Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Heere Jezus gebiedt ons, dat ons ja ja, en ons neen neen behoort te zijn, daaraan toegevoegd hebbende, dat al wat daar boven is, uit den boze is.

Zo behoort het naar Goddelijke • uitspraak metterdaad te zijn. En indien het alzo is, dan strekt dat ons zelfkwel in de eerste plaats tot welzijn, maar ook al niet minder onze naasten.

Oaze voorouders hadden als spreekwoord , , Een man, een man, een woord, een woord", hetwelk zij in hoge ere hielden. Herhaaldelijk kunnen wij in hun geschriften lezen, dat zij goede trouw één van de onmisbare voorwaarden voor het welzijn van het maatschappelijke leven achtten. Zij hebben niet nagelaten telkens weer te betogen, dat, indien deze grondzuil bezweek, de maatschappij ten gronde moest gaan.

Helaas moeten wij waarnemen, dat het in onze dagen met de goede trouw al heel jammerlijk gesteld is. Telkens horen wij de klacht uiten, dat men heden ten dage zo slecht op de woorden en beloften der mensen staat kan maken.

Dit verschijnsel is een gevolg van de snode verachting en verzaking van Gods Getuigenis. Werd daarnaar geleefd, men zou heel wat beter op de mensen aan kunnen.

Doch waar de goede trouw zo zeer ontbreekt, is daar een sterk wantrouwen voor in de plaats gekomen. Dit wantrouwen kunnen wij schier overal ontwaren. Het ontbreekt ook al niet bij de onderhandelaars over de wapenstilstand op korea.

Die onderhandelaars hebben na enige onderbreking, waarbij de Amerikanen hun eis, dat de plaats der onderhandeling, Kaesong, werkelijk neutraal terrein zou zijn, waarop niemand aan de controle der Chinese militairen onderworpen zou zijn en waarop de pers toegelaten zou worden, ingewilligd gekregen hadden, hun onderhandelingen hervat. Doch de voortgezette onderhandelingen gaan met wederzijds sterk wantrouwen gepaard. De onderhandelaars en de regeringen, die hen afgevaardigd hebben, vertrouwen elkander al even weinig als de hond de kat, die elkander niet kunnen verdragen.

Zelfs terwijl de onderhandelingen gaande zijn, kunnen zij dat wantrouwen niet onder zich houden, maar getuigen de wederzijdse persorganen er van.

De Russische en Chinese bladen, die niet dan spreekbuizen hunner regeringen zijn, zijn druk in de weer de oude beschuldigingen over het Amerikaanse imperialisme en wat daarmede in nauw verband staat, dag aan dag uit te bazuinen. DSarbij worden dan nog nieuwe gevoegd. Zo uitte de officiële Chinese radio de beschuldiging, dat 10 Amerikaanse vliegtuigen Chinees gebied hebben geschonden tussen 11 en 16 Juli, toen de bestandsbesprekingen al aan de gang waren.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Acheson gaf in een rede, waarin hij geen blad voor zijn mond nam, ook al blijk, dat hij met een sterk wantrouwen tegen de communistische regeringen van de Sovjet-Unie en China bevangen is. Hij waarschuwde er voor zich door de vredelievende tonen, welke de communisten laten horen, in slaap te laten sussen. Hij betoogde daarbij, dat het van het grootste belang is dat de Westerse wereld zich niet laat dwingen om in Korea alle kaarten op tafel te leggen.

Wanneer wij ons door de wapenstilstandsbesprekingen in slaap zouden laten wiegen, zullen wij binnen zes maanden of een jaar ergens anders een veel zwaardere klap ontvangen.

Wat de onderhandelingen op Korea zelf aangaat, deze zijn hervat, doch al weder voor 'een paar dagen onderbroken en dit door het water. De wegen naar Kaesong waren dusdanig overstroomd, dat de Amerikanen zich niet derwaarts konden begeven. Met alle macht en man wordt er aan gewerkt om deze hindernis uit de weg te ruimen. Chinezen en Amerikanen zijn daarmede gebroederlijk samenwerkende druk bezig.

Voor zo ver men op de berichten af kan gaan, is er op tal van meer ondergeschikte zaken tussen de onderhandelaars overeenstemming bereikt, maar niet op een voornaam punt. De communisten staan er op, dat alle buitenlandse troepen uit Korea zullen vertrekken, de Amerikanen willen daar echter volstrekt niet van weten. Dezen zeggen, dat dit punt niet een onderwerp van bespreking op de Koreaanse conferentie mag uitmaken, dewijl dit een politieke aangelegenheid is, wier bespreking niet thuis hoort op een conferentie, waar enkel militaire aangelegenheden besproken be­ horen te worden.

