Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

ASPEREN

Openbare vergadering der kiesvereniging Asperen op 8 Maart in gebouw Salem, Spreker burgemeester Kodde. De voorzitter opende de vergadering met te laten zingen Psalm 73 : 13 en las 2 Kon. 23 : 1-16. Hij heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Na in het gebed te zijn voorgegaan begon de spreker zijn rede met er op te wijzen, dat God de mens goed en recht en naar Zijn beeld geschapen heeft.. Maar de mens is door de zonde van God afgevallen. De mens wilde zelf op de troon en de Heere van de troon af. Maar God laat niet met Zich spotten en komt om Zijn recht. De Heere, het ganse menselijke geslacht behalve Noach met de zijnen door de zondvloed van de aarde verdaan hebbende, richtte Zijn verbond met Noach op. Spreker toonde aan, dat de Heere toen de overheid heeft ingesteld en deze haar macht en gezag van Hem heeft ontvan, gen. Met verschillende bewijzen uit het* I Oude en Nieuwe Testament werd dit verduidelijkt. De verschillende politieke partijen besprekende, wees spreker eerst op het communisme. Het stelt zich recht tegenover God en beschouwt Hem als het hoogste kwaad en tracht alles wat daar niet mee instemt uit te roeien. Maar dit is dan ook het beeld van de gevallen mens. Die leeft ook in vijandschap tegen God. De Partij van de Arbeid, zeide spreker, is na de oorlog wel meer burgerlijk geworden, maar ook daar is het niet Gods Woord, maai- de menselijke rede, waarnaar men zich richt Ook daar is de Heere van de troon en de mens er op gezet. Uitvoerig stond del spreker stil bij het beleid, door die par­ ar-l tij na de oorlog gevoerd. Mij heeft In- m l diè helpen losscheuren van ons land en I overgegeven aan terreur en chaos, in ons land staat het er financieel ei en»' economisch slecht voor. In plaats van vrijheid en welvaart te verschaffen leeft men in een volkomen slavernij van allerlei wetten op alle terrein. Nog nooit is men zo gebonden geweest als nu en spreker toonde dit met verschillende voorbeelden aan. Rome besprekende, zeide spreker, dat die partij twee aangezichten heeft, gekeerd naar rechts en links. Welke kant hun de meeste kans biedt, gaat men op, als men zijn doel maar kan bereiken. Maar ze zijn dan ook mede verantwoordelijk voor de toestand, waarin land en volk verkeren. Vergeet ook niet wat Rome in de 80-jarige oorlog gedaan heeft. Hoe ze duizenden hebben omgebracht, omdat die wilden leven naar Gods Woord, zoals dat in de Heilige Schrift vervat is. De A.R. besprekende, zette spreker het verschil uiteen, dat er bestaat tussen A.R. en S.G.P. De A.R.P. houdt geen rekening met een deel van artikel 36 van de geloofsbelijdenis. Spreker stond daar uitvoerig bij stil. Na nog een enkel woord aan de C.H.U. en de V.V.D. besteed te hebben, zeide spreker, dat de S.G.P. de enige partij is, die nog vasthoudt aan de bAjdenisgeschriften en daarnaar het land geregeerd wil zien. De overheid, door de Heere ingesteld zijnde, moet Zijn Woord als richtsnoer nemen voor haar beleid. Want al ware het mogelijk het volk welvaart te brengen, een mens zal bij brood alleen niet leven. Hij heeft ook een ziel te verliezen. En wat 20U het baten de gehele wereld te gewinnen en schade aan de ziel te leiden. \'a nog te hebben doen zingen Psalm jl9 : 3 eindigde spreker met dankgebed.

De secretaris.

HEERDE

Voor de kiesvereniging trad alhier in 'openbare vergadering op Ds E. du Marchie van Voorthuysen, Chr. Geref. predikant te Sliedrecht, met een tijdrede, aetiteld: De tekenen der laatste dagen, n.a.v. Hand. 2 : 19 en 20. Spreker bracht naar voren hoe in ons vaderland eens de brandstapels rookten, toen Rome's tyrannic het volk des Heeren trachtte uit te roeien. Maar Gods volk kreeg geloofsmoed en velen gingen ter brandstapel en schavot psalmzingende. Hoe was toen de kerk der Reformatie zuiver in de beginselen naar Gods Woord. De remonstrantse predikers werden niet geduld maar van de kansels geweerd, krachtens besluit van de Synode van Dordrecht van 1618-1619. Helaas, de wacht bij het beginsel werd later verlaten. In de kerk der Reformatie stak de remonstrant opnieuw de kop op. Een leer der algemene verzoening wordt heden ten dage in talloos vele kerken verkondigd. Daarbij komt, dat de overheid het aloude artikel 36 onzer Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft verloochend, waardoor het afgodische Rome weer toegelaten wordt en steeds driester optreedt. Spreker waarschuwt ^-egen de leer der valse predikers in on- ^g oppervlakkige dagen, die hun gehoor een gestolen Jezus en een gestolen geloof aanprijzen. Gods volk wenst echter niets anders dan een geschonken Borg en een geschonken geloof te bezitten. Gods volk is nóg overgebleven als een nachthutje in de komkommerhof. Als Christus wederkomt, zal Hij nog geloof vinden op aarde? In het laatst der dagen zal de kerk weer bloedkerk worden. Spreker wees op het grote verval zowel in het godsdienstige als in het politieke leven en verblijdde zich er over, dat de S.G.P. artikel 36 der Ned. Geloofsbelijdenis ongewijzigd in de-praktijk wenst te zien gebracht.

Spreker zeide voorts zich niet te kunnen verenigen met hen, die een nieuwe bijbelvertaling voorstaan. Spreker houdt het bij de oude Statenvertalers. Dat waren godzalige mannen, met veel licht des teestes bedeeld, waar de hedendaagse bijbelvertalers maar duisterlingen bij zijn. Hoe goed ook bedoeld van sommige dezer nieuwe bijbelvertalers, maar het ademt een geest uit om he' oppervlakkig christendom van onze dagen, in het gevlei te komen. Hiema volgde een ernstig slotwoord, waarbij spreker zijn gehoor bepaalde bij het verschrikkelijke van onverzoend met God te zijn en dan te sterven. Gods volk zal eeuwig zingen: Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. Het was een leerzame en diep ernstige rede', welke met stille aandacht en door een grote schare, die de ruime zaal geheel vulde, werd beluisterd.

LEIDERDORP

D.V. hoopt op Woensdag 4 Juli voor onze kiesvereniging een tijdrede te houden Ds E. du Marchie van Voorthuysen, Chr. Geref. predikant te Sliedrecht, in het dorpshuis naast de Hervormde kerk. Aanvang half 8. Deuren open 7 uur. Rijwielstalling aanwezig. Alle vrienden zijn hartelijk welkom.

A. W. VERHOEKS, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's