Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Wij gaan jullie nu eens wat vertellen wat niet zo heel gewoon is. Bij de laatste brieven toch was er een bij waarop aan de voorzijde het woord Nieuw stond. Nu, dat is op zichzelf niets bijzonders. Zulke brieven krijgen we herhaaldelijk. We meenden dan ook een gewone brief in handen te hebben van een nieuwe neef of nicht, die vroeg om te mogen meedoen of met oplossingen van raadsels. Na het openen der enveloppe en het tevoorschijn brengen van de brief zagen we al heel gauw, dat we ons vergist hadden. Het was esn heel lange brief, beide zijden van het blad papier waren vol geschreven. Vol belangstelling zetten we ons aan het lezen en toen bleek ons al heel gauw het ongewone van deze brief. Om ta beginnen was hij van een neef van 35 jaar, die vertelde, dat hij vader is van twee kleine kinderen, van 5 en 6 jaar. Het spreekt vanzelf, dat we de naam van deze nieuwe neef niet noemen. Nu gebeurt het wel eens meer, dat de vader of de moeder van een nieuwe neef of nicht ons esn brief schrijft, doch dan was dit altijd ten behoeve van hun kinderen, die aan de raadselrubriek van De Banier wilden gaan meedoen. Hiervan is in de bovenbedoelde brief echter geen sprake De nieuwe neef wil namelijk gaarne een paar vragen beantwoord zien en meende zich daarvoor tot Oom Koos te kunnen wenden. Aangezien deze vragen gaan over zaken, waarvoor jullie ook wel belangstelling zult hebben, willen we ze niet naast ons neerleggen, doch trachten er een antwoord op te geven. De eerste vraag is, waar Sinterklaas van afstamt en de tweede, wat of de oorsprong van de kerstboom is. Wij menen, dat beide hirn oorsprong vinden in het heidendom der Germanen. Van de afgod der Germanen, die Wodan heette, werd namelijk verteld, dat hij op een schimmel door het luchtruim reed. Hij kon allerlei gestalten aannemen, maar 't meest werd hij voorgesteld in de gedaante van een grijsaard van hoge gestalte met fladderende haren en brede baard, een wijde mantel om de schouders, een koperen helm of breedgerande hoed op het hoofd. In de vroege middeleeuwen nu heeft Rome deze fabel, die onder het volk voortleefde, in een nieuw gewaad gestoken, gelijk Rome in zo menig opzicht heidense gebruiken heeft overgenomen en van een zogenaamd christelijke inhoud heeft voorzien of met een christelijk vernis heeft opgesierd. Zo werd de bisschop van Myra op het ros van Wodan gezet en werd van hem verteld, dat hij met zijn paard over de daken rijdt en door de schoorsteen zijn geschenken werpt.

Wat de kerstboom betreft, deze had oorspronkelijk met het Kerstfeest niets te maken. Ook deze is een overblijfsel uit de tijd der Germanen. Deze vierden namelijk het heidense Joelfeest ter ere van het weer doorbrekende licht. Daarbij werd de altijd groene denneboom rondgedragen en in de besneeuwde grond voor de deuren der huizen gezet, met brandende kaarsen versierd als een symbool van het groeiende licht. Uit de 12e en 13e eeuw zijn er reeds aanwijzingen, dat de denneboom in verband met het Kerstfeest werd gebracht, doch eerst in de 17e eeuw is dit vooral in Duitsland sterk in zwang geraakt. De zogenaamde kerstboom verdrong zelfs de in Zuid-Europa destijds gebruikelijke kerstkribbe. De Lutherse kerk heeft zich daartegen niet verzet, integendeel ze voerde de kerstboom in de kerk in. In ons land ging dat niet zo gemakkelijk, doch daarin is de laatste tientallen jaren ook al een grote verandering gekomen. En helaas bleef dit niet tot moderne kringen beperkt, doch ook in zich christelijk en zelfs gereformeerd noemende kringen burgerde de kerstboom meer en meer in. Dit moet wel zeer betreurd worden. Al die verlichte en versierde kerstbomen toch leiden de aandacht van de Christus der Schriften at. Heel de sfeer, die om de kerstboom heerst, de min of meer remonstrantse hederen, die er bij gezongen worden, incluis, verblinden de zinnen en dragen er toe bij, dat duizenden zich met een ingebeelde Christus voor de eeuwigheid bedriegen.

Hiermede menen wij de vragen van de nieuwe neef te hebben beantwoord. Het spreekt van zelf, dat de beantwoording van vragen in deze rubriek, afkomstig van hen, die geen eigenlijke neven en nichten van de Raadselrubriek zijn, een uitzondering moet blijven, ook al dient men zich onder het motto nieuw aan. We gaan thans over tot het geven van de nieuwe raadsels. OPGAVE 239

Jongeren 1. Door verplaatsing van de letters van MARAHAB kan men de naam verkrijgen van een bekend persoon uit het Oude Testament. Wie is dat? 2. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit het Kerstevangelie. a. Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden. b. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? c. Wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten. d. Het ene volk zal tegen het andere opstaan. e. Hóe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort. f. Dat die hen maken hun gelijk worden. g. Het is van den beginne alzo niet geweest. h. Zij hebben hunne harten verhard en weigerden schaamrood te worden. i. Wie van u overtuigt Mij van zonden? 3. Noem de naam van: a. een Syrisch krijgsman, die melaats was. b. een markt genoemd in Handelingen der Apostelen. c. de vader van Johannes de Doper. d. de vader van koning Hiskia. e. een krijgsoverste, die Nehemia en de zijnen hoonde. f. de man van Naomi. g. de geboorteplaats van Paulus. h. de plaats gelegen bij de eikenbosssn van Mamré. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen.

Ouderen

1. Een gedeelte van een tekst uit het Nieuwe Testament bestaat uit zes en twintig letters. Welk tekstgedeelte is dit als het volgende bekend is: 8, 17, 16, 10, 11, 20, 3 is een profeet uit het O.T., die zeide: „God zal het ons doen gelukken", 19, 26, 4. 9, 1, 12 is een verdikking in een boom. 1, 14, 15, 22, 6, 7, 18 is iemand, die zich op de studie toelegt. 5, 13, 23, 25, 2 is een dichter. 24, 21, 20, 6 is een deel van het been. 2 Maak van Pilatus + Leder twee andere namen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. 3. Zoek uit elke der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat deze woorden tezamen een gedeelte vormen uit een tekst uit het Nieuwe Testament. a. Zij hebben Mijn Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben. b. Niemand weet wat in de mens is dan de geest des mensen. c. De vader verheugt zich over de terugkeer van zijn zoon, die hij dood waande. d. De mens heeft zich tijdelijke en eeuwige straffen waardig gemaakt. e. Toen Petrus zich in de gevangenis bevond, verscheen hem een engel. f. De mens heeft God zijn Maker de rug toegekeerd. g. Zij hebben mijnen Heere weggenomen en ik weet niet waar Hij is. h. De Heere Jezus is de enige Zaligmaker, een andere is er niet. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. We zullen het ditmaal hierbij laten. De volgende keer zullen wij, bij leven en welzijn, doorgaan met het verhaal over John Wiclef.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1951

De Banier | 8 Pagina's