Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering  van Woensdag 9 Mei 1951

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Algemene Vergadering van Woensdag 9 Mei 1951

23 minuten leestijd Arcering uitzetten

Door 's Pleeren goedheid mocht de S.G.P. haar Algemene Vergadering houden in de grote Tivoli-zaal te Utrecht. Hoe aangenaam is het zo vele bekenden ts ontmoeten, uit alle oorden des lands samengekomen! Reeds op de heenreis en vóór de Tivoli-zaal werden vele handen gedrukt; blijdschap was op veler gelaat te lezen.

Ivfeerdere uren had men reeds in bus of trein doorgebracht, toen men een plaats zocht in de grote vergaderruimte. Prof. Wisse en voorts predikanten van onderscheidene kerkformaties, alsook meerdere godsdienstonderwijzers waren ter vergadering aanwezig. De toegenegenheid voor het aloude beginsel had een zeer talrijke schare samengebracht.

Omstreeks 11 uur opende de voorzitter. Ds. P. Zandt, de vergadering. De partijvoorzitter deelde mede, dat Ir. C. N. van Dis door droeve familieomstandigheden (begrafenis van een broeder) afwezig was en dat het secretariaat zou worden waargenomen door Ds. J. van Dijk te Gameren. Psalm 84 : 3 werd op de lippen van de vergadering gelegd, waarna de voorzitter

Psalm 119 : 17-32 las en voorging in gebed. Voorgesteld werd om aan H.M. Koningin Juliana een telegram te zenden van de volgende inhoud:

„De Algemeiie Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij op Woensdag 9 Mei te Utrecht bijeen, betuigt haar aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en Uw doorluchtig Huis en wenst U Gods onmisbare zegen toe". Ds. ZANDT, voorzitter Ds. VAN DIJK, waarn. secretaris

Dit voorstel werd door de Vergadering met eenparige instemming aangenomen. Vervolgens sprak Ds Zandt zijn rede uit, die tot titel droeg:

„HOORT DES HEEREN WOORD".

Met gespannen aandacht werd deze rede, die tot in^ de uiterste hoeken van de zaal goed verstaanbaar was, gevolgd. Ieder nerrie, kennis van deie belangrijke en principiële rede, welke reeds in druk is verschenen en ter vergadering voor 35 cent verkrijgbaar werd gesteld.

Dfc waarnemende secretaris bracht na het uitspreken van Ds Zandt's rede daarvoor de dank der vergadering over. Wat al arbeid, zo zei hij, heeft de voorzitter zich willen getroosten! En hoe actueel was deze rede, hetgeen onder meer bleek uit de weergave van het onderhoud, dat de voormalige Indonesische minister-president Sjahrir had met een redacteur van de New-York Herald Tribune, dat eerst Zaterdag 5 Mei in de dagbladen te lezen stond. Wil de voorzitter ook dit jaar zijn rede belangeloos afstaan ten bate van de partijkas? zo vroeg de waarnemende secretaris.

Ds. Zandt dankte voor de vriendelijke woorden en stond zijn rede gaarne voor het gemelde doel af. Daarna drong de waarnemende secretarts er bij de vergadering op aan om deze rede in groten getale te verspreiden, dewijl betere lectuur ter verbreiding van de beginselen en het streven der S.G.P. nauwelijks denkbaar is.

De notulen van de vorige Algemene Vergadering, zoals deze in De Banier van 18 Mei 19.50 afgedrukt zijn, worden zonder op- of aanmerkingen door de Vergadering goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken was alleen een telegram van de partij-secretaris, meldend het bovengenoemd droevig gebeuren.

Onder het zingen van Psalm 25 : 2, 3 en 4 werd gecollecteerd.

