Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij zullen beginnen met het bekend maken van de oplossingen der raadsels van de opgaven 221 tot en met 224.

OPGAVE 221

Joiif^eren: 1. Manahen (Hanna, Mea). 2. Menahem (Heman, Amen). 3. Mahanaim (Haman, Maïm). 4. Handelingen 13 : 1; 2 Kron. 15 : 14; Genesis 32 : 2.

Ouderen: 1. Lakkiim (Jozua 19 : 33). 2. Dit zijn de geslachten van Levi. (Lachis, Dathan, nijdig, Levant, zeven). 3. Daarin is noch Jood noch Griek.

OPGAVE 222

Jongeren: 1'. Goliath (Gersom, Og, Lucas, Izébel, Ananias, Timotheüs, Hebron). 2. Israël. 3. De Heere is mijn Herder.

Ouderen: 1 Kastor en Pollux - (- d. (Exodus, Orpa, Katan (Ezra 8 : 12), IL). 2 Luiheid doet in diepe slaap vallen. (Lappidoth, Eva, Sin, huilen, Elia, do). 3. En God zal alle tranen van hunne ogen afwissen.

OPGAVE 223

Jongeren: 1. Fanuël (Felix, Ahazia, Ninevé, Uz, Elisabetli, Laodicéa). 2. Mehujaël. 3 Zeruja en Abigaël.

Ouderen: 1. De bergen zullen den volke vrede dragen. (Ezau, negen, één, ellende, Elbe, Oder, K.G.V., D.V., Dr., R). 2. Daar is niemand rechtvaardig, ook niet één. 3. Merodach Baladan (Nachor, dadel, Abba, Mordechaï).

OPGAVE 224

Jongeren: 1. Zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid. 2. Ebed Melech (Efraïm, Benjamin' Ezau, David, Moria, Eden, Lamech, Egypte, Cham, Hanna). 3. Simson.

Ouderen: 1. Amethyst (Adoram, 2 Sam. 20 : 24; Timotheüs). 2. Joram - )- Maria. 3. De posten des tempels waren vierkant. (Simeon, Kaïn, water, pest (2 x) veredelen, d.).

De volgende week zullen wij D.V. de namen der winnaars vermelden. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGA\'E 229

Jongeren: 1 Noem de naam van: a. Abrahams jongste achterkleinzoon in de heilige linie; b. de schoonvader van Ruth; c. de profeet, die bouwde aan Jeinizalems muren; d. De vader van koning Manasse; e. de eerste martelaar om des geloofs wil; f. de zuster van Jozef; g. de zoon van Sem, tevens vader van Selah; 11. een bekende moeder in Israël. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. De naam van een persoon met nadere aanduiding bestaat uit 13 letters. Welke persoon uit het Oude Testament wordt bedoeld? 9, 11, 2, 4, 9 is de naam van een reisgezel van de apostel Paulus; 7, 3, 10, 6, 13 is de naam van een land, grenzend aan China, dat onlangs door de Chinezen is bezet; 8, 5, 1, 12 betekent gedachte, denkbeeld.

3 Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, " dat deze woorden tezamen een gedeelte vormen van een tekst uit het boek der Psalmen, en wel tussen Psalm 140 en P.salm 150. a. De wijzen uit het Oosten gingen naar Jeruzalem om inlichtingen te vragen. b. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. c. Wie zal sluiten als de Heere opent? d. Wij zullen de daden des Heeren vermelden. e. Mijne ogen zijn op U geslagen. f. De zonen zullen zijn in de plaats der vaderen. g. Zij zijn leidslieden der blinden.

Ouderen: 1. Welk tekstgedeelte kunt ge vinden uit de volgende gegevens: 14, 19, 1, 17, 18 was een stad, welke door vuur van de hemel verwoest werd; 3, 12, 7, 16 was de eerste koning over Israël; 6, 11, 15 is de stammoeder aller mensen. 4, 5, 2, 8, 9, 10 behoort tot het werk van een predikant; 13 is de eerste letter van de naam van de profeet, die zeide: Gij zijt die man.

2. Maak uit DINA + ELAM + NOACH drie andere namen; één van een plaats, voorkomend in Genesis, de beide andere van personen uit het Oude Testament.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Spreukenboek. a. Dit zijn de rechten en inzettingen des Heeren. b. De maimen werden door grote vreze bevangen.

e. Het Woord des Heeren bestaat tot in eeuwigheid. d. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood Zijner gunstgenoten. e. De laatste woorden van de Heere Jezus waren: Het is volbracht. f. Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. g. De engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben. h. Job «stierf, oud en der dagen zat. i. Daniël was ervaren in wetenschap en kloek van verstand.

De oplossingen dezer raadsels nog NIET ingezonden worden. mogen

CORRESPONDENTIE

Lijsje Stonipliorst te H. Je vroeg mij, of je mag meedoen? Natuurlijk mag dat, Lijsje. Je bent hartelijk welkom. Vader en moeder mogen je gerust helpen als je moeilijkheden met het oplossen hebt. Neem maar alleen de raadsels voor de jongeren.

Ina Vermeiris te R. Wat een mooie vacantie heb je gehad! Hoe gaat het met Adri? Is hij weer hersteld? Zul je voortaan ook in de brief je naam vermelden? Trijni, Bas en Piet Berger te L. Wat heb jij gevaren, Trijni, op de Alblas in de vacantie! Hét is al lang geleden, dat ik in een roeiboot gezeten heb. En Bas, hoe gaat het op de Ambachtsschool? In het begin krijg je allerlei eenvoudige werkjes te doen, maar later zul je wel mooie meubelstukken gaan maken. Houd je van algebra en meetkunde? Piet, jij bent nog niet zo ver, maar bij leven en welzijn zul je ook wel een vak gaan leren. Weet je al wat je wilt worden?

Annie Heyboer te Z. Welkom, Annie.

Doe maar goed je best; dan zal het wel steeds beter gaan.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

XX.

Op het antwoord van de zendeling zei Paulus (Siru Ramen): Ja, mijn vriend, dat is waar, dat weet ik, dat er voor allen, die in oprechtheid naar de Heere leerden vragen, verzoening is in het bloed van de Heere Jezus. Ik heb ogenblikken mogen doorleven, dat ik dacht, dat ook mijn schuld was verzoend en ik vrede voor mijn hart mocht smaken, maar toch keert het schuldgevoel, ook van vroegere overtredingen, gedurig terug, zodat de gedachte dikwijls in mij opkomt, of het wel waarheid is, wat ik meen ondervonden te hebben.

Beste vriend, sprak de zendeling, ik meen u geen beter en veiliger weg te kunnen aanwijzen, dan deze: Ga met al uw bezwaren en bekommeringen tot de Heere. Hij kent u en weet wie ge voor Hem zijt. Smeek van Hem, dat ge licht over uw weg en toestand moogt verkrijgen en door de Heilige Geest geleerd moogt worden overeenkomstig Gods Woord.

Nog veel meer werd er bij die ontmoeting besproken, en voor dat de zendeling vertrok, ging hij met Paulus in het gebed. , )

Daarna liet hij Paulus alleen achter in''^ de hoop, dat de Heere het gesprokene met Zijn zegen mocht bekronen. Het zou niet lang diu'en of de zendeling zou bij Paulus ontboden worden, daar zijn ziekte verergerde.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1951

De Banier | 8 Pagina's