Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

WAGENINGEN

Op 21 Januari kwam de k.v. alhier in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer H. Slotboom, opende de vergadering door te laten zingen Psalm 119 : 88, las Psalm 119 en ging voor in gebed. Na allen hartelijk welkom te hebben toegeroepen, stond de voorzitter stil bij al het bouwen wat een mens kan doen. Doch te\%|i^eefs is dit zo God het huis niet bouwt. Mocht de Heere ons maar eerlijk en oprecht maken. Het gaat tenslotte niet om de mensen van de partij, maar om het beginsel, gegrond op Gods Woord. Hierna werden de notulen der vorige vergadering gelezen en de ingekomen stukken behandeld. Daarna volgden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, waaruit bleek, dat zes nieuwe leden dit jaar zich bij de k.v. hebben gevoegd en dat de kas sluit met een batig saldo. Hierna kwam aan de orde een onderwerp van de tweede voorzitter, de heer W. v. Amersfoort. Spreker kwam op duidelijke wijze uiteen te zetten, wat we te verstaan hebben onder het woord Staatkundig Gereformeerd. Dit is zo geheel anders en van diepere principiële betekenis dan A.R. of C.H. In de dagen der Reformatie hadden wdj een overheid die aan art. 36 gebonden was. Op grond van Gods Woord en hetgeen Calvijn en met hem de anderen hierover leerden, zet spreker op klare vvdjze uiteen dat de overheid van God is daargesteld en 'dat we haar daarom ook hebben te eerbiedigen. Op dit leerzame onderwerp volgde een aangename bespreking, waarin Ds Heerschap nog het een en ander toelichtte. Na de rondvraag verzocht de voorzitter aan Ds Heerschap tot slot nog een enkel woord te willen spreken, die dit deed naar aanleiding van Psalm 89 waarbij hij er o.m. op wees, dat de oordelen beginnen bij het huis Gods.

Hierna eindigde Ds Heerschap de vergadering met gebed na voraf te hebben laten zingen Psahn 119 : 69.

J. VAN AMERSFOORT, secr.

LEEUWARDEN

Verslag van de provinciale vergadering der S.G.P. in Friesland op Woensdag 30 Januari te Leeuwarden in Hotel „De Klanderij". Nadat de afgevaardigden de presentielijst hebben getekend, opent de voorzitter, de heer Verboom van Kollum, om half 8 op gebruikelijke wijze deze Jaarvergadering en leest daarna Daniël 9, waarna hij alle aanwezigen hartelijk v^elkom heet. In het bijzonder de heer Ir van Dis, als afgevaardigde van het Hoofdbestuur, die geheel alleen gekomen was, wapt de predikanten krijgt men zo gemakkelijk niet in Friesland. Hierna leest de secretaris de notulen van de vorige vergadering en geeft de penningmeester verslag over het afgelopen jaar.

Uit het hierna gegeven overzicht blijkt, dat de vergadering een jublieumvergadering is. De S.G.P. in Friesland bestaat namelijk 30 jaai-, en als bijzonderheid wordt nog vermeld, dat de heer Th. Frankema van Lemmer onafgebroken 25 jaar bestuursEd is geweest, deels als voorzitter en als tweede voorzitter. Verder vernemen wij nog iets over de groei der partij, zowel in Friesland als in geheel Nederland. De heer Frankema wordt met dit jubileum gefeliciteerd en hem wordt toegewenst zich steeds te houden aan de grondgedachte der partij tijdens haar oprichting in 1918: „Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen". Als bestuursleden worden herkozen de heren Th. Frankema van Lemmer en R, S. V. d. Wal van Valom. Na de pauze spreekt de heer Ir van Dis over de antithese en belicht dit door verschillende voorbeelden bij te brengen uit Gods Woord en uit de geschiedenis, beginnend bij de val in het Paradijs, waar de strijd begonnen is en deze zich nog steeds verder komt te openbaren. Hij behandelt verder nog enkele andere onderwerpen, als de winkelsluitingswet, de werkloosheidsverzekering, de vaccinatie, de lijkverbranding en de opvoering der productie.

De voorzitter dankt de heer van Dis voor diens uitvoerige rede en geeft dan gelegenheid tot de rondvraag, waarbij onderscheidene onderwerpen ter sprake komen. • >

De voorzitter spreekt ter sluiting nog enkele woorden naar aanleiding van Daniël 9, de nadruk leggende op de woorden: „En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere, om Hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten, en zak, en as", vermaant een ieder nuchter te zijn en te waken in de gebeden. Na het zingen van Psakn 79 : 4 eindigt de heer van Dis deze prettige avond met dankzegging om bijna half twaalf.

De secretaris

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's