Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bestrijding voorgestelde verhoging omzetbelasting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bestrijding voorgestelde verhoging omzetbelasting

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

TWEEDE KAMER

o.m. ten aanzien van oesters, zalm en electrische wasmachines

Rede Ir. van Dis

Verleden week heeft de Tweede Kamer de onderscheidene bclastingontwerpen, waaruit de Regering 250 millioen gulden verkrijgen wil, verder afgehandeld. Daar er een groot aantal amendementen ingediend was, duurde het nog verscheidene dagen voordat de behandeling van alle ontwerpen ten einde was. We zullen niet op alle amendementen, hoe belangrijk sommige van deze overigens waren, ingaan. Ook moeten wij er van af zien om alle wijzigingen, die de minister zelf in zijn belastingvoorstellen heeft voorgesteld, te gaan bespreken. Slechts bij enkele amendementen zullen wij ons bepalen en wel allereerst bij die, welke betrekking hadden op de door de minister voorgestelde verhoging der omzetbelasting ten aanzien van oesters, zalm en electrische wasmachines.

De minister had namelijk wel zelf belangrijke wijzigingen in zijn wetsontwerp in zake de verhoging der omzetbelasting voor bepaalde goederen aangebracht, onder meer door een aantal dezer goederen, die hij eerst onder het hoge weeldetarief had gebracht, daarvan weer te ontheffen, maar verscheidene andere artikelen liet hij daar toch onder blijven of bleven onder het weeldelarief van 15 procent.

Dit gold o.a. voor de oesters en de zalm, alsook, om niet meer te noemen, de electrische wasmachines. Nu kan van de oesters en de zalm wel niet ontkend worden, dat ze als luxe-artikelen kunnen beschouwd worden, maar ze zijn er nu eenmaal en voor wat de oesters betreft, kan gezegd worden, dat ze aan heel wat mensen in Zeeland een bestaan verschaffen. Ten rechte werd van Staatkundig Gereformeerde zijde dan ook een amendement, dat beoogde de oesters en de zalm buiten het verhoogde weelde-tarief te brengen, gesteund. Ir van Dis deed dit als volgt:

Mijnheer de Voorzitter!

Bij het thans in behandeling zijnde amendement, hetwelk beoogt de oesters en de zalm, zowel de verse als de gerookte zalm, buiten het verhoogde weelde-tarief te brengen, wensen wij enkele opmerkingen te maken. Wat de

oesters

aangaat, hebben wij er bij de algemene beraadslaging reeds de aandacht op ge- vestigd, dat het verhogen van het tariei van 15 tot 30 procent voor de oestercultuur zeer nadelige gevolgen kan hebben en volgens de ondernemers in deze cultuur ook inderdaad zal hebben. Men voorziet namelijk van deze verhoging een verminderde afzet van oesters in het binnenland en men vreest voorts, dat België, waarheen 70 procent der Nederlandse oesterproductie geëxporteerd wordt, de oesters zwaarder zal gaan belasten, waardoor de export naar dit land in groot gevaar zou komen, hetgeen, nog afgezien van andere nadelen, ook een belangrijk verlies aan Belgische deviezen zou betekenen. Eén en ander zou voor de bevolking van onderscheidene plaatsen in Zeeland, zoals Tholen, Bruinisse, Yerseke en mogelijk nog andere, zeer onaangename gevolgen hebben. Niet alleen voor de ondernemers zelf, doch ook voor allen, die in de oestercultuur hun brood verdienen, daar dezen, indien de oesterbedrijven tengevolge van de zware lasten niet in stand zouden kunnen gehouden worden, daardoor werkloos zouden worden.

Ziende op de ernstige nadehge gevolgen, welke een verhoging van de omzetbelasting voor oesters van 15 op 30 pet. zou hebben, kunnen wij ons dan ook ten volle verenigen met het in behandeling zijnde amendement, hetwelk beoogt de oesters aan de voorgestelde verhoging te onttrekken. Ook ten aanzien van de

zalm.

