Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN GESLOTEN DEUR

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EEN GESLOTEN DEUR

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

I.

En de deur werd gesloten. ' Matth. 25 10

Toen God de mens schiep in het Paradijs, versierde Hij hem met Zijn beeld. Iri de staat der rechtheid was de mens wijs.

Hij kende God en verlustigde zich in Zijn heerHjkheid.

Helaas, door moedwilUge ongehoorzaamheid heeft hij het verbond der werken verbroken. Adam heeft niet wijs gehandeld. Gods beeld heeft hij verwoest en toen is hij een dwaas geworden en wij in hem.

Gods Woord zegt ons: Verduisterd in zijn verstand en vervreemd van het le> ven, 'dat uit God is. Hoe treurvol is onze staat uit kracht van de diepe val. Maar o eeuwig wonder, dat er toch nog wijzen zijn.

Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden. Vijf van haar waren wijze en vijf waren dwaze. Dat er nog wijze maagden zijn, daarvan moeten wij de oorzaak niet zoeken in die maagden zelf. Het is niet anders dan grote dwaasheid om zulks te stellen, maar tevens ook droeve hoogmoed en blakende vijandschap van de arme mens, die zich tot God wil verheffen. Gods volk erkent 't mei liefde met hun ganse hart tot eer van God: Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hij is bewogen geweest in Zichzelf en uit souvereine liefde heeft Hij een onderscheid willen maken waar geen onderscheid was. Gods Woord spreekt van vaten ter ere en vaten ter onere. Hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! Het komt van de alleen wijze God, Die in Zijn eeuwige wijsheid van eeuAvigheid een weg uitgedacht heeft tot verheerlijking van Zichzelf en tot mededeling van die wijsheid, die van boven is, aan degenen, die niet anders dan de dwaasheid zelf zijn. De opperste Wijsheid, verordineerd en gezonden van de Vader, heeft verworven wat wij verloren zijn, maar Hij schenkt ook door Zijn Geest die ware wijsheid. Onze eigen wijsheid wordt gebroken en het verstand der verstandigen maakt God te niet. Zij krijgen Gods Woord, dat hen wijs maakt tot zaligheid. In de wedergeboorte wordt Gods beeld aanvankehjk weer hersteld. Christus is hun gegeven tot „wijsheid". En het wordt steeds meer een nood en behoefte voor degenen, die zichzelf als dwazen voor God leren kennen:

EJI dat Uw Geest mij ware wijsheid leer'. Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren.

Hier spreekt Gods Woord ook van dwaze maagden.

Zij waren dwaas en zij zijn nooit wijs geworden.

Het beeld, dat hier door Christus gebruikt wordt, was zeer bekend en gewoon onder de Joden. Het is ontleend aan de gebruiken bij een huwelijk onder Israël.

Het was de gewoonte, dat de bruidegom met zijn gezellen naar het huis van de bruid trok om haar af te halen. Na het vallen van de avond werd hij met zijn bruid en zijn vrienden en de bruidsm.eisjes terug verwacht. In het eerste donker ging de gehele stoet naar het huis van de bruidegom, waar het bruiloftsfeest gevierd werd. Tien jonge meisjes, gewoonlijk kennissen van de bruid, namen haar lampen en gingen de bruidsstoet tegemoet. In de naaste omgeving van het huis waar de bruid woonachtig was, werd er gewacht totdat de stoet kwam. Dan sloten zij zich er bij aan en luisterden de feestelijke optocht mee op met hun licht. Die avond liet de bruidegom met de bruid en de vriendenschaar langer op zich wachten dan gewoonlijk. Er werd gewacht en nog eens gewacht, met spanning, maar eindelijk daar vielen zij allen in slaap. Niet alleen de dwaze, maar ook de wijze maagden waren in slaap gevallen. Ook Gods volk zou het verslapen. De discipelen waren in slaap gevallen in de hof van Gethsémané. O, die trouwe Wachter Israels slaapt of sluimert nooit. Hij waakt altijd. In de eeuwige vrederaad is Hij met Zijn hart borg geworden en in de volheid des tijds betoonde Hij Zich die Held, bij Wie de Vader hulp besteld had, in de uitvoering van de wil des Vaders. Hij is geen ogenblik achterwaarts getreden, maar heeft tot den bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde en Hij leeft altijd om voor de Zijnen te bidden, opdat hun geloof niet ophoude. Vajizelf, de wijzen hebben anders geslapen dan de dwazen. De bruid zegt in Hooglied 5: „Ik sliep, maar mijn hart waakte". De dwaze maagden zijn eigenlijk nooit wakker geweest Van Gods volk staat er: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en de misdaden. Midden in de nacht kwam er beweging. Toen de stoet in aantocht kwam, werd het een grote drukte. Met een luide stem werd geroepen: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. De lampen hadden al lange tijd gebrand, en nu bleek het, dat er geen olie meer in hun lampen was. De vijf wijze maagden hadden olie in 'hmi vaten. Neen, dat hebben zij aan zichzelf niet

