Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stemmen bij volmacht

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Stemmen bij volmacht

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij de laatste wijziging der kieswet is er een belangrijke verandering gekomen in de IcegeUng van het stemmen bij volmacht. De nieuwe regeling toch houdt in, dat iedere kiezer, die vermoedt op de dag der stemming in een andere dan zijn eigsn gemeente te zullen vertoeven, een x'erzoek om bij volmacht te mogen stemmen, bij het college van B. en W. kan indienen. Het verzoek wordt alleen afgewezen, indien aangenomen moet worden, dat de verklaring in strijd met de waarheid is afgelegd. Schippers, vissers, reizigers en vacantiegangers en anderen kunnen dus bij volmacht stemmen.

Een grote veiljetering is, dat m? n zulk een verzoek nu veel later dan voorheen kan indienen, mits men er voor zorgt, dat het verzoek ten minste 14 dagen vóór de datum der verkiezing (25 Juni 1952) ingediend wordt.

Een volgende belangrijke wijziging is, dat nu ook zieken, ouden van dagen, gebrekJügen — in 't algemeen allen, die wegi-ns hun lichamelijke toestand vermoedelijk verhinderd zullen zijn om in persoon aan de stemming deel te nemen — bij volmacht kunnen stemmen.

De besturen der kiesverenigingen zullen er goed aan doen om er op te letten, dat voor de hier bedoelde personen een \olmacht wordt aangevraagd. Voor zieken, gebrekkigen, ouden van dagen e.d. moet bij het verzoekschrift tevens een geneeskundige verklaring worden overlegd, waaruit aan de autoriteiten blijken kan, dat de aanvrager vermoedelijk niet in staat zal zijn in persoon aan de stemming deel te nemen.

Voor een verzoekschrift om bij volmacht te mogen stemmen moet gebruik gemaakt worden van een formulier, dat kosteloos verkrijgbaar is ter secretarie van eUce gemeente. Men moet dan opgeven of het voor een zieke, gebrekkige e.d. is of voor iemand, die op 25 Juni a.s. vermoedelijk buiten de gemeente verblijft.

De gelegenheid om een verzoekschrift als bovenbedoeld in te dienen bestaat alzo tot en met 11 Juni 1952. Zo mogelijk diene men het verzoekschrift zo spoedig als 't maar kan, in, dus liefst vóór 11 Juni.

De gemachtigde

Als gemachtigde kan opti-eden elke kiezer, die in het kiezersregister opgeno­ men is, waarin ook de naam van de verzoeker voorkomt. Een kiezer mag slechts één aanwijzing ah gemachtigde aannemen. Alleen dan mag een zelfde kiezer een tweede aanwijzing aanvaarden, indien beide geschied zijn door personen, die tot zijn huisgenoten behoren.

In-geschrevenen in het Centraal Bevolkingsregister

Er zijn schippers, bewoners van woonschepen en andere personen, die ingeschreven zijn in het Centraal Bevolkingsregister te 's-Gravenhage. Al deze personen zijn bevoegd tot het kiezen van de leden der Tweede Kamer, voorzover zij aan de wettelijke voonA'aarden voldoen. Aan hen kan op hun verzoek worden toegestaan in een willekeurige gemeente aan de stemming deel te nemen. Zulk een verzoek moet gedaan worden tussen 14 Mei en 11 Jmii a.s. en moet voorts schriftelijk worden ingediend bij de Burgemeester van 's-Gravenhage. Het formulier, waarop het verzoekschrift moet worden gesteld, is ook kosteloos ter secretarie van elke gemeente te verkrijgen en behoeft niet persoonlijk te worden gehaald. Wordt het verzoek toegestaan, dan krijgt de kiezer een zogenaamde kiezerslegitimatiekaart. Met deze kaart bij zich kan men aan de stemming deelnemen in de gemeente waar men op de dag der verkiezingen vertoeft. Men behoeft in dit geval dus geen gebruik te maken van het recht tot het stemmen bij volmacht.

Anders wordt het, als de hier bedoelde personen, n.l. de ingeschrevenen in het Centraal Bevolkingsregister te 's-Gravenhage, er aan twijfelen op ze op 25 Juni wel in één of andere gemeente kunnen gaan stemmen. Dan doet men het beste om een ge­

machtigde aan te wijzen, die in dit geval kiezer moet zijn te 's-Gravenhage. Zijn er onder onze lezers, die hieronder

vallen, dan raden we hen aan om zich schriftelijk te wenden tot de secretaris van de kiesvereniging der S.G.P. te 'f-Gravenbage, namelijk de heer J. Blok, Vlasakkerstraat 62, 's-Gravenhage. Deze kan dan in overleg met het bestuur der Haagse kiesvereniging bepalen, welke Haagse kiezers als gemachtigden zullen flptvedtni. Ook hierbij moet een volmachtsformulier ingevuld worden.

Stemmen in een andere gemeente

Wanneer een kiezer dat wenst, kan hij aan de stemming deelnemen in een andere gemeente dan in die, in welker kiezersregister hij is opgenomen. Het verzoek daartoe moet op een formulier worden ingediend tussen 14 Mei en 11 Jnui a.s., hetgeen in persoon moet geschieden ter secretarie ener gemeente. Kiezers, die nog voorkomen op de kiezerslijst in de gemeente van hun vorige woonplaats, kunnen van deze bevoegdheid gebruik maken om in hxm nieuwe ^\'oonplaats hun stem te mogen uitbiengen.

Een verbetering is hierbij voorts, dat men iiiet verplicht is te gaan stemmen ill de gemeente, die men heeft aange- \'raagd.. Zou men dus op de dag der stemming zich niet in de aangevraagde gemeente bevinden, maar in de gemeente waar men op de kiezerslijst voorkomt, dan kan men toch in laatstbedoelde gemeente aan de stemming deelnemen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

Stemmen bij volmacht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's