Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE WINKELSLUITINGSWET 1951'

Toegelicht door Mr Dronkers

De regering heeft bekendgemaakt, dat de nieuwe Winkelsluitingswet 1 October a.s. in werking zal treden. Voor de I Jrniddenstanders in het algemeen en I voor de leden der Gemeenteraden is dit van grote betekenis. Voor de eersten is dit vanzelfsprekend en voor wat de raadsleden betreft, heeft men slechts te bedenken, dat deze nieuvve winkelsluitingswet aan de gemeenteraden de bevoegdheid verleent om van de bepalingen dezer wet af te wijken. Dit moet dan bij verordening geschieden. Het is dus zowel voor de middenstanders als voor de raadsleden van belang om de inhoud dezer wet te kennen. Nu is het gewoonlijk niet zo eenvoudig om een wet goed te begrijpen. Daartoe is een toelichting vrijwel onontbeerlijk. Zulk een toelichting nu is onlangs verschenen van de hand van Mr J. Dronkers, administrateur, hoofd van de afdeling Wetgeving van het ministerie van Economische Zaken, een bij uitstek deskundig persoon dus.

De schrijver geeft allereerst een beknopt historisch overzicht van de bestaande winkelsluitingsregelingen, voorts een nauwkeurige behandeling van de verschillende bepalingen der nieuwe wet, waarbij tevens de aandacht wordt gevestigd op de verschilpunten met de thans geldende regelingen. Aan het slot bevindt zich een tabellarisch overzicht betreffende de nieuwe en de oude regelingen, waarin dan tevens de tekst van de nieuwe wet volledig wordt weergegeven. We kunnen dit boekje aan onze raadsleden, doch ook aan allen, die bij de Winkelsluitingswet ten nauwste betrokken zijn, dat zijn de middenstanders, ten zeerste aanbevelen. De uitgever is N. Samson N.V. te Alphen aan de Rijn. De prijs bedraagt ƒ 3.75. De Partijsecretaris,

Ir C. N. VAN DIS

PROVINCIALE VERENIGING ZUID-HOLLAND

Vergadering van de Zuidhollandse kiesverenigingen op Zaterdag 19 Januari U. Te 3.45 uur n.m. opende de .voorzitter, de heer A. de Redelijkheid, deze druk bezochte vergadering met te doen zingen van Psalm 118 : 7 en ging voor in gebed. Aan de hand van het gelezen schriftgedeelte, Jozua 7, sprak de voorzitter een kort openingswoord, wijzend op de geweldige gebeurtenis, die in dit schriftgedeelte is vervat. Welkom worden geheten de hoofdbestuursleden Ds Dorsman en Ds Mieras, de afgevaardigden en de vrienden. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd, de jaarverslagen van secretaris en penningmeester vastgesteld, waarna de commissie tot het nazien der boeken rapport uitbrengt en deze verklaart in orde bevonden te hebben. Als nieuwe commissie worden benoemd de heren van Reuzekom en Verheij. Als bestuursleden werden herkozen de heren C. W. Oudshoorn en B. v. d. Graaf en gekozen de heren C. Slijkhuis en J. P. v. d. Haagen. De groslijst voor de Tweede Kamer werd vastgesteld. In verband met de ingekomen vragen en voorstellen werd gehandeld over onze houding tot de schoolartsendienst. Gewezen werd op de grote waakzaamheid, die ten opzichte hiervan in acht genomen moet worden. In verband met de komende verkiezingen werd de aandacht gevestigd op hetgeen door de kiesverenigingen moet worden gedaan, op de wijze van propaganda en de verkiezingslectuur. Als afgevaardigden naar de vertrouwensvergadering werden benoemd de heren A. de Redelijkheid en A. Vlasblom. Na gehouden rondvraag eindigt Ds Dorsman door te wijzen op de donkere tijden, waarin wij leven als gevolg van het verlaten van God en van Zijn rechten en inzettingen. Slechts één middel is er: terug naar het Woord des Heeren, behjdenis van schuld en zonde. Dan kan er weer toekomst zijn voor een moede, afgesloofde en uitgewerkte wereld, ook voor ons volk. Dan kan de Heere Zijn gunst ons weer doen zien. Met dankgebed werd deze vergadering op verzoek door Ds Dorsman gesloten, nadat gezongen was Psalm 119 : 72. Indien kiesverenigingen nog een jaarvelrslag wensen te ontvangen van de secretaris, kunnen zij zich wenden tot

