Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom hebben zich nieuwe neven en nichten aangemeld. Het zijn Izaak den Dekker te K., S. B. te N. (deze neef vsolde zijn naam hever niet voluit in de krant hebben) en Jansje van Ballegooijen te V. Wij roepen jullie alle drie een hartelijk welkom toe en hopen, dat de medewerking van lange duur moge zijn.

Vervolgens geven wij antwoord op een vraag van een lezer te Utrecht, die de jeugdrubriek steeds met genoegen volgt en zelfs bewaart. Hij vraagt nu of wij voortaan deze rubriek van een nummer wiOen voorzien, daar de volgorde voor hem dan gemakkelijker is bij te houden. \'\'e zouden de vraagsteller er op wallen wijzen, dat de opgaven der raadsels vanaf het begin genummerd zijn. We zijn nu aan nummer 238. Wanneer u dus naar deze nummers kijkt, dan menen wij, dat hiermede genoegzaam is voldaan aan hetgeen u verlangt. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 238

]ongeren: 1. De naam van een richter uit het Oude Testament bestaat uit zeven letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 6, 7, 5 is een hogepriester uit het Oude Testament; 2, 1, 4 is een vat; 3 is de eerste letter van de naam van een godvruchtige koning, wiens zoon echter het volk weer tot afgoderij vervoerde.

2. De naam van een koning, voorkomend in het Oude Testament, bestaat uit tien letters. Hoe luidt deze naam als het volgende gegeven is: 4, 2, 6, 5, 8, 1, 9 is een koning, die tot de erkentenis kwam, dat de Heere God is; 10, 7, 3 is een kwaadwillige actie tot verwekking van opschudding.

3. Een naam uit het Oude Testament bestaat uit 12 letters. Zoek deze naam uit de navolgende gegevens: 2, 10, 6, 4 is de stamvader der Edomieten; 7, 11, 1 is een zoon van Jacob; 5 is de eerste letter van een woord, dat een soort engel voorstelt.

Ouderen: 1. Zoek uit elke der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief aan de Romeinen. a. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? b. Zouden wij uit de hand des Heeren alleen het goede ontvangen en ook niet het kwade? c. Al hunne gedachten zijn tegen mij ten kwade. d. Ga in door de enge poort; want eng is de poort en nauw is de weg. e. Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. f. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien.

2. Zoek insgelijks een tekst uit het Boek der Psalmen door uit eUc der volgende zinnen een woord te nemen. a. Geen dag kimnen we zonder eten, alle dagen moet ons lichaam van spijze voorzien worden. b. Wie waren de eerste mensen? vroeg de onderwijzer aan Klara. c. Wat zijn de Tiuken; heidenen of Mohammedanen? d. Thomas riep uit: Mijn Heere en mijn God; toen hem daarvoor de geloofsgenade geschonken werd. e. De jongens, die Eliza bespot hadden, werden door beren verslonden. f. Gij alleen zijt groot en hoog verheven. g. Wie heeft de aarde en de hemel gemaakt? h. Het is omdat ge tegen God gezondigd hebt, dat al dit kwaad over u gekomen is. i. De verlosten zullen eeuwig de Heere prijzen en het Lam volgen. j. Wie zullen in het nieuwe Jeruzalem komen? Alle mensen of slechts een deel? k. Laat ze beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid. 1. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, m. Toen vernederde hij zich en beleed zijn zonden. n. Maak hen als stoppelen voor de wind. o. Gedenk aan Uw volk en verlaat Uw eUendigen niet. p. Laat mijn smeken voor Uw aanschijn komen. Ê Komt, laat ons voor Hem nederbuigen in het stof. r. Doet recht de arme en de wees, rechtvaardigt de verdrukte, s. Vervolg ze alzo met Uw onweder en verschrik ze met Uw draaivraid. t. De Naam des Heeren wordt in de Heilige Schrift een sterke toren genoemd. u. Die Mij eert, zal Ik eren, zegt de Heere, volgens het eerste boek Samuels.

We gaan nu beginnen met jullie iets te vertellen over John (of Johannes) Wiclef, ook wel John Wiohf genoemd.

JOHN WICLEF

I.

Onder de voorlopers der Hervormers neemt John Wiclef een eervoUe plaats in. Omstreeks 1324 werd hij uit een oud-Engels adellijk geslacht geboren. Hij studeerde aan de Universiteit van Oxford en werd naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 1364 doctor in de theologie. Toen hij ongeveer 25 jaiar oud was, zag het er in Europa zeer donker uit. Niet aUeen vanwege het grote verval op godsdienstig gebied, doch ook omdat in die tijd heel Em-opa door een vi-eselijke bezoeking getroffen werd. Er was namelijk een ziekte uitgebroken, die bekend staat onder de naam van de pest. In Azië was deze ziekte het eerst opgetreden en vandaar verbreidde zij zich naar het Westen. Hele gebieden werden er schier door ontvolkt, zodat grote vreze en angst de harten vervul­ den. Vooral de kusten van de Levant werden vreselijk geteisterd en in Griekenland vielen de slachtoffers van deze ziekte bij honderden en duizenden. Ook ItaKë had hevig onder dit oordeel Gods te lijden. Vele steden werden in een groot kerkhof herschapen en de diep bedroefde achtergeblevenen beweenden de ontzettende verwoestingen.

Al verder en verder gaande, trok de ziekte naar Noordelijk Europa, waarbij zeUs de bemanningen der schepen die de zee bevoeren, niet gespaard werden. In het laatst van het jaar 1348 werd ook Engeland er door bezocht. Vijftig er. meer lijken werden er elke dag neergelaten in een diepe kuü. Op de eerste November van genoemd jaar vielen de eerste slachtoffers in Londen, terwijl enkele maanden later reeds bijna honderdduizend ingezetenen door de pest ten grave waren gedaald. Geheel Engeland droeg de merktekenen van de ramp; schier de helft van het voBc werd er door weggemaaid. Dat dit voor het gehele leven uiterst nadelige gevolgen had, laat zich begrijpen. Landbouw en handel stonden stil, de oogst werd niet ingezameld, de rechtbanken staakten haar zittingen en het Parlement zijn vergaderingen.

Ook de academiestad Oxford bleef niet gespaard. De collegezalen waren leeg en vele jongelingen werden door de onverbiddelijke dood uit het leven weggerukt.

John Wiclef bevond zich te dier tijde te Oxford. De heersende ramp greep hem geweldig aan. Gedurig werd hij achtervolgd door de vraag hoe het met hem zou gaan, indien de engel des verderfs ook zijn levensdraad zou afsnijden en hij voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zou moeten wor­

den.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1951

De Banier | 8 Pagina's