Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Hier volgen allereerst de namen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 202 tot en met 205 een prijs gewonnen hebben.

1. Kees Geuze te Middelburg. 2. Willie en Gerrie Thomassen te Kootwijkerbroek. 3. Jannie de Boer te Muiden. 4. Jan Tabak te Oldebroek. 5. Cornelia Borsje te Molenaarsgraaf. 6. Ina Hak te Botterdam. 7. Leen en Piet Bakker te Herwijnen. 8. Bina den Hartog te Oud-Alblas

Jullie moogt nu uit het hieronder geplaatste lijstje een boek uitkiezen:

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 8. De kerk in Schotland; i. Willem Farel I; 5. Willem Farel II; 6. De oude Schoolmatres; 7. Broeder en zuster; 8. Lange Michiel; 9. De trouwe Zwaab; 10. De dorpsplaag; 11. Zo God het huis niet bouwt.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur; 2. Water en vuur; 3. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Het uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendonk.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; 5. Eén dorp en toch twee.

Voor meisjes:

Dienende Liefde, Willy en 't Hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: 1. Zoals opa sprak; 2. Bram Schelling. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Zie zo, neven en nichten, klim nu maar in je ballpoint, potlood of penhouder en schrijf op een briefkaart met postzegel van 6 cent er op en gericht aan OOM KOOS, POSTBUS 2019 te UTRECHT, welk boek je graagwilt hebben. Verzuim niet om naanTen volledig adres op de briefkaart te vermelden.

Nu volgen de nieuwe raadsels. Allereerst een raadsel voor allemaal, dus zowel voor de ouderen als voor de jongeren. Hiervoor wordt een aparte prijs beschikbaar gesteld. Op elke tien goede oplossingen wordt namelijk één ballpoint gegeven. Hier volgt het raadsel:

Wie was de leraar, van wie we in het laatste verhaal over , , Langs wóndervolle wegen" verteld hebben?

Schrijf de naam maar, als je die meent te weten, aan de voorzijde van de enveloppe, als het tijd is om de oplossingen in te zenden.

Thans komen de raadsels van

OPGAVE 211

Jongeren:

1. Door verplaatsing van de letters van GROEFBIJL kan men een bekende naam verkrijgen uit het Nieuwe Testament. Het is geen persoons- en ook geen plaatsnaam.

2. Noem de naam van: a. een goddeloos koning over Israël, wiens bloed door de honden gelekt werd; b. een man, wiens vrouw een zoutpilaar werd; c. de christen, tot wie Onesimus door Paulus werd teruggezonden; d. een Joodse jongedochter, die koningin van Perzië werd; e. de man van Bathséba; f. een lederbereider, wdens naam dezelfde is als van een tovenaar, die meende door geld de gave Gods te kunnen verkrijgen. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. In 2 Timotheüs 4 komt een woord voor van 9 letters, waarvan de letters 5, 6, 7, 8 een woord vormen, waarmede elk gebed besloten wordt. Welk woord wordt bedoeld?

Ouderen:

1. Een gedeelte van een tekst uit het Nieuwe Testament bestaat uit 41 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 6, 20, 15, 2, 12, 24 is een richter over Israël; 27, 32, 8, 26, 34, 16, 33 is een landstreek in Palestina; 39, 5, 4, 22, 1, 37 is een machtig vorst; 23, 35 is verkoelend; 36, 14, 9, 10, 18, 41 betekent pralen of pronken; 31, 7, 21, 38, 3 zijn delen van het lichaam; 11, 13, 40, 19 is een kip; 17, 25, 29 is ook een kip; 28, 30 is de naam van een kleine stroom in Friesland.

2. Maak uit LEA + ADAM + K een naam, voorkomend in het Nieuwe Testament.

3. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen van een tekst uit het Nieuwe Testament: a. Gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. b. Want daar is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. c. Dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij ze verdelgen zoude. d. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen. e. Gaat uit van hen. Mijn volk. f. Hij geeft het Zijn beminden als in de slaap. g. De hemel der hemelen is Zijn troon en de aarde is de voetbank Zijner voeten. h. Een stroom van ongerechtigheden had d' overhand op mij. i. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog niet ingezonden vi'orden.

