Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

Op 24 November liield onze Provinciale Vereniging haar' najaarsvergadering, welke werd geopend door haar voorzittei, de heer G. Tanger, met het laten zingen van Psalm 66 : 2, het lezen van Ezech. 20 en gebed. Na een hartelijk welkomstwoord, waarin hij de weldaden des Heeren gedacht dat Hij ons nog had gedragen en gespaard, w«es hij er op, dat wij nog in vrijheid met elkander niogcn vergaderen. En waar wjj dan de belangen, die ons land en volk raken, met eikander wensen te bespreken, ook met het oog op de a.s. Kamerverkiezing, sprak hij de wens uit, dat het alles moge geschieden in liefde en eensgezindheid. Ook de afgevaardigden van het Hoofdbestum-, Ir van Dis en Ds Dorsman, riep hij vervolgens een hartelijk welkom toe. Daarna kreeg de secretaris gelegenheid zijn notulen te lezan, welke onder dank werden goedgekeurd en getekend. Voorts volgde het jaarverslag. Ook de penningmeester gaf zijn verslag waaiTjit bleek, dat er een voordelig saldo was van ƒ 93.—. Beiden werd voor hun arbeid dank gezegd. Aan de orde kwam nu het verkiezen van een bestuurslid. Aftredend was de voorzitter, de heer G. Tanger, welke met alle stemmen werd herkozen, met één stem voor vriend Mans. Vriend Mans sprak de wens uit, dat de Heere de Voorzitter nog lang voor de Provinciale Vereniging mocht sparen. Tot vertrouwensmannen werden verkozen de vrienden G. Tanger en C. Hovius, secundi D. J. Post en J. V. d. Poel. Tot leden der kascommissie werden benoemd de vrienden D. Smit en D. Jansen.

Nu sprak Ir van Dis enkele woorden tot de vergadering, daarbij onder meer wijzend op het zo vele werk, dat moet verricht worden en tevens op de mogelijkheid, dat als er 150 Kamerleden komen, er dan wellicht één of twee Staatk. Geref. Kamerleden bij zullen kunnen komen. Na de gehouden pauze werden de ingekomen lijsten met de namen der candidaten voor de a.s. Kamerverkiezing op orde gesteld en tot een groslijst verwerkt, welke door de secretaris zal opgezonderi worden naar het Partijbureau. Ook aan Ds Dorsman werd verzocht een woord te willen spreken, hetwelk hij deed naar aanleiding van Hosea 6 : 1. , , Komt en laat ons wederkeren tot de Heere". Spreker stelde ons de geschiedenis van het volk Israël voor ogen; hoe het afgeweken was van de paden des Heersn en de afgoden diende. De Heere deed in Zijn lankmoedigheid met hen nog geen afgesneden zaak, maar zond een profeet, om door diens mond het te laten uitroepen: Komt, laat ons wederkeren, gaat niet door, verlaat de slechtigheden en buigt u voor Hem, de God uwer vaderen. Ook de tijd, die wij beleven, is zeer droevig, naar de Heere wordt niet gevraagd, noch door de regering, noch door de internationale conferenties. Spreker wijst er vervolgens op, dat de roep van de profeet om weder te keren, ook een woord is voor ons. Wederkeren tot 's Heeren Woord, Zijn wet. Zijn instellingen, ook wat betreft de landsregering en onze wetgeving, welke op tal van pimten indruist tegen de inzettingen Gods. Wederkeren tot God, Die wonderen gedaan heeft. 2de maar de geschiedenis van ons voDc, al wordt het uitwendig gedaan, dat vril de Heere nog zegenen, zie maar bij Nineve. Dan bepaalt spreker ons bij de aanvang van de revolutie en gaat terug naar ])et Paradijs. Vrij- en moedwillig God verlaten, geweigerd de Heere te gehoorzamen. De gevolgen daarvan zijn heel duoevig; wij zijn vervreemd van God, neen erger nog, haters, haters Gods en van onze naasten verklaarde vijanden. Daartegenover staat, dat God nog Iaat roepen: bekeert u van uw boze wegen. Als er dan door bearbeiding door 's Heeren Geest een bukken onder God gevonden worden mag, zeggen ze met David: Hoe lief heb ik Uw wet; zij is mijn betrachting de ganse dag. Spreker eindigde met de wens, dat de Heere het ons verklaren mocht in onze harten. De spreker wordt hierop hartelijk dank gezegd voor het gesprokene, waarna de rondvraag aan de orde kwam. Verscheidene afdelingen stelden viugen van verschillende aard, welke met de nodige toelichting door Ir van Dis beantwoord werden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorsritter de vergadering, na hartelijk dank betuigd te hebben voor de betoonde belangstelling, ook door de twee afgevaardigden van het Hoofdbestimr, die hij des Heeren onmisbare zegen toewenst in al bun arbeid. Op verzoek eindigde Ds Dorsman met dankzegging. De collecte bracht op ^ ƒ 21.27. #•'

