Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Luther heeft het gebed Christianormn Bombarda, het geschut der christenen, genoemd; een geschut, dat volgens de profeet Zacharia de Heere Zelf laadt. Ach, wat wordt in onze donkere dagen dat geschut bitter weinig gebruikt. Men bedient zich heden ten dage van een gans ander geschut. Men schiet met hatehjke, zelf menigwerf giftige woorden. En daar blijft het zelfs niet bij. Men beschiet elkander met dodelijke kogels, vanuit de lucht en op aarde met bommen, waarbij tientallen tegelijk gedood, verwond of verminkt worden en hele landstreken in een w/oestenij verkeren.

Ja, daar waar het geschut van het ware ? ebed ontbreekt, daar houdt men niet op elkander te bestrijden, nu eens met geveinsde, vleiende, pluimstrijkende woorden, waaraan alle oprechtheid ontbreekt, en dan weer met bittere taal, v, elke in gal en alsem gedoopt is. En telkens redient men zich daarbij van wapens van verdachtmaking, leugen en laster en andere wapenen des duivels om zijn tegenstanders te doden of te verwonden of belachelijk en bespottelijk te maken en maar zo veel mogelijk af te maken en af te slachten. Dit ? ien wij tegenwoordig niet alleen in het kleÏQ in het alledaagse burgerlijke levtn gebeuren, maar ook in het groot in de handelingen van de regenten en niachiigen der aarde.

Werd er eens zo waarlijk gebeden, als thans op allerlei wijze de één de ander boscliiet, wat zou het maatschappelijk leven, wat dat der volkeren er gans and(; rs uifzien dan nii het geval is. Doch nu het rechte gebed er niet is, wordt men niet moede elkander zo ijverig mogelijk te bekogelen. Daarvan levert hetgeen er voorviel in de politieke commissie van de Organisatie der Verenigde Naties, die na een tiendaags Kerstreces weder bijeenkwam, opnieuw een sprekend bewijs.

In die bijeenkomst werd een begin gemaakt met de bespreking van de resolutie, welke door elf landen was ondertekend en door de Amerikaanse afgevaardigde werd ingediend. Deze resolutie hield het voorstel in om in te stellen: a. een internationaal zogenaamd schaduwleger onder commando van de Verenigde Naties, dat in geval van agressie zal optreden; b. economische blokkade van een aanvaller en eventueel van diens vasallen; c. diplomatieke eci poHtieke maatregelen, welke de agressor van het gehele internationale leven zullen uitsluiten. Het lag voor de hand, dat dit voorstel de Sovjet-Unie niet smaakte. Haar gedelegeerde Wysjinski verzette er zich van stonde aan scherp tegen. Hij noemde het voorstel ongrondwettig, omdat het bedoeld is om de Veiligheidsraad, waarin de Sovjet-Unie het recht van veto bezit, te omzeilen. Daarbij bracht hij de verrassing van de dag door zijnerzijds het voorstel in te dienen om de Veiligheidsraad in te schakelen ten einde aan de oorlog op Korea een einde to maken en de internationale spanning weg te nemen. Van Russisch standpunt bezien is Wysjinskis voorstel alleszins begrijpelijk. Het beoogt de politieke commissie af te schaffen en de daarin behandelde kwestie over te hevelen naar de Veiligheidsraad, waarin de Sovjet- Unie met haar veto elk besluit, dat haar niet welgevallig is, krachteloos kan maken.

Bij de bespreking van deze resoluties hebben de partijen elkander weder op de gebruikelijke wijze beschoten. Wysjinski noemde de door Amerika nevens elf andere landen ingediende resolutie een poging om anderen zo ver te krijgen, dat zij de kastanjes uit het vuur halen, een bespotting van het handvest van de Organisatie der Verenigde Naties en een vals alarmslaan over de bedoelingen van de Sovjet-Unie ten einde de agressieve acties van de Westerse mogendheden te bedekken. Een woordvoerder van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken daarentegen beschuldigde Wysjinski er van, dat diens voorstel een poging inhield om de agressieve plannen van het internationale communisme te verbergen achter de bewering, dat de Westerse mogendheden zulke agressieve plannen koesteren.

De verklaring van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken luidde omtrent het Russische voorstel, dat de vredesvooruitzichten op Korea door een behandeling van het Russische voorstel er volstrekt niet beter op zullen worden. Zo stonden de partijen dan weder als voorheen als een soort van vechtersbazen en bommenwerpers tegenover elkander.

Een nieuw offensief werd van Russische zijde ingezet, waarvan het voorstel-Wysjinski een deel uitmaakt. Dit toch staat niet op zichzelf, het vormt er slechts een onderdeel van. De rede van Stalin tot het Japanse volk, waarin dit tegen de Amerikanen werd opgehitst; de poging van de Russische generaal Tsjoekov om met propaganda te maken voor de Duitse eenheid, de Duitsers gunstig te stemmen voor de Russen, de communistische bewering, dat de Amerikanen de troepen van de nationalistische generaal Tsjang Kai Sjek — hetgeen door de Amerikanen ontkend wordt — naar China, Birma en Siam vervoeren, zijn zo vele bewijzen, dat de Russen weer een nieuwe oorlog met de mond en de pen zijn begonnen.