Vervolgens kwam de hoofdbestuursverkiezing aan de orde. Aftredend was Ds. P. J. Dorsman. Uit de vergadering werd voorgesteld zulks bij acclamatie te doen. De voorzitter, hoewel overtuigd, dat Ds. Dorsman met overweldigende meerderheid zou worden herkozen, meende dit te moeten ontraden. Niemand zal enige aanmerking kunnen maken, wanneer nu officieel gestemd wordt; een beroep op wat in het vorige jaar geschiedde, gaat niet op. Immers toen waren Ds Zandt en Ds Mieras aftredend. Hoewel Ds Zanflt zelf op stemming aandrong, maakte niet één lid er destijds bezwaar tegen, dat de voorzitter bij acclamatie herkozen werd en Ds Mieras was het voiuge jaar pas met grote meerderheid van stemmen gekozen. Het stembureau werd dan ook benoemd, waarna de voorzitter de vergadering tot 2 uur schorste om te pauseren.

De vergadering werd heropend met het zingen van Psalm 119 : 88. De uitslag van de stemming werd bekend gemaakt onder dankzegging aan de leden wan het stembureau voor het verrichte weric.

Ds Dorsman is met 444 van dé 456 uitgebrachte stemmen herkozen. De voorzitter wenst hem geluk met deze uitslag en ontvangt van Ds Dorsman een bevestigend antwoord op de vraag of hij zich deze benoeming laat welgevallen.

Ruste des Heeren zegen op dit besluit, zo sprak de voorzitter met enkele hartelijke woorden Ds Dorsman toe.

Vervolgens werd het jaarverslag van de Partijsecretaris voorgelezen. Hieruit blijkt, dat over het algemeen niet te klagen valt over gebrek aan activiteit der kiesverenigingen. Een viertal nieuwe kiesverenigingen werd opgericht, namelijk te Nijverdal, Hasselt, Marknesse in de N.O.Polder en Vriezenveen, waarvoor degenen, die hieraan medegewerkt hebben een woord van dank toekomt. De belangstelling voor de beginselen, welke de S.G.P. mag voorstaan, is in niet geringe mate toegenomen. Voor de besturen van de kiesverenigingen Statenkringeri en Provinciale Verenigingen moge dit een aanmoediging zijn om te doen wat de hand vindt om te doen, teneinde het aantal kiesverenigingen in hun kieskring of provincie onder beding van 's Heeren zegen nog verder op te voeren.

Het Hoofdbestuur vergaderde tweemaal, namelijk op 2 Januari en 27 Maart 1951, terwijl op 28 Maart 1951 een vergadering plaats vond van het Hoofdbestuur met de afgevaardigden van alle Provinciale verenigingen. Ook uit Groningen en Drente was er een drietal op deze vergadering vertegenwoordigd. Op 15 September 1950 had in Tivoli te utrecht een samenkomst plaats ter herdenking van het 25-jarig lidmaatschap van de Tweede Kamer van Ds Zandt. Uit het gehele land waren de leden der Partij opgekomen, niet om Ds Zandt te huldigen, maar op de weldaden des Heeren te gedenken.

In deze samenkomst sprak Ds Zandt een herdenkingsrede uit, terwijl ook onderscheidene andere sprekers het woord vperden. Het uitvoerig verslag van deze samenkomst staat in het Herdenkingsgeschrift, dat in een zeer groot aantal is uitgegeven.

Het Partijbureau verstrekte tal van adviezen en beantwoordde vele vragen. Aan alle kiesverenigingen werd voorts een lijst ter invulling van de samenstelling van het bestuur toegezonden. Een 36-tal verzuimde nog om deze lijst ingevuld aan het Partijbureau terug te zenden. Aangedrongen werd om dit ten spoedigste te wiUen doen.

Penningmeesters gelieven de bijdrage voor het Partijbureau voor het jaar 1951 over te maken met gebruikmaking van het aan de kiesverenigingen toegezonden postgiroformulier.

Met de wens en bede, dat de Heere in het jaar, dat voor ons ligt, met ons moge optrekken, eindigde het duidelijk jaarverslag.

De heer Vlasblom wees er op, dat door de grote bescheidenheid van de Partijsecretaris dit jaarverslag onvolledig was. Immers: op 30 April j.l. ontving Ir. van Dis een Koninklijke onderscbeiV, ding, waarover elke S.G.P.er zich verheugt.

De- voorzitter bracht de partijsecretaris, hoewel niet aanwezig, hartelijk dank voor het door hem gemaakte verslag.

