Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

ALPHEN AAN DE RIJN

D.V. hoopt op 16 Mei a.s. voor ons te spreken Burgemeester D. Kodde van Zoutelande over: Wat verenigt en wat scheidt. De vergadering heeft plaats in de zaal Van Mandersloostraat 62, aanvang 7.30 uur.

Alle vrienden, die de reformatorische beginselen zijn toegedaan, hartelijk welkom. Toont door uw aanwezigheid uw belangstelling, ook uit de omliggende plaatsen.

HUIZEN

Op Maandag 21 Mei a.s. hoopt D.V. voor de afdeling Huizen der S.G.P. op te treden Ds H. Visser, Chr. Geref. predikant te Rotterdam, voor het houden van een tijdredci Deze bijeenkomst zal gehouden worden in het Verenigingsgebouw (Doolhofstraat). Aanvang n.m. om half acht. Deuren open om 7 uur. Er is gelegenheid om fietsen en auto's te stallen op de binnenplaats bij het gebouw. Een ieder wordt hierbij opgewekt te komen luisteren. Zegene de Heere dit samenzijn.

A. VAN DEN BERG, secr.

PROV. VERENIGING UTRECHT

Op Zaterdag 3 Maart kwam deze vereniging bijeen voor het houden van haar voorjaarsvergadering in het gebouw „Vriendenkring Oudwijk" te Utrecht. Voor het laatst opende de voorzitter, de heer Voskuil, de vergadering op de gebruikelijke wijze. Hij kon een groot aantal belangstellenden welkom heten. Ook het Hoofdbestuur der S.G.P. gaf zijn blijk van belangstelling, doordat Ir. van Dis de reis naar de Domstad had gemaakt om deze vergadering mee te maken.

De notulen en diverse jaarveslagen werden onveranderd vastgesteld. Er bleek een batig saldo in de kas te zijn van ƒ 185.42. Helaas moest de penningmeester weer vaststellen, dat meerdere kiesverenigingen hun geldelijke verphchtingen over 1950 nog niet waren nagekomen. Nogmaals werden deze hieraan herinnerd.

Om in voorkomende gevallen met het Hoofdbestuur te vergaderen, werden als vertrouwensmannen aangewezen de heren Gijze en Otte, en als plaatsvervangers de heren van Bochove en Achterberg.

Sedert de najaarsvergadering hadden 3 bestuursleden bedankt, te weten de heer Gebraad wegens zijn vertrek naar Tholen, de heer Snijders wegens drukke werkzaamheden en de voorzitter, de heer Voskuil. Uit de door het bestuur voorgestelde candidaten werden na stemming en herstemming gekozen de heren de Groot (Utrecht), Bouwman (Rhenen) en Alberts (Vinkeveen). Tijdens de pauze kiest het bestuur uit haar midden als nieuwe voorzitter de heer van Bochove uit Zeist, die deze benoeming voorlopig voor één jaar aanneemt.

Voordat de heer Voskuil de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter overhandigt, spreekt eerstgenoemde een woord ten afscheid. Hij zegt o.m. dat hij 27 jaren in het bestuur zitting heeft gehad, waarvan 20 jaren als voorzitter. Zwaar viel hem het besluit om heen te gaan, maar allerlei overwegingen noopten hem er toe. Spr. wenste heen te gaan met de woorden uit Lucas 17 : 10: Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.

De heer van Bochove wenst de scheidende voorzitter toe, dat de Heere hem aan de avond van zijn leven nabij zij, opdat, „wanneer uw aardse huis dezes tabernakels verbroken zal worden, u een gebouw mag hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen". Betreffende de sociale verzekeringswetten werd besloten een vraag te richten aan het Hoofdbestuur. Nadat bij de rondvraag nog enige minder belangrijke vragen waren beantwoord, beëindigde ir. van Dis op verzoek van de voorzitter deze vergadering met dankgebed.

MIDDELBURG

Donderdag 1 Februari j.l. kwam de kiesvereniging „Tot de Wet en de getuigenis" in vergadering bijeen. Nadat gezongen was Psalm 73 : 14 en een gedeelte uit Jozua 7 gelezen was, ging de voorzitter, de heer A. J. Schot, voor in gebed.

Na een kort openingswoord gesproken te hebben, gaf de voorzitter het woord aan de heer W. Jansen, die een onderwerp zou leveren over de Begrafeniswet (lijkverbranding).

