Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

7 minuten leestijd

Partijbureau

AGENDA EN KAARTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Voor de D.V. op Woensdag 26 Maart te houden Algemene Vergadering kunnen bij het Partijbureau (Frankenslag 123 te Den Haag, telef. 557095) agenda's en kaarten worden besteld. De agenda's kosten 5 cent per stuk, de kaarten worden gratis verstrekt. Betalen door geldige postzegels in te sluiten. De Partijsecretaris

DEN HELDER

De kiesvereniging „Benjamin" te Den Helder had het genoegen Vrijdag 7 December jl. de weleerw. heer Ds P. J. Dorsman van ScheUuinen als spreker in haar midden te zien optreden. De voorzitter opende die avond door te laten zingen Psahn 91 : 1, waarna deze een gedeelte voorlas uit het achtste hoofdstuk van het boek Ezra. De voorzitter heette daarna de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Ds Dorsman, die zo'n reis had willen maken om hier te komen spreken. Daarna werd het woord gegeven aan Ds Dorsman, die allereerst voorging in gebed.

Ds Dorsman, die als onderwerp voor die avond had gekozen „De enige weg", behandelde dit naar aanleiding van Ezra 8 : 21, alwaar geschreven staat: „Toen riep : Üc (namelijk Ezra) een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons zouden verootmoedigen voor het aangezicht onzes Gods, om van Hem te verzoeken een rechte weg voor ons eii onze kinderkens en voor al onze have". Spreker schetste de tijd waarin Ezra leefde. Het volk Israël vertoefde in ballingschap. Maar onder Gods voorzienigheid ontving Ezra de volle medewerking van de toenmaals regerende vorst om met zijn volk en met gans zijn have terug te keren naar Jeruzalem. Maar alvorens op te ti-ekken, riep Ezra een vasten uit aan de rivier Ahava ter verootmoediging voor het aangezicht Gods en om van Hem te verzoeken een rechte weg, opdat hij toch niets zou doen hetgeen God niet eiste. Maar Ezra verzocht dit niet alleen voor zich en het volk, maar ook voor de kinderkens, ja zelfs voor de ganse have. Ezra wenste zich geheel in Gods hand te stellen en alleen de weg te bewandelen die God daar zou stellen. Hier tegenover stelde spreker onze tegenwoordige tijd, waarin maar hoogst zelden rekening gehouden wordt met God, met Zijn Naam, met Zijn dag en met Zijn inzettingen. Gods eis is onveranderd gebleven, maar Nederland kent geen vastendagen meer, maar het gaat op in sport en spel, geen rekening houdende met Gods inzettingen. Grote vergaderingen worden gehouden, maar Gods Naam, althans in de geest van E2ara, wordt niet genoemd, Ezra begeerde alleen bij de gunst Gods zijn volk te leiden naar en in Jeruzalem, Hem smekende om een rechte weg, om toch vooral niet te gaan op wegen, die de Heere niet konden behagen. Dat ook ons volk nog eens terug mocht keren tot de wet en tot de getuigenis, want anders zal het geen dageraad hebben. Spreker bracht de ernst van het leven en van de toekomst op zeer ernstige wijze onder het gehoor van de aandachtig luisterende toehoorders. Na het zingen van een psalmvers eindigde Ds Dorsman deze avond.

RIJSSEN

Oprichting mm een studievereniging. Al lange tijd werd alhier de behoefte gevoeld aan een studievereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Teneinde te trachten in dit gemis te voorzien, werd op 31 October 1951 op initiatief van enkele ledsn der plaatselijke kiesvereniging in de Haarschool een vergadering belegd, tot bijwoning waarvan een aantal personen werd uitgenodigd, van wie men verwachtte, dat zij bereid waren tot een zodanige vereniging toe te treden.

De heer D. van Dijk, bij wie de leiding dezer vergadering berustte, zette in een korte toespraak het doel en de werkwijze van een studievereniging uiteen. Na enige discussie hieromtrent trad een elftal personen staande de vergadering als lid tot de vereniging toe. Uit deze leden werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren D. van Dijk, voorzitter, J. Kramp, secretaris en W. Otten, penningmeester.