H. MEIJER, secr.

f. de Wittstr. 93, Koog a.d. Zaan

N.B. In het gebouw is blijven hggen een koker met sigaren, die door mij medegenomen en bij mij te verkrijgen is.

KLAASWAAL

De kiesvereniging kwam Dinsdag 11 December in ledenvergadering bijeen. Nadat de voorzitter, de heer R. Provily, op de gebruikelijke wijze de vergadering geopend had en de notulen waren vastgesteld, sprak tot ons de heer H. v. Loon uit Rotterdam over de S.G.P. en bi; de a.s. verkiezingen, ook voor de meer wees op de strijd, die te voeren is bij de a.s. verkiezignen, ook voor de S.G.P., omdat er een slap Protestants, volk is, dat vaak de dingen te weinig te^ê harte gaat. Dat we als een enig man mochten optrekken om steden en dorpen te bewerken, om die beginselen te verspreiden, die op Gods Woord gegrond zijn. Hierna volgde nog een aangename bespreking, waarna vriend van Loon door de voorzitter werd dank gezegd voor zijn geleverd werk. Als afgevaardigden naar de Provinciale Vereniging werden gekozen vriend Scherpenisse en vriend J. Dorst. Hierna volgde candidaatstelling Tweede Kamer, waarna vriend Scherpenisse verslag uitbracht van de gehouden Algemene Vergadering te Utrecht. Bjj de rondvraag werd nog gevraagd om de Algemene Beschouwingen van Ds Zandt huis aan huis te laten bezorgen. Ook werd voorgesteld om een spreker te latsn optreden in het a.s. voorjaar. De voorzitter liet nog zingen Psalm 89 : 7 en eindigde met gebed. Door één der leden van de kiesvereniging, die onbekend wenst te blijven, werd aan het bestuur ƒ 100 ter hand gesteld, om de rede van Ds Zandt over de Algemene Beschouwingen huis aan huis te laten bezorgen en tevens om aan verschillende adressen De Banier 'n tijd lang te laten bezorgen. Het bestuur zegt de gever van deze gift hartelijk dank en is verblijd dat dit werk kan ten uitvoer gebracht worden, omdat het anders om financiële redenen niet had •kunnen geschieden.

A. KRUIDHOF, secr.

AAN DE WALCHERSE VRIENDEN

F.venals vorige jai-en hopen we weer gezamenlijk de Algemene Vergadering, welke D.V. 26 Maart te Utrecht aai gelumden worden, te bezoeken. Dit jaar zal de reis niet, zoals gewoonlijk, per bus, maar per trein geschieden, waarbij we gebruik kumien maken van een gezelschapsbiljet.

De trein vertrekt 's morgen om 7.26 uur uit Middelburg. Voor de gjoede gang ran zaken is het echter noodzakehjk, dat iedere deehiemer minstens een kwartier voor de vertrektijd op het perron aanwezig is. 's Avonds is de vertrektijd uit Utrecht 19.08 uur. Ieder, die aan de reis wenst deel te nemen, geve zich zo spoedig mogelijk op bij de secretaris van zijn eigen kiesvereniging, waarbij dan tegelijkertijd het verschuldigde reisgeld ad ƒ 9.— pei- persoon dient betaald te worden. EUce secretaris wordt verzocht vóór 14 Maart a.s. een lijst met de namen der deelnemers, alsmede het ontvangen reisgeld, bij ondergetekende te bezorgen.

JOHs DE VISSER,

Kerksteeg 11, Middelburg

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's