Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

SCHIPPER .PRONK

Voor schipper Pronk werd 16 Juni nog een gift na ontvangen van ƒ 10. Schipper Pronk zal dit bedrag voor de aflossing van zijn schip best kuimen ge­

bruiken en wij zeggen dan ook namens hem de milde gever daarvoor hartelijk dank. De gift is van de k.v. der S.G.P. te Poortvliet.

SPANJE

Namens prof. Wisse worden de beide gevers, die elk ƒ 100.— aan hem toezonden voor het werk onder de geloofsvervolgden in Spanje, daarvoor ten zeerste bedankt. De Partijsecretaris

Negende verantwoording van ontvangen giften en collecten ten behoeve van de familie Marijs te Arnemuiden van 17 April tot 12 Mei 1951 Kiesvereniging S.G.P. te Lunteren ƒ 233.50; K.V. te Hoevelaken ƒ 40.20; K.V. te Rotterdam (Kralingen) ƒ25.60; K.V. te Rijssen ƒ 245.95; K.V. te Doetinchem ƒ 54.33; K.V. te Elspeet ƒ 11.-; K.V. te Wolfaartsdijk ƒ 17.-; K.V. te Kootwijkerbroek ƒ 44.75; K.V. te Rotterdam (West) ƒ 25.-; H. te Westkapelle ƒ 3.-; KI. te Nieuwerkerk (Z.) ƒ 10.-; A. V. d. . . (achternaam onleesbaar) te Renswoude ƒ 25.—; Lid Gerefoimeerde Gemeente te Oostkapelle ƒ 25.—; uit collecte Gereformeerde Gemeente te Terwolde ƒ 20.-. Totaal ƒ 780.33. Vorige verantwoording ƒ 6246.81. Totaal ontvangen ƒ 7027.14. Hartelijk dank aan de gevers en leden dei kiesverenigingen voor de blijken van medeleven voor de betreffende familie. Mochten er nog vrienden of kiesverenigingen zijn, die nog iets kunnen doen voor dit doel, dan wekken wij deze langs deze weg hiertoe op, want in deze dure tijd kost het aanschaffen van een ander schip voor de betrokken familie een hoog bedrag, te meer nog, daar op het gezonken vaartuig nog een aanzienlijke hypotheek rustte. Namens de kiesvereniging te Arnemuiden,

M. DE RIDDER BEEKBERGEN

Voor de kiesvereniging der S.G.P. „Guide de Brés" hoopt D.V. Vrijdag 13 Juli 1951 op te treden Ds E. du Marchie v. Voorthuyssn, Chr. Geref. predikant te Sliiedrecht, in het gebouw Krommehoek 26. Aanvang 7.30 uur. Niemand verzuime deze vergadering en waar het hier een tijdrede betreft, is de vergadering ook voor vrouwen toegankelijk. De vrienden der kiesvereniging uit de omgeving zijn eveneens van harte welkom.

G. W. SCHUT, secr.

's-GRAVENDEEL

Op Zaterdag 30 Juni a.s. hoopt D.V. de WelEerw. Heer Ds Zandt van Delft voor de kiesvereniging in openbare vergadering een tijdrede te houden. Daar dit een tijdrede is zijn ook vrouwen welkom. De vergadering zal gehouden wor­

den in de Openbare School, N. Voorstraat. Aanvang 7 uur.

H. MEIJER, secr.

LOOSDRECHT

Op Dinsdag 3 Juli a.s., des avonds 7.30 uur, hoopt D.V. voor de kiesvereniging der S.G.P. alhier op te treden Ds H. Visser. Chr. Geref. predikant te Rotterdam (Zuid), met een tijdrede. Plaats van samenkomst in de Geref. Kerk te Oud-Loosdrecht (nieuwe kerkgebouw). Daar het hier een tijdrede betreft, is deze bijeenkomst ook voor vrouwen toegankelijk.