Spreker stond voornamelijk stil in de eerste plaats bij de voorstanders van de crematie, die zich ook beroepen op het Woord van God, om dan in de tweede plaats het standpunt te bepalen, dat wij moeten innemen. Met vele duidelijke voorbeelden heeft spreker dit nader ontwikkeld en voorgehouden, maar dan gegrond op Gods Woord.

Verschillende vragen kwamen nog naar voren over dit onderwerp, die door spreker werden beantwoord, waarna de voorzitter hem dank bracht namens de vergadering voor zijn leerzaam onderwerp.

De notulen van de vorige ledenvergadering werden gelezen, goedgekeurd ea getekend. De vergadering telde 62 leden en 2 belangstellenden. Het bestuurslid I. P. Boone was met kennisgeving afwezig, 5 nieuwe leden konden worden ingeschreven sinds de vorige vergadering.

Verder werden gekozen de afgevaardigden voor de Prov. en Statenkring. Bij de rondvraag merkte een der leden op, waar er bij de uitgang een collecte wordt gehouden voor de familie Marijs te Amemuiden, of die leden, die niet ter vergadering zijn, ook bezocht kunnen worden. De voorzitter zeide, dat ditzelfde gevoelen ook leefde in het bestuur en zou er een commissie worden benoemd.

Medegedeeld wordt nog, dat bij verhuizing het nieuwe adres opgegeven moet worden bij de secretaris. Waar er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter deze vergadering en eindigt de heer Joh. de Kok met dankgebed, nadat nog gezongen is Psalm 84 : 6. De collecte bracht op de som van ƒ 83.81

De Secretaris

KATWIJK AAN ZEE

Op 8 Februari j.l. kwam de kiesvereniging der S.G.P. in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. H. van Neerbos liet zingen Psalm 36 : 2, las Psalm 36 en ging voor in gebed.

In zijn openingswoord tekent de voorzitter de bange tijd, hoewel er nog inmengselen van Gods goedertierenheid in zijn, zodat wij nog in rust mogen samenkomen. Gods Woord mocht eens kracht doen op onze consciëntie en het voDc des Heeren mocht uit de grauwigheid opstaan en lastdragers worden aan de troon der genade.

De notulen en jaarverslagen werden onder dank goedgekeurd. Tijdens de pauze werd ƒ 28.16 gecollecteerd voor de onkosten.

G. Brouwer gaf hierna een inleiding over de wedergeboorte. De wedergeboorte is van des mensen zijde een lijdelijk werk. Door de bondsbreuk is de band tussen God en de zondaar doorgesneden. De wedergeboorte is het werk van de alles overwinnende genade Gods, die de zondaar uit Adam in Christus overplant; door de wedergeboorte is hij een nieuw schepsel geworden. Deze herschepping openbaart zich in de vrucht naar buiten De zondaar leert bij bevinding dat hij God kwijt is. 's Heeren kinderen worden hem lief. Zijn ordinantiën worden hem dierbaar. Neen, zij is geen sluimerendtof veronderstelde wedergeboorte. Dat is een list des satans. De verduisterde mens zoekt wegen om zichzelf en anderen te misleiden.

In de pauze wordt voor Spanje's verdrukten gecollecteerd, welke opbracht ƒ 38.10. Tevens ƒ 2.50 voor verspreiding van De Banier.

J. V. d. Marel handelde over , Martelaarschap". Door alle eeuwen heen hebben de belijders der waarheid aan vervolging bloot gestaan. Abel viel daarvan als eerste slachtoffer en zowel de gewijde als de ongewijde boeken melden ons de stromen bloeds van de martelaars vergoten.

Wat is toch de oorzaak? Zij is openbaring van de vijandschap van het slangenzaad. In het Paradijs is de oorlog tegen God verklaard en deze zal zich voortzetten tegen de levende kinderen Sions. De voorzitter sprak een woord naar aanleiding van „Aan de rivieren van Babel". Daar zaten ze in ballingschap, die op zo wonderlijke wijze uitgeleid waren uit de klauw van Farao; door ongebaande wegen in Kanaan. Die in hun optochten naar Jeruzalem de schoonheid des tempels bezongen, zaten nu te wenen aan de oevers van de Eufraat.. Zal het met Nederland ook zo gaan? De 2e voorzitter, de heer A. de Jonff) sprak een slotwoord en sloot met dankgebed.

J. DE VREUGD, secr.

ZWOLLE

Op Maandag 15 Januari hielden de afdelingen Zwolle en Zwollerkerspel een gecombineerde Jaarvergadering in het gebouw „Ehm" te Zwolle.

