Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE UITSTORTING VAN DE  HEILIGE GEEST

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Handelingen 2 : 3

I.

Reeds vóór Zijn hemelvaart had de Heere Jezus de Zijnen de belofte gedaan, dat de Trooster zou komen. Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid, Joh. 14 : 16. Het tijdstip, waarop die vervulling zou plaats vinden, kenden de apostelen niet. Op het Pinksterfeest, tien dagen na hemelvaart, zou de verhoogde Middelaar de Heüige Geest uitstorten. Op het Pinksterfeest, dat het middelste van de drie grote feesten was en vijftig dagen na Pasen werd gevierd, zou het laatste heilsfeit voor de kerk voltooid worden. Op het Pinksterfeest toch werden de mooiste tarwearen en de schoonste vrachten in tenen manden of in kostbare vaten naar Jeruzalem gebracht. Maar op dit Pinksterfeest zou echter de Schoonste aller vruchten worden gezien en gesmaakt, namelijk de zending van de Heilige Geest. Deze zending betrof het persoonhjk neerkomen van de Heilige Geest om te wonen in de harten van de met Christus' bloed gekochten. Reeds onder het Oude Verbond waren er wel werkingen van de Geest. Ook toen konden de ware gelovigen alleen door de bediening van de Geest in Christus geloven en hebben door die Heilige Geest de heilige mensen Gods de profetieën voortgebracht en gesproken (1 Petr. 1 : 21). In Persoon kwam de Geest eerst neder nadat Christus verheeriijkt en gezeten was aan de rechterhand des Vaders.

Te Jeruzalem zou de Trooster kojnen, waar de Heere Jezus gekruisigd, begraven en ten derde dage uit de doden herrezen was. In het Jeruzalem, dat bij elk feest gevuld was met duizenden uit stad en land, In de stad des groten Konings, waar in de tempel van het tarwemeel van de nieuwe oogst twee broden gebakken werden; broden die als een beweegoffer de Heere aangeboden werden, zou het vrondervolle heilsfeit gebeuren.

Daar waren dan ook de discipelen op het Pinksterfeest aanwezig. Zij vierden het feest mee, maar hielden zich apart in de voorhof van Salomo. Op die vroege orgen van het Pinksterfeest zijn ze bij lkander, de discipelen en allen, die de Middelaar liefhebben. Eendrachtelijkt aar vinden we dat heden? Eendrachteijk alleen omdat de Middelaar op hen eblazen had en gezegd had: Ontvangt de Heilige Geest. Tevoren was er twising onder hen wie van hen scheen de eeste te zijn. Maar nu eendrachtehjk

volhardende in het bidden en smeken. Ziet, dat is de juiste plaats waar Gods volks eendrachtig kan zijn, namelijk in bidden en smeken. Dsdt leert Godjs Geest bij aanvang en voortgang. Dat alleen geeft hoge en grote gedachten van God en kleine en nederige gedachten van zichzelf. Ons eigen verdorven ea zondig bestaan wil omhoog, boven alles en aUen uit. Gods Geest doet bukken in het stof, vernedert en vertedert voor God en mensen. Gods Geest doet uitroepen: O God, ik bsn Uw gramschap dubbel waardig. Tegen U, U alleen heb ik gezlondigd en gedaan dat kwaad is in Uw ogen. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Gods Geest doet de schuldbrief thuis krijgen, doet erkennen dat God recht is in al Zijn weg en vi^erk, leert de breuk kennen, die er geslagen is tussen God en de ziel. Gods Geest geeft de ziel ook een droefheid naar God en Zijn Goddelijke deugden, doet de ziel bitterhjk schreien in het verborgen voor God: Gena, o God, gena! hoor hoe een boeteling smeekt. God doet een afgesneden zaak op aarde. Schuldenaar voor God en toch hoop, als de Middelaar Zelf belooft Zijn weg bekend te maken. Er is hulp besteld bij een Held, Die van Zichzelf getuigde: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ziet: Ik ben met uHeden al de dagen tot de voleinding der wereld. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.

De discipelen moesten wachten op die plaats, waar de Heere hen verlaten had. Daar zal Hij Zijn belofte vervullen. Zo moet Gods voDc blijven op de plaats, waar de Heere hen gebracht heeft. Alles wat zelf genomen is en niet door Gods Geest is geschonken en is toegepast, is gestolen. Gestolen goed gedijt nimmer. Waar de Heere de ziel heeft verlaten, zal Hij haar ook weer opzoeken en Zijn werk verheerlijken.

Daar was het, op Gods tijd, Pinksteren. Uitstorting des Heihgen Geestes. Haastelijk uit de hemel geschiedde er een geluid, gelijk als van een geweldige gedieven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hsn werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Het geluid kwam uit de hemel; het daalde neer van en uit God. Het geleek op een geweldige wind , die zich voortbe­

weegt. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt, noch waar hij heengaat; zo had de Heere Jezus tegen Nicodemus gezegd. Haastelijk, plotseling, om het gehele huis te vervullen. Met het teken voor het oor, maar ook met het teken voor het oog: namelijk van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Vuur verhcht, verwarmt en brandt uit. Johaimes de Doper had er reeds van gesproken: Hij zal u met de Heihge Geest dopsn en met vuur. Jesaja's lippen werden gereinigd door een gloeiende kool van het altaar. Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want nijn ogen hebben de Koning, de Heere der heirscharen gezien, zo had Jesaja tevoren uitgeroepen.

De Heilige GeeSt doet zien de zonden in eigen hart en de zonden rondom ons heen. Voorwaar, God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij Wie niemand wonen kan. Wonder van zaligheid, dat Gods Geest de zonden en onreinheid bedekt met de gloeiende kool van het altaar van Christus' bloed. Geef mij Jezus, of ik sterf; buiten Hem is een eeuwig zielsverderf. Gods Geest verlicht en doet zingen:

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer', En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer'. Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren. . . . Psahn 119 : 9

L.

de G.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

DE UITSTORTING VAN DE  HEILIGE GEEST

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's