Hierna gaf de penningmeester der Partij, de heer W. Ja n s e n, zijn financieel verslag. Vooraf deelde de heer Jansen mede, dat het Hoofdbestuur voorstelt om gelden, die van het Nederl. Beheersinstituut zullen worden gerestitueerd (terugbetaling van tijdens de oorlog in beslag genomen bezittingen), te besteden om de prijs van het uit te geven boekwerk „Uiteenzetting van de beginselen der S.G.P.", zo laag mogelijk te stellen.

Kiesverenigingen, die een tegoed hebben bij het Nederlands Beheersinstituut, moeten binnen twee maanden berichten op welke wijze zij dit tegoed willen benutten. Indien na twee maanden geen bericht aan de penningmeester, de heer Jansen, is gedaan, zal aangenomen worden, dat zij dit geld willen bestemmen om de prijs voor het uit te geven boekwerk zo laag mogelijk te kunnen houden. Hiermede gaat de vergadering accoord. Uit het jaarverslag blijkt, dat de penningmeester zijn arbeid niet al zuchtende behoeft te doen.

Hoewel de onmiskenbare dreiging van een nieuwe wereldbrand blijft voortbestaan, heeft de Heere de rode paarden van de oorlog nog ingehouden. Alleen door Zijn onverdiende lankmoedigheid kon de Partij haar werkzaamheden voortzetten.

Het 25-jarig Kamerlidmaatschap van de Partijvoorzitter was ook voor 't financieel verslag een zeer belangrijke gebeurtenis. Gaf de partij haar blijken van liefde voor haar voorzitter. Ds Zandt gaf de zijne ten opzichte van de Partij op ondubbelzinnige wijze. Op de bij uitstek aange­ name herdenkingsdag van 15 September kon Ds van Dijk als voorzitter van de jubileumcommissie hierover mededeling doen. Toen Ds Zandt er eindelijk in bewilligde een boekenkast van de bijeengebrachte gelden te aanvaarden, stond zijn besluit onwrikbaar vast: het resterende bedrag wilde hij ten bate van de Partij afstaan. Dit bedrag zal worden bestemd om het straks uit te geven boekwerk: „Uiteenzetting van het beginselprogram der S.G.P." zo goedkoop mogelijk te houden.

Het Hoofdbestuur besloot spontaan aan mevrouw Zandt een aandenken aan te biedsn. Ook in dit verslag gaarne dank aan de firma, die ons uit sympathie een belangrijke korting op dit aandenken gaf.

Bijeengebracht is ƒ 3573.52. Uitgaven waren ƒ 1275.—; zodat Ds Zandt ƒ 2298.52 schonk, waarvoor onze hartelijke erkentelijkheid. De financiële toestand van de Partij bleek alleszins bevredigend te zijn, hetgeen met het oog op de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer ook wel zeer gewenst, ja noodzakelijk is. Aan gratis verkiezingslectuur werd een belangrijk bedrag uitgegeven. Helaas bleken verscheidene penningmeesters nalatig te zijn in het overmaken van de contributie van dit of een voorafgaand jaar. Ook wordt deze contributie soms abusievelijk op de postgirorekening van het Partijbureau gedaan. Het spreekt vanzelf, dat deze vergissing voor, secretaris en penningmeester veel extra werk medebrengt.

Giften en ccmtributies a 25 cent per lid en per jaar moeten uitsluitend aan de partijpenningmeester worden overgemaakt door storting op de girorekening nummer 119560 ten name van de penningmeester der Staatkundig Gereformeerde Partij, p.a. Oudedijk 219a te Rotterdam.

Men vermelde steeds over hoeveel ledep betaald wordt en voor welk jaar. Van een notaris werd een legaat ont> " vangen groot ƒ 666.67 via twee familieleden van een overleden vriend der Partij, hetvs'elk onder grote dank van het Hoofdbestuur is aanvaard. De collecte op de Algemene Vergadering van 10 Mei 1950 bracht ƒ 1421.53 op. Na afloop werd door een gever, die onbekend wenste te blijven, nog ƒ 100 geschonken, waarvoor bij deze hartelijk dank.

