Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is al weer Augustus. De zomermaanden snellen ras voorbij. Nog ruim één maand en dan staan we al weer voor de herfst.

Daar De Banier wegens vaeantie op 31 Juli niet verschenen is, hebben jullie ook vaeantie van het oplossen der raadsels gehad. Nu gaan we echter weer aan de slag. Hier volgt

OPGAVE 267

Jongeren:

1. In het eerste boek der Kronieken komt een tekst voor, welke uit de volgende gegevens te vinden is: 9 15 16 10 12 6 was een bekend richter over Israël; 2 14 5 was een godvrezend koning over Juda; 13 8 3 was de naam van Jozua's vader; 11 4 7 is een werktuig om graankorrels te ziften; 18 17 1 is het bovenste deel van een dak.

2. Noem de naam van: a. Jacobs jongste zoon; b. een stad, waar Paulus, naar hij schrijft, tegen de wilde beesten gevochten heeft; c. de vrouw van Boaz; d. de man, die zeide, dat de Heere - Jezus tot een val en opstanding van velen in Israël gezet werd; e. een hogepriester, die zijn zoons niet voldoende bestrafte; f. een plaats, waarvan de inwoners edeler waren dan die te Thessalonica; g. de stamvader van de oude profetes Anna. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van MI JOK JA kan men de naam verkrijgen van een koning uit het Oude Testament. Welke koning is dat?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Openbaring aan Johannes bestaat uit 37 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 32 1 15 4 was de stamvader der Edomieten; 3 34 33 10 29 25 15 was de laatste koning Over het rijk van Juda; 9 13 26 18 35 is een bisschopsmuts; 12 2 19 is een afstandsmaat; 36 30 5 7 16 17 28 is één der stukken, welke gekend moeten worden tot zaligheid; 27 22 8 is een metaal; 11 14 20 31 is een getal; 21 23 is een afkorting, welke dient ter aanduiding van een onbekende. 37 6 is een afkorting, weüce dient om iets nader aan te duiden; 24 is de eerste letter van een poort, welke voorkomt in Nehemia 3.

2. Zoek uit elk der hier volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Openbaring. a. De Heere Jezus wees op de ge­ bouwen en zeide: Ziet ge deze gebouwen? b. Indien wij ontrouw zijn: Hij blijft getrouw. c. Orpa ging mee tot aan de grens en keerde toen terug. d. Zij sloegen de man tot hij ter aarde viel. e. De bezoldiging der zonde is de dood. f. David en Jonathan waren hartevrienden. g. Wie ben ik, dat Gij mijner gedenkt? h. Maar de Heer' zal uitkomst geven. i. Zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten. j. Hij is gekomen om zijn ziel tot rantsoen te geven voor velen, k. Nadat de koning Zedekia een verbond gemaakt had. 1. De grijsheid is een sierlijke kroon, m. De landman leeft van de vruchten des velds. n. In het Paradijs bevond zich de boom des levens.

3. De naam van een zekere volksstam, waaruit de Filistijnen voortgekomen zijn, bestaat uit elf letters. Welke volksstam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 1 2 7 ] 1 is de naam van iemand, die zijn broeder dood sloeg; 8 4 7 6 5 is de naam van een hoofdpersoon uit het boek Job; 3 10 9 6 is de naam van een zoon van Adam.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans gaan we over tot een nieuw verhaal, hetwelk handelt over

DE WALDENZEN

I.

Voordat John Wiclef in Engeland en Luther in Duitsland tegen Rome's leer en praktijken in de mogendheid des He& ren de strijd aanbonden, zijn er alle eeuwen door hier en daar groepen van personen geweest, die zich met deze leer eii praktijken niet verenigen konden. Tot hen behoren onder meer ook de Waldenzen, die, naar vrijwel algemeen aangenomen wordt, hun naam ontleend hebben aan een zekere Petrus Waldus, die omstreeks het jaar 1160 te Lyon in Zuid-Frankrijk woonde en een rijk koopm.an was. Zonder nu juist in goddeloosheid uit te munten, was hij toch ook allesbehalve godvrezend. Hij ging op in de vorm van de godsdienst, zonder te vragen naar het ware wezen hiervan. De Heere had echter wat anders met hem voor. Op zekere dag, toen hij met zijn vrienden aan een gastmaal zat, werd één der gasten plotseling door een beroerte getroffen, waaruit hij niet meer ontwaakte.

Dit voorval maakte op alle aanwezigen een diepe indruk, maar terwijl de anderen door arbeid en het zoeken van afleiding zich na een paar dagen daarover heenzetten, bleef deze indruk in de ziel van Petrus leven. Ja, hoe meer hij deze roepstem tot zwijgen trachtte te brengen, des te sterker verhief ze zich. De vraag rees in zijn ziel op: Hoe zal het met mij zijn als ik eens plotseling wordt opgeroepen? En hierop kon hij slechts één antwoord geven, namelijk dit: Dan ben ik voor eeuwig verloren! Meer en meer leerde hij nu inzien het zinledige voelde hij het ongenoegzame van wat door de priesters hem werd voorgehouden en leerde hij het gebed van de tollenaar: O God, wees mij, zondaar, genadig!

lu die tijd kreeg Waldus behalve enkele geschriften van oude kerkvaders ook een Bijbel in handen, die echter in de Latijnse taal geschreven was. Belangrijke gedeelten hiervan liet hij vertalen en nu las hij daarin schier dag en nacht. Hoe meer hij las, hoè duidelijker het hem werd, dat al zijn deugden een wegwerpelijk kleed voor God waren en dat hij alleen door het bloed van Christus vrede met God kon verkrijgen.

Nu kwam bij hem de begeerte om het Evangelie ook anderen te prediken. Hij verkocht al wat hij bezat, liet aan zijn vrouw al zijn grondbezit en vermaakte zijn overige vermogen aan de armen, daarbij gedachtig zijnde aan de woorden van de Heere Jezus tot de rijke jongeling. Zijn prediking bleef niet ongezegend. Verscheidenen volgden zijn voorbeeld na door alle aardse rijkdom te verzaken, waarom zij ook wel werden aangeduid met de naam van: de armen van Lyon. In een wollen boetekleed gehuld, zonder staf of male, gingen zij naar het voorbeeld der zeventigen, die door de Heere Jezus uitgezonden werden, er op uit om tot bekering op te roepen en het Evangelie te prediken.

Oorspronkelijk hadden zij geen plan om zich van de Roomse kerk af te keren, maar toen paus Alexander III him niet toestond te prediken, en paus Lucius III hen zelfs op het concilie van Verona van 1184 in de ban deed, werd de toestand anders.

Nu gold voor hen het woord der Heilige Schrift, dat men Gode meer moet gehoorzamen dan de mensen zodat Waldus en de zijnen onverstoorbaar voortgingen met de zonden van de geesteHjkheid en het volk te bestraffen en overal waar zij kwamen op het lezen der Heilige Schrift aan te dringen.

Om des te gemakkelijker toegang tot de voornamere volksklasse te verkrijgen, droegen zij kistjes met koopwaar van allerlei aard met zich rond, welke waar zij to koop aanboden. Vroeg nu een koper wat ze nog meer bij zich hadden, dan gaf de reizende koopman ten antwoord, dat hij nog een schat bij zich had, die veel kostelijker was dan al het andere en dat hij die schat wüde tonen, wanneer men hem maar tegen de geestelijkheid in bescherming wilde nemen. Werd dit beloofd, dan begon de koopman te spreken over die kostelijke parel, de Heilige Schrift.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's