Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN GELDERLAND

D.V. zal op Woensdag 20 Februari a.s. de vergadering gehouden worden in het vergaderlokaal van de Geref. Gem. te Opheusden. Aanvang 2 uur. Deze vergadering is bestemd voor de leden uit de Betuwe.

A. DE RAAD, secr.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

D.V. zal op 1 Maart (Zaterdag) de vergadering gehouden worden van bovengenoemd Verband. Op die middag hoopt te spreken de Weled. Heer Ir C. N. van Dis, over de nieuwe winkelsluitingswet. Plaats van vergaderen zal nog nader per convocatie worden bekend gemaakt. Vragen en voorstellen worden nog ingewacht bij de secretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft.

STATENKRING GOES

De algemene vergadering zal gehouden worden D.V. Zaterdag 23 Februari 1952, des n.m. 2 uur in de Melksalon van de beer Busti'aan te Goes. ledere kiesvereniging zende 2 afgevaardigden, terwijl tevens alle leden van harte welkom zijn.

ADR. DE WAARD Gz., secr.

STATENKRING WALCHEREN

De jaarvergadei-ing zal gehouden worden D.V. Zaterdag 23 Februari, des middags om 2.30 uur in de bovenzaal der Geref. Gemeentekerk aan de Segeerstraat te Middelburg. Allte kiesver. uit Walcheren zenden 2 afgevaardigden. Verder zijn alle leden hartehjk welkom. De agenda's zullen hiervoor bijtijds aan de diverse kiesverenigingen gezonden worden.

Het Bestuur

DIRKSLAND

Vergadering van de kiesvereniging op 12 November j.l. De voorzitter de heer H. van Rossem, verzoekt te zingen Ps. 66 : 2, leest Neh. 9 en opent met gebed de vergadering. Na allen welkom te hebben geheten spreekt hij een enkel woord naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte. Da Oosta, aldus spreker, noemde ia zijn tijd Nederland het Israël van het Westen, en zo kun­ nen wij Nederland nog noemen, want ia plaats van ootmoed en bekering na zo vele uitreddingen (men leze „De wonderen des Allerhoogsten" van Abr. v. d. Velde en men denke aan de jaren 1940— 1945), gaat de huidige regering voor in het tegenovergestelde. Want in plaats van de heiliging van en de rust op des Heeren dag , (om maar één punt te noemen) wil de regering Zondagsarbeid, om •aan meer deviezen te komen. Vervolgens worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Dan deelt de voorzitter mede dat de lijst met candidaten voor de a.«. Tweede Kamerverkiezing vóór half December moet zijn ingezonden, waarna overgegaan wordt tot opstelling van bovengenoemde Hjst. Vervolgens wordt medegedeeld dat de Algemene Vergadering vroeger dan vorige jaren zal wordsn gehouden. Vragen of voorstellen voor deze vergadering kwamen uit de kiesvereniging niet naar voren. Dan worden afgevaardigden en plaatsvervangers gekozen voor de vergadering van de Provinciale Vereniging, welke stond gehouden te worden in Rotterdam op 19 Januari 1952. In de rondvraag komen nog verschillende punten naar voren, die nogal breedvoerig worden bespiToken en toegelicht. Daarna sluit vriend G. van 't Geloof de vergadering met te laten zingen Psalm 106 : 4.

ERMELO-SPEULDE

Op 22 November kwam de kiesvereniging alhier om half 8 in de Oude School bijeen. De vergadering werd geopend met het zingen van Psalm 25 : 3 en gebed, waarna de voorzitter Jona 3 voorlas, naar aanleiding waarvan hij een openingswoord sprak.

Hierna werden de notulen gelezen en getekend. Vervolgens werden de namen vian candidaten vastgesteld. Hierop kreeg vriend Mouw gelegenheid zijn inleiding voor te lezen over de uitstorting des Heihgen Geestes, naai- aanleiding van Handelingen 2: Op de dag van het Pinksterfeest waren de discipelen eendrachtig bijeen. De inleider staat breedvoerig stil bij de uitstorting des Heiligen Geestes, hoe en op wat - wijze die plaats vond. De weg des Geestes wordt vergeleken bij die van de wind, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaarhij komt, noch waar hij henengaat. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te spreken, hoewel zij nooit andere talen geleerd hadden. En zij ontzetten zich allen, zeggende de een tegen de ander: Wat vvdl toch dit zijn? Maar Petrus zeide: dit zij u bekend, dat vervuld wordt wat door de profeet Joel gesproken is. In het laatst der dagen zal ik uitstorten van mijn Geest op alle vlees. Vervolgens stond de inleider stil bij de laatste dag, wanneer Christus zal komen op de wolken des hemels. Na deze inleiding werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, die tot enige bespreking leidden. Na de pauze werd de vergadering voortgezet met het zingen van Psahn 119 : 3. De presentielijst werd getekend door 28 leden en 2 bezoekers. De gehouden collecte bracht ƒ 86 op. Een aantal beginselprograms en partijstatuten werd uitgereikt. Vriend Ebbers wenste in het midden van de week te vergaderen. Besloten werd daar geen verandering in te brengen. Na nog enkele zaken besproken te .hebben eindigde vriend Pul op verzoek na psalmgezang met gebed.

E. VAN BENTUM, secr.

GENEMUIDEN

Onlangs trad voor de kiesvereniging op de weleerw. heer Ds H. Visser vaa Rotterdam. De voorzitter der plaatselijke afdeling opende deze vergadering met het laten zingen van Psalm 25 : 2 en las vervolgens Gen. 9 vanaf vers 18, waarna Ds Visser overging tot het uitspreken van zijn rede, getiteld: , , De weg des behouds".

