Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Ditmaal zullen we beginnen met jullie wat te vertellen, wat nog nooit door nmij verteld is kunnen worden. Eén van onze nichten, die al lang meegedaan heeft, schreef mij namelijk, dat zij gaat trouwen en daarom met het inzenden der oplossingen moet gaan ophouden. En inderdaad kreeg ik van haar een ondertrouwkaart, waaruit blijkt, dat het volle ernst is. We zullen ons Roodborstje, dat is de schuilnaam van deze nicht, dus moeten gaan missen. We kunnen ons echter indenken, dat ze het zo druk krijgt met de verzorging van haar huishouding en haar man, dat wij haar van haar voornemen niet zullen trachten af te brengen.

Daarom, Roodborstje, zullen we volstaan met je hartelijk geluk te wensen met je voorgenomen huwelijk, dat, naar we menen, al voltrokken is als je deze regelen lezen zult. Daar we geen naam en adres van je bekend mogen maken, brengen wij langs deze weg ook de gelukwensen over van alle neven en nichten van De Banier raadselrubriek, die anders ongetwijfeld je allemaal een felicitatiekaart zouden sturen. Ook je ouders, die je menigmaal geholpen hebben en van wie wij ook meer dan eens een schrijven kregen, wensen we geluk en hopen voorts, dat de Heere u met uw man Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid op uw verdere levensweg rijkelijk moge schenken. Voorts nog een hartelijke gelukwens aan Matthijs Geuze te M., die schreef, dat hij 1 Februari jarig is geweest en allerlei mooie cadeaux heeft gehad van zijn vader en moeder, van ome Jakob en tante Tien, van de beide opa's en opoes en niet te vergeten van tante Huiberdien. Nu Matthijs, je bent wel verwend geworden. Lees maar veel in dat kostelijke geschenk van opa en opoe Geuze, waarin de Heere Jezus met betrekking tot de kinderen zegt: Laat af van de kinderkens en verhmdert hen niet tot Mij te komen, want derzulken is het Koninkrijk der hemelen. Dan nog een woordje tot Suzan Koole te K. Het deed mij groot genoegen, Suzan, te vernemen, dat je goed vooruitgaat. We wensen je toe, dat je spoedig geheel hersteld moogt zijn en de Heere de middelen daartoe mocht zegenen. De postzegels worden aan iemand gezonden, die er een weg voor weet om ze te verkopen ten behoeve van de zending of ook wel van mensen, die t.b.c. hebben en in een sanatorium verpleegd moeten worden. Zilverpapier kun je ook situren aan het adres van Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. De postzegels moeten gesorteerd worden, dus van 5, 6 en 10 cent apart houden. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 252

Jongeren:

1. Door verplaatsing van de letters van UREMIN kan men een naam verkrijgen, welke in het Oude Testament voorkomt. 2. Noem de naam van: a. de landstreek, waar Jacob en de zijnen in Egypte woonden; •b. Een dal in Kanaan, waar prachtige druiven groeiden; c. de vader van Jozua; d. de vader van Samuël; e. de schrijver van koning Josia; f. de overgrootvader van Efraim van vaders zijde; g. de schrijver van koning Hiskia. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het derde hoofdstuk van het boek Genesis. a. De koe en de berin zullen tezamen weiden. b. Hij voerde ze uit de duisternis. c. Hieraan zult ge bekennen, dat de Heere mij gezonden heeft. d. Want God de Heer' zo goed, zo mild. e. De jongen riep om hulp. f. Wie wordt de tweede Adam genoemd?

Oiideren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Psalmen bestaat uit 42 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? 1, 2 komt voor in Psalm 73 : 14; 3, 4, 5 komt voor in Psalm 119 : 14; 6 tot en met 13 staat in Psalm 16 : 6; 14 tot en met 16, 17 tot en met 19 staan in 2 Petr. 3 : 10; 20 tot en met 27 is een vogel uit Leviticus 11; 28 tot en met 30 staat in Psalm 33 : 7; 31 tot en met 42 staat in Jeremia 5 : 6.

2. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit een tekst voorkomend in het Nieuwe Testament: a. Want God de Heer', zo goed zo mild. b. De Heere zegt van Zichzelf: Ik de Heere worde niet veranderd; daarom zijt gij niet verteerd. c. Ik ben de goede Herder, Die Zijn leven voor de schapen stelt. d. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren. e. Allen die door een waar geloof tot de Heere Jezus gekomen zijn, heeft Hij niet afgewezen. f. Ik doe het niet om uwentwil, maar om Mijns heiligen Naams wille. g. Dan zullen zij roepen, maar het zal te laat zijn. h. Eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden. i. In het huis der rechtvaardigen is een grote schat.

3 Maak uit NAOMI EN MARA - E twee andere namen uit het Oude Testament.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 249 tot en met 252 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Thans gaan we verder met het verhaal.

JOHN WICLEF

XII.

We hebben in het vorige verteld, dat John Wiclef zich door zijn optreden vele vijanden op de hals haalde. Dat wist Wiclef zelf ook zeer goed. Hij schreef zelfs, dat er velen waren, onder wie vooral de bedelmonniken, die zijn dood zochten. De dood kon hem echter niet verschrikken, want, zo schreef hij, ik weet uit het Evangelisch geloof, dat de antichrist met al zijn geweld alleen het lichaam doden kan; maar Christus, voor Wiens zaak ik strijd, kan zowel de ziel als het lichaam in het vuur der hel werpen. Ja, ik weet met zekerheid, dat Hij aan Zijn dienaren niet onthouden kan, wat voor hen het meest heilzaam is, daar Hij Zelf Zich aan een verschrikkelijke dood heeft overgegeven en aan hen, die Hem het meest dierbaar waren, tot hun eigen best, het zwaarste lijden heeft opgelegd.

De vijandschap der bedelmonniken blijkt wel daaruit, dat zij in het jaar 1376 uit Wiclefs leerredenen en andere geschriften negentien stellingen opdiepten, waarin zij ketterijen meenden te vinden en deze naar Rome zonden om ze daar te laten veroordelen, om daarna Wiclef in zijn persoon te treffen. Deze stellingen betroffen het onbeperkte gezag van de paus, de wereldlijke bezittingen der kerk, het recht van de leken over de geestelijken, het recht van de sleutelen en de voorwaardelijke geldigheid van de banvloek.

Toen de paus van de inhoud dezer stellingen kennis genomen had, was hij daarover zeer vertoornd. Hij vaardigde dan ook niet minder dan drie bullen tegen Wiclef uit, welke hij door een gezant naar Engeland liet brengen. Eén van deze bullen was gericht aan de hogeschool te Oxford, de tweede aan de bisschoppen van Canterburry en Londen, de derde aan koning Eduard III. Ze hielden in, dat al de negentien stellingen van Wiclef meer of minder ketters van aard, waren en beslist veroordeeld moesten worden. In de bul aan de koning legde de paus vooral de nadruk er op, dat verscheidene stellingen niet slechts strijdig waren met het roomse geloof, maar ook de strekking hadden om de rnaatschappelijke orde omver te werpen en daarbij beklaagde de paus zich er tevens over, dat men in Engeland de verbreiding van zulke leerstellingen

in zo wijde kring had toegelaten. De paus gebood daarom, dat men Wiclef in ketensn zou slaan en in de gevangenis werpen, waarna een rechterlijk onderzoek tegen hem moest worden ingesteld om van hem te vernemen of en in welke zin hij die stellingen gepredikt had en dat men zijn antwoorden naar Rome moest berichten en dan van daar bevelen afwachten, wat men verder met Wiclef moest doen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's