NOORD-HOLLAND

Verslag van de vergadering der Provinciale Vereniging Noord-Holland, gehouden 24 Maart 1951 te Amsterdam. De voorzitter, de heer G. Tanger, opende de vergadering en liet zingen Psalm 146 : 3, las Nehemia 1 voor en ging voor in gebed. Hij sprak een hartelijk welkom toe aan de afgevaardigden en belangstellenden, het verheugde hem, dat niettegenstaande het dag voor Pasen was, zo velen nog waren opgekomen om met elkander de belangen der partij te bespreken. Ook wees hij op de donkerheid der tijden, waarin wij verkeren, met hun steeds verdere afdwalingen van God en Zijn geboden, hetwelk zich ook openbaart in de regering van ons land, waarin steeds gehandeld wordt naar menselijke inzichten en overleggingen. Hieruit vloeit ook voort de moeilijke samenstelling ener regering, waarin wij enkele maanden verkeerd hebben. Spreker wees terug naar de oorzaak dezer donkerheid en wel de afval van God, daarom had hij voorgelezen uit de profeet Nehemia, waar zijn volk was weggevoerd en Jeruzalems muur was verscheurd. Alles ter oorzaak van hun overtreding. Waar dit de profeet werd medegedeeld, kwam over hem een grote droefheid, want er staat gesclireven: Ik zat neder en weende en bedreef rouw over mijn volk. Dan zien wij, dat hij zijn gebed tot God richtte, om voor zijn volk te smeken over hun zonden. Dit is ook wat ons volk zo zeer nodig heeft: bidders en pleiters, dat zijn toch de kurken, waarop ons land nog drijft. Waar twee hoofdbestuursleden ter vergadering zijn, namelijk Ds Dorsman en de heer Jansen, werd hun een hartelijk welkom toegeroepen, hun in al hun arbeid de zegen des Heeren toewensende. De secretaris krijgt daarna gelegenheid tot het lezen der notulen, welke onder dankzegging worden goedgekeurd en getekend. Vervolgens bracht de penningmeester verslag uit, waaruit blijkt, dat er een voordelig saldo is van ƒ 81.86. Ook hem werd dank gezegd voor zijn arbeid. Er waren geen ingekomen stukken. Vervolgens hield Ds Dosrman een rede. Als uitgangspunt las hij voor 2 Kronieken 28 : 21—25, waarin ons de geschiedenis en de goddeloosheid van de koning Achaz wordt beschreven. Spreker schilderde ons de diep droevige toestand waarin Israels land en volk verkeerden, het verlaten van de wegen des Heeren en het verkiezen van de paden der zonde. Steeds dieper zonk het weg en de koning Achaz ging het hierin voor. Hij zag naar de omliggende landen en roemde de goden van Damascus, daarbij de God van Israël vergetende, die werd uitgeschakeld. Hij sloot dan ook de deur des tempels en de vaten des tempels werden in stukken geslagen. Ook de dagen, die wij beleven, zijn zeer donker, de afval is zeer groot. Wij kunnen dan ook wel zeggen: de vaten worden stukgeslagen. Men heeft afgerekend met Gods Woord en de geesten uit de afgrond steken de kop op. Ons volk wil leven zonder God. Spreker waarschuwde en zeide: Beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Want alleen de Geest des Heeren kan ons in rechte sporen leiden. De koning Achaz verbrak de vaten des tempels. Dit zien wij ook heden ten dage, want de dag des Heeren wordt schrikbarend ontheiligd en de overheid, waar zij Gods dienaresse is, moet hier voor waken.

Een tweede kwaad of verbreking van de vaten is de schrikkelijke ontheiliging van de Naam des Heeren. Het gebod zegt: Gij zult de Naam des Heeren niet ijdellijk gebruiken. En ook hier treedt de overheid niet tegen op. Nu is er wel een wet op de godslastering, maar dat is niet voor de eer van die Naam, maar meer uit een oogpunt van de krenking der naasten, waarvan spreker verschillende voorbeelden aanhaalde. Zo wordt de Naam Gods ontheiligd en worden de goden van onze tijd verhoogd en verheerlijkt. Dit alles is oorzaak dat wij geslagen worden. De Heere mocht de geest van verootmoediging over overheid en volk uitstorten, opdat zij en wij buigen voor en onder God. Ds Dorsman werd door de voorzitter voor zijn ernstige rede hartelijk dank gezegd en hij hoopte dat de roepstemmen aan het hart mochten geheihgd worden. Hij eindigde met een opwekkend woord om in afhankelijkheid van de Heere pal te staan voor de beginselen van Gods Woord, daarbij de afgevaardigden en belangstellenden zijn dank betuigende voor hun getrouwe opkomst. Het is weer een samenkomst geweest, die de vriendenband heeft versterkt Ds Dorsman eindigde op verzoek de vergadering, nadat vooraf gezongen was Psalm 119 : 72, met dankzegging.

H. MEIJER

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's