Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Partijbureau

Candidaatlijsten

Nog heel wat kiesverenigingen bleven ir. gebreke om namen op te geven van candidaten voor de aanstaande verkiezing voor de Tweede Kamer. Men wachte niet langer, want vóór 1 Januari a.s. moeten de lijsten binnen zijn.

Men zende de namen aan de secretaris der Prov. Ver. in uw provincie en ook aan het Partijbureau. Waar geen Prov. Ver. bestaat, zende men de lijst aan het Partijbureau.

Algemene Vergadering 1952

Vragen en voorstellen

De Algemene Vergadering zal in 1952 vroeger gehouden worden, en wel op Woensdag 26 Maait. In verband hiermede is het noodzakelijk, dat eventuele vragen en voorstellen der kiesverenigingen vóór 1 Januari a.s. bij het Partijbureau, Frankenslag 123 te Den Haag, worden ingezonden, daar het Hoofdbestuur D.V. in het begin van Januari zal vergaderen.

De Partijsecretaris,

Ir C. N. VAN DIS

PROVINCIAAL BESTUUR VAN GELDERLAND

Aan de Kiesverenigingen in Gelderland

D.V. op Zaterdag 12 Januari 1952 zal de jaarvergadering gehouden worden in het Militair Tehuis, Velperweg 35c, te Arnhem, aanvang n.m. 2 uur. Mochten er kiesverenigingen zijn, die punten voor de agenda willen opgeven, dan worden die vóór 15 Dec. a.s. verwacht aan het adres van de secretaris, opdat de agenda vroegtijdig aan de kiesverenigingen kan worden gezonden.

Namens het Bestuur: A. DE RAAD, secr., Trekweg 59, Apeldoorn

BODEGRAVEN

Verslag van de vergadering der kiesvereniging der S.G.P „Groen van Prinsterer", gehouden op 5 November 1951. De voorzitter, de heer J. Vreeken, opende de vergadering, liet zingen Psalm 119 : 3, ging voor in gebed en sprak een welkomstwoord, waarna de notulen en ingekomen stukken door de secretaris werden gelezen. Ds P. J. Dorsman zou op 27 November optreden. Daarna volgde een verslag van de Algemene Vergadering door de heer D. Overbeeke. Hierna werd gelezen Matth. 25 : 14—30, waarna de heer M. Zwanenburg hierover een inleiding hield, waarop een bespreking volgde. Na de pauze kwamen bij de rondvraag nog verschillende dingen ter sprake. Hiei-na werd de vergadering geëindigd, nadat de werkzaamheden voor de volgende vergadering waren toegezegd, welke D.V. in Januari zal gehouden worden. De tweede voorzitter sloot met dankzegging.

M. ZWANENBURG, secr.

ERMELO

Op 1 October j.l. des avonds half acht kwam de kiesvereniging Ermelo-Speuldft bijeen. De voorzitter opende de vergadering, nadat een psalmvers gezongen was, met gebed en las daarna Ex. 23. Na de aanwezigen, inzondei-heid de heer ir van Dis, ere-voorzitter der kiesvereniging, welkom te hebben geiheten, hield de voorzitter een openingswoord naar aanleiding van het voorgelezen hoofdstuk. Hij wees op de lankmoedigheid Gods, en dat Hij nog naar de mens omziet, hetwelk groot is, maar als Hij plaats in onze harten maakt, is dat oneindig veel groter.

De notulen werden gelezen en getekend. De voorzitter spreekt nieuwe bezoekers aan en wenst, dat zij de beginselen van harte toegedaan mogen zijn, en stond daarna enige' tijd stil bij het oxerlijden van vriend G. Oudendorp, wijzende op de onzekerheid van ons leven en dat de dood ieder uur wenkt, ook voer ons persoonlijk.

Daarop kreeg vriend D. Klaassen gelegenheid om zijn inleiding te lezen over de genezing van Naiiman de Syriër. Naaman was de krijgsoverste van de koning van Syrië en een strijdbaar held, • doch melaats. Alle middelen werden ge- Ijruikt voor de genezing, maar vergeefs. Door middellijke wegen kwam hij bij de profeet Eliza. En de Heere gebruikte de profeet om hem te genezen. Zeer breedvoerig staat de inleider stil bij de betekenis, ook wat tot lering van Zijn volk is. Hij merkt op hoe wij van nature met allerlei verzekeringsmiddelen bij God door het leven gaan. Maar evenwel hopen wij overeenkomstig de beginselen der Partij verzekering in God te zoeken in plaats van in de middelen. Het is een weldaad, dat de S.G.P. nog verwaardigd wordt om land en volk te waarschuwen, al is het dan met gebreken. Nadat de inleider zijn rede gelezen had, werd gelegenheid tot vragen gegeven. Onder andere werd door de heer van Dis gevraiagd of het naar de mening van inleider bij Naaman zaligmakend werk geweest zou zijn, daarbij wijzend op koning Nebucadnezar. Inleider zegt, dat bekende schrijvers, zoals Krummacher, zeggen van wel.