Daar bestond enige tijd een onzekerheid of de Amerikanen op dit punt niet voor de communisten bakzeil zouden halen. Aan die onzekerheid heeft minister Acheson echter een einde gemaakt door te .verklaren, dat de buitenlandse troepen uit Korea niet teruggetrokken zouden worden, tot een werkelijke vrede stevig verankerd is en dat de omvang van deze troepen zal afhangen van de nauwgezetheid, waarmede de - wapenstilstand zal worden nageleefd. Hadden de Amerikanen op dit punt voor de communisten gezwicht, dan was meteen het hek van de dam geweest en dan zou de conferentie in geen gering succes voor de communisten verlopen zijn.

Het hek was van de dam geweest, want alsdan zouden de communisten op Korea volkomen de baas hebben kunnen spelen. Zij zouden een nieuwe inval in Zuid-Korea hebben kunnen inzetten, die de Zuid-Koreanen niet zouden kunnen weerstaan, indien zij zulks alleen met eigen strijdkrachten zouden moeten doen.

De conferentie zou dan een groot succes voor de communisten hebben opgeleverd, want dit is altijd nummer één op hun programma geweest, namelijk dit, dat op Korea geen buitenlandse strijdkrachten zouden blijven.

Dat de communisten op dit punt echter hun zin zouden krijgen, daarop bestaat, na de verklaring van minister Acheson, weinig kans, te meer niet, daar hij, volgens zijn verklaring, geraadpleegd heeft met de regeringen van de zestien landen, die troepen op Korea hebben en al die regeringen eenzelfde standpunt als Acheson innemen.

I[oe die conferentie uiteindelijk zal verlopen, valt niet met zekerheid te zeggen, daar de dag, waarop de eigenlijke beslissing zal vallen, nog steeds op zich laat wachten. Het verluidt wel, dat die dag spoedig zal aanbreken, maar zelfs daarover valt niets met besliste zekerheid te zeggen. Zeker is het evenwel, te dien aanzien geven alle berichten een eenparig getuigenis, dat er, al is het dan niet in alle hevigheid, nog steeds op Korea gevochten wordt.

Is er ten aanzien van de Koreaanse conferentie geen sprake van goede trouw en onderling vertrouwen, er ontbreekt deswege een goede verstandhouding. In de Perzische oliekwestie is het al eveneens zo gesteld. In Perzië beginnen de communisten, die

aldaar reeds lange tijd in stilte geageerd hebben, zich thans openlijk te roeren. Zij hebben dezer dagen 't aftreden van de Sjah geëist en zich eveneens tegen de minister-president Mossadeq, die zij geruime tijd gesteund hebben, gekeerd, waar zij met alle nadruk van hem geëist hebben, dat hij de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaar Harriman onverwijld zal afbreken. De officiële Russische radio wakkert hierbij de Perzische communisten danig aan, waar zij Harrirfian een èwendelaar en een zoon van een zwendelaar genoemd heeft. Het is te begrijpen, dat onder dergelijke omstandigheden Harrimans leven niet veihg is. Hij wordt dan ook door de Perzische politie nauwlettend bewaakt. Niet minder dan drie politiejeeps begeleiden zijn auto overal, waar zij gaat. Belegt hij een persconferentie, dan is hij omringd door drie detectives in burger, die voortdmrend hun hand in hun zak hebben om direct hun revolver te kuimen trekken. Deze communistische agitatie heeft zo­

wel in Amerika als in Engeland sterk de aandacht getrokken. Ten stelligste is verzekerd, dat, indien de communisten een staatsomwenteling zullen pogen tot stand te brengen, Amerika en Enge­ land daartegen gezamenlijk met mil taire machtsmiddelen zullen optreden. Ten opzichte van de bemoeienis van Harriman als bemiddelaar schijnen di Evigelsen in het gelijk gesteld te woi. den. Zij hebben van stonde af aan daarvan niet de minste verwachtingen ge. had. De uitkomst heeft hen tot dusver. re in het gelijk gesteld, want tot dusverre hebben al de aangewende pogij. gen van Harriman om de partijen nader bijeen te brengen niet het minste succes gehad. Integendeel. Volgens ge. woonlijk goed ingelichte kringen beto. nen de Perzen zich steeds onverzoenlij. ker, met het gevolg, dat aangenomen wordt dat Harriman wel spoedig naat Amerika zal terugkeren.

Met dat al blijft alzo de toestand ge. spannen. Daamit kan nog' allerlei onheil voortkomen.

