Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BETER DAN IN HET BEGIN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BETER DAN IN HET BEGIN

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

]a. Ik zal het heter maken dan in uw beginselen. Ezechiël 36 : Ub

IV.

Eigen zonde is oorzaak van de tuchtiging des Heeren. En dan hoort ge de vijand spotten. U kunt hem de iiond niet dicht stoppen. De vijand lacht om uw ondergang en het is uw eigen schuU. Maar is toen de spot van de vijand ni«!t door uw ziel gesneden? Door uw zon Ie hebt ge oorzaak gegeven, dat de Heeie zo met u handelde, tevens werd echter door uw gedrag de zaak des Heeren naar beneden gehaald. Wat doet de Heere nu? Zijn werk behoudt Hij in het leven in het midden der jaren. Dat laat Hij niet omkomen, al waagt gij het er aan. En als de vijand dan de moed heeft om met Zijn volk te spotten, zal Hij dan niet blinkende verschijnen? Er is toch geen afval der heiligen? De vijand juicht altijd te vroeg. Dat zou de eer des Heersn te na komen als dat volk bleef liggen in de struikelingen, die het - maakt. Immers, in dat volk leeft toch — vaak onder een stoflaiag van zondenhet vrije geschenk van God: het nieuwe leven. En daar komt de Heere vooi op. Het is een aangename bezigheid voor allen, die God gram zijn, te lethen op de zonden van Gods volk. Men let er niet alleen op, maar men praat er gaarne over. Men dikt het aan en men steekt de lip hun toe. Ze vinden het fijn als ze weer eens iets te vitten hebben. Ze vinden het zo fijn, als dit de mensen overkomt, die voor gekenden bekend staan. O, hoe doen ze dan 'hun best hun goede naam door het slijk heen te sleuren. Willen we dan een woord schrijven ter verbloeming van de zonde? In geen geval! De zonde is ten strengste af te keuren en men moet elkander op Schriftuurlijke wijze vermanen. Maar al die lieden, die zo gemakkelijk over de zonde van een ander praten, hebben zeker geen last van eigen overtredingen. En waarom praat men Ta gaarne over het kwaad van een kind des Heersn? Omdat men een vijand is van het leven van vrije genade. Men wil zich niet bij zijn naain horen noemen door het Woord van God.Ligt de grond voor de uitverkiezing dan toch in het voorgezien geloof en in de goede werken? O, er zijn wat verkapte remonstranten in de Gereformeerde gelederen binnengeslopen!, Niets komt er van het schepsel bij. Alleen op het eeuwig welbehagen Gods zal de kerk kunnen zakken en zinken. En.. een uitverkorene leert zich aan deze zijde van het graf als een doemwaardig schepsel kermen. Voor een door God uitverkorene is het een wonder als hij er komt. Die zichzelf uitvei'kiest, valt het niet mee, doch spreekt het vanzelf, dat" hij door God wordt aangenomen.

Wat zal dat straks tegenvallen. Die het meevalt, ontvangen de toezeggingen des Heeren; die het tegenvalt, nemen ze. Maar wat wordt het lieve volk van Cor* dikwijls op de zeef heen en weer geschuld. Hoe zou het toch komen, dat de zondaar na ontvangen genade opnieuw struikelt en valt? Dat is niet te verwonderen, want de oude natuur leeft tot de laatste levenssnik. De leden van dat lichaam moet hij doden, maar o, wat is dat esn arbeid tegen zichzelf in! Het vlees wordt door het kwade zo licht verrast en Gods volk noemt het een wonder als het staande mag blijven en dan zegt het: Dat is van de Heere geschied. Gods genade houdt hen in stand. Maar wat kunnen die binnenpraters en de vorst der duisternis te keer gaan. Zij roepen het u toe: Voor u is het niet!- Men wijst u op uw vuile klederen, die werkelijk vuil zijn. En dan gaat die hellevorst u verklaren, dat het voor u onmogelijk is zalig te worden. Laat God het daarbij? Neen, want de Heere zal het niet toelaten dat Zijn eigen werk te gronde gaat en Hij laat Zijn werk niet uitmaken voor duivelswerk. Het is de Heere, Die deze dingen Zijn volk in de weg der bevinding duidelijk maakt. En als het daar iets van hebben mag, dan zingt dat volk:

Mijn God, U zal ik eeuwig loven. Omdat Gij het hebt gedaan!