Hierna volgt de pauze. Gezongen wordt Psalm 25 : 3. Alsnu geeft de voorzitter het woord aan ir van Dis. Deze stond ten eerste stil bij de oprichting van de kiesvereniging, hoe dat het in het begin onmogelijk scheen. Haalde Gideon aan hoe hij ook meende, dat de kracht bestond in een grote menigte, doch de Heere betoont vaak, dat het niet door kracht, lioch door geweld, imr.ar door Zijn Geest geschieden zal. Spreker beëindigde zijn toespraak met de wens, dat het ons gegeven mocht worden in des Heeren kracht de beginselen blijvend te mogen voorstaan. Besloten werd om een collecte te houden voor een getroffen gezin. Aangesteld werden voor Speulde: H. Bleienberg en G. J. Mouw; voor Ermelo: van Buren en Ebbers Voor openbare vergaderingen zullen een paar sprekers aangevraagd worden.

Besloten werd D.V. begin December weer te vergaderen; inleider vriend G. J. Mouw. Ten slotte aan de rondvraag zijnde, gaven er zich 3 vrienden op als hd, waarna de ere-voorzitter de vergadering op verzodk eindigde met gebed.

OUD-BEIJERLAND

Voor het eerst in dit seizoen mochten wij weer onze vergadering houden op Dinsdag 9 October j.l. Na het voorgaan in gebed, het laten zingen van Ps. 25 : 4 en lezing van de tweede Psalm, deelt do eerste voorzitter mede, dat in de laatst gehouden bestuursvergadering tot secretaris is gekozen vriend A. v. d. We­ tering, zulks in de plaats vau vriend G. V. Leenen, die wegens gevorderde leeftijd liever geen secretaris meer was. Hoewel op de bestuursvergadering reeds gedaan, sprak de voorzitter nogmaals woorden van dank voor het werk, dat de vorige secretaris voor onze vereniging een 28-tal jaren heeft gedaan. De notulen van de vorige vergadering werden in orde bevonden en getekend, l^it de ingekomen stukken bleek, dat Ds Mieras van Krimpen a. d. IJssel voor onze kiesvereniging op Dinsdag 27 Nov. een tijdrede hoopt uit te spreken. Vriend A. Groeneveld was afgevaardigd naar de Prov. Vereniging Zuid-Holland, doch zijn verslag werd aangehouden tot de volgende vergadering. Vriend H. Visser doet verslag van de Algemene Vergadering te Utrecht, waarop de voorzitter hem dank brengt voor zijn werk. In de korte pauze, die hierop volgde, had vriend P. van Leenen als penningmeester gelegenheid de contributie over het tweede halfjaar 1951 te innen. Voorts Avas aan de orde de samenstelling van de lijst van candidaten voor de Tweede Kamerverkiezing in 1952. Besloten werd om de samenstelling daarvan over te laten aan het bestuur. Vriend H. Visser leverde hierna nog 'n onderwerp over kerkgeschiedenis, voornamelijk handelende over de tijd van Paulus en Petrus. Enige bespreking volgde.

Op verzoek van de voorzitter werd de vergadering door vriend P. van Leenen gesloten met dankgebed en het laten zingen van Psalm 84 : 3. Door één der vrienden werd in verband n; et de opkomst, die heel wat beter had kunnen zijn, de opmerking gemaakt of wij nu in Spanje vertoeven of nog in 'n vrij Nederland. In Spanje, waar geloofsvervolging plaats heeft en alles aan banden wordt gelegd, of in Nederland, waar we nog vrij kunnen opkomen voor Gods Woord en Getuigenis. Daarom, vrienden, toont nu toch de volgende vergaderingen eens wat meer medeleven. In dat verband verzoeken wij de leden, die voor deze vergadering abusievelijk geen convocatie hebben ontvangen, dit ten spoedigste aan de secretaris of penningmeester mede te delen.