We gaan nu over tot een nieuw verhaal, dat zich in Engels-Indië afspeelt en ontleend is aan de geschiedenis der zending in dat land.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

I.

Op een zekere avond kwam een zendeling in Voor-Indië van de avondgodsdienstoefening in zijn woning terug. Een weinig vermoeid naar het lichaam, was hij nog meer vermoeid naar de geest. Hoe ijverig hij ook werkte, zag hij sedert lange tijd vrijwel geen vrucht op zijn arbeid, zodat gedurig de zucht zijns harten naar boven steeg: „Heere, Gij hebt het toch beloofd: Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Maak om Uws Naams wil die belofte ook onder ons waar".

Het scheen echter of deze bede geen gehoor bij God vond, want op al zijn zuchten bleef het voor hem alsof hij op rotsen ploegde.

Het ging deze zendeling zoals het ook zo vaak wel bij predikers in ons land gaat en wat ook o zo begrijpelijk is, dat zij namelijk vruchten willen zien op hun tijd. Het valt dan ook niet mee om jaar in jaar uit het Evangelie te prediken, zonder eens te mogen vernemen, dat het uitgestrooide zaad bij de een of ander in de goede aarde blijkt gevallen te zijn en dat de vruchten van geloof en bekering zichtbaar worden. Hiervan geldt echter ook het Woord der Heilige Schrift, dat des Heeren wegen zo veel hoger zijn dan onze wegen. Zijn Woord keert nooit ledig tot Hem weder, maar het zal doen al wat Hem behaagt, hetzij tot een eeuwig oordeel of tot een eeuwig voordeel. Het kan ook best gebeuren, dat het uitgestrooide zaad wel degelijk vruchten tot eeuwig voordeel van degenen, die' er het voorwerp van mogen zijn, afwerpt, maar dat de Heere het nodig oordeelt om dat voor de prediker verborgen te houden of voor een tijd te verbergen om het hem dan later bekend te doen worden.

Dit laatste overkwam ook de zendeling, die we hierboven hebben ingeleid, gelijk in het vervolg blijken zal. Zodra hij zich in zijn woonkamer tegenover zijn inlandse helper had neergezet, begon hij zich, zoals hij zo menigmaal deed, te beklagen over het ontmoedigende van de arbeid onder de heidenen. De leraars in het moederland werden daarbij door hem gelukkig geprezen. Die hadden toch altijd meer personen, met wie ze spreken konden; die ontmoetten elkander gedurig en vonden in onderling gesprek bemoediging en opbeuring, terwijl de arme zendelingen op hun eenzame wachtposten altijd maar alleen stonden.

De inlandse helper kon zich ditmaal niet inhouden en stelde de vraag: Zijt gij waarlijk alleen? Is dan de Heere niet overal en maakt Hij niet alom Zijn Woord waar: Ik ben met u tot aan het einde der dagen?

Deze op liefderijk bestraffende toon uitgesproken woorden beschaamden de zendeling niet weinig. Hij wilde dit echter niet dadelijk erkennen en zeide: Ja, dat is wel zo, maar....

In deze woorden bleef de zendeling steken, want er werd juist op de voordeur geklopt, zodat Jozef — zo heette de inlander — opsprong om te zien wie zich daar nog zo'laat aanmeldde. Toen Jozef weer in de kamer gekomen was, zei hij tot de zendeling: Daar staat een man aan de deur, die u wenst te spreken!

Dadelijk ging de zendeling naar hem toe en hoorde tot zijn grote verwondering de vraag: De zemindar van Kananur vraagt of u zo spoedig mogelijk bij hem wilt komen om hem te dopen. De volgende maal zullen wij bij leven en welzijn vertellen wat een zemindar is en wat de zendeling op de hem gestelde vraag ten antwoord gaf. Voor ditmaal genoeg. Allen de vriendelijke groeten van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1951

De Banier | 8 Pagina's