Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 8 vers 15, staat ons beschreven: Men wacht naar vrede, maar daar is niets goeds; naar tijd van genezing, maar ziet, daar is verschrikking. Hoe zijn de woorden van de profeet van volle toepassing op onze tijd! Hos zoekt men daarin naar vrede. Conferenties worden daarom 'belegd; samensprekingen hebben daarvoor plaats; verbonden worden daarvoor gesloten; alle regeringen, zowel die van de kleine als van de grote mogendheden, hebben de mond er vol van en getuigen eenparig dat zij de vrede van harte begeren. En toch lijkt het thans allesbehalve op vrede. De dusgenaamde koude oorlog woedt onafgebroken voort. Men ziet uit naar de tijd van genezing, hoopt er op, spant zijn krachten er voor in, miaar ziet, daar is verschrikking. Verschrikking op Korea, waar de oorlog in al zijn hevigheid wordt voortgezet; verschrikking in zo menig land, waar het brute geweld heerst en menigeen in harde slavernij zijn leven slijt; verschrikking in vrijwel alle landen der wereld, waar men een derde wereldoorlog vreest en zich met koortsachtige haast voor het behoud van de vrede wapent; verschrikking in zo menig land en menig gezin vanwege de hoge belastingen en lasten eu de grote duurte.

Gelijk het in de dagen van de profeet Jeremia was, zo is het ook in de onze. Het enig middel, dat de vrede zou kunnen brengen en de verschrikkingen wegnemen, blijft men ook thans evenals toen hardnekkig weigeren. Evenals toen bij Israels volk is er ook thans bij de volkeren geen sprake van een ootmoedig en schuldig wederkeren tot God en Zijn geboden.

Men vat allerlei plannen op, waarvoor men de nodige reclame maakt en van welker volvoering men heel wat verwacht, ja zelfs de indruk vestigt alsof zij de genezing zal brengen. Zo is er nu ook dezer dagen weer de nodige reclame gemaakt met een besluit der Engelse regering. Men toont zich daar in vele kringen verblijd over, terwijl het besluit inderdaad al heel weinig te betekenen heeft.

De Engelse regering heeft dan besloten aan Italië en West-Duitsland toe te zeggen, dat Engeland onmiddellijk alle militaire hulp aan deze landen zou bieden, onder voorwaarde, dat deze landen dit ook zouden doen als Engeland aangevallen werd.

Daarmede heeft slechts een kleine uitbreiding in een bondgenootschap zich voorgedaan, want Engeland had deze toezegging ook al gedaan aan de landen, vi^elke zich in het Brusselse verdrag aaneengesloten hadden.

Engeland, dat terecht zijn souvereiniteit op hoge prijs stelt, blijft zich echter in deze afkerig van een aansluiting bij en opneming in het Europese leger betonen als tevoren.

Waar echter alles ten aanzien van de Europese verdedigingsgemeenschap en het Europese leger nog zo zeer op losse schroeven staat en nog steeds maar in een stadium van voorbereiding verkeert en het niet zeker is dat er wel ooit iets van terecht zal komen, daar heeft de Engelse toezegging waarlijk niet veel om het lijf, maar is niettemin een geschikt voorwerp om er reclame mee te maken en bij de mensen de indruk te vestigen alsof er iets heel gewichtigs tot stand gekomen is.

Gans anders is het gesteld met de verdediging van Amerika zelf, waarover in de pers af en toe iets uitlekt. Daaraan v.'Ordt met inspanning van alle krachten zo hard gewerkt als men maar kan. Amerika is druk in de weer om een keten van Amerikaanse radarstations en vliegtuigbases van Alaska tot Groenland te maken, waarbij ook de kusten van Amerika en Caniada zo veel mogelijk in staat van verdediging worden gebracht. Daarbij wordt dan de mogehjkheid geschapen om zowel een verdedigingslinie alsook esn aanvalslinie te maken; de één geformeerd om zich tegen een Russische aanval te verdedigen, en de andere om zo nodig een aanval op Rusland, zelfs op het communistische China te doen. De aanval met vliegtuigen zal zeer goed van uit het Noordelijk gebied van Groenland gedaan kunnen worden, daar dit omstreeks 4000 kilometer van Moskou en 7500 kilometer van de Chinese hoofdstad Peking venvijderd gelegen is; afstanden welke door een zware bommenwerper thans gemakkelijk worden afgelegd.

Men neemt aan, dat de aanvallen op Moskou of Peking of van Rusland uit op Amerikaans gebied over de Noordpool zullen plaats vinden, daar dit de kortste weg van Amerika naar Rusland ea van Rusland naar Amerika is. Vandaar dat men er in Amerika op uit is om zowel de Amerikaanse als de Canadese kust zo sterk mogelijk voor de verdediging te maken, alsook in Alaska als in Groenland alles voor te bereiden, zodat men zowel voor de aanval als de verdediging bij het uitbreken van een oorlog klaar zal zijn, hetgeen begrijpelijk met hoge kosten gepaard gaat en eveneens met grote moeite, vooral in de koude Poolgebieden.

