Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET STROOIBILJET

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HET STROOIBILJET

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

„*^^cit zullen wy doenl"

Dit Anti-Revolutiormaire strooibiljet is onder meer in Opheusden, Oldebroek en mogelijk ook in andere 'plaatsen verspreid.

Wat er van te zeggen? Dit, dat daarin al een heel scheve, onware voorstelling van zaken gegeven wordt. Onwaar is het, dat, zoals het strooibiljet het voorstelt. Ds Zandt ooit gezegd heeft, dat de Anti-Revolutionnaire Partij een deel van artikel 36 van de belijdenis geschrapt heeft. Dit heeft hij nooit gezegd. Maar dit kan met protest tegen de onware voorstelling verder buiten 'beschouwing gelaten worden. Wel heeft hij gezegd, dat het program der A.R.P. samengesteld is naar de neogereformeerde beginselen, zoals die door Dr Kuyper in de wereld gebracht zijn, en zich geheel aansluit bij het verminkte artikel 36 der aloude Nederlandse Geloofsbelijdenis, hetgeen dr Colijn, mej. Kuyper, de dochter van Dr Kuyper, alsook Dr Schouten en andere A.R. volmondig erkend hebben. Dit blijkt ook al heel duidelijk uit het feit, dat volgens het A.R. program de overheid zicyh met de godsdienst niet in te la-' ten heeft, dienaangaande moet zij laten groeien wat er groeit, zelfs een kerk van atheïsten heeft zij te gedogen Terecht heeft docent v. Lingen, eertijds docent aan de Theologische School der Christelijk Gereformeerde Kerk, van dit A.R. standpunt eenmaal verklaard: Het is dit staatkundig stelsel, dat we in zijn onchristelijk uitgangspunt, als erger dan dat van de liberalen, verwerpen. Het A.R. program druist dan ook vierkant in tegen hetgeen het oude onverminkte artikel 36 belijdt en door Calvijn aangaande de roeping van de overheid geleerd is en sluit zich geheel aan bij hetgeen de libertijnen ten tijde van Calvijn op dit punt hebben voorgestaan. Dat het strooibiljet deze zo ver gaande afwijking zoekt goed te praten en tracht weg te moffelen met op te merken, dat er Hervormden en Christelijk Gereformeerden zijn, die bij de A.R. partij aangesloten zijn, doet aan de waarheid er van niets af.

Dat het A.R. program in flagrante strijd met het oude artikel 36 der Nederlandse Gel.belijdenis is, is trouwens al lang vóór het bestaan van de S.G.P. geconstateerd door Hervormden, Afgescheidenen (zoals mr dr Meulink hen in zijn brochure noemt) en Christelijk Gereformeerden, wier ogen daarvoor open gegaan waren, weshalve zij nimmer tot de A.R.P. als lid hebben willen toetreden en zich daar immer verre van gehouden hebben, ja, haar program zelfs scherp bestreden hebben.

En naar mate de ogen van Hervormden, Christelijk Gereformeerden en andere Gereformeerden voor het in wezen onbijbelse en onchristelijke standpunt van het A.R. program opengaan, zullen nog meerderen onder hen niet met de A.R. van doen willen hebben, gelijk na de oprichting van de S.G.P. velen onder hen zich van die partij afgekeerd hebben. Het laat zich toch heel slecht verdragen en getuigt van niet weinig dubbelhartigheid, als men de oude belijdenis in zijn kerk of persoonlijk leven belijdt en men zich dan bij de A.R.P. aansluit en op haar candidaten stemt.

Liever echtet dan zich naar dat oude artikel 36 te gedragen, gaat de A.R.P. met Rome coaliseren, verzwagert zij zich daarmede en stelt zij weder in flagrante strijd met de oude belijdenis Rome als een christelijk rijk Voor als zij spreekt van een christelijke coalitie, daarin Ro­ me als schildknaap dienende, waardoor ons oude geuzenland nog meer onder Rome's heerschappij gebracht wordt dan het er airede onder gebracht is. Voorts staat in het onderhavige strooibiljet al een heel merkwaardige zin, namelijk deze: „De waar'heid is, dat Ds Zandt in zeer vele gevallen alleen nog eens herhaalt wat dr Schouten en andere A.R. reeds hebben gezegd."