Na het zingen van Psalm 119 : 67 opende de voorzitter van de afdeling Zwolle de vergadering met gebed, waarna hij voorlas Jozua 1 en 2. Hierna sprak hij een openingswoord naar aanleiding van de voorgelezen hoofdstukken en heette de vergadering hartelijk welkom. De secretarissen en penningmeesters lazen hun verslagen voor, welke onder dankzegging werden goedgekeurd.

Vervolgens kreeg de heer Jac. v. d. Be^^ het woord voor het houden van zijn rede, getiteld: De sprake van Samuel. Spreker wees er op, dat de wereld in grote nood is. Week in week uit wordt ons een proef geboden hoezeer zij dwalen, die van oordeel zijn, dat zij zelf zonder naar Gods Woord en Wet te vragen, de wereld willen besturen. Hun wijsheid komt bij al hun streven als dwaasheid openbaar. God blaast in al het menselijk verdichtsel. Hoe komt dit openbaar in het optreden van de Organisatie der Verenigde Naties. De oorlog in Korea gaat voort. Men zoekt steeds maar oorzaken, maar de enige oorzaak namelijk de zonde en de afval van de levende God, daar zijn wij vijanden van. Ook ons land en regering. Men danst en speelt maar voort. En nu temidden van een feestvierend volk spreekt de ziener Samuel in 1 Sam. 12 : 24 en 25: Vreest slechts de Heere en dient hem trouwelijk met uw ganse hart; en ziet hoe grote dingen Hij bij u gedaan heeft. Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gijlieden, alsook uw koning, omkomen.

Waarom zegt Samuel dit woord? De koning lag toch in Gods voorzienig bestel. Maar Israël had God verworpen. Gods ongenoegen lag in de donder. Toai bekende Israël hun zonden, dat zij een koring begeerd hadden. Toen sprak Samuel dit woord; Vreest de Heere. Samuel bedoelde hier geen slaafse vrees, maar de kinderlijke vrees, die wortelt in de liefde. Die vreze kennen alleen degenen die door Gods Geest wederom geboren zijn. Dat voUc neemt het op voor de ere Gods. Gelijk Calvijn zegt: alles voor Gods eer. Dit standpunt neemt de S.G.P. ook in, want op die kurken drijft nog het vaderland. En daarom is het woord , vreest de Heere" nog van kracht. Deze vreze is noodzakelijk voor het persoonlijk, kerkelijk en nationaal leven.

Samuel zegt ook; dient Hem. Dienen ziet op de daden. Niet hinken op twee gedachten. Spreker wees op de goddeloze Manasse, die in de kerker God leerde vrezen en alle afgoderij uitroeide. Daarom kunnen wij ook niet goedkeuren om de bewuste woorden uit artikel 36 der aloude Ned. GeloofsbeUjdenis te schrappen. Samuel spreekt: Vreest de Heere en dient Hem met uw ganse hart. Ziet toch wat de Heere aan uUeden gedaan heeft. Gedaan aan het volk van Israël. Gedaan aan het volk van Nederland. Maar indien gij voortaan kwaad doet, gij zult omkomen, gij en uw koning. Huivering mag ons wel bevangen, als wij er aan denken, wat Nederland al voor kwaad gedaan heeft en nog doet. Maar het ergste is, dat Gods Naam dood gezwegen wordt. Kome grijpt allerwege naar de macht. Maar boven dat alles rommelt het oordeel Gods en zet kracht bij de Goddelijke bedreiging. Indien gij voortaan kwaad doet, gij zult omkomen, gij en uw koning.

Bij de hierop volgende bestuursverkiezing werd het lid E. Kolk herkozen, terwijl in de vacature van A. v. d. Meer gekozen werd de heer G. Kragt. Van de afdeling Zwollerkerspel werden de heren Snel en Kloosterman herkozen, ter^ wel in de plaats van G. Huisman, die bedankt heeft als bestuurslid, gekozen werd de heer H. Kragt. Allen namen hun benoeming aan. De vergadering werd na het zingen van Psalm 99 : 5 en 8 door de heer S. v. d. Weerd met dankgebed gesloten.

J. AKSE, sfeer. afd. Zwolle

VINKEVEEN

D.V. hoopt Vrijdag 18 Mei voor onze kiesvereniging met een tijdrede op te treden Ds P. Zandt, te Delft. Plaats van samenkomst Herv. Ver. Gebouw, Vinkeveen. Aanvang 7.30 uur. Niemand verzuime deze avond bij te wonen.

Het Bestuur

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1951

De Banier | 8 Pagina's