Mijnheer de Voorzitter, zijn de bezwaren, verbonden aan verhoging der omr zetbelasting van 15 op 30 procent, zeer groot. Hoewel wij niet zullen ontkehnen dat zalm tot de weelde-artikelen gerekend kan worden, moet toch bedacht worden, dat deze verhoging volgens het bestuur van de hoofdafdeling Zoetwatervisserij der Nederlandse Heidemaatschappij niet ten laste van de consument kan worden gebracht, doch voor rekening van de zalmvissers zal komen, hetgeen er volgens voornoemd bestuur toe leiden zal, dat de zalmvisserij niet meer lonend zal kunnen worden uitgeoefend. Mede met het oog_ op de internationale besprekingen, die tussen de Rijnoeverstaten in betrekking tot de zalmaankweek worden gevoerd, waaraan ook vanwege het Nederlandse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening wordt deelgenomen, moeten wij het dan ook sterk ontraden de zalmvisserij door een sterk verhoogde omzetbelasting te gaan bezwaren. Te meer nog zijn wij daartegen, omdat de schatkist met deze verhoging, die de minister ten aanzien van de zalm, alsook van de oesters voorstelt, slechts weinig gebaat zal zijn en derhalve niet opweegt tegen dè schade, welke er het gevolg van zal kunnen zijn.

Zowel de oesters als de zalm behoren dan ook o.i.

buiten

het weeldetarief van 30 procent te worden gebracht, gelijk door het onderhavige amendement wordt beoogd. Wij hopen, dat de minister zich, evenals hij dit hedenmiddag ten aanzien van de thermometers heeft gedaan, bereid zal verklaren ons verzoek in te willigen en het desbetreffende amendement zal overnemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal door mij voor het amendement worden gestemd.

Aangezien de minister het bovenbedoelde amendement niet overnam, kwam het in stemming. Het werd echter met 43 tegen 39 'stemmen verworpen. Voor de oesters en de zalm zal het weeldeta­ rief dus van 15 tot 30 procent worden verhoogd.

Het amendement, betrekking hebbend op de electrische wasmachines onderging een zelfde lot. Het werd met 44 tegen 39 stemmen verworpen. Ir van Dis verdedigde het amendement als volgt:

Mijnheer de Voorzitter!

Het in behandeling zijnde amendement, dat beoogt de

electrische wasmachines

buiten het weeldetarief te brengen, heeft onze volle instemming. Wij zijn namelijk van oordeel, dat van deze werktuigen niet gezegd kan worden, dat het weelde-artikelen zijn.

De minister zou mij kunnen tegenvoeren, dat de was ook wel met de hand gedaan kan worden. Inderdaad is dit mogelijk en er zullen er onder ons volk ook zeker wel zijn, die de was met de hand doen, maar dit maakt de electrische wasmachines daarmede nog niet tot een weelde-artikel, evenmin als men zou kunnen zeggen, dat de fiets een weelde-artikel is, omdat men ook wel te voet kan gaan.

Men denke slechts aan de grotere gezin­ nen, die vanwege de hoge kosten geen huishoudelijk personeel er op na kun-. nen houden en waarvan de vrouw des huizes zelve de was moet doen, omdat deze, ook al vanwege de kosten en omdat het wasgoed op de wasserijen aan veel grotere sHjtage onderhevig is, niet buitenshuis kan worden gegeven. Voor zulke gezinnen, die voor de

huisvrouw

zovele zorgen en werk meebrengen, is een electrische wasmachine een zeer groot gemak en geenszins een weeldeartikel.

Wij zijn daarom van gevoelen, dat electrische wasmachines, die zowel door arbeiders als door kleine middenstanders en landbouwers worden gebruikt, niet onder het weeldetarief behoren te worden gebracht.

Daar het amendement ten doel heeft om de post electrische wasmachines uit het door de minister voorgestelde tarief te schrappen, ben ik gaarne bereid om medewerking tot het bereiken van dit doel te verlenen en zal ik mijn stem vóór dit amendement uitbrengen, ingeval de minister niet bereid mocht blijken te zijn het over te nemen.

Na het ontwerp tot verhoging der omzetbelasting kwam dat tot verhoging der

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's

Bestrijding voorgestelde verhoging omzetbelasting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's