Van de uitgaven is nog vermeldenswaard een gift door het Hoofdbestuur voor Ambon aan de stichting „Door de eeuwen trouw" overgemaakt, groot ƒ 100. De commissie voor de boekencontrole over het jaar 1950, bestaande uit de heren M. Kalle en J. v. d. Poel, hebben zich van hun taak gekweten en alles accoord bevonden.

De voorzitter dankte de heer Jansen hartelijk voor zijn jaarverslag, dat door de vergadering zonder op- of aanmerkingen werd goedgekeurd. Ook aan de boekencontrolecommissie werd door de voorzitter voor haar arbeid hartelijk dank gebracht.

De nieuwe commissie werd benoemd tot het nazien der boeken over het jaar 1951, bestaande uit de heren B. van der Graaf te Rijsoord en A. de Redelijkheid te Ouderkerk aan de IJssel als primi en de heren A. Schouls te Leiderdorp en A. Zeegers te Den Haag als secundi.

Vervolgens kwamen de mededelingen van het Hoofdbestuur aan de orde.

I. Program van beginselen.

Het Hoofdbestuur deelt mede, dat de verleden jaar toegezegde uitgave van de toelichting op het Program van beginselen zo ver gevorderd is, dat, zonder on­ voorziene omstandigheden, het eerste gedeelte D.V. tegen de herfst tegemoet gezien kan worden. Voorts kan het Hoofdbestuur mededelen, dat het bedrag, door Ds Zandt van de Partij bij de herdenking van zijn 25-jarig Kamerlidmaatschap ontvangen en door hem ter beschikking van hei Hoofdbestuur gesteld, bestemd zal worden voor de uitgave van bovenvermeld werk, teneinde de prijs hiervan zo laai mogelijk te houden.

2. Inhoudsopgave De Banier

Het H.B. deelt mede, dat, wat de inhoudsopgave van De Banier betreft, de N.V. De Banier zo welwülend is deze aan belanghebbenden te verstrekken tegen vergoeding van de te maken geringe onkosten.

3 Plet vouwen van De Banier

Meermalen is gevraagd of De Banier niet met de kop naar buiten gevouwen kan worden. Het Hoofdbestuur deelt dienaangaande mede, dat bij onderzoek gebleken is, dat dit met de ter beschikking staande vouwmachine niet mogelijk is. Daartoe zou een nieuwe machine moeten worden aangeschaft, die zeer duur is. Ook het opensnijden van De Banier door de drukkerij stuit op grote bezwaren en is deswege practisch niet uitvoerbaar.

4. Sociale wetgeving ^

Daar aan het Hoofdbestuur de wenselijkheid gebleken is om over de sociale wetgeving enige voorlichting te geven, heeft het Hoofdbestuur besloten daaromtrent op de Algemene Vergadering enige mededelingen te doen.

Ds Zandt zal over de sociale wetgeving bij leven en gezondheid in De Banier voorlichting geven, zodra het betreffende artikel aan de orde is, hetgeen spoedig het geval zal zijn.

Het zal geschieden in de geest van zijn onvergetelijke vriend wijlen Ds. G. H. Kersten. Het Hoofdbestuur is ten deze niet van inzicht gewijzigd. Men oefene echter enig geduld, want het gaat toch niet aan om nu de toehchting op het program van beginselen te onderbreken. De voorzitter hoopt eerst artikel 8 van het beginselprogram af te maken en c^ komt artikel 9, waarin de sociale verz? keringswetten ter sprake komen. Met de plaatsruimte van De Banier moet gewoekerd worden, merkt de voorzitter op. Als hoofdredacteur van De Banier veroorlooft hij zich de vrijheid — Mj heeft dit niet willen doen zonder daarin eerst de vergadering te kennen — om zo nodig de aankondigingen van vergaderingen onder één hoofd te brengen met één aanbeveling.

