Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij zijn alweer zo ver, dat de oplossingen van de raadsels der laatste vier opgaven kunnen ingezonden worden. De tijd gaat wel ontzettend snel. Nauwelijks zijn de namen der prijswinnaars bekend gemaakt, of het bekend maken van de volgende prijswinnaars staat alweer voor de deur. Voordat we echter daartoe overgaan, moeten eerst de oplossingen der opgaven 225 tot en met 228 gepubliceerd worden, hetgeen we bij deze doen.

OPGAVE 225

Jongeren:

1. Eneas. 2. En God noemde het licht dag. 3. Sergius Paulus (Simeon, Elimelecli, Rebekka, Gideon, Izak, Ur, Simson, Petrus, Anna, Uz, Lea, Uria, Sergius Paulus). Ouderen:

1. Ananias en Saffira (saffier, Annas, Diana). 2. Mozes en Elia (Ozias, leem, en). 3. Uit de vrucht wordt de boom gekend. (Utrecht, bruidegom, woeker, vonde, d.d., T.).

OPGAVE 226

Jongeren: 1. Darius. 2. Rijken en armen ontmoeten elkander. 3. Zevengesternte (venster, zege, net). Ouderen: 1. Koré, de zoon van Jimna (Jona, Zedekia, Noor, M.O., N.V.). 2 Kedorlaomer de koning van Elam (Endor, Eva, Gideon, Amalek, kin, 1.0. R.N.). 3 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

OPGAVE 227

Jongeren: 1. A.bsalom. 2. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. 3. Tent der samenkomst (Sem, Drente, stom, kant). Ouderen: \. Gelijk een hert schreeuwt, (huwelijk, Cretans, teer, heg). 2. Ik ben met ulieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. 3. Kirjath Jearim (Jeremia, Krith, ja).

OPGAVE 228

Jongeren: 1 Samaria. 2 Eén ding heb ik van de Heere begeerd. 3. Opperzangmeester. (Perez, Peor, angst, me van Mefiboseth). Ouderen: 1. Hij was uit de kinderen van Perez (1 Kron. 27 : 3). (Pinehas, Zedekia, weduwe, Rijn, tien, vier). 2. En ik was in de geest op de dag des Heeren. 3. Michael de Archangel (Cham, Ariel, Chaldeën, g van Doeg)-

Voordat we de nieuwe raadsels opgeven, moet eerst melding gemaakt worden van een nieuwe neef, wiens naam is Gerrit van Beuzekom te R. Hartelijk welkom, Gerrit. Hoe oud ben je? Wil je voortaan in plaats van de aanduiding der tekst de tekst zelf in de oplossing vermelden? Dan kan ik direct zien of het de goede is, anders moet ik het eerst nazien. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 232

Jongeren:

1. Hoe luidt de naam van de huisvrouw van Ezau, die de dochter was van Ismaël? (zoeken in Genesis 20 tot 30). 2. Noem de naam van: a. de vader van Johannes de Doper; b. de man, die Rebekka haalde en tot Izak bracht; c. een afgodsbeeld der Efeziërs; d. iemand, die ook Edom heet; e. de grool-vader van Jonathan (van vaders zijde); f. de bijnaam van Judas de verrader; g. de zoon van Rehabeam, die in zijn plaats koning werd. Welke naam vormen de beginletters van vorenbedoelde namen? 3. Een woord, voorkomend in 1 Samuel, bestaat uit negen letters. Welk woord is het, als het volgende gegeven is: 1, 8, 5, 4, 6 is een bedevaartsplaats der Mohammedanen; 7, 2, 3, 6 is de naam van een stad van de stam Benjamin, en wel het eerstgenoemde van het laatsgenoemde vijftal in het boek Jozua; 9 is de beginletter van de naam van een Syriër, die zich zeven maal in de Jordaan onderdompelde.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 29 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 26, 3, 10, 16, 6, 11, 8, 19, 29 is een voorwerp om een afmeting te bepalen. Het wordt genoemd in het Oude Testament; 15, 9, 21, 4, 8, 22 is een gelovige uit Romeinen 16; 1, 13, 23, 17, 25 is iemand, die beweert, dat God Zich niet met de wereld inlaat en dat deze als een uurwerk afloopt; 5, 20, 2 is een hogepriester, bij wie Samuel vertoefde; 18, 12, 27, 14 is een genotmiddel uit Azië; 28, 7, 24, 11 is een onderdeel van de voet. 2. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Openbaring. a. Van de barmhartigheid en rechtvaardigheid Gods. b. Ook waren de vorsten in Issaschar met Debora. e. Jacob had twaalf zonen, vandaar de twaalf stammen Israels. d. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. e. Jozef en Maria waren met het kindeke naar Egypte gegaan. f. Salomo had twaalf bestelmeesters. g. Werpt uw paarlen niet voor de zwijnen.