Spreker bepaalde de aanwezigen allereerst bij de woorden uit Spreuken 24 ; 16: De rechtvaardige zal zeven maal vallen en weder opstaan. Wie is die rechtvaardige? Velen zouden denken dat dat Jezus was. Hij is toch de Rechtvaardige! Doch neen, want Deze kon niet vallen. Dat is de mens, en zeven maal wil zeggen: steeds weer; tot hun doodsnik toe. Men zegt wel eens: het leven eens rechtvaardigen hangt aan een zijden draad; doch neen, het hangt aan een eeuwigheidskabel. Noach was rechtvaardig en is gevallen, maar ook weer opgestaan. Deze val van Noacli schetst spreker in drie punten, namelijk Ie. de vallende Noach gewekt; 2e. de spottende Cham gestraft; 3e. de regerende God verheerlijkt.

Na het zingen van Psalm 17 : 3 stond spreker stil bij de vallende Noach gewekt. Wij allen kemien uit de Schrift de mens Noach, doch zeker hebben wij niet allen de rechte kennis van hem. Er staat: hij vond genade in de ogen des Heeren. Hij had dus schuld, was dus een zondaar, anders had hij geen genade nodig gehad. Doch vond genade door de eeuwige verkiezende liefde des Vaders. De aarde was vervuld met wrevel, levende aan de vooravond van d'j zondvloed. Thans staan wij aan de vooF») avond der laatste dagen. Hebben wij onze schuld al eens thuis gekregen? Onze schuld aan de wet en aan het Evangelie? De Heere nodigt in Zijn Evangelie, waar Hij vraagt: Hoe menigmaal heb Ik u wiUen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Het was te zien dat Noach met-God wandelde. Kunnen \^'ij dit aan de mensen zien? Het gelooi zonder de werken is dood. Ook wandelde Noach met God in het gezinsleven. Hij gewon drie zonen. Groot is de overtreding van het zevende gebod. Noach, staat er, werd dronken. Niet omdat de wijn verkeerd is, maar hij was vol van de wijn, gelijk wij ons dronken drinken aan de geneugten der wereld, vol van natuurlijke dingen, zodat er geen plekje voor God overschiet. Ook dan trekken wij ons kleed uit, het kleed va|? i aotmoed, zachtmoedigheid. Maar zal God hem daarom verstoten? Neen, de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan. God komt Noach wekken en Noach ontwaakt van de wijn. Dan merkt hij wat zijn zoon Cham gedaan heeft. In plaats van de zonde zijns vaders te bedekken, spot hij ér mede. Wat doen wij? Gaan wij ook de fouten der rechtvaardigen breeduit meten? Zonder te letten op de parel, welke God er heeft ir«gelegd? Om hetgeen Cham gedaan heeft wordt hij vervloekt door zijn vader, waarbij de liefde Gods hoger is dan de liefde tot zijn kind. Cham wordt hierdoor een kind der hel. Na het zingen van Psalm 87 : 3 komt

spreker aan zijn derde punt. Volgens onze mening zijn de zwarten de afstammelingen van Cham. Doch ook wij zijn verachters van God en onze naasten. Doch wij lezen ook van een kamerling. Wij mochten onze vervloeking leren beamen. Ook wij zijn zwart van de zonde en dus vervloekt. Daarom mochten wij God leren vragen of er nog een middel is om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. Noach gaat sterven en neemt afscheid

van de vervloekte Cham om voor eeuwig te drinken aan de tafel des Heeren in het Koninkrijk der hemelen, waaidoor God verheerlijkt wordt. Spreker eindigde zijn met aandacht ge- volgde rede met diaakzegging en Het tot slot dingen Psalm 72 : 11.

De secretaris

LEIDEN

Ledenvergadering gehouden op 16 No- \ember 1951. De voorzitter opende deze vergadering met te doen zingen Psalm 119 : 17 en het lezen van Psalm 41.. De voorzitter geeft de heer Konijn te Boskoop gelegenheid zijn onderwerp te houden, om daarna de agenda af te werken. Het onderwerp van de geachte spreker was: Volksgezondheid. Spreker ving zijn J-ede aan bij de reiniging door de Heere Jezus van de tien melaatsen eo zette uiteen de afzondering en ontsmetting, waarover dan ook artikel 8 van het program van beginselen handelt. Hoe dit door de overheid moet gebeuren en hoe zij toe te zien heeft, dat de volksgezondheid niet in het gevaar v/ordt gebracht, o.a. door vuile grachten, verontreiniging van de openbare weg enz., daar dit een ernstig gevaar oplevert en dit bronnen zijn van insecten. Ook de woningnood draagt hier het zijne toe bij. Tegenover al deze gevaren heeft de overheid een roeping om lutbreiding te voorkomen. Verder stond spreker stil bij de bestrijding van de tbc, bestrijding der pokken, zowel bij mens als beest, en zette keurig uiteen, dat de vaccinatie een gevaarh^ke kunstbewerking is, wat wel is vast komen te staan doordat men genoodzaakt werd de dwang op te heffen. Spreker wees er op, dat in al deze dingen de vrij algemene godsverlating openbaar wordt. Overheid en volk zoeken het buiten de Heere; in plaats dat de overheid een biddag uitscluijft.

Df. voorzitter dankt de spreker, waarna druk gebruik werd gemaakt van de gelegenheid tot vragenstellen. Alle vragen werden door spreker beantwoord. Hierna werd de agenda afgewerkt en werd deze vergadering met dankgebed door de secretaris gesloten, nadat vooraf nog gezongen was Psahn 25 - . 3.

Het bestuur

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's