geen briefje bij. Wie het echter toch wil doen, mag het doen. De volgende week zal bij leven en welzijn weer de naam bekend gemaakt worden van de nicht of neef, die als één van de tien nieuwelingen een ball-point krijgt. Nu gaan wij verder met het verhaal.

LANGS WONDERVOLLE WEGEN

III.

Wij verplaatsen ons nu in het middernachtelijk uur naar een woning, welke geheel eenzaam buiten de kom van het dorp B. lag. Buiten stormde het nog steeds hard. Binnen de woning stormde het echter niet minder en wel in de ziel van een vrouw, die ziek te bed lag. Het was reeds lang geleden, dat zij onder het gehoor van de dominee van B. was geweest. Maar de woorden, toen door hem gesproken, lieten haar maar niet los. Steeds leefde zij voort onder diepe indrukken van haar toestand voor de eeuwigheid, totdat zij onverwachts op het ziekbed werd geworpen. En toen — o bange ure — zag zij zich buiten God, gelegerd als in een dal Achor, maar zonder deur der hoop. Wat zal zij doen? Zij kan niets doen! Zij moet voor God verschijnen en is. . onvoorbereid!

Bange dagen en nachten werden doorleefd. Kon zij maar bidden! Was de toegang tot de genadetroon des Almachtigen voor haar nu maar open; maar ach, haar hart is als steen en de hemel als van koper. Zo bracht zij vele dagen en nachten op haar leger door en als men haar vroeg: Begeert ge nog iets? dan zei ze gewoonlijk: Neen, niets van de wereld, maar al­ leen de Heere Jezus! Nauwelijks had zij dit echter gezegd of het was haar alsof haar werd gevraagd: Maar wat moet gij met Jezus doen? Daar stond ze dan. In eigen oog was ze geheel ongeschikt voor Hem. Zij dacht, dat alle mensen konden zalig worden, behalve zij. Het. was haar gelijk een zeker dichter zegt:

O, nu is 't alles buiten raad; Mijn ziele gaat verloren! Oneindig is mijn zondekwaad! Och, was ik nooit geboren!

Maar zij was geboren, en nu? Nog slechts een korte sparme tijds en zij zou worden opgeroepen om voor God te verschijnen. En dan? O, die eeuwigheid, die eindeloze eeuwigheid, en dat zonder God, in de helse angsten en pijnen! Opnieuw deed dit de vraag in haar ziel rijzen: Zou er dan voor mij nog een weg ter ontkoming zijn om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Of zou er voor mij geen hoop meer zijn? Zou ik waarlijk voor eeuwig moeten omkomen?

Terwijl dergelijke gedachten haar hart vervulden, werd zij opnieuw naar de kerk in B. geleid en hoorde zij opnieuw des Heeren Woord uit de mond van de leraar:

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere, Ik heb geen lust in de dood des zondaars, maar daarin heb Ik lust, dat hij zich bekere en leve. En wat zij nauwelijks durft hopen, dat smeekt zij nu van Israels God, namelijk of zij nog éénmaal die leraar mocht ontmoeten om nog eens te horen van het welbehagen, dat die grote Koning in mensen, ja in de voornaamste der zondaren nam.

Inmiddels gierde de wind langs de woning. Met grote kracht werd de regen tegen de ruiten opgejaagd, zodat hij hier en daar door 't gebarste glas naar binnen drong. Ja soms scheen het zelfs alsof èn de deur èn het raamkozijn zouden bezwijken voor de geweldige windstoten. Bovendien moesten het klagelijk gehuü van de wind, dat door de schoorsteen heen in het woonvertrek drong en het rollen van het zware onweer in de verte het hart wel met vreze vervullen. Anders was het echter met de lijderes op haar leger. Zij bemerkte eigenlijk niets van hetgeen er rondom haar plaats vond. Slechts één zaak nam haar geheel in beslag, namelijk de redding harer ziel. Bij het flauwe schijnsel van de luchter, wendde de man zo nu en dan eens zijn oog naar zijn geliefde, maar thans naar ziel en lichaam zo kranke vrouw. Eensklaps rees de man van zijn stoel op en haastte hij zich naar de voordeur, die hij opende, daar hij vast meende buiten iets bijzonders gehoord te hebben. En inderdaad, hij had zich niet vergist. Er waren mensen in de nabijheid. Zonder zich te bedenken, riep hij hen naar binnen, niet wetende dat het de dominé van B, was.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 april 1951

De Banier | 8 Pagina's