Men moet wel een kalf in zijn hoofd hebben om zo iets te geloven. Ds Zandt herhaalt zeker ook als hij tegen de coalitie met Rome opkomt, wat dr Schouten tevoren reeds heeft gezegd? Hij herhaalt zeker ook al dr Schouten als hij opkomt tegen hetgeen er onder de dusgenaamde Christelijke coalitieregeringen is voorgevallen, waaronder de dag des Heeren dermate ontheiligd werd, dat er op Gods dag zelfs extiatreinen naar de kermis van Deventer gelopen hebben? Hij herhaalt dr Sdiouten zeker ook als hij pleit voor de stillegging van het publieke vervoer op des Heeren dag, waarvan de A.R.P. niets heeft willen weten, dewijl één van haar voornaamste woordvoerders ver'klaard heeft, dat als er zich publiek voor het vervoer op Zondag aandient, dan moeten de treinen trams en bussen op die dag maar rijden? Hij liei'haalt dr Schouten zeker ook als hij het pleit voert voor een verbod van de communistische, ongeloofs- en bijgeloofspropaganda, waar de A.R. juist het tegendeel voorstaan, n.imelijk dat deïstische, , pantheistische, atheïstische propaganda ongehinderd moet toegelaten worden, en ook rustige communistische lectuur geen strobreed in de weg gelegd worden? Ds Zandt heeft zich zeker ook al aan herhalingen van A.R. Kamerleden schuldig gemaakt als hij tegen de Volkenbond, de Organisatie der Verenigde Naties en het Internationalisme zich scheip verzet heeft? Geen der A.R. heeft zich in de Kamer daar ooit tegen gekant, hoewel ons land mede daardoor in zake Indië het kind van de rekening geworden is en er millioenen en millioenen zeer tot schade van ons land bij weggesmeten zijn; integendeel, zij zijn er warme pleitbezorgers van en dat van instituten, wier statuten geheel met de beginselen van de revolutionnair Rousseau en die van de Vrijmetselarij overeenstemmen. Ds Zandt heeft zeker ook niet anders gedaan dan de A.R. Kamerleden wat napraten, toen hij bij de behandeling van de Wdnkelsluitingswet het voor een stipte heiliging van en rust op Gods dag opnam en daarbij van A.R. zijde door ds Fokkema fel bestreden werd? Zo zouden wij door kunnen gaan met het ene bewijs na het andere bij te brengen, dat in stede van de A.R. wat na te babbelen, de Staatkundig Gereformeerde Kamerleden een geheel andere taal spreken dan zij. Doch waartoe is verder bewijs nodig, daar dit wel algemeen erkend wordt?

Zelfs bij de behandeling van de Indische , kwestie was er een aanmerkelijk onderscheid tussen de redevoeringen van dr Schouten en de A.R. sprekers en die van Ds Zandt, gelijk zelfs vooraanstaande A.R. in mondeling gesprek hebben gezegd, daaraan toevoegende, dat zij ten aanzien van deze redevoeringen meer ingsnomen waren met die van Ds Zandt dan met die van de A.R.

Tenslotte nog iets over de uitvoerbaarheid van de overheidstaak, zoals die door de S.G.P. wordt voorgestaan. In het strooibiljet wordt maar al te zeer de indruk gevestigd alsof de S.G.P. van de overheid iets onmogelijks vraagt. Zeker, in eigen kracht kan de overheid in haar regeringsbeleid Gods wet niet volbrengen. Maar dit kan ook geen enkel persoon in zijn particulier leven doen, maar moet daarom nu de eis van Gods wet maar aan kant gezet worden? Wie zo iets beweert, gedraagt zich toch wel uiterst goddeloos; gelijk de S.G.P. zich ook goddeloos zou gedragen, indien zij de roeping der overheid, welke de overheid als dienaresse Gods heeft te vei-vullen, maar prijs gaf omdat de overheid haar in eigen kracht niet kan vervullen.