te danken gehad, maar de eeuwige wijsheid had daar zorg voor gedragen. De dwaze maagden hadden geen olie in him vaten. Daar hadden zij nooit om gedacht, dat dat nodig was.

Wat is toch de mens. Genoeg aan een oppervlakkige belijdenis, maar nooit bekommering gehad over de vervulling van hun ledige ziel met de olie des Heiligen Geestes. En dan nog zo dwaas in die laatste ure, dat zij inplaats van tot God te roepen, zeggen tot de wijze maagden: Geeft ons van uw olie. Die wijzen hadden maar genoeg voor zichzelf. Van wat zij hadden ontvangen, konden zij een ander'niet meedelen.

De dwaze maagden wolrden tot de verkopers gezonden, maar het bleek te laat te zijn. Of het kort bij geweest is of ver weg, dat is ons onbekend, doch in dat ogenblik, dat zij heengingen, kwam de bruidegom en die gereed waren, die door God Zelf gereed gemaakt waren, gmgen met hem in tot de bruiloft. En toen alles binnen was, werd de deur gesloten.

Ja, wij moeten er bij zijn om binnen te kimnen komen. Wij moeten aangesloten zijn bij de stoet om een plaats te vinden. Die onbedachtzamen kwamen voor een gesloten deur. Zij blijven buiten; zij zijn te laat en missen daardoor de bruiloftsvreugde.

In die welbekende gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden sprak Cliristus van Zijn wederkomst. Wanneer dat zijn zal, weet niemand onzer. Het is grote dwaasheid om in de verborgenheden Gods te willen dringen en allerlei berekeningen te maken

ten opzichte van die dag. Christus sprak wel van de tekenen, die aan Zijn toekomst zullen voorafgaan. En het is onze heilige roeping om op die tekenen acht te geven. De meeste mensen leven alsof die dag nooit zal aanbreken en steeds breder wordt de schare, die spot met de dag des oordeels. Zij zeggen: , , Waar is de dag Zijner toekomst? " Maar dat die dag komt, is zeker en gewis.

Van die wederkomst ten jongsten dage heeft reeds Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd. Onderscheidene profeten hebben die dag aangekondigd. En Christus Zelf heeft er zo menigmaal op gewezen in Zijn predikaüën, wanneer Hij sprak tot de scharen, alsook tot Zijn discipelen. In het bijzonder in Zijn afscheidsredenen heeft Hij er steeds op gewezen, dat de dag van Zijn toekomst aanstaande was.

Met welk een ernst getuigde Hij er van toen Hij stond voor Kajaias. „Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels."

Ook de engelen spraken na de hemelvaart van Christus, op de Olijfberg, tot de achtergebleven discipelen van de wederkomst van Christus. En om niet meer getuigenissen bij te brengen, wij lezen in Openb. 1 : 7: „Ziet Hem, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja amen.

Gr.R. Ds L.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's

EEN GESLOTEN DEUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's