Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere onze gerechtigheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Heere onze gerechtigheid

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

II.

EL

En dit zal Zijn 'Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De Heere onze gerechtigheid. Jeremia 23 : 6b

De goddelozen doet Hij de kracht Zijns arms gevoelen, maar de ellendigen des volks zal Hij richten, d.i. van overlast bevrijden; zelfs zal Hij de kinderen der nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Recht en gerechtigheid zijn de vastigheden Zijns troons. Hij zal Js Koning Juda verlossen en Israël zal kaker wonen, zodat Zijn regering zal djn na de wegvoering naar Babel en na de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap, wanneer Juda en Efraïm weer tezamen zouden gevoegd zijn. Maar niet over allen van Juda en Efraïm zou Hij Koning zijn. Neen, velen zouden zeggen: Wij willen niet, dat deze over ons zou Koning zijn!

Maar Hij zou regeren over het Israël naar de geest, het uitverkoren Israël; dat volk zal in Zijn dagen verlost worden van Gods toom over de zonde en de vloek der wet, en het geweld des duivels, en dat volk zal zeker wonen, te weten in Gods huis, in Gods gunst en gemeenschap, in veihgheid en bescherming onder Zijn Koninklijke macht en heerlijkheid.

De Joden denken, dat de profeet hier persoon van Zerubbabel aanwijst, uaar neen, dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem noemen zal: de Heere onze gerechtigheid. De Spruit, Die verwekt zal worden, zal ook Zelf Jehova zijn, hetgeen te kennen geeft de eeuwige Godheid des Zoons, maiar ook de Goddelijke natuur van de Messias, Sions Koning.

Hier wordt geprofeteerd van de komst van de Zone Gods in het vlees, niet alleen als de Handhaver der gerechtigheid doch tevens als de Verwerver van gerechtigheid. Hier wordt door de Geest der profetie aangekondigd, dat Christus de enige verdienende oorzaak der zaligheid is, met uitsluiting van alle getechtigheid des mensen als grond voor eeuwigheid. Maar dat niet alleen. Men zal dat van Hem zeggen, dat is, •fien zal Hem belijden als de Heere onze gerechtigheid. En die belijdenis zal vrucht van toegepaste gerechtigheid rijn. Hij is Middelaar van verwerving, "laar ook van toepassing, vooral in de staat Zijner verhoging. Hij zal als Koling in Sion Zich onderdanen trekken "it de macht der duisternis en hen overbrengen in Zijn wonderbaar licht. Door ^ijn Geest zal Hij hen overtuigen van ïonde en ongerechtigheid, en werkzaam "iaken om deel te krijgen aan Zijn ge- 'schtigheid. Hij zal Zichzelf dierbaar en onmisbaar maken voor de ziel, en door "> gestor, te gerechtigheid doen haten en vlieden al hun vorige ongerechtigheden. Hij zal dat volk bestralen met Goddelijk Mcht, om Hem te zien door het geloof, niet alleen in Zijn GoddeHjke majesteit, maar ook in Zijn volkomen algenoegzaamheid, en dat met opgeklaardheids des gemoeds. Hij is de Heere, onze gerechtigheid. Dus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, zal er gezegd worden.

Met voUe erkenning van eigen waardeloosheid, beide in persoon en in werken, zal dat volk al hun hoop stellen op Hem voor tijd en eeuwigheid. Niet alleen tot verzoening van de schuld en tot reiniging van de smet der zonde, maar zelfs tot volkomen verlossing zien zij op tot Hem met het oog des geloofs. Tot Hem, Die gezeten aan de rechterhand des Vaders, altijd leeft om voor dat volk te bidden, ja te eisen al wat tot zaligheid van node is, op grond van Zijn aangebrachte gerechtigheid. Hij is hun gerechtigheid in de hemel door voorbidding en in hun hart door het getuigenis des Heiligen Geestes. In Hem is alleen zaligheid.

Welk een vastigheid ligt er in die Naam: De Heere onze gerechtigheid. Welk een geloofskracht, Hem te omhelzen als personele Borg en Zaligmaker. Maar ook welk een onuitsprekelijk voorrecht Hem als zodanig te kennen en te benodigen van dag tot dag. Welk een bron van zoete vrede en zahge gemeenschap met God is verborgen in die enige Naam. Gelukzalig is de mens, die na vele ernstige pogingen om die bron van ware levensvreugde te vinden, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Hem op Gods tijd vinden mag, en nadat hij Hem gevonden heeft, vaak als een geestelijk dorstige zich aan die bron mag laven en verfrissen tot tenonderbrenging van de oude natuur met haar nog aanklevende verdorvenheid en verborgen ongerechtigheid, maar evenzeer tot afsterving van de eigengerechtigheid. Dan zal niet veel gesproken worden over zichzelf, maar zo veel te meer over Hem. Hoe meer toepassing van Zijn gerechtigheid, hoe armer in zichzelf; en hoe meer Christus in ons leeft, hoe meer de mens met al het zijne in de dood valt voor God. En dat is het grote doel Gods met Zijn volk, dat Hij in hen zal verheerlijkt worden en dat zij in Zijn heerlijkheid de zaligheid genieten zullen, hier in beginsel en straks in voltooiing eeuwig en altoos. Welk een ontstellende gedachte, dat

honderdduizenden ook in ons vaderland voortleven zonder de minste kennis van Hem, Die van Zijn volk alzo gekend en genoemd wordt. Die bedolven in de golven van hun ongerechtigheid zich steeds verder verwijderen van het Woord Gods, het enige middel in de hand des Geestes om Hem te leren kennen. En als Hij genoemd wordt, is het slechts spottender wijze, of om de vijandschap te uiten tegen Zijn Persoon en Zijn volk. Er is in het moderne heiden­ dom voor Christus geen plaats meer. Zijn eeuwig Zoonschap wordt geloochend, Zijn bloed onrein geacht. Arm Nederland, dat niet meer wü, dat Hij over ons Koning zij, en gerechtigheid haat. Zijn koninklijke wetten worden vertrapt en Zijn ware volgelingen verdrukt. Zijn hulp niet meer begeerd. Zijn macht bespot en Zijn haters bewierookt.

A.

v. D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

De Heere onze gerechtigheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1951

De Banier | 8 Pagina's