Dewijl uit de vergadering daartegen geen enkel protest vernomen werd, werd alzo aan de hoofdredacteur het recht toegekend om in dier voege te handelen. Wij kunnen er niet aan denken, aldus zei de voorzitter verder, nu een dagblad te stichten. Daarvoor zou ƒ 1.000.000.beschikbaar moeten zijn! Daarom willen wij ons weekblad zo goed mogelijk benutten en gelieven de secretarissen zich te houden aan het besluit van de Algemene Vergadering van t\vee jaar geleden om hun verslagen zo beknopt en zakelijk mogelijk te houden. Punt 12 van het agendum vermeldt:

VRAGEN EN VOORSTELLEN DER KIESVERENIGINGEN

Boskoop stelt voor de op de Algemene Vergadering uit te spreken rede van de Partijvoorzitter, onmiddellijk na het uitspreken, ook als propagandamateriaal, dus in goedkope uitvoering, beschikbaar te stellen en daartoe in voorraad te heb- ben op de dag der Algemene Vergadering. Tevens wordt voorgesteld per jaar nog één of twee voor propaganda geschikte brochures beschikbaar te stellsn.

T o e 1 i c h t 1 n g: In 1950 werd de leeds in Mei op de Algemene Vergadering uitgesproken en zeer voor propaganda geschikte rede pas in December 1950 als zodanig beschikbaar gesteld. Dit moet als veel te laat worden geacht, aangezien in December de Begrotingsrede weer wordt uitgegeven. Het effect van de propaganda vordert, dat deze redes met redelijke tussenpozen worden verspreid. Er moet worden gestreefd naar spreiding in de propaganda en tevens om deze zo actueel mogelijk te houden. In verband hiermede zou aan de kiesverenigingen moeten worden opgedragen, binnen een van te voren gestelde termijn opgave te doen (ook negatief) van het gewenste aantal.

Prae-advies H.B.: Het Hoofdbestuur waardeert de ijver van Boskoop ten zeerste om lectuur te verspreiden. Het H.B. heeft echter bezwaar tegen het voorstel van Boskoop zoals het luidt. Wel echter is het H.B. bereid om alles in het werk te stellen, dat de rede van de Partijvoorzitter spoediger in goedkope uitgave verkrijgbaar zal zijn. Daartoe is evenwel de volle medewerking der kiesverenigingen nodig. Hoe vlugger deze bestellen, hoe vlugger ook met het drukken kan begonnen worden. Om het gemakkelijk te maken, bestaat de mogelijkeid om ter Algemene Vergadering in ü'e gang bij personeel van N.V. De Banier de bestelling te doen. Dit geldt dus alleen voor grotere aantallen, namelijk van de goedkope uitgave. De prijs is nog niet bekend. Het H.B. acht het voorts niet gewenst om nog één of twee brochures beschikbaar te stellen.

Er kan worden medegedeeld, dat in de middagpauze reeds 5000 exemplaren van de rede van Ds Zandt besteld zijn, terwijl ook daarna nog heel wat bestellingen ingekomen zijn.

De kiesverenigingen, die nog niet bestelden, wordt verzocht om de bestelling zo spoedig mogelijk bij N.V. De Banier, postbus 2019 te Utrecht, in te zenden, opdat alzo onnodige onkosten vermeden kunnen worden E^it te meer, waar de prijs van de goedkope uitgave zo uiterst ag gesteld is. Hij bedraagt in weerwil an de sterk verhoogde papierprijzen en lonen slechts de luttele prijs van 5 cent. Vervolgens kwam aan de orde een vraag uit Zwollerkerspel.

Zwollerkerspel vraagt of het mogeHjk is, dat op de Algemene Vergadering bij de behandeling der vragen en voorstellen de sprekers uit de zaal voor de microfoon kunnen komen.

Toelichting: Zoals de toestand tot op heden is, kan men overal in de zaal de sprekers niet verstaan.

Prae-advies H.B.: Daar niet alleen afgevaardigden, die een vraag of voorstel moeten toelichten, het woord krijgen, doch ook andere afgevaardigden, en zelfs leden recht van spreken hebben, heeft het Hoofdbestuur enig bezwaar tegen het voorstel van Zwollerkerspel. Niet echter in principe, doch omdat het om practische redenen bezwaarlijk uitvoerbaar is. Daarom heeft het H.B. besloten, dat het door afgevaardigden en leden gesprokene door de Partijsecretaris voor de microfoon zal weergegeven worden, zodat ieder weet waar het over gaat. Een afgevaardigde uit Dordrecht vraagt of het niet mogelijk is om microfoons in de paden te plaatsen.