Bij die zo gespannen toestand is dan nog de bezorgdheid vermeerderd door een moord op koning Abdoellah. Deze koning van Jordanië werd Vrijdag 20 Juli te Jerusalem laaghartig door enige pistoolschoten vermoord. Dit geschiedde voor de ingang van de Omar-moskee. De 69-jarige vorst wilde de moskee binnengaan voor het middaggebed, toen enkele schoten op hem gelost werden, Wankelend deed hij nog enige stappen achteruit, om daarna levenloos ineen te zinken. De moordenaar, een kleermaker uit het oude stadsdeel van Jerusaler werd op hetzelfde ogenblik door de lijS wacht van de koning doodgeschoten. Het eerste gevolg van de moord was, dat het verkeer tussen het Israëlische en Jordaanse deel van Jerusalem volledig werd stopgezet. In Jordanië werd de noodtoestand en in de hoofdstad van dat rijk de staat van beleg afgekondigd, h de loop van de middag, waarop de moord plaats gevonden heeft, werd de tweede zoon van Abdoellah — de oudste zoon moet wegens zijn ziekelijke toestand niet in staat zijn om te regeren — tot regent uitgeroepen.

Het is nog te vroeg om vast te stellen welke de verdere gevolgen van deze moord zullen zijn, maar de moord Leeft nu reeds grote bezorgdheid bij onderscheidene regeringen gewekt over de toestand in het Nabije Oosten.

Koning Abdoellah genoot de steun de vriendschap der Britse regerin' Groot-Brittannië verzekerde zich van het recht om zijn rijk economisch te ontwikkelen. Daardoor was het mogelijk, dat er een pijpleiding van de Perzisehe olievelden naar Haifa liep. Dit geschiedde tegen de nodige betaling. Abdoellah moet daarvoor — zo neemt men in onderscheidene kringen aan — betaald zijn met niet minder dan met 30 tot 40 mülioen gulden per jaar. Het is volstrekt niet onmogelijk, dat de

vrij vreedzame verhouding, welke er tussen de staat Israël en Jordanië bestond, door deze moord verslechterd zal worden. Ook kunnen er door deze moord nog allerlei verwikkelingen in het Nabije Oosten ontstaan. Tussen de daarin gevestigde rijken toch bestaan er allerlei punten van geschil. Evenals in andere delen van de wereld ligt het kruit daar ook hoog opgestapeld. Met deze moord — zo zeggen velen — is de lont in het kruitvat geworpen. Of deze vrees ten rechte gekoesterd wordt za' de tijd ons wel leren. Hoe het ook zij, ogenblikkelijk is de onrust in de wereld door deze moord aanmerkelijk toegenomen.

Ten slotte nog enkele belangrijke gebeurtenissen in het kort medegedeeld. In België is de kroonprins als koning Boudewijn I ingehuldigd. Bij de inhuldiging heeft hij als een rechtgeaarde zoon van zijn vader, de afgetreden ko- ning Leopold III, hulde gebracht. Jn Frankrijk is de kabinetscrisis nog steeds niet opgelost.

In Spanje is door Franco een nieuw ministerie, dat overwegend uit deskundigen bestaat, gevormd. Daarmede is er in politiek opzicht zo goed als niets veranderd. Ondanks dit feit en ondanks dat er nog steeds geloofsvervolgingen plaats vinden, heeft de Amerikaanse regering met Franco onderhandelingen aangeknoopt om in Spanje militaire bases te vestigen, gelijk zij die reeds in Italië in de buurt van Napels en in Frans-Malokko gevestigd heeft. De Engelse regering, die zich daar eerst tegen verzet heeft, moet haar verzet opgegeven hebben en het is te verwachten, dat Frankrijk, dat er zich nog tegen verzet, ook ten slotte zijn verzet wel zal opgeven. Amerika heeft een lening aan Spanje gegeven. Dit zegt in dit geval zeer veel. Griekenland en Turkije zullen, op aandrang van Amerika, binnenkort wel in bet Atiantische pact worden opgenomen. Engeland heeft het .van Egypte gedaan weten te krijgen, dat het thans zich bereid verklaard heeft om schepen met rnwe olie door het Suez-kanaal te laten passeren, onder voorwaarde dat Israël de geraffineerde olie niet zal gebruiken voor agressieve doeleinden tegen een Arabisch land.

De Duitse gewezen kroonprins, die vijf jaren in ons land op Wieringen vertoefd heeft, is op 69-jarige leeftijd overleden. De voorlopige besprekingen over de Duitse schulden hebben tot dusverre een vlot verloop gehad. In September zal te Londen een slotconferentie worden gehouden, waaraan door ongeveer 25 landen zal worden deelgenomen.

Over de herbewapening van West- Duitsland hebben nog voortdurend besprekingen plaats. Dewijl nog het ene noch het andere definitief geregeld is, zullen wij het thans bij deze vermelding kunnen laten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's