Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DOCENT VAN LINGEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DOCENT VAN LINGEN

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

en de ongereformeerde A.R. Siaaisleer

In „De Wekker" van 15 April 1898 komt eveneens een artikel van d© hand van Docent van hingen voor, waaruit duidelijk blijkt, dat hij de neo-gereformeerd© staatsleer der A.R.P. ten sterkste verfoeide. Ten deze was hij het volkomen eens met wat van hervormd© zijde werd geschreven. D© vorige week bleek dit reeds ten aanzien van hetgeen ds Wagenaar destijds in het hervormde blad „De Gereformeerde Kerk" schreef; in het artikel, dat wij hierboven aanwezen, verklaarde hij sdch geheel accoord met hetgeen ten aanzien van de A.R. staatsleer geschreven werd in „De Gereformeerde Kerk" door de heer KMJper, onderwijzer te Schraard en door de bekende Dr F. J. Kromsigt, aan wie docent van Lingen dank brengt voor diens uitnemende aitikelen. Doch laten we thans docent van Lingen zelf het woord geven. Hij schreef het volgende:

„In het weekblad „D© Gereformeerde Kerk" komen meermalen aanwijzingen voor, welke zeer geschikt zijn om de ogen te openen voor de beginselen van dr Kuyper en de zijnen, welke onder de naam van gereformeerd ZEER ONGE­ REFORMEERD zijn. Die artikelen zijn in zeer bezadigde en waardige toon geschreven, zonder enige bitterheid, en treffen juist daardoor het meest doel".

In het vervolg laat docent van Lingen dan de heer Ktiiper aan het woord, die aan de hand van een citaat uit een rede van dr Kuyper, waarin deze o.m. leert, dat „elke groep gereformeerden, roomsen, mannen van het oude nut, zowel als het jonge Holland, noem het modem of radicaal, kortom elke groep en elke richting moet kunnen meebouwen aan het nieuwe huis, waarin Holland wonen zal", de volgend© kritiek levert:

„Hier gaat dr Kupyer nog verder en erkent hij niet alleen het recht der mensen om God NIET te dienen, maar het recht der goddelozén om invloed op land en voUc uit te oefenen. Op deze vrijze geeft dr Kuyper land en volk aan de heerschappij van de duivel prijs, want diens partij is immers het talrijkst, het rijkst en het meest van talent en energie voorzien".

Vervolgens vestigt Docent van Lingen dan de aandacht op de stukken van dr Kromsigt, waarbij we ons bepalen zullen tot hetgeen daarin in zake dr Kuypers anti-revolutionnaire staatsleer wordt opgemerkt.

Dr Kromsigt wijst daarbij op „Ons Program" van Dr Kupyer, waarin deze leert, dat wel de natuinrlijke, maar niet de geopenbaard© Godskennis voor een iegelijk mens dwingend karakter heeft. Dr Kromsigt tekent hierop het volgende aan:

„Wel Gods openbaren in de natuur, maar niet Gods openbaren in Zijn Woord heeft dus volgens dr Kuyper voor de mens dwingend karakter. Als God dus tot de mens spreekt in Zijn Woord, dan behoeft nog lang niet ieder mens te luisteren. Wie moeten luisteren? Alleen degenen, die zelf het gezag van Gods Woord erkennen, dat is: de wedergeborenen, omdat zij een zekerheid hebben, die de anderen helaas! missen. Gevoelt men het wel? Hier is het dus niet God, Die met souverein gezag tot Zijn schepselen spreekt en hen gebiedt, maar hier is het de mens, die aan God recht van spreken geeft en wel nadat de mens verlicht is geworden, en niet eerder. Alsof Gods recht niet vaststond, afgezien van alle tussen ingekomen zonde van 's mensen zijde — zo krijgt men dan in dr Kuypers staatsleer een stelsel, dat feitelijk op het Deïsme steunt, in plaats van op de belijdenis van de levende God naar de Schrift. Dr Kupyer belijdt daarom gulweg: Dit spreken op politiek gebied van geloof heeft met onze confessie van de mysteriën der zaligheid niets ter wereld uitstaande en is bedoeld als een zuiver staatkundig begrip".

Dr Kromsigt vervolgt dan: „Dr Kuyper vergeet, dat de Heere Jezus uitdrukkelijk gezegd heeft: Die niet voor Mij is, is tegen Mij. De de'istische grondslag van deze staatsleer blijkt dan ook in de praktijk weldra feitelijk een atheïstische te zijn.

Daarom behoeft het ook niet te verwonderen, dat dr Kuyper door de consequentie van zijn beginselen gedreven, steeds ondubbelzinniger met de consequentst© zonen der revolutie, d© radikalen, mede gaat. Geheel deze voorstelling gaat uit van een verkeerde ongereformeerde waardering van de natuurlijke Godskennis, welke alleen negatieve betekenis heeft, namelijk opdat de mens niet te verontschuldigen zou zijn".

Tot hiertoe dr Kromsigts oordeel over de antirevolutionnaire staatsleer van dr Kuyper, welke nog nimmer door de A.R.P. als ongereformeerd en dus als onschriftuurlijk afgewezen is. Haar program is nog steeds op dezelfde beginselen gebouwd.

Docent van Lingen stemde ten deze geheel en al met dr Kromsigt in. Beiden waren zij van oordeel, dat de A.R. staatsleer ongereformeerd, dat wü dus zeggen, tegen Gods Woord is. Hiermede is opnieuw het bewijs geleverd voor de volkomen onjuistheid van de stelling van dr Meulink, dat hervormden en christelijk gereform©©rden vroeger allen in één politieke partij, de A.R.P., zaten.

De waEirheid is, dat tal van hervormden en christelijk gereformeerden met dr Kromsigt en docent van Lingen van de antirevolutionnaire beginselen niets moesten hebben, omdat zij deze in strijd met Gods Woord achtten te zijn en deswege zich ook niet bij de A.R.P. konden scharen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's

DOCENT VAN LINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's