A. V. d. WETERING, secr.

ROTTERDAM-WEST

Op 23 November j.l. werd door onze afdeling een ledenvergadering gehouden. Nadat de huishoudelijke zaken waren afgehandeld, werd het woord gegeven aan de heer B. v. d. Graaf, gemeenteraadslid te Ridderkerk, welke sprak over „Ons standpunt in de ^lolitiek". Dit zeer interessant en leerzaam onderwerp werd m, et grote aandacht gevolgd. Na afloop werd door de voorzitter nog medegedeeld, dat voor verbreiding van de beginselen der S.G.P. een gift van ƒ 100 is ontvangen. Deze gift is zeer zeker een extra vermelding in ons partijblad waard en toont aan dat er nog liefde voor onze beginselen is. Wie volgt?

ONDERSCHRIFT

Met het bestuur van de k.v. Banier IV te Rotterdam zijn wij het volkomen eens dat de extra-gift van ƒ 100.— voor verbreiding van de beginselen der S.G.P., waarvan de voorzitter der genoemde kiesvereniging na afloop der vergadering mededeling heeft gedaan, een extra vermelding in de Banier verdient. Allereerst wensen wij een hartelijk woord van dank uit te spreken aan de ons onbekende gever of geefster, die het begrepen heeft en daarvoor een aanzienlijke gave heeft beschikbaar gesteld, dat het van groot belang is, dat de beginse­ len der S.G.P. op ruime schaal onder ons volk verbreid worden. Deze beginselen zijn bij een zeer groot deel van ons volk nog totaal onbekend. Hoe zou het daarmede ook bekend zijn? Door de grote pers worden zij toch niet bekend gemaakt. Menigmaal wordt daarvan daarin zelfs een averechtse voorstelling gegeven of wordt daarvan, indien ze in de Tweede Kamer of in een ander openbaar college door een vertegenwoordiger van de S.G.P. uiteengezet worden, met geen letter in de bladen melding gemaakt of ook al worden niet weinige keren zij op een bespottelijke en belachelijke wijze weergegeven. Daai'om is het dringend nodig, dat zij van de zijde van de S.G.P. zelf ons volk ter kennis gebracht worden. Al is de S.G.P, klein, haar beginselen zijn het ten volle waard, dat zij, gegrond als zij zijn van a tot z op Gods onfeilbaar Woord, ter kennis van ons volk komen. Daarom voorts is deze gave vermeldingswaard, omdat er uit blijkt, dat er nog liefde voor de beginselen der S.G.P. bestaat. Waarmede bovenstaand bericht besloot, besluiten wij dan ook: Wie volgt?

De Redactie van De Banier

De begrotings- en repliekrede van Ds Zandt

S.G.P.-ers bedenkt, dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer voor de deur staan. Een zware strijd zal u daarbij wachten. Daarvan kunt gij wel verzekerd zijn. De oude afkeer tegen de S.G.P. is nog volstrekt niet afgelegd. Het getal is in den lande nog enorm groot, dat aan de S.G.P. en haar beginselen de dood gezworen heeft. Welk een gejuich zou er in hun kamp opgaan, indien de S.G.P. bij de Kamei"verkiezingen enige teruggang te boeken had! Hoe zouden zij zich daarover in de banden wrijven! Het is onmiskenbaar, dat er bij de aanstaande Kamerverkiezingen voor de S.G.P. zeer veel i'.i het geding is. Hoe wenselijk zou het zijn, indien het aantal hunner Kamerleden vermeerderd werd! Daarvoor bestaat een goede, redelijke kans. Docli dan zullen de S.G.P.-ers niet bij de pakken mogen blijven neerzitten. Dan zullen zij wel terdege de handen uit de mouwen moeten steken. En dat niet op het laatste moment, maar, van de dag van heden af al te beginnen. Zij hebben onder Gods onmisbare zegen al de geoorloofde middelen voor de vermeerdering van Kamerzetels naarstig aan te wenden. De beginselen, die de S.G.P. belijdt, zijn het overwaard, dat men moeite, tijd en geld er voor besteedt om de stem van de Dordtse Synode, die naar het getuigenis hunner tegenstanders, de S.G.P. Kamerleden in de Tweede Kamer laten weerklinken, daarin opnieuw te laten weerklinken. Daarom is het dringend geboden, dat de bovenvermelde rede, welke in brochurevorm wordt uitgegeven en voor de luttele prijs van 5 centen bij de Administratie van De Banier, Postbus 2019, Utrecht, verkrijgbaar wordt gesteld in groten getale onder ons volk wordt verspreid. Men drale dus ook niet deze brochure te bestellen en helpe haar in brede kring bij ons volk te verspreiden. Waarlijk dit is om allerlei redenen nodig, dringend nodig.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1951

De Banier | 8 Pagina's