Ds Zandt antwoordt, dat hem dit practisch onuitvoerbaar voorkomt, daar men vele microfoons nodig zou hebben. Nochtans zal de opmerking van de afgevaar­ digde van Dordrecht nader door het Hoofdbestuur onder ogen gezien worden.

Verreweg het eenvoudigste zal zijn, dat de secretaris de vragen herhaalt, zoals in het prae-advies van het Hoofdbestuur is medegedeeld, waarop, onder duidelijke instemming der vergadering, de waarnemend secretaris plaats neemt voor de microfoon. Voorts werd een vraag uit Berkenwoude behandeld.

Berken w oude vraagt of het mogelijk is om de morgenvergadering vóór de pauze met gebed te sluiten en dan tevens een zegen te vragen voor het eten. Bij het openen der middagvergadering zou dan een dankgebed na het eten kunnen worden gedaan.

Toelichting: De voorgestelde regehng wordt stichtelijker geacht dan zoals het tot op heden gebeurt.

Prae-advies H.B.: Het Hoofdbestuur wil de aandacht er op vestigen, dat de morgen- en middagvergadering, hoewel gescheiden door de pauze, toch één vergadering is, die aan het begin met gebed wordt geopend en aan het einde met dankzegging wordt gesloten. Het moet dan ook het voorstel van Berkenwoude ontraden, omdat er practische bezwaren tegen zijn. De voorzitter zegt toe desgewenst deze zaak nog eens te wilen overwegen, indien de vergadering dat nodig zou oordelen. Aangezien de vergadering daar geen blijk van gaf, zal de bestaande gewoonte gevolgd blijven. Alsnu werd een vraag van Middelburg besproken.

Middelburg vraagt of het mogelijk is zich te abonneren op de Handelingen der Staten-Generaal, en zo ja, wat de kosten hiervan zijn.

Antwoord H.B.: Daar gebleken is, dat meerderen willen weten wat Middel- Iburg vi-aagt, heeft het Hoofdbestuur gemeend er goed aan te doen om deze vraag op de agenda te plaatsen. De Handelingen der Tweede en Eerste Kamer zijn inderdaad voor ieder verkrijgbaar. Een abonnement kost ƒ 24.— per jaar. Ook is het mogelijk zich op een verkorte uitgave te abonneren. De kosten hiervan bedragen ƒ 7.50 per jaar, doch dan moet opgegeven worden over welke onderwerpen men het verslag wenst. Men kan zich als abonné opgeven bij de Landsdrukkerij, Fluwelenburgwal te 's Gravenhage.

Onder vrolijkheid der vergadering merkt Ds Zandt hierbij op, dat De Banier dan toch maar goedkoop is in vergelijking met deze prijzen! Tenslotte een vraag uit Wilsum.

W i 1 s u m vraagt of het niet aan te bevelen is een boekwerk uit te geven, waarin diverse actuele onderwerpen behandeld worden.

Toelichting: Met alle waardering voor het wekelijkse artikel over de beginselen der S.G.P. zou een beknopte verklaring wenselijk zijn, zowel voor de kiesverenigingen als voor de leden van Raden en Staten.

Prae-advies H.B.: Zoals bekend, is reeds tot de uitgave van de uiteenzetting van het beginselprogram besloten. In een beknopte uiteenzetting ziet het Hoofdbestuur geen heil. De voorzitter wijst er op, dat men aan beknopte uitgaven weinig of niets heeft, gelijk blijken kan uit hetgeen van A.R. zijde is verschenen. Dergelijke beknopte uiteenzettingen geven geen voldoening. Het Hoofdbestuur meent dan ook deze weg niet te moeten inslaan.

