Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Hartelijk welkom, Jasper Verhaai- te G. Van nu af ben je onze neef. Het is heel goed als je moeder je wat helpt, w3, nt zo moet je het oplossen leren. We verwachten dus voortaan geregeld de oplossingen van de raadsels voor de jongeren van je. Voordat we overgaan tot het geven van de nieuwe raadsels wensen we eerst nog onze hartelijke dank te brengen aan die neven en nichten, die ons na de reeds ontvangen Nieuwjaarswensen, ook nog hun beste wensen voor 1952 deden toekomen, inzonderheid vermelden wij daarbij Teuna Suyker te B., die dit heeft gedaan in de vorm van een lang gedicht met rode en blauwe letters. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 244

Jongeren: 1. Door een andere rangschikking der letters van RASEDAN kan men een naam verkrijgen, voorkomend in het Nieuwe Testament. Welke naam wordt bedoeld? 2. Noem de naam van: a. de grootvader van Ruben (van vaders zijde); b. een lederbereider uit het Nieuwe Testament; c. een tovenaar uit het Nieuwe Testament, die geld aanbood om de Heilige Geest te kunnen meedelen; d. iemand, die van het verbodene nam en in zijn tent verborg, nadat Jericho's muren gevallen waren; e. de berg, waar Israël de wet Gods ontving; f. een eiland, welks bewoners als leugenachtig bekend stonden; g. de nicht van Mordechaï (Hebreeuwse naam); h. de man, tot wie God zeide: Waar zijt gij? i. de koning onder wie het koninkrijk Israël in tweeën gescheurd werd. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? •3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Nieuwe Testament. a. De Heere komt om de aarde te richten. b. Mijn besti-affing is er alle morgen. c. Verlaat de paden der zonde en bekeert u tot de Heere. d. Eén van de kruiswoorden is: Mij dorst.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte bestaat uit 27 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 24, 18, 3, 12, 17 is iemand, waarvan wordt vermeld, dat hij van zijn jeugd af doodbrakende was; 7, 13, 15, 8 is een plaats, waar Simson de deuren van de stadspoort wegdroeg; 21, 19, 1, 25, 21, 4 was de staat van een vrouw, die slechts één kruik olie in huis had; 9, 14, 22, 20, 27 is een ketter uit de oude Christelijke kerk, die de God­

heid van de Heere Jezus loochende; 10, 16, 23, 2, 5 is een werkwoord, dat gaan of trekken betekent (aan het werk gaan, naar dit of dat land trekken); 11, 26, 6 is een uitholling in een muur. 2. Maak uit

AMOS - f- ELIHU

de naam van een oud-testamentisch persoon en van een grote rivier buiten Europa. 3. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het Nieuwe Testament. a. Wie is er, die niet eens de slaap des doods zal slapen? b. Ik zal zijn. Die Ik zijn zal. c. Zij zullen eerst mij overleveren en daarna mijn kinderen. d. De Heere Jezus is gekomen om Zijn volk te verlossen van him zonden. e. Zijn levenslamp ging uit gelijk een kaars uitgaat. f. Wij hebben het zelf uit .Zijn mond gehoord. g. De mens heeft ziel en lichaam; bij de dood worden deze vaneen gescheiden. h. In plaats van de vrouw van deze man kan men ook zeggen: de vrouw dezes mans. i. Een landschap, waar geen levend schepsel, geen bos of plantengroei te zien is, noemt men doods.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 241 tot en met 244 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. In de brief naam met voornaam en volledig adres vermelden. Nieuwe neven en nichten zijn steeds welkom. Schrijf echter aan de voorzijde van de enveloppe met duidelijke letters het woord NIEUW. Thans gaan we verder met het verhaal.

JOHN WICLEF V.

De vorige maal hebben wij verhaald, dat Wiclef in een strijd gewikkeld werd, waardoor hij zich het ongenoegen van de paus op de hals haalde. Om deze strijd goed te kunnen begrijpen, moeten wij honderd jaar in de geschiedenis van Engeland teruggaan, toen Jan zonder land aan het hoofd der regering stond. Deze naam. Jan zonder land, had hij gekregen, omdat zijn vader hem geen grondgebied had nagelaten. Jan wilde echter niet zionder land blijven. Toen dan ook zijn broer Richard Leeuwenhart stierf, maakte Jan zonder land zich op onwettige wijze meester van de Engelse troon. Hij was een laagstaand, kleingeestig dwingeland, die al spoedig in conflict kwam met de toenmalige paus Innocentius III. Dit kwam door de benoeming van een aartsbisschop van Oanterburry. De geestelijken van Cantei'burry hadden namelijk bij de dood van aartsbisschop Hubert in 't geheim een man van hun keuze benoemd, waarop de koning, toen hij daarvan kennis kreeg, 'n ander aanstelde. Het gevolg was, dat beide partijen afgevaardigden naar Rome zonden om een pauselijke uitspraak te hunnen gunste te verkrijgen. De paus echter vernietigde zowel de keus der geestelijken als die van de koning en stelde zelf een aartsbisschop tot primaat van Engeland aan, dat wü zeggen tot besturend hoofd der Engelse kerk. VoQi- koning Jan was dit een grote vernedering. De zetel van Canterburry toch was, op de vorstelijke troon na, de hoogste waardigheid in Engeland. En nu had een macht buiten Engeland daarover durven beschikken. Jan gevoelde dit als een diep ingrijpende aanmatigmg, die zowel de rechten der kroon als de onafhankelijkheid van het volk bedreigde. De paus had nu over de aaitsbisschopszetel van Canterburry beschikt, maar hij kon dit straks ook wel ten aanzien van de Engelse troon zelf gaan doen.

Daarom liet koning Jan het er niet bij zitten. Hij weigerde de door de paus aangestelde aartsbisschop tot zijn functie toe te laten. Het is te begrijpen, dat de paus daardoor zeer ontstemd was en van zijn kant maatregelen nam om de weerbarstige koning te treffen. Hij sloeg daartoe Engeland met het dusgenaamde interdict, een zeer zware straf, niet slechts voor de koning zelf, doch voor het hele volk. Zulk een interdict toch betekende in die tijd, het was omstreeks het jaar 1205, naar de opvattingen der roomse kerk, dat voor allen de deuren van de hemelpoort door "de hand des pausen toegesloten werden. Het was dus een soort pauselijk doemvonnis. De zogenaamde genademiddelen der rooms, . kerk mochten niet worden uitgereikt; de kerkdeuren werden gesloten; de lichten op het altaar geblust. De kerkklokken werden niet geluid; kruistekenen en beelden werden afgenomen en op de grond gelegd; de kinderen werden enkel in het kerkportaal gedoopt; de huwelijken op het kerkhof ingezegend en de doden in kuilen of op het open veld begraven. Alle vreugdebedrijf werd vermeden, slechts tekenen van smart en rouw werden gezien in het land, waarop naar pauselijk oordeel de toom des Almachtigen rustte. Niemand ai vlees of liet zich scheren; niemand wijdde enige zorg aan zijn uitwendig voorkomen. Ware dit alles nu maar geschied ten teken van verootmoediging voor God, gelijk de inwoners van Ninevé, die op de prediking van Jona een vasten uitriepen en zich met zakken bekleedden, terwijl ook de koning zich met een zak bedekte en in de as nederzat, uitioepende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen en zij zullen zich bekeren, een iegehjk van zijn boze weg en van het geweld, dat in hun handen is. Maar neen, het geschiedde in Engeland puur uit vrees voor de paus, die zich aanmatigde te zijn de drager van de sleutelen des hemelrijks.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's