3. Maak uit EZECHIEL en de eerste letter van a. Sauls kreupele kleinzoon, b. der Filistijnen afgod, en c. een Perzisch koning, die Jeruzalem herbouwen deed, de naam van een bekend persoon uit het Nieuwe Testament.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 229 tot en met 233 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Zij, die voor het eerst willen meedoen, moeten buiten op de enveloppe het woord NIEUW plaatsen. Tot slot het vervolg van ons verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

XXIII

Neen, antwoordde Siru Ramen of Paulus, op de vraag van de zendeling of hij dan niets meer zag van wat de Heere hem voorheen had doen doorleven. Ik zag er niets meer van. Voor alles was mijn oog gesloten, behalve voor de heiligheid en rechtvaardigheid Gods. En ik kon niet anders roepen dan: Gena, o God, gena! Toen liet de Heere Zich echtei niet onbetuigd. Hij deed mij zien, dat Christus de weg is tot de Vader, een heilige en zekere weg, daar Hij aan alles voldaan had, wat nodig was om zondaren met God te verzoenen. Die Christus trad als Middelaar tussen de Rechter en mij en eiste op grond van Zijn borgwerk voor mij vrijspraak. Ik werd ingeleid in de verbondsgeheimen, ik werd bepaald bij het borgwerk van de Heere Jezus; ik zag in het graf van Hem, dat ledig is, het zegel des Vaders op de voldoening des Zoons en ontving in mijn consciëntie door de verzegeling des Geestes de bewustheid, dat in het ledige graf ook voor mij de kwitantie der schuld ligt en daarom is ook voor mij waar: Ik zal op u nooit meer toornen of schelden. O, geliefde vriend, vervolgde Paulus, nooit kan ik u zeggen, wat ik toen genooit. Volle vrede met een drieënig God, Die mij liefgehad had met een eeuwige liefde; zalige gemeenschap met een volzalig Wezen; neen, het is niet uit te spreken. Maar het is een voorsmaak van wat straks eeuwig mijn deel zal zijn. Want nog maar enkele uren en ik ben thuis en zal eeuwig mij in die liefdevolle God mogen verlustigen. Die hier reeds zo veel heil doet genieten. Vol verwondering staarde de zendeling op de kranke. Hij verblijdde zich met hem in 's Heeren goedheid. Toch vidlde hij hem nog eens beproeven, en zeide: Maar Paulus, wat een wonderlijk visioen hebt ge gehad!

Neen vriend, zei Paulus, het was geen visioen, geen droombeeld, het was ge. loofservaring, niet met natuurlijke, maat met geestelijke ogen. aanschouwd en door de geesteUjke smaak geproefd. Q. zeg toch aan allen, die de Heere zoeken en vrezen, welk een wondervol genot er in Zijn dienst te smaken is. Het waren Paulus' laatste woorden. Nog vóór dat de zendeling huiswaarts keerde, was hij ontslapen en gegaan naar het Vaderhuis met zijn vele woningen.

CORRESPONDENTIE

Adrie Hak te N.L. Postzegels, Capsules en zilverpapier in dank ontvangen. Zal aan juiste adressen worden doorgezonden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's