Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Best^ neven en nichten!

Voordat we de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 218 tot en met 221.

OPGAVE 218

Jongeren: 1. Pinehas. 2. Gijlieden zult de dood niet sterven. 3. Hananja (Henoch, Agrippa, Ninevé, Achaz, Nehemia, Josia, Amon). Ouderen: 1 En Abraham nam het hout des brandoffers. (Haran, Stefanus, methode, Moab, Breda, N.H., Fr.). 2. Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven. 3. Kedorlaomer. (Rome, do, re, la).

OPGAVE 219

Jongeren: 1. Selumiël (Sara, Eliza, Laban, Ur, Machpela, Izak, Eliëzer, Lodebar). 2. Numeri 1 : 6. 3. Benjamin. Ouderen: 1. Leg toch uwe hand onder mijne heup. (Goël, Noach, eeuw, dun, Meder, pijn, H.H., Thyatire). 2. Trachonitis (Lucas 3:1). 3. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams.

OPGAVE 220

Jongeren: 1. Bezaleël (Benhadad, Efraïm, Zippora, Adullam, Lazarus, Elymas, Ezechiël, Lamech). 2. Manasse. 3. Noach was een rechtvaardig, oprecht man. Ouderen: 1. En David ontsliep met zijne vaderen. 2. Oholiba + Maleachi. 3. Daar is gene vreze Gods voor hunne ogen.

OPGAVE 221

Jongeren: 1. Hammaaloth (2 X ham, Lot, A). 2. Potifera (Paulus, On, Timotheüs, Ismaël, Farao, Enos, Rehuël, Alva). 3. De wet des Heeren is volmaakt. Ouderen:

1. a. Abimelech — Achis (Psalm 34 : 1; 1 Sam. 21 : 13). b. Rehuël — Jethro. (Exodus 2 en 3). 2. Een psalm voor de kinderen van Korach. (Rachel, Moria, Saron, deken, Deen, vonk, p en v).

3. Die in de hemel woont zal lachen. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 225

Jongeren:

1. Door een andere rangschikking der letters van ANESE kan men de naam verkrijgen van een geraakte, die acht jaar te bed had gelegen. Hoe is zijn naam?

2. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek Genesis. a. De Heere heeft de zon, maan en sterren gemaakt. b.Want God de Heer', zo goed, zo mild. Is t' allen tijd een zon en schild. c. De koning van Babel noemde Daniël voortaan Beltsazar. d. Hoe is het fijne goud verdonkerd! e. Uw Woord is een licht op mijn pad. f. Geef ons elke dag ons dagelijks brood.

3. Noem de naam van: a. een lederbereider uit het Nieuwe Testament; b. de man van Naomi; c. de grootmoeder van Jozef van vaders zijde; d. een richter, die een wollen vHes uitspreidde; e. een kleinzoon van Terach, die als offer moest dienen; f. de geboorteplaats van Abraham; g. een richter Israels, die een Nazireeër Gods wordt genoemd; h. een vurig discipel des Heeren; i. een profetes uit de stam van Aser; j. het land, waar Job woonde; k. de eerste vrouw van Jacob; 1. de eerste man van Bathséba; m. de stadhouder, die door Elymas de tovenaar werd bewerkt om hem van het geloof af te keren. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Welke namen kunt ge verkrijgen uit de volgende gegevens? 7, 1, 13, 12, 5, 8, 15 is een edelsteen; 11, 2, 9, 6, 10 is de naam van een hogepriester Israels; ij, 14, 16, 4, 3 is de naam van een heidense godin, waarbij ij een andere letter moet zijn. 2 Welke namen kunt ge verkrijgen uit het volgende: 2, 3, 10, 11, 5 is de zoon van koning Joram; 9, 6, 4, 1 is een bestanddeel van de voeten van een beeld uit een koningsdroom; 8, 7 is een voegwoord. 3 Een tekstgedeelte bestaat uit 28 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoel'd als het volgende bekend is: 1, 3, 7, 18, 9, 10, 11 is de stad, waar prof. Voetius en ds Lodenstein in de 17e eeuw gewoond hebben; 19, 14, 8, 2, 4, 5, 23, 20, 22 is een benaming van de Heere Jezus in betrekking tot Zijn volk; 12, 21, 26, 25, 24, 7 is ctomatig hoge winst of rente, door Gods Woord ten sterkste veroordeeld; 6, 13, 27, 28, 5 is een Bijbels woord voor uitvlucht; 15, 17 betekent van de dag van de ondertekening of van de opstelling af (afkorting); 16 is de eerste letter van de naam van een leermeester van werkers in koper en ijzer.

De oplossingen- dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans volgt het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

XVI.

De vraag, die de zendeling aan Siru Ramen deed, voordat hij er toe overging om hem te dopen, was deze: „Zo even zeidet ge, dat ge de zonden hebt leren nalaten door genade; zijt ge dan nu helemaal vrij van zonde? " „O neen", was het antwoord, „door Gods genade leerde ik de publieke zonde, waarin ik vroeger leefde, nalaten, maar dagelijks heb ik te strijden tegen de verdorvenheid des harten. Toch mag ik met Paulus zeggen: De zonde is mij de dood geworden. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens; maar wat ik wil, dat doe ik niet, doch wat ik haat, dat doe ik. Doch mijn verwachting is van de Heere, Die eenmaal mij alle verdorvenheid zal ontnemen en mij rein, door het bloed des Lams, zal opnemen in heerlijkheid!" „Siru Ramen", sprak de zendehng, „het is mij een ere, u te mogen dopen in de Naam van mijn Zender. Laat de toebereidselen gereed maken".

Siru Ramen riep nu een paar van zijn bedienden en gaf hun bevel om alles in orde te brengen voor het ontvangen van het sacrament van de Heilige Doop. Hij vroeg voorts verlof zich zo lang te mogen verwijderen, om, zoals later duidelijk werd, zich in het gebed af te zonderen. Niet lang toch nadat Siru Ramen zich verwijderd had, hoorde de zendeling in het naastbijzijnde vertrek spreken. Hoewel hij daarop verder eerst geen acht sloeg, trok het toch spoedig zijn aandacht, dat er maar één sprekende stem was, die al luider en luider klonk, zodat langzamerhand duidelijk verstaan kon worden, wat er gesproken werd. Toen bleek het, dat Siru Ramen daar zijn hart uitstortte voor God in een zeer eenvoudig, doch aangrijpend gebed om genade en zegen van Hem, Die hij even tevoren voor de zendeling als de enige hope zijns levens had mogen belijden.

Wat er verder plaats vond, D.V. de volgende week.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's