Nadat reeds twee vergaderingen waren gehouden, werd op 12 Januari 1952 een definitief bestuur gekozen. De heer D. van Dijk bleef het voorzitterschap toevertrouwd. Tot secretaris-penningmeester werd benoemd de heer W. Otten, Oranjestraat 30 te Rijssen, terwijl de heren J. Kramp en A. Otten onderscheidenlijk belast werden met de functie van algemeen adjunct en bibliothecaris. De vereniging telt inmiddels 17 leden.

UTRECHT

Maandag 28 Januari j.l. kwam de kiesvereniging alhier in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. A. Saarberg, opende deze drukbezochte vergadering door te laten zingen Psalm 84 ; 2 het lezen van Jesaja 24 en^gebed. In zijn openingswoord heette hij de vergadering hartelijk welkom en wees op het grote voorrecht, dat wij temidden van de steeds duister wordende wereldtoestand nog in jaarvergadering bijeen mogen zijn. Gelukkig echter, dat er onder alle Godsverlating nog een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Moge ook in deze tijd onze partij in alle eenvoud die beginselen voorstaan, die gegrond zijn op Gods Woord. Spreker herinnerde aan de zware taak, die er in dit jaar op ons rust, daar wij voor gewichtige verkiezingen staan en besloot dit openingswoord met de wens, da wij ook die taak biddende mochten verrichten. Na met enkele woorden vr. J. Zandbergen herdacht te hebben, die ons in November j.l. door de dood ontviel, las de secretaris de notulen, die ongewijzigd werden vastgesteld. De heer J. Klap bracht vervolgens verslag uit van de jaarvergadering der Provinciale Vereniging, waaruit bhjkt, dat de heer G. Rijksen zitting in haar bestuur verkregen heeft in plaats van de heer E. de Groot, die hiervoor bedankt had. Uit het jaarverslag van de secretaris bledc dat het ledental ook in het afgelopen jaar weer gegroeid is en uit het verslag van de penningmeester dat een batig saldo van ƒ 291.41 in kas aanwezig is. Voor het nazien van de boeken werden wederom de heren H. Heikoop en J. Klap aangezocht. Een tweetal vrienden werd als Hd geballoteerd en ingeschreven, terwijl een viertal vrienden zich aW L'd opgaf. Na een korte pauze wer^ overgegaan tot bestuursverldezing. Met meerderheid van stemmen werd de heer S. van Holten herkozen terwijl in de vacatures, daar twee bestuursleden zich niet herkiesbaar gesteld hadden, gekozen werden de heren H. Heikoop en J. Klap. De voorzitter zeide de beide afgetreden bestuursleden hartelijk dank voor de vele werkzaamheden, ten bate van de vereniging verricht. Vervolgens spraken de heer Gijze namens het bestuur van de Provinciale Vereniging, de heer Knoppers namens de kiesvereniging te De Bilt, de heer van Vliet namens de vereniging te Breukelen en de heer Demper namens de kiesvereniging te Woerden hun felicitatie uit. De eerw. heer H. Zwijnenburg spreekt daarna een slotwoord. Spreker merkte op, dat op een vergadering als deze drie zaken OD^; ze aandacht moeten trekken, namelijk het verleden, het heden en dé toekomst. Niet alleen geldt dit voor ons als vereniging, niet alleen als partij, maar ook voor de kerke Gods. Dit deed ook Jeremia, aldus spreker, als hij het volk toeroept: „Vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt in dezelve". Ook op ons land en volk, aldus spreker, kan dit woord toegepast wiorden, daar ook ons volk heden niet meer wü weten van het verleden en daarom een bange toekomst tegemoet gaat. Spreker riep allen toe dat het nog niet te laat is, maar dat wij nog kunnen wederkeren, ook als land en volk, doch dat dit wederkeren dan eerst persoonlijk beleefd moet worden. De voorzitter zegt de heer Zwijnenburg dank voor het gesproken woord en verzocht hem de vergadering te sluiten, waaraan deze na nog te hebben laten zingen Psalm 106 : 4 voldeed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken