Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christeljk, Christen en Christus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christeljk, Christen en Christus

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wij beleven dagen, waarin het woord „Cln-istelijk" in veler mond als bestorven ligt en waarin men maar al te lichtvaardig het stempel van Christelijk op de een of andere zaak of inrichting zet. Wat noemt men heden ten dage al niet Christelijk en wie heet men thans al niet een christen! Hoe haastig is men er in tal van kringen bij om iemand de handen op te leggen, zelfs als de persoon, die men zulks doet, niet het minste teken vertoont van een christen, zoals ons die op grond van Gods Woord in Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus beschreven wordt.

Mr Groen van Prinsterer heeft in één zijner geschriften terecht opgemerkt, dal naarmate het woord Christelijk meer in zwang komt, het woord Christus des te meer in onbruik geraakt.

En er bestaat nu toch eenmaal geen christen zonder de Christus. Niemand is een christen, zonder een levende rank van de vsdjnstok Christus te zijn, zonder Diens zalving deelachtig te zijn en zonder door Diens Geest en Woord tot een levend lidmaat van Hem wedergeboren te zijn. Om mens te zijn dient men geboren, om christen te zijn wedergeboren te zijn. Het is niet genoeg, om een uitdrukking van mr Groen van Prinsterer te gebruiken, dat men een christen naar de mode van de tijd is. Om christen te zijn, zal ook van ons getuigd moeten kunnen worden, wat mr Groen van Prinsterer van de Friese Prinses van Oranje, Prinses Maria Louise, door de Friezen „Maaike Meu" genoemd, getuigde, als hij schreef: „Zij was een christin, niet naar de mode van de tijd, maar door hartvernieuwende genade".

Dit wordt in onze dagen maar al te zeer uit het oog verloren. Daarom worden de woorden Christelijk en christen ook meermalen zo geheel te oru'echte gebruikt.

Tegen dat misbruik kan moeilijk te scherp en te nadrukkelijk gewaarschuwd worden. Daar is toch zoveel schijn zonder zijn, daar zijn er zovelen, die als in één der Klein-Aziatische gemeenten de naam hebben, dat zij leven, die dood zijn.

Hoe zeer men zich in deze kan bedriegen, daarvan heeft dr Comrie ons in zijn werk „A.B.C, des geloofs" een hoogst leerzaam voorbeeld gegeven. Hij heeft dienaangaande daarin schrijvende over „Hongeren" het navolgende verhaald: „Een voorbeeld, dat wij zelf bijgewoond hebben, moet ik uit de ervarenheid verhalen. Te Edenburg, de hoofdstad van Schotland, werd een Margareta Dickson gevangen genomen wegens het vermoorden van haar eigen kind; zij was een zeer godloze, onkundige en ongodsdienstige persoon, maar in de gevangenis vertoevende, scheen zij zo aangedaan te worden over haar zielsbehoudenis, dat zij niet anders deed dan bidden en kermen dag en nacht. Na enige tijd in veel benauwdheid verkeerd te hebben, betuigde zij aan de leraren en de vromen, die haar gedurig bezochten, dal zij veel vrede in haar ziel tot God ondervond door Jezus Christus, en dat zij gereed was om te sterven. De le­ raars en de vromen, die haar naar alles ondervraagd hadden, vonden zulk een kennis en bevinding in deze vrouw, dat zij haar aanmerkten niet alleen als een ware bekeerde, maar als een wonderwerk van Gods genade. Alom werd dit verspreid en God werd geprezen in het openbaar en in het verborgene over Zijn genade, aan deze vrouw bewezen.

De vrouw werd geëxecuteerd; zq stierf zo het scheen zeer blijmoedig. Kort voor zij geëxecuteerd werd, bad zij zo krachtig en verzekerd, dat elk die het gebed hoorde in tranen uitbrak.

Maar wat gebeurde er? Deze viouw, haai- tijd in de strop gehangen hebbende, werd (want in Schotland is dat de gewoonte, dat zij een bepaalde tijd voor de gehangene in de strop stellen) daaruit losgemaakt. Haar vrienden begeerden het dode lichaam om dat te begraven. Het werd hun gegeven. Zij legden het op een voertuig om het naar de begraafplaats te vervoeren. Nadat zij daarmede omstreeks een urn gereden hadden, bespeurden zij beweging in de kist, waarvan zij zeer schrokken. Zij deden het voertuig stil staan en bespeurden, dat de beweging in de kist hoe langer hoe sterker werd, hetgeen er hen toe deed besluiten om de kist te openen. De kist geopend hebbende, ontwaarden zij, dat de vrouw weder levendig geworden was. Het gehele land was vol van het verhaal van de opstanding van deze vrouw uit de dood. Velen dachten, dat God dit gedaan had om de waarheid van haar bekering te bevestigen.

Maar wat gebeurt er? De vrouw sloeg haar vorige goddeloze levensweg we> der in. Een jaar na haar opstanding vermoordt zij weder een kind en werd zo gestraft, dat zij nooit weder uit de doden opstond

Dit is omstreeks 1723 voorgevallen en door geheel Schotland bekend".

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

Christeljk, Christen en Christus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's