De oorlog met kogels en bommen wordt op Korea inmiddels onafgebroken voortgezet. Er wordt aldaar nog steeds hevig gevochten; om elke voet gronds wordt er met ontzaggelijke offers aan mensenlevens en materiaal gestreden. Zo hebben dezer dagen troepen van de geaUieerden aan 't Westelijk front op Korea gevechten van man tegen man geleverd om een terrein, dat zij een paar dagen tevoren verloren hadden, terug te winnen. De aldaar gevoerde strijd wordt als een zeer hevige beschreven. Op een gegeven ogenblik hadden de geallieerden bijna al het verloren terrein heroverd, maar later werden zij door de Chinezen weer wat teruggedreven. Het is te verstaan, dat de Amerikaanse regering onder zulke omstandigheden een beroep gedaan heeft op de Verenigde Naties om meer hulp aan troepen te bieden. De strijd op Korea, ook al vanwege het aldaar heersende Idimaat — des winters is het er zeer koud en liggen er bergen sneeuw, en des zomers is het er snikheet — blijkt een uiterst zware te zijn. Geen wonder, dat van al de vrijwilligers, die er gevochten hebben, gesn enkele begeert er nbgmaals te vechten en allen voor een terugkeer naar Korea bedanken. Of de Amerikaanse oproep dan ook het gewenste resultaat zal hebben, mag wel sterk aan twijfel onderhevig geacht worden. India en Pakistan hebben reeds nu doen weten, dat zij aan deze oproep geen gehoor zullen geven, terwijl ook Indonesië hetzelfde verklaard heeft, voorgevende, dat zij haar troepen voor eigen gebruik van node had en dat zij er bovendien geen heil in zag, dewijl de kracht van de oorlogvoerende partijen ongeveer gelijk was.

Tenslotte nog enkele korte mededelingen. De Egyptische minister van buitenlandse zaken heeft verklaard, dat Egypte zou weigeren deel te nemen aan een eventueel Middelandse Zee-pact, waarin de staat Israël zou worden opgenon? en. Tevens verklaarde hij, dat hij een voorstander is van de algehele neutraliteit in de geschillen tussen het Oosten en het Westen.

In EgjTpte zelf is het thans rondom Suez buitengemeen onrustig geworden. Nadat de Britten Suez volkomen van de buitenwereld hadden afgesloten, is de strijd weer fel opgelaaid, zo zelfs, dat vier kolossale Engelse tanks het vuur moesten openen op een aantal huizen, van waaruit Egyptische scherpschutters schoten. Daardoor is de toestand in de stad zeer gespannen geworden. Door haar straten marcheren gewapende groepen Egyptenaren. De orde is er geheel zoek.

Het afsluiten van Suez door de Engelsen houdt onder meer in, dat geen olie meer van Cairo naar de stad kan worden vervoerd, terwijl een volledige stopzetting van de toevoer van levensmiddelen een bevolking van omstreeks anderhalf mülioen zielen voor ernstige moeilijkheden kan plaatsen. Uit Parijs wordt medegedeeld, dat mi­ nister Stikker, om een oplossing te verkrijgen voor de Europese kolencrisis, tegen II Januari de ministers van buitenlandse zaken en financiën van de 18 janden der Organisatie voor Europese samenwerking heeft bijeengeroepen. Churchill zal volgens de laatste berichten op de voor zijn aankomst bestemde tijd in Amerika aankomen. De T^'ranse - egering heeft verzocht om de bijc'^ikomst te Lissabon, waarop de m.inisters opnieuw op 2 Februari zuUeo onderhandelen over de oprichting van fctn Euiopees leger, uit te stellen. Functionnarissen van het Franse ministerie van buitenlandse zaken hebben tevens verklaard, dat de kwestie van de toelating van West-Duitsland tot do Noord-Atlantische verdragsorganisatie nimmer is genoemd gedurende de zeslandenbespreking, welke de vorige maand te Parijs is gevoerd over de vorming van een Europees leger. Zij wezen er op, dat voor toelating van een nieuw lid eenstemmigheid der leden vereist is. Een eenstemmigheid bestaat er, volgens deze functionnarissen, op dit punt niet. Wij mogen naar aanleiding van deze laatste opmerking wel vragen, waar de eenstemmigheid op andere pimten ten aanzien van het Europese leger wel bestaat.

Nog steeds is er geen antwoord van de Indonesische regering ontvangen aangaande de protesten van onze regering tegen de inbeslagneming van de wapens, bestemd voor Nieuw-Guinea. Dewijl de betrokken bewindslieden te Djakarta een ministerieel onderzoek hebben ingesteli-^ wordt gevreesd, dat de Indonesische autoriteiten een positieve uitspraak zo lang mogelijk trachten uit te stellen, hetgeen er niet op wijst, dat de Indonesische regering een goede samenwerking met Nederland begeert.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's