Na iedere geloofsoefening maakt de Heere het beter dan in de beginselen, maar in een weg van totale afsnijding van het schepsel. Gods weg met Zijn volk gaat door de dood naar het leven. Wondere wegen bewandelt de Heere! De vijand spot en de Heere komt voor Zijn eer op. Israël werd toch rechtvaardig gestraft om zijn zonde. De vijand lachte. Is u de hoon van de spotter alleen motief van de Heere om Israël dubbel te zegenen? Doet de Heere nu niet te kort aan Zijn eigen eer? Laten we zien wat de Heere doet. Israël is van zijn plaats. Israël wil niet terug en in de schuld. Nu brengt de Heere Zijn volk tot inkeer en dwingt het volk alle tegenstand op te geven. Hoe doet de Heere dat? Op verschillende wijze. Soms met bewegelijke woorden van verwijt Dan weer met het dreigen van oordelen om de zondaar te verschrikken. Sterfgevallen van dierbare panden, ernstige roepstemmen in de naaste omgeving, brengen tot aan de rand van het graf. Ook laat de Heere

Zijn voDv wel eens weten, dat het Zijn liefde heeft gekienkt. Hier doet de Heere het nog anders. Geen harde woorden, geen sterfgevallen, geen armoede, maar enkel Hefde en dan geen ingehouden Uefde, maar met de volle maat. O, als het de Heere om ons leven te doen is, dan weet Hij al liefhebbende het hardste hart te vermorzelen. Uiteindelijk is het ook de liefde Gods, die zondaars redt. Mijn medereiziger, hebt u het reeds vernomen uit de Schrift, dat God wel wüde, maar gij niet? Hoe was het u toen de O'.iwederstandelijke God tot u sprak: „U wilt wel niet, maar Ik wol en gij zult. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; Ik zal niet rusten tot Ik u voor altijd bij mij heb". En dan moet u toch voorheen maar niet klein willen worden onder de Heere, en dat de Heere toch in alles meekomt, ook in 't klein maken voor Zijn aangezicht. O, kent ge iets van die venassende werkingen des Heeren in uw leven? Tegen de oordelen houden we het lang uit; maar als de Heere afdaalt met Zijn Hefde, zijn we direct klein.

Nu kan de Heere Zijn vergevende liefde schenken zonder Zijn gerechtigheid te krenken, door de gave van de hoogste Liefde. Alles heeft God gegeven om Sion te kurmen zaligen. Door zijn volbracht middelaarswerk zal Hij het voor Zijn volk steeds beter maken dan in hun beginselen. Hij voert de Zijnen naar de volkomen vrijspraak. Op dat werk heeft de vijand boog en schud en vurige pijlen verspild. Laat de vijand dan beschuldigen, hij komt altijd te laat. God heeft Zich aan Zijn eigen werk verplicht en omdat Hij eeuwig volmaakt is in al Zijn deugden wil Hij niet terug. Wij wel, maar Hij nooit meer. Daarom is God al­ leen waardig te ontvangen alle eer en dankzegging. Met de zwarte bruid heeft Hij het verbond gesloten, dat van geen wankelen weet. En nu kan om het volmaakte werk van God drieënig niemand meer beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods, want God spreekt dt Zijnen op grond van Zijn eigen werk vrij van schuld en straf en geeft hun esn recht op het eeuwige leven. God is het. Die rechtvaardig maakt; wie is het, die verdoemt? De Heere heeft er ook een doel mee in het oog, als Hij zó handelt. En dat doel is: Gij zult weten, dat Ik de Heere ben.

Eeuwig voorrecht als ge het zaligmakend moogt weten, dat de Heere Heere is. Dan leert gij Hem uit Zijn eigen Woord kennen gelijk Hij is. Dan weet ge Wie ge dient. Dan weet ge dat het werk van zaligheid u moet geworden uit Zijn hand. Dan weet ge waar ge zijn moet met uw vragen en zorgen en alle andere moeilijkheden. Dan leert ge bij Hem op Zijn school het wenen en zuchten tot de Heere en ook wel eens het zingen van een psalm. Op Zijn school gebracht, leert ge u gewennen aan de Heere en wordt u met Hem vertrouwd. Daar geeft Hij u moed en genade Hem te vragen: „Heere, wilt Gij mijn Leidsman wezen en mij leren hoe ik wandelen moet? "

Al bedelende mag hij het dan ondervinden, dat de Heere het geregeld beter maakt dan in het begin. O, laat u met God verzoenen. Verhard u niet, maar laat u leiden. Genade vermag wat u niet kunt en ook niet wilt. Die genade breke u, onbekeerde medereiziger. God heeft geen lust aan uw dood.

S. V. R.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

BETER DAN IN HET BEGIN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's