Tot zijn spijt kan de voorzitter het woord niet verlenen aan een afgevaardigde uit Zeist, die iets naar voren wilde brengen over een zaak, die niet op de agenda staat. N

De afgevaardigde bewandele de reglementaire weg.

Wat aan hem zou worden toegestaan, zou aan iedereen moeten worden toegestaan en dat is toch onmogelijk, daar dan het karakter van de hele Vergadering zou gewijzigd moeten worden, hetgeen niet kan zonder dat de Algemene Vergadering daartoe besloten heeft. Desgewenst geve de afgevaardigde wat hij zeggen wilde schriftelijk weer en zende dit aan het Hoofdbestuur.

Bij de r o n d V r a a g krijgt Prof. Wisse het eerst het woord. Prof. Wisse meende verplicht te zijn een kort woord van hartelijke dank te moeten spreken aan de leden, voor de gelden, ontvangen voor de verdrukte geloofsgenoten in Spanje. Na en naar aanleiding van zijn woord cp de vorige Partijdag ontving prof. Wisse zeer veel giften. Laat men toch volhouden! Presenteert inzamellijsten aan alle Protestanten. Bijbels worden in het Spaans gedrukt; de Heidelberger Catechismus is in de Spaanse taal bij honderden exemplaren naar Spanje en ook naar Portugal verzonden. Zo ook het Kort Begrip. Van tijd tot tijd zullen D.V. in De Banier mededelingen staan over deze actie. De Heere werkt wonderlijk in Spanje, ook onder de jeugd. Prof. Wisse noemt voorbeelden daarvan. Op de vraag of er nu wel vervolging is, kan men foto's laten zien van verwoeste , kerkgebouwtjes. Nog eergisteren ontving prof. Wisse een brief, waarin het volgende vermeld staat: Tijdens een Roomse processie in één der steden bleven enkele jongelui overeind staan. Zij weigerden te knielen. Ook de boete weigerden zij te betalen. Deswege zijn ze 14 dagen in de cel opgesloten, 3mdat zij weigerden voor afgoden te knielen! Nog altijd gaat de vei-volging door! Met een ernstig woord besloot prof. Wisse zijn mededelingen.

De voorzitter dankte prof. Wisse hartelijk voor zijn toespraak en als aanvulling op hetgeen zo juist was gezegd, wees Ds Zandt op een bericht, dat onlangs ÏQ de dagbladen verschenen is, waarin melding wordt gemaakt van één der meest vooraanstaande Spaanse jezuïeten, die tot de Gereformeerde religie is overgegaan.

Een afgevaardigde uitVeenendaal waagt of het niet gewenst is een ander woord te kiezen in plaats van , , optreden", indien er aankondiging gedaan wordt van een spreekbeurt. Van andere zijde wordt tegen deze opmerking opgekomen, terwijl ook de vergadering het bezwaar van de afgevaardigde uit Veenendaal niet bleek te gevoelen.

Uit Scheveningen wordt gewaagd bij de begroting van Landbouw en Visserij aan te dringen op het beteugelen van visvangst op Zondag (kustvisserij). De voorzitter antwoordde, dat van deze opmerking gaarne door de Kamerleden gebruik zal worden gemaakt bij de volgende behandeling der begroting. Gevraagd wordt of er bij de uitgang nog wordt gecollecteerd en hoe het zit met de verslagen in De Banier. De voorzitter wijst er op, dat er een tijd geweest is, waarin er geen enkel verslag in De Banier stond, jnaar toen werd er aandrang uitgeoefend, dat er weer verslagen zouden opgenomen worden. Verslagen zijn nooit geweigerd, maar men kan het niet ieder naar de zin maken. Nu wordt D s. M. A. M i e r a s gelegenheid gegeven om een slotwoord te spreken. Spreker wees op hetgeen wij lezen in 1 Koningen 20, waar de knechten van Benhadad, de koning van Syrië, zeggen: „Wij hebben gehoord, dat de koningen van het huis Israels goedertieren koningen zijn; laat ons zakken om onze lendenen leggen en koorden om onze halzen".