Trouwens, die roeping is in Gods kracht vervuld. Met aankleving van zonde en gebrek door leidslieden des volks als Mozes, David en zo vele andere godvruchtige koningen onder Israël, en - in latere tijd vervuld door zo vele keizers, koningen en stadhouders, die overeenkomstig Gods wet geregeerd hebben, en in het eigen land door regenten, die ook al overeenkomstig het onverminkte artikel 36 hetzelfde gedaan hebben. Hierbij hebben de opstellers van het strooibiljet voorts nog in het geding gebracht, dat Ds Zandt eigenlijk stap voor stap, punt voor punt, tot in alle bijzonderheden toe had moeten aangeven, wat de S.G.P. in de praktijk nu eigenlijk met de uitvoering van het onveiminkte artikel 36 op het oog heeft. Hier praten de opstellers van het strooibiljet de liberalen, die als het te pas kwam, zich ook al in een vroom kleed konden steken, wat na. Als de liberalen aan mr Groen van Prinsterer hetzelfde vroegen, namelijk, dat hij op allerlei bijzonderheden z»u ingaan, dan is hij daar nooit op ingegaan, zeggende en schrijvende, dat hij de richtlijnen had aan te geven en dat het de taak der overheid was ze uit te voeren. Hierop is al evenmin ingegaan destijds prof van Velzen van de Kamper Theologische School, als hij de pen opnam tegen dr Kuyper, zich tegen her" stellende en het oude artikel 36 verdedigende, er op wijzende, dat de uitvoering van dit artikel tot de taak der overheid behoort.

Zo zijn ook de vaderen niet in artikel 36 in allerlei bijzonderheden afgedaald en zijn zij niet op het kussen der overheid gaan zitten; zo is deze zaak ook gesteld in De Ranier, waar in tal van artikelen over dit onderwerp geschreven is en overeenkomstig het onverminkte artikel 36 de richtlijnen zijn aangegeven waarnaar de overheid zich heeft te gedragen.

Mag de S.G.P. deswege in het oog van de opstellers van het strooiblijet geen serieuze partij zijn, het zij dan zo, dat was mr Groen van Prinsterer in het oog van vele liberalen ook al niet, indien hij aan hun dwaze en ongerijmde wensen om op alle bijzonderheden in te gaan geen gehoor wilde geven.

Op het einde van het strooibiljet komt de aap nog eens recht uit de mouw. waarom het geschreven en uitgegeven is. Daar lézen wij: In 1948 behaalden de A.R. 13 en de Staatkundig Gereformeerden 2 zetels. Hadden toen de S.G.P.ers op de A.R. Hjst gestemd, dan zouden er 16 mannen in de Kamer gekozen zijn. Een volkomen misrekening, want als er geen S.G.P. lijst geweest was, dan zou- tal van S.G.P.ers toch niet op de A.R. geste7nd hebben! En daar is ook alle reden voor. Prof. Holwerda schreef vier jaren geleden, dat de A.R.P. hoe langer hoe meer in een belangenpartij ontaardt; prof. Fabius, dat de A.R.P. eenmaal beleden beginselen verloochend liad, terwijl het internationalisme, dat de A.R.P. thans zo zeer drijft, zo fataal is, dat het uiteindelijk Nederland zijn zelfstandigheid zal kosten en volledig zal afbreken datgene, waarvoor onze voorouders met opoffering van goed en bloed 80 jaren gestreden lieblben.

Kiezers, laat u dan ook door het strooibiljet niet om de tuin leiden, maar stemt op

no. 1 van iijst 7,

Ds Zandt

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's

HET STROOIBILJET

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's