Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere onze gerechtigheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Heere onze gerechtigheid

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

I.

En dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De Heere onze gerechtigheid.

Jeremia 28 : 6b

God spreekt een wee uit over trouweloze herders, die de schapen ombrengen en verstrooien. Daarom, dat zij Zijn schapen verdreven hebben, zullen die boze herders zelf verdreven en verstrooid worden naar Babel, maar de schapen zullen uit alle landen verza- ^\d worden en komen onder de leiding en de herdersstaf van Christus, de enige Herder.

En gelijk Jojakim en Zedekia bij uitstek voorbeelden waren van die ontrouwe helders, zo waren Zerrubabel en Nehemia topvoorbeelden van de enige Herder. De valse herders, niet van God gezonden, predikten vrede, vrede en geen gevaar, en zij leefden goddeloos, met leugens hchtvaardig verleidende. En omdat zij zelf in de zonden leefden, bestraften zij ze niet in een ander. En nu zegt de Heere in dit verband: Ziet, de dagen komen, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit verwekken zal; Die zal. Koning zijnde, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen; en dat zal Zijn Naam zijn, waarmede men ^.em noemen zal: De Heere onze gerechtigheid.

De Heere komt op Zijn tijd, niet op onze tijd, Zijn Woord te vervullen. Hij komt op voor de belangen van Zijn schapen, als Zijn wettig eigendom. Ziet, zegt de Heere, welk een belangrijke, allergewichtigste boodschap Ik u heden laat overbrengen door Jeremia, ondanks dat in het heden het tegendeel gezien wordt van hetgeen Ik u als toekomstig heil laat verkondigen. Al is het heden nog zo droevig en het verval vreseUjk, en de nabije toekomst ellendig, toch laat God spreken door Jeremia van een volheerlijke toekomst daarna. In de donkerste tijden zijn Gods beloften het dierbaarst en het nuttigst. Juist in de afsnijding van alles buiten God, komt de Heere met Zijn: Ziet, de dagen komen. Juist tegen de zwarte achtergrond van Juda's diep verval en de daaruit voortkomende gerichten in de nabije toekomst, schittert de Parel van grote waarde te voortreffeijlker voor de ware, geestelijke Israëliet.

Davids huis was zo vervallen en ontaard, dat de Heere Zelf van ZedeJda getuigen moest: O, gij goddeloos vorst, wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid, Ezech. 21 : 25. Wat was daarvan te verwachten, anders dan totale ondergang? En toch: Tiet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David naar de ibelofte van het ver­ bond des koningsschaps een rechtvaardige Spruit zal verwekken. Hier spreekt Jehova in de Persoon des Vaders, als de Getrouwe, zowel in het vervullen Zijnei belofte, als in de uitvoering Zijner bedreigingen. De belofte is, dat de Vader verwekken zal aan David, en aan al Gods volk van alle tijden, een rechtvaardige Spruite. Dat verwekken houdt in roeping of verordinering en bekwaammaking door zending en zalving met de Heilige Geest zonder mate, met uitsluiting van alles buiten God en ten goede voor de mtverkorenen, als een betoning van des Vaders liefde te himwaarts. O, wat wordt des Vaders liefde weinig begrepen in de gift des Zoons als Middelaar en wat wordt des Vaders wijsheid weinig beseft. Dat eerst Davidi huis gebracht wordt tot diepe vernedering en armoede, om het daarna te brengen tot een zo veel grotere heerlijkheid. Er wordt gesproken over een rechtvaardige Spruite.

De Middelaar- heeft vele heerlijke namen om Zijn algenoegzaamheid en dierbaarheid aan te wijzen. Een spruit is een uitlopend takje, teder in het begin. Zo is de kerk een spruit Zijner hand. Maar ook draagt Hij Zelf de siemaam van Spruite. Hij is des Heeren Spruite naar Zijn Goddelijke natuur, en Davids Spruite naar Zijn menselijke natuur, maar ook Spruite betreffende Zijn middelaarsschap, gesproten uit de raad des vredes, gezien de moederbelofte in het Paradijs.

Hij is een rechtvaardige Spruite, zijnde zonder zonde, geheel buiten Adams erfschuld en erfsmet, het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid; heihg, onnozel, onbesmet enz. Zelf vol van gerechtigheid, 2)al Hij voor Zijn volk gerechtigheid verwerven, om die gerechtigheid toe te passen in de staat Zijner verhoging. Daartoe zal Hij Koning zijnde, regeren en voorspoedig zijn. De Messias zal een koninkrijk ontvangen, niet aards, doch hemels en geestelijk, en niet alleen in naam, maar in der daad en waarheid, want Hij is van de Vader tot Zijn koningsschap gezalfd en v/el van eeuwigheid. Hij is niet een onderkoning of een stadhouder, neen, een volstrekt, absoluut Koning, een Kom'ng der koningen. Hij zal in Zijn koninklijke heerschappij voorspoedig zijn, omdat Hij niet zou verdrukken of onrecht doen, maar recht en gerechtigheid doen zal in Zijn Koninkrijk. Hij zal voorspoedig zijn: want, zegt God: Mijn Knecht zal verstandiglijk handelen. In heel Zijn alleenheerschappij en in danen, in de aanvoering in de heilige Zijn wetgeving, bescherming der onderoorlog enz., zullen Zijn voorspoed en Zijn verstand openbaar worden. De onderdanen van Zijn Koninkrijk zullen allen vrijwilligers zijn, die zich izullen oefenen in de wapenhandel, die gekleed zijn met des Konings livrei en sproken •des Konings taal, te weten de taal Kanaans, want Kanaan was het Immanuëlsland.

O, welk een heilstaat, welk een rechtstaat, welk een viederijk. Salomo's rijk en regering was nog maar een schaduwbeeld van Messias' ovenvinning en zegepraal, gelijk David Zijn type was in strijd en lijden..

A. V. D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

De Heere onze gerechtigheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1951

De Banier | 8 Pagina's