Heel Nederland, heel de wereld is aan het werken om de slag te winnen. Die nu verliezen, krijgen door genade te winnen. Wanneer alle hoop ontvallen is, met de zak om de lendenen en de strop om de hals. Niet meer strijdend voor een vermeend recht. Gelukkig die uit alle eigenwaarde zijn komen te staan en in het dal der verootmoediging mogen uitroepen: ^Vij, wij hebben gezondigd! Nederland heeft geen behoefte aan de kracht des vleses, maar zou gebaat zijn met zakken om de lendenen en koorden om de halzen. Het is een wonderlijke partij, die met de strop om de hals staat. Nimmer zal zij 20 of 30 afgevaardigden in de Kamer hebben.

Wat voorrecht als wij schuldenaren voor God mogen worden en maar één pleitgrond overhouden. Behoren tot die partij, die het altijd verliest. Niet de hoogte ingaan, maar stervende te mogen leven. Mochten wij inleven wat wij belijden, en •doorleven wat wij bespreken. Ontworteld in onszelf, geworteld in Hem, Die zegt: Die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere; maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben de dood lief.

De Heere zij onze Partijvoorzitter nabij en goed en doe ons met Luther belijden: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid En zal geen duimbreed wijken! Ds. Mieras liet na dit ernstig en met grote aandacht beluisterde woord zingen Psalm 89 : 3.

Ds. Zandt dankt Ds Mieras hartelijk voor het door hem gesproken woord. Daarna richtte de voorzitter een woord van dank aan de kiesvereniging te U t r e c h t, welke ook dit jaar weer uitstekend zorgde voor een goede gang van zaken met betrekking tot de Algemene Vergadering. Ook de directie van Tivoli en de politie werden bedankt voor de keurige regehng en het handhaven van de orde buiten, waar vele auto's en autobussen uit alle streken des lands een standplaats was aangewezen. Alles mocht een goed verloop hebben. Wij mogen dankbaar op een goed samenzijn terugzien. De partijvoorzitter verzocht Ds Mieras met gebed te eindigen.

Langzaam stroomde de grote zaal, de galerijen en het podium leeg. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om oude bekenden even de hand te drukken. Het zou de laatste keer kunnen zijn.... Op het podium van de lege zaal zitten vele leden van de kiesvereniging Utrecht. Nog aan het werk? Ja, terwijl honderden al weer in trein of bus zitten, moeten deze vrienden nog werken. Maar welk een aangenaam werk! dank zij onze leden. Verheugend is het, zo'n collecte te tellen! Niet minder dan ƒ 1.479.22. Bijna ƒ 60.— meer dan het vorige jaar. En dat terwijl de tijdsomstandigheden zo moeilijk, de levensstandaard zo hoog is, waaruit blijkt, dat de S.G.P.ers ook nog voor hun beginsel in de beurs willen tasten. In deze collecte was nog ƒ 10.— voor „Spanje" en ƒ 10.— voor de familie Marijs.

Ten duidelijkste is weer gebleken hoeveel waiTne liefde er nog is bij zeer velen voor de S.G.P. Stelle de Heere haar nog tot zegen voor ons arm land, gedenke Hij in het bijzonder de Kamerleden Ds Zandt en Ir. van Dis. De Algemene Vergadering 1951 behoort tot het verleden; we houden een hoogst aangename herinnering aan haar. Soli Deo Gloria. Gode alleen de eer.

DONKERBLAUWE REGENJAS VERRUILD

Op de Partijdag is in de garderobe van Tivoli een donkerblauwe regenjas verruild. Wil diegene, die een verkeerde jas uit de garderobe ontvangen heeft, zich zo spoedig mogelijk in verbinding stellen met J. Wesdorp, v. d. Burgstraat 4 te Delfgauw, post Delft?

N.B. Ten slotte brengt het Hoofdbestuur zijn erkentelijke dank aan Ds van Dijk, voor het waarnemen van het werk van de Partijsecretaris op deze Algemene Vergaderürg en voor de door hem ook daarna verrichte omvangrijke werkzaamheden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1951

De Banier | 14 Pagina's

De Algemene Vergadering  van Woensdag 9 Mei 1951

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1951

De Banier | 14 Pagina's