A. VLASBLOM, secr.

Delft, Oostsingel 141, Tel. 2889

BENNEKOM

Maandag 14 Januari j.l. kwam de kiesvereniging der S.G.P. alhier in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer H. J. Kroon, opende op de gebruikelijke wijze met het laten zingen van Psalm 25 : 6 en gebed. Vervolgens leest hij voor 2 Tim. 6 en spreekt naar aanleiding hiervan zijn openingswoord, waarin hij alle vrienden, inzonderheid ook de afgevaardigden, een hartelijk welkom toeroept. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Vervolgens werd voorgelezen het protest dat de vereniging gericht heeft aan het adres van B. en W. te Ede inzake het onderhandelen van B. en W. omtrent het plaatsen van esn zogenaamd opstandingsmonument in de Dennekomse buurtbossen, waarin een Christusbeeld voorkomt, waarin de vereniging haar standpunt hieromtrent uiteenzet. Vervolgens worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester voorgelezen. De vereniging telt thans 37 leden, terwijl er een batig saldo is van ruim ƒ 55. Vriend J. Bos leest hierna zijn verslag voor van de vergadering van de Prov. vereniging te Amhem, hetwelk nog enige bespreking uitlokte. Na de pauze kreeg de heei; J. van Ginkel gelegenheid zijn onderwerp, getiteld „Een vette vaars oorsprong der vaccinatie", voor te lezen. De inleider zette op duidelijke wijze uiteen hoe de mens door middel van vaccinatie zich los tracht te maken van het Godsbestuur. Nederland is een vaccinerend land en waant zich vrij van de oordelen Gods, die zij door middel van de vaccinatie uitsluit. Evenwel, de^profetie aangaande Egypte in Jer. 46 ; 20; Egypte is een schone vaars; de slachter komt. Spreker wijst op het voorrecht dat de waarschuwing: , „de slachter komt", nog gehoord wordt. In de bespreking kwam nog uit het voorrecht zich in zake zijn bezittingen te kennen als een rentmeester Gods in Wiens hand wij alles kunnen en mogen overlaten. Dan is het mogelijk in tegenspoed uit te roepen: Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen en ik zal mij verheugen in de God mijns heus. Hab, 3 : 17, 18. Dit kan men evenwel niet zichzelf leren. Nadat vervolgens de afgevaardigden van Wageningen en Renkum hun gelukwensen hadden overgebracht, wordt nog gezongen Psalm 43 : 3, waarna de heer van Amersfoort sluit met dankgebed.

G. VAN BEEK, secr.

OLDEBROEK

Op Donderdag 3 Januari vergaderde de S.G. kiesvereniging ten huize van J. ten Kate. Aanwezig 42 leden. De vergar dering werd geopend door de ere-voorzitter. Ds Wijnmaalen, die liet zingen Psalm 79 : 4 en voorging in gebed. Vervolgens spreekt Ds een inleidend woord over de apostel Paulus. Dan worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Daarna leest de penningmeester het verslag, hieruit blijkt dat er nog een saldo in kas is. Vervolgens wordt er gestemd over twee bestuursleden. De beide be-' stuursleden Fidder en Wielink worden herkozen en nemen beiden hun herbenoeming aan. 22 mensen geven zich op voor de" jaarvergadering te Utrecht. Na de pauze wordt besloten Ds van Dijk te vragen voor een spreekbeurt in Wezep. D.V. hoopt Ds du Marchie van Voorthuysen 23 Mei in Oldebroek een tijdrede te houden, 2 nieuwe leden geven zich op en 2 leden hebben bedankt. Daarna spreekt Ds Wijnmaalen nog een ernstig woord. De vijand komt tegenwoordig hevig los op hen, die waarlijk Gereformeerd zijn. Hij merkt hierbij op dat de mens in Adams bondsbreuk totaal gevallen is en dat hij herschapen moet worden, van dood levend gemaakt moet worden om het Koninkrijk Gods te kunnen ingaan. Hij, wil het eeuwig wel zijn, zal nooit kunnen rusten voordat hij in Christus gevonden wordt, waarover Ds Wijnmaalen uitvoerig en ernstig sprak. Ook verklaarde deze spreker, dat het voor de eeuwigheid niet genoegzaam is, dat men lid van de S.G.P. is. Hoe vreselijk zal het in de dag der dagen zijn als men de weg geweten heeft en die niet bewandeld heeft. Een levend mens, zo hij wel gesteld is, zal niet kunnen dulden dat de ere Gods vertrapt wordt. Daarna moet Ds afbreken met spreken omdat hij bij een ernstige zieke wordt geroepen. Dan wordt gezongen Psalm 25 : 3. Hierna spreekt P. Uitslag nog een woord over Davids Psalm 116. 1: Wou vluchten maar kon nergens heen. Spreker meent dat er zware tijden zullen komen. Maar Gods volk heeft een schuilplaats volgens Psalm 91. Spreker wees o.a. op de toorn Gods tegen de zonde, maar ook op de liefde Gods, waarvan Gods kind iets krijgt te beleven. Hij eindigde met te zeggen: Wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan, waarna hij met gebed gesloten heeft. Het was inmiddels al half twaalf geworden. H. VAN HATTEM, secr.

OUD-BEIJERLAND

Op Dinsdag 15 Januari hielden wij onze tweede vergadering in dit seizoen. Voorzitter van Vliet opende deze vergadering met het laten zingen van Psalm 17 : 4, ging voor in gebed en las Psalm 17. Hij wees in zijn inleidend woord er op dat dit de eerste vergadering is in het pas begonnen nieuwe jaar 1952, dat jjet ons nog vergund wordt om in redelijke welstand te mogsn vergaderen, en beklemtoonde dat onze bede moge zijn of worden: Bewaar mij als het zwart des oogappels.

De notulen werden gelezen en in orde bevonden. Vriend H. Visser behandelde nu het vervolg van zijn kerkgeschiedenisonderwerp en hield het slotgedeelte voor een volgende gelegenheid aan. Als afgevaardigden naar de vergadering der Zuid-Hollandse kiesverenigingen worden aangewezen de heren C. P. van de Vate en K. Troeleman, en voor de vergadering van de Statenkring Ridderkerk J. Baars en K. van Vliet. Na nog enige huishoudelijke zaken besproken te hebben, sloot de voorzitter deze vergadering met het laten zingen van Psakn 119 : 1 en dankgebed.

KLUNDERT

Voor enige tijd hield de kiesvereniging der S.G.P. te Klundert een vergadering ia de consistorie van de Chr. Geref. Kerk alhier, onder leiding van haar voorzitter, de heer W. v. d. Werken, Na opening met gebed werd Psahn 66 gelezen. Na een welkomstwoord tot de vergadering gericht te hebben, behandelde de voorzitter een onderwerp, en wel artikel 36 der Ned. Geloofsbehjdenis. Na enkele vragen, die naar aan­ leiding van de inleiding gesteld werden, beantwoord te hebben, werd overgegaan tot het lezen der notulen van de vorige vergadering, die met dankzegging aan de secretaris werden goedgekeurd. Daarna volgde de candidaatstelling voor de a.s. verkiezing voor de Tweede Kamer.

De afdeling mag zich in een grote bloei verheugen, daar in het afgelopen jaar velen als hd toetraden. Na de rondvraag sloot de secretaris de vergadering met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's