De Amerikanen hebben er blijkbaar alles op gezet om zowel voor de aanval als de verdediging goed klaar te zijn en om een verrassende, verraderlijke luchtaanval, zoals de Japaimers in 1941 op de Amerikaanse oorlogsvloot, waarbij ongeveer de helft van die vloot vernield werd, gedaan hebben, te voorkomen.

Voorts nog enkele belangrijke berichten in het kort.

Het staat dan thans vast, dat de Tunesische kwestie in de Veiligheidsraad niet behandeld zal worden. Zeven stemmen waren er voor nodig om de kwestie op de agenda te plaatsen, slechts vijf landen brachten er hun stem voor uit, te weten, Rusland, China, Brazilië, Chüi en Pakistan.

Inmiddels is het de door de Bey van Tunis aangestelde kabinetsformateur gelukt een kabinet samen te stellen. Dit Kabmet zaf de ondefHafldelmgen met ae Fransen voeren en aftreden als deze ten einde zijn. De nationalisten betonen zich hoogst ontevreden over de gang van zaken. Zij hebben ten bevnjze daarvan een handgranaat en stenen gewtorpen naar de politiebewaking voor het huis van de premier, terwijl de nieuwe minister van arbeid in zijn auto met stenen bekogeld werd.

Het staat nu wel vast, dat het aan de opstandelingen in Bolivia gelukt is de regering aldaar omver te werpen. De thans aan het bewind gekomen regering schijnt een meer burgerlijk karakter te dragen. Gemeenlijk werd Bolivia, waarin een zeer groot deel der bevolking noch lezen noch schrijven kan, door militairen van aristocratischen huize geregeerd.

Met de Benelux, van wier totstandkoming velen, die dachten, dat deze wel in een ommezien van tijd tot stand komen zou, grote verwachtingen hadden, v/il het maar niet vlotten.. Op 18 Februari heeft onze regering aan die van België en Lu.xemburg een nota laten overreiken, waarin 'beipleit werd, dat er overgegaan zou worden tot het sluiten van een definitieve unie. Zowel de Belgische als de Luxemburgse regering hebben nu enkele dagen geleden deze nota beantwoord. Hun antwoord is niet geputjliceerd, doch er is over uitgelekt, dat België met de oprichting van de Benelux geen haast heeft. Gold het vroeger bij de, Belgische regering als een bezwaar, dat de Nederlandse regering haar financiën niet op orde gesteld had, inzonderheid dat het evenwicht in onze handelsbalans zoek was, nu dit evenwicht hersteld is, moet zij de vrees geuit hebben, dat dit herstel maar van tijdelijke aard zou zijn. De Belgische regering moet er duidelijk blijk van gegeven hebben, dat zij voorshands niets voor de oprichting van de Benelux gevoelt, dewdjl zij zich blijkbaar niet wil binden ten opzichte van haar verkeer met het buitenland. Zij geeft voor voorstandster van de vrije handel te zijn, maar maakt te dezen aanzien met de landbouw een grote uitzondering, zodat men gerust kan zeggen, dat het er met de oprichting van de Benelux verre van rooskleurig voorstaat. De Egyptische ambassadeur is op zijn post in Londen teruggekeerd. Hij heeft kort daarna een onderhoud met de Engelse minister van buitenlandse zaken Eden gehad. Hij moet daarbij uiteengezet hebben, waarom Egypte niet accoord kan gaan met minder dan de volledige erkenning van de Egyptische koning als koning van Egypte en de Soedan, zodat dit muisje nog wel een staart mogelijk zelfs een lange kan 'hebben.

In Amerika gaat de vericiezingsstrijd om de presidentszetel onafgebroken voort. Averell Harriman is daarbij als de toekomstige president door Truman krachtig aanbevolen. Zijn kans, dat hij als de candidaat der democraten gekozen zal worden, staat er niet slecht voor. Hij kreeg reeds de eenstemmige steun van de 45 voorzitters der democratisohe kiesverenigingen in de staat New York. Hij zal nu worden aanbevolen aan de 94 afgevaardigden, die de staat New York in Juli a.s. naar de partijconventie zal afvaardigen. Overigens valt er over de aanstaande presidentsverkiezing nog niets met volstrekte zekerheid te zeggen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Acheson, heeft op zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat Amerika te allen tijd bereid is met de Sovjet-Unie te onderhandelen en in feite reeds besprekingen met haar voert. Volgens deze minister was een verbetering van de Amerikaans-Russische betreldcingen niet zo zeer afhankelijk van il van het feit, waarover werd beraadslaagd en van het bestaan van de oprechte wens bij beide partijen om door onderlinge besprekingen tot overeenstemming te komen. Daarbij Het hij zich niet uit over de beantwoording van de nota van de Sovjet-Unie, dewijl de regeringen van Amerika, Engeland en Frankrijk daar nog over beraadslagen.

De bekende kapitein Westerling is in ons land gearresteerd en daarna weder vrijgelaten.

Die vrijlating wordt in de Indonesische bladen scherp veroordeeld. Va.n de Indonesische regering is een verzodc om uitlevering te verwachten, al is dit op het ogenblik nog niet bij onze regering ingediend.

Onze Koningin ontmoet allerwege bij Haar bezoek in Amerika grote' belangstelling en hartelijke waardering.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1952

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1952

De Banier | 8 Pagina's