Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Provinciale Staten van Gelderland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Provinciale Staten van Gelderland

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de vergadering van de Provinciale Staten van Gelderland, welke in het begin van dit jaar gehouden werd, hebben de beide afgevaardigden der S.G.P., de heren Dekker en Doeleman, bij de behandeling van de begroting het woord gevoerd.

De heer Dekker bracht daarbij zowel principiële als stoffelijke aangelegenheden ter sprake. Hij begon met 't maken van enkele opmerkingen inzake het reeds zoveel besproken werkobject betreffende de verbetering van de Oude IJssel. Spreker vreesde, dat dit werkobject in de toekomst een zorgenkind voor het waterschap en de Provincie zal worden, doordat vanwege de gestadige aanvoer van water van de hoger gelegen gebieden, ook de hoeveelheden zand groter zullen worden, waarvan de verwijdering zeer hoge kosten zal meebrengen. Te bezwaarlijker zal het zijn deze kosten te dekken, aangezien te verwachten is, dat de opbrengst van sluis- en bruggelden, tengevolge van het toenemende wegvervoer, daartoe ontoereikend zal zijn. Meerdere subsidie van Rijkswege achtte spr. daarom beslist noodzakelijk, reden waarom zijn fractie ten volle instemde met de door alle fracties ingediende motie, welke op deze zaak betrekking had.

Vervolgens verklaarde spr. zich tegen het afsluiten van grote stukken bos en heide op de Veluwe ten behoeve van militaire doeleinden, daar dit het bezoek van vacantiegangers zeer zou tegenwerken, tot schade van de middenstand. Spr. drong er bij Ged. Staten op aan alle pogingen in het werk te stellen bij de betreffende instanties, om te voorkomen, dat op deze wijze zou worden voortgegaan.

Spreker behandelde voorts de subsidieverlening. Krachtens de door zijn fractie beleden beginselen kon hij zich onmoigelijk met alle subsidies verenigen. De heer Dekker wees hierbij onder meer op de subsidie aan het jeugdtoneelgezelschap Puck te Amsterdam. Zulk een subsidie achtte spr. in strijd met Gods Woord, ook al worden door dit gezelschap, zoals door één der Statenleden •was opgemerkt, zogenaamd religieuze stukken opgevoerd. Dergelijke stukken 'kon spr. niet anders dan profaan noemen en als een symptoom van de geestelijke armoede van deze tijd aanmerken. En daar de overheid, naar de duidelijke uitspraak der Heilige Schrift, Gods dienaresse is en mitsdien Gods Woord en Wet als richtsnoer voor haar beleid behoort te nemen, behoort zij, volgens spr., dergelijke subsidie-aanvragen beslist af te wijzen, want ook voor de overheid geldt de uitspraak van Gods Woord: 'Tot de Wet en de Getuigenis, zo zij niet spreken naar dit Woord; het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Tenslotte wenste spr. de voorzitter en het college van Ged. Staten de zegen des Heeren toe op al hun arbeid, en dat deze strekken mocht tot verheerlijking van Hem, door Wie de Koningen regeren. De heer Doeleman begon met zich te verklaren tegen hetgeen de heer Kleywecht (P.v.d.A.) had gezegd aangaande •Multatuli, die hij een wijze man had genoemd. Spreker stelde hiertegenover, dat Multatuli een man was geweest zonder God in de wereld en dus een dwaas, terwijl Jozef, op wie de heer Kleywecht gedoeld had, een man was, die God vreesde en beschaamt degenen, die in eigen oog iets meent te zijn. Spreker wenste alle Statenleden toe, dat zij iets van de vreze Gods, die Jozef ten deel gevallen was, mochten kennen of leren kennen, er daarbij op wijzend, dat Gods Woord een zwaard is, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard.

De heer Doeleman sprak voorts de begeerte uit, dat de tijd mocht aanbreken. dat in de Statenvergadering God in het openbaar erkend zal worden.

Vervolgens stond spr. stil bij de weg Beek-Kilder-Doetinchem, welke in zulk een slechte toestand verkeert, dat ingrijpen beslist noodzakehjk is, evenals dit nodig is ten aanzien van de Diedenweg te Wageningen, welke een drukke ver- |keersweg is, lopende vanaf de Wageningse berg in de richting Ede. Hoewel er van overtuigd zijnde, dat de Waterstaatswerkon dit jaar de voorkeur behoren te hebben, meent spr. toch, dat er alle aandacht moet worden geschonken aan de noodzakelijke verbetering der wegen. Desnoods moet er, volgens spr., geld voor geleend worden, mede met het oog op de bestrijding der werkloosheid. Dit achtte spr. te verkiezen 'boven werken, die minder nodig zijn, zoals de bouw van een vleugel aan het Gemeentelijk Museum te Arnhem, waarrvoor een renteloze lening van honderd 'duizend gulden is verstrekt. Ten slotte kwam spr. op voor de autonomie der gemeenten in verband met ide gasvoorziening in de provincie Gelderland. Hoewel hij er niet tegen is, dat voor belangrijke werken aan gasfabrieken het oordeel van de Energie- Commissie wordt ingewonnen, meende hij toch, dat hierin niet te ver moest worden gegaan, daar het, volgens spr., van het grootste belang is, dat we niet alleen van het afstandsgas afhangen, idaar dit er toe zou kunnen leiden, dat bij afsluiting van de gaskraan, er geen 'behoorlijk ingerichte bedrijven als reserve aanwezig zijn. Dwang tot aansluiting aan de afstandsgasleiding moest spr. dan ook ten sterkste ontraden, mede met het oog op de zelfstandigheid der gemeenten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's

